W sprawie przeprowadzenia z... - KONSULTACJE SPOŁECZNE - Urząd Gminy w Wydminach
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Drukuj informację

Szczegóły informacji

W sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami konsultacji społecznych projektu dokumentu pn. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wydminy na lata 2016-2020 oraz projektu dokumentu Prognoza oddziaływania na środowisko Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Wydminy na lata 2016-2020

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2017-04-28 14:47:41 Informacja ogłoszona dnia 2017-04-28 14:47:46 przez Administrator systemu

Akapit nr 1 - brak tytułu

SO.0050.65.2017      
ZARZĄDZENIE NR 47/2017
Wójta Gminy Wydminy

z dnia 27 kwietnia 2017 roku
 
w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami konsultacji społecznych projektu dokumentu pn. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wydminy na lata 2016-2020 oraz projektu dokumentu Prognoza oddziaływania na środowisko Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Wydminy na lata 2016-2020
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 w związku z art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz Uchwały Nr XLV/184/2013 Rady Gminy Wydminy z dnia 16 maja 2016 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Wydminy (Dz. Urz. Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2013 r. poz. 2223) w związku z art. 39 ust.1 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostepnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) Wójt Gminy Wydminy zarządza, co następuje:
 
            § 1. 1. Postanawiam przeprowadzić konsultacje społeczne w sprawie projektu dokumentu pn. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wydminy na lata 2016-2020 oraz projektu dokumentu Prognoza oddziaływania na środowisko Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Wydminy na lata 2016-2020.
            2. Celem konsultacji jest zebranie opinii mieszkańców na temat zapisów projektu dokumentu pn. Program Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wydminy na lata 2016-2020 oraz projektu dokumentu Prognoza oddziaływania na środowisko Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Wydminy na lata 2016-2020.
Plan gospodarki niskoemisyjnej jest dokumentem strategicznym, obejmującym swoim zakresem obszar terytorialny Gminy Wydminy. Plan gospodarki niskoemisyjnej jest planem działań mającym na celu poprawę standardów jakości powietrza w perspektywie do 2020 r.
Przedmiotem Prognozy oddziaływania na środowisko są cele strategiczne i kierunki
działań opisane w dokumencie pt. „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Wydminy”.       
 
§ 2. 1. Konsultacje przeprowadzone będą w terminie od 28 kwietnia do 22 maja 2017 roku w granicach administracyjnych Gminy Wydminy.
            2. Konsultacje przeprowadzane będą w formie:
1) przyjmowania pisemnych opinii, uwag i wniosków dotyczących treści dokumentów wymienionych w  ust. 1 § 1.
 
            § 3.  Konsultacje polegać będą na:
1) udostępnieniu mieszkańcom treści projektów dokumentów w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wydminy www.bip.wydminy.pl oraz na stronie internetowej Gminy Wydminy www.wydminy.pl w zakładce KONSULTACJE SPOŁECZNE;
2) wyłożeniu projektów dokumentów w okresie konsultacji w Urzędzie Gminy Wydminy (pok. 7, pok. 23), w dniach i godzinach urzędowania, celem udostępnienia ich mieszkańcom i zgłaszania opinii, uwag i wniosków;
            § 4. 1. Wnioski, uwagi i opinie mieszkańców, należy składać w terminie do 22 maja 2017 r. na formularzu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia:
1) poprzez złożenie w Sekretariacie Urzędu Gminy Wydminy;
2) poprzez przesłanie skanu wypełnionego formularza drogą elektroniczną na adres: .
            2. Wzór formularza, o którym mowa w ust.1 zamieszczony zostanie na stronie internetowej Gminy Wydminy www.wydminy.pl w zakładce KONSULTACJE SPOŁECZNE oraz dostępny będzie w miejscach wskazanych w § 3 pkt 2.
 
            § 5. 1. Po upływie terminu, o którym mowa w § 4 ust. 1 wszystkie złożone wnioski zostaną przeanalizowane oraz przygotowane zostaną ewentualne poprawki do projektów dokumentów.
            2. Wyniki konsultacji mają charakter opiniodawczy i nie będą wiążące dla organów Gminy.
            3. Opinie, uwagi i wnioski dotyczące projektów dokumentów zostaną przedstawione na komisjach i sesji Rady Gminy Wydminy.
 
            § 6.  Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Wydminy.
           
§ 7.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega:
1) zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wydminy, www.bip.wydminy.pl,
2) wywieszeniu na tablicy w Urzędzie Gminy Wydminy,

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy w Wydminach
Osoba, która wytworzyla informację: Alina Romanowicz Data wytworzenia informacji: 2017-04-28 14:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Alina Romanowicz Data wprowadzenia do BIP 2017-04-28 14:47:41
Wprowadził informację do BIP: Administrator systemu Data udostępnienia informacji: 2017-04-28 14:47:46
Osoba, która zmieniła informację: Administrator systemu Data ostatniej zmiany: 2017-05-30 10:50:05
Artykuł był wyświetlony: 425 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Wydminy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu