ˆ

Ekran szczegółów informacji

Drukuj informację

Szczegóły informacji

OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM OGRANICZONYM na sprzedaż udziału w nieruchomości wspólnej położonej w obrębie geodezyjnym Szczybały Orłowskie

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2017-12-12 11:13:13 Informacja ogłoszona dnia 2017-12-12 11:13:17 przez Administrator systemu

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wydminy, dnia 11 grudnia 2017 roku
 
 
OGŁOSZENIE
O PRZETARGU USTNYM OGRANICZONYM
na sprzedaż udziału w nieruchomości wspólnej położonej w obrębie geodezyjnym
Szczybały Orłowskie
 
Wójt Gminy Wydminy działając na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38 i art. 40 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.), § 3 ust. 1 i § 6 i 15 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. 
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r., poz. 1490) oraz § 3 ust. 1 załącznika nr 1 do Uchwały Nr XVIII/106/08 Rady Gminy Wydminy z dnia 24 września 2008 roku w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Wydminy opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 08 grudnia 2008 roku (Nr 185, poz. 2715 ze zm.)
ogłasza przetarg ustny ograniczony
do właścicieli nieruchomości wspólnej będącej przedmiotem zbycia tj. właściciele udziałów w nieruchomości wspólnej działki oznaczonych nr geod.: 37/2, położonej w obrębie Szczybały Orłowskie, uwidocznionej w księdze wieczystej OL1G/00014435/4, która nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego i nie podlega obowiązkowi jego sporządzenia, a nadto jest wolna od wszelkich długów, ciężarów, hipotek przymusowych i ograniczeń w rozporządzaniu, nie toczy się w stosunku do niej żadne postępowanie sądowe dotyczące własności, nie jest przedmiotem zabezpieczeń w szczególności bankowych, oraz nie zachodzą warunki dla prawa jej pierwokupu
z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 11.04.2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego 
(tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 2196 ze zm.):  
 1. Działka oznaczona nr geodezyjnym 37/2 o powierzchni 0,16 ha, położona w obrębie Szczybały Orłowskie, zabudowana budynkiem mieszkalnym o powierzchni zabudowy 60,00 m2, udział Gminy Wydminy  nieruchomości wspólnej 25/100.
  Cena wywoławcza nieruchomości brutto – 13.250,00 zł
  Wadium wynosi 1300,00 zł - płatne gotówką, zaś postąpienie nie może wynosić mniej niż
  1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych 
  (o jego wysokości zadecydują uczestnicy przetargu).
 
Termin złożenia wniosku, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, dla osób, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu zbywanych nieruchomości upłynął w dniu 16 listopada 2017 roku.
Przetarg odbędzie się w dniu 15 stycznia 2018 roku o godzinie 1000 w sali 22 Urzędu Gminy Wydminy.
Osoby przystępujące do przetargu winne wpłacić wadium w terminie do dnia 10 stycznia 2018 roku na nasze konto nr 05 9364 0000 2004 0002 4419 0001 Warmińsko-Mazurski Bank Spółdzielczy o/Wydminy (wadium winno znajdować się na ww. koncie w dniu 10 stycznia 2018 roku), a także zgłosić uczestnictwo w przetargu w terminie do dnia 10 stycznia 2018 roku do godziny 15-ej w miejscowym urzędzie pokój nr 7. Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu wywieszona zostanie na tablicy ogłoszeń tutejszego urzędu w dniu 11 stycznia 2018 roku do godziny 13-ej.
Osoba przystępująca do przetargu wpłaca wadium z określeniem licytowanej nieruchomości. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości, zaś pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu. Wadium przepada na rzecz gminy jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zgłosi postąpienia ponad cenę wywoławczą. Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem szczególnym potwierdzonym notarialnie.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne po dokonaniu wpłaty wadium.
Wygrywający przetarg zobowiązany jest do zawarcia umowy kupna-sprzedaży w formie aktu notarialnego najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Ostateczny termin wpłaty wylicytowanej ceny po odliczeniu wadium kończy się w dniu zawarcia umowy przeniesienia własności nieruchomości. Niedotrzymanie terminu wpłaty powoduje przepadek wadium, a przetarg czyni niebyłym.
Koszty związane z transakcją kupna-sprzedaży ponosi strona Nabywająca.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.
Bliższych informacji na temat przetargu można uzyskać w miejscowym urzędzie pokój nr 7, tel. 874210019 w. 116.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy w Wydminach
Osoba, która wytworzyla informację: Martyna Choroszewska Data wytworzenia informacji: 2017-12-12 08:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Martyna Choroszewska Data wprowadzenia do BIP 2017-12-12 11:13:13
Wprowadził informację do BIP: Administrator systemu Data udostępnienia informacji: 2017-12-12 11:13:17
Osoba, która zmieniła informację: Administrator systemu Data ostatniej zmiany: 2018-01-22 15:45:10
Artykuł był wyświetlony: 178 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Wydminy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu