KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY - REJESTR INSTYTUCJI KULTURY - Urząd Gminy w Wydminach
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Drukuj informację

Szczegóły informacji

KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2016-08-24 12:13:50 Informacja ogłoszona dnia 2016-08-24 12:13:56 przez Administrator systemu

Akapit nr 1 - brak tytułu

URZĄD GMINY WYDMINY – I KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY
 
Numer wpisu do rejestru I - Gminny Ośrodek Kultury w Wydminach
 
Dział I – Oznaczenie instytucji kultury – Gminny Ośrodek Kultury w Wydminach
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Nr kolejny wpi
su
Data wpisu, daty kolejnych zmian
Pełna , skrócona nazwa instytucji kultury
Przedmiot działalności instytucji kultury
Siedziba i adres instytucji kultury
Oznaczenie
Organizatora i aktu o utworzeniu instytucji kultury
Nazwa podmiotu z którym organizator wspólnie prowadzi instytucję kultury
Cyfrowy identyfikator instytucji kultury nadany w systemie informacji statystycznej
uwagi
Imię i nazwisko pełnomocnika  organizatora dokonującego wpisu
1.
29-12-1976r.
-Gminny Ośrodek Kultury w  Wydminach
- GOK w Wydminach
1.Wychowywanie, edukacja i upowszechnianie kultury na terenie gminy Wydminy
2.  Działalność gospodarcza:
- pośredniczenie w sprzedaży gier liczbowych i zakładów totalizatora sportowego,
- wykonywanie usług w zakresie filmowania kamerą video,
- prowadzenie galerii twórców ludowych i sprzedaży ich prac,
- prowadzenie filii WDK Suwałki w zakresie wypożyczania kaset video,
- usługi krawieckie,
- usługi komputerowe w zakresie programowania i drukowania,
Usługi w zakresie laminowania.
 
Wydminy ul. Grunwaldzka 56
11-510 Wydminy
Gmina Wydminy Uchwała Gminnej Rady Narodowej w Wydminach z dnia 29-12-1976r. o utworzeniu Gminnego Ośrodka Kultury w Wydminach
 
ID 009965223
 
 
2.
26-06-2000r.
-Gminny Ośrodek Kultury w Wydminach
-GOK w Wydminach
1. Edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę.
2. Gromadzenie dokumentacji, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury.
3. Integrowanie społeczności lokalnych gminy przez współtworzenie warunków do kultywowania i rozwijania narodowych, etnicznych, regionalnych środowiskowych wartości kulturowych.
4. Tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką.
5. Tworzenie warunków dla rozwoju folkloru i rękodzieła ludowego i artystycznego.
6. Rozbudzanie i wspomaganie społecznej aktywności kulturalnej w gminie.
7. Inicjowanie i promowanie na terenie gminy innowacyjnych form uczestnictwa w kulturze.
8. Symulowanie i wspomaganie samoorganizacji ruchu kulturalnego.
9. Prowadzenie doskonalenia zawodowego, szkoleń, warsztatów działalności instruktażowo-metodycznej, konsultacji i poradnictwa dla animatorów kultury w zakresie zadań, o których mowa w ust.1-7.
10. Badanie poziomu zaspokajania potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych oraz formułowanie i przedstawianie organizatorowi diagnoz i propozycji zmian w tym zakresie.
11. Współdziałanie z instytucjami stowarzyszeniami o podobnych celach i zadaniach w kraju i za granicą.
12. Organizowanie imprez artystycznych i rozrywkowych.
 
 
 
 
 
 
 
3.
23-11-2011r.
Gminny Ośrodek Kultury w Wydminach
- GOK w Wydminach
1. Działalność kulturalna GOK jest podstawowym celem statutowym i polega na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury.
2.GOK prowadzi działalność w zakresie upowszechniania kultury, a także nauki i sztuki – z uwzględnieniem twórczości lokalnych twórców.
3. Głownym celem działań GOK jst pozyskiwanie i przygotowywanie uczestników do aktywnego uczestnictwa w organizowanych imprezach i wydarzeniach kulturalnych.
4. GOK może prowadzić również inną działalność niż kulturalna przy założeniu , że będzie ona służyć działalności statutowej i nie będzie z nią kolidować, a dochód uzyskany zostanie przeznaczony na cele statutowe GOK
 
 
 
 
 
 
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
URZĄD GMINY WYDMINY – I KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY
 
Dział II – Organizacja instytucji kultury: Gminnego Ośrodka Kultury w Wydminach
Nr kolejny wpisu
Data wpisu, daty kolejnych zmian
Informacja o złożeniu do rejestru statutu
Imię i nazwisko dyrektora instytucji kultury i jego zastępców lub oznaczenie osoby fizycznej lub prawnej, której powierzono zarządzanie instytucją kultury
Imiona i nazwiska pełnomocników instytucji kultury uprawnionych do dokonywania czynności prawnych w imieniu instytucji oraz zakres ich upoważnień
Nazwa oraz siedziba wyodrębnionych jednostek organizacyjnych instytucji kultury i ich cyfrowe identyfikatory nadane w systemie informacji statystycznej
uwagi
Imię i nazwisko pełnomocnika organizatora dokonującego wpisu
1.
29-12-1976r.
Uchwała nr XIII/53/76 Gminnej  Rady Narodowej Wydminach z dnia 29-12-1976r. w sprawie statutu Gminnego Ośrodka Kultury
Dyrektor -mgr Teresa Wawrzynowicz
 
 
Utrata mocy – uchwała z dnia  16-09-1982r.
 
2.
16-09-1982r.
Uchwała nrXXII/65/1982 Gminnej Rady Narodowej w Wydminach z dnia 16-09-1982r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Kultury
Dyrektor – Halina Gąglewska
 
 
Utrata mocy – uchwała z dnia 20-12-1984r.
 
3.
20-12-1984r.
Uchwała nr V/27/84 Gminnej Rady Narodowej w Wydminach z dnia 20-12-1984r. w sprawie zatwierdzenia statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Wydminach
Dyrektor – mgr Elżbieta Pryczka
 
 
Utrata mocy – uchwała z dn.18-12-1992r.
 
4.
18-12-1992r.
Uchwała nr XXI/116/92 Rady Gminy Wydminy z dnia 18 grudnia 1992r. w sprawie: nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Wydminach
Dyrektor – mgr Alina Skirucha
 
 
Utrata mocy
 
5.
26-06-2000r.
Uchwała nr XVIII/114/2000 Rady Gminy Wydminy z dnia 26-06-2000r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Wydminach
Dyrektor mgr Alina Skirucha
 
 
Utrata mocy –uchwała z dn.23-11-2011r.
 
6.
23-11-2011r.
Uchwała nr XVIII/76/2011 Rady Gminy Wydminy z dnia 23-11-2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XVIII/114/2000 Rady Gminy Wydminy z dnia 26-06-2000r. w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Wydminach oraz  uchwały nr XXXIII/205/2010 Rady Gminy Wydminy z dnia 24-02-2010 w sprawie zmian wprowadzonych do w/w uchwały
Dyrektor – mgr Alina Skirucha
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
URZĄD GMINY WYDMINY – I KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY
 
Dział III – Mienie instytucji Kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Wydminach
Numer kolejny wpisu
Data wpisu, daty kolejnych zmian
Informacja o złożeniu do rejestru rocznego sprawozdania finansowego
Informacja o obciążenie środków trwałych instytucji kultury ograniczonymi prawami rzeczowymi
Uwagi
Imię i nazwisko pełnomocnika organizatora dokonującego wpisu
 
1.
11-01-2013
Złożono informację wykonania przychodów i kosztów Gminnego Ośrodka Kultury na dzień 31-12-2012r.
Bez obciążenia
-
-
 
2.
12-02-2013r.
Złożono rachunek zysków i strat na dzień 31-12-2012r.
Bez obciążenia
-
-
 
3.
12-02-2013r.
Złożono bilans na dzień 31-12-2012r.
Bez obciążenia
-
-
4.
 
 
Rachunek zysków i strat na dzień 31-12-2013
-
-
-
5.
 
Bilans na dzień 31-12-2013r.
-
-
-
6.
 
Bilans na dzień 31-12-2014
Bez obciążenia
-
-
7.
 
Rachunek zysków i strat na dzień 31-12-2014r.
-
-
-
8.
18-02-2016r.
Bilans na dzień 31-12-2015r.
Bez obciążenia
-
-
9.
18-02-2016r.
Rachunek zysków i strat na dzień 31-12-2015r.
-
-
-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
URZĄD GMINY WYDMINY – I KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY
 
 
Dział IV – Połączenie, podział i likwidacja instytucji kultury: Gminny Ośrodek Kultury w Wydminach
Numer kolejny wpisu
Data wpisu, daty kolejnych zmian
Informacja o połączeniu, podziale lub likwidacji instytucji kultury
Imię i nazwisko likwidatora
Uwagi
Imię i nazwisko pełnomocnika organizatora dokonującego wpisu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
URZĄD GMINY WYDMINY – II KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY
 
Numer wpisu do rejestru II - Gminna Biblioteka Publiczna w Wydminach
 
Dział I – Oznaczenie instytucji kultury
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Nr kolejny wpi
su
Data wpisu, daty kolejnych zmian
Pełna , skrócona nazwa instytucji kultury
Przedmiot działalności instytucji kultury
Siedziba i adres instytucji kultury
Oznaczenie
Organizatora i aktu o utworzeniu instytucji kultury
Nazwa podmiotu z którym organizator wspólnie prowadzi instytucję kultury
Cyfrowy identyfikator instytucji kultury nadany w systemie informacji statystycznej
uwagi
Imię i nazwisko pełnomocnika  organizatora dokonującego wpisu
1
30-04-1996r.
-Gminna Biblioteka Publiczna w Wydminach
-GBP w Wydminach
Zaspokojenie i uzupełnienie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz upowszechnianie wiedzy i rozwoju kultury.
1.Gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu.
2.Udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych.
3.Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej.
4.Popularyzacja książki i czytelnictwa.
5.współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury.
Wydminy ul. Grunwaldzka 56
Gmina Wydminy
 
Uchwała nr XIII/64/96 Rady Gminy w Wydminach z dnia 30-04-1996r.
 
ID790257158
 
 
2.
29-06-2001r.
 
1.Gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych służących rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspakajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych dla wszystkich grup czytelników, zwłaszcza dotyczących wiedzy o własnej gminie oraz dokumentujących jej dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy.
2.Udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych.
3.Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej.
4.Popularyzacja  książki i czytelnictwa.
5.Współpraca z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i towarzystwami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa.
6.Podejmowanie działań i koordynacja prac służących unowocześnianiu biblioteki.
7.Organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych ludziom chorym, starym i niepełnosprawnym.
Wydminy ul. 40-lecia PRL 4
 
 
 
 
 
3.
12-07-2011r.
 
1.Gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych służących rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspokajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych dla wszystkich grup czytelniczych, zwłaszcza dotyczących wiedzy o gminie oraz dokumentujący jej dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy.
2.Udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu i na zewnątrz , oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych.
 
3.Współpraca z bibliotekami innych sieci, instytucjami kultury, organizacjami i towarzystwami w celu  rozwijania i zaspokajania potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa Gminy Wydminy.
4. Podejmowanie działań i koordynacja prac służących unowocześnianiu biblioteki.
5. Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej.
6. Prowadzenie form pracy z czytelnikiem służących popularyzacji książki i czytelnictwa oraz upowszechnianie dorobku kulturalnego regionu.
7. Doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.
8. Prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej.
9. Biblioteka może podejmować inne działania określone w przepisach odrębnych wynikające z potrzeb środowiska.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
URZĄD GMINY WYDMINY – II KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY
 
Dział II – Organizacja instytucji kultury: Gminna Biblioteka Publiczna w Wydminach
Nr kolejny wpisu
Data wpisu, daty kolejnych zmian
Informacja o złożeniu do rejestru statutu
Imię i nazwisko dyrektora instytucji kultury i jego zastępców lub oznaczenie osoby fizycznej lub prawnej, której powierzono zarządzanie instytucją kultury
Imiona i nazwiska pełnomocników instytucji kultury uprawnionych do dokonywania czynności prawnych w imieniu instytucji oraz zakres ich upoważnień
Nazwa oraz siedziba wyodrębnionych jednostek organizacyjnych instytucji kultury i ich cyfrowe identyfikatory nadane w systemie informacji statystycznej
uwagi
Imię i nazwisko pełnomocnika organizatora dokonującego wpisu
1.
30-04-1996r.
Uchwała nr XIII/64/96 Rady Gminy w Wydminach w sprawie ustalenia statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Wydminach
Kierownik Irena Śmigielska
 
 
Utrata mocy – uchwała z dnia 29-06-2001r.
 
2.
29-06-2001r.
Uchwała nr L/213/2001 Rady Gminy Wydminy z dnia 29-06-2001r. w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Wydminach
Kierownik Irena Śmigielska
 
 
Utrata ważności – uchwała z dnia 12-07-2011r.
 
3.
 
Uchwała nr XIII/48/2011 Rady Gminy Wydminy z dnia 12-07-2011r. w sprawie Nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Wydminach
Kierownik Anna Wasilczyk
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
URZĄD GMINY WYDMINY – II KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY
 
 
 
Dział III – Mienie instytucji Kultury – Gminna Biblioteka Publiczna w Wydminach
Numer kolejny wpisu
Data wpisu, daty kolejnych zmian
Informacja o złożeniu do rejestru rocznego sprawozdania finansowego
Informacja o obciążenie środków trwałych instytucji kultury ograniczonymi prawami rzeczowymi
Uwagi
Imię i nazwisko pełnomocnika organizatora dokonującego wpisu
 
1.
12-02-2013r.
Złożono bilans na dzień 31-12-2012r.
Bez obciążenia
-
-
2.
12-02-2014
Bilans na dzień  31-12-2013
Bez obciążenia
-
-
3.
12-02-2014
Rachunek zysków i strat  na dzień 31-12-013r.
-
-
-
4.
 
Bilans na dzień 31-12-2014r.
Bez obciążenia
-
-
5.
 
Rachunek zysków i strat na dzień 31-12-2014r.
-
-
-
6.
 
Bilans na dzień 21-12-2015r.
Bez obciążenia
-
-
7.
 
Rachunek zysków i strat na dzień 21-12-2015r.
-
-
-
 
 
 
 
URZĄD GMINY WYDMINY – II KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY
 
 
 
Dział IV – Połączenie, podział i likwidacja instytucji kultury: Gminna Biblioteka Publiczna w     Wydminach
Numer kolejny wpisu
Data wpisu, daty kolejnych zmian
Informacja o połączeniu, podziale lub likwidacji instytucji kultury
Imię i nazwisko likwidatora
Uwagi
Imię i nazwisko pełnomocnika organizatora dokonującego wpisu
 
1.
28-06-2011r.
Likwidacja Filii w Orłowie z dniem 01-07-2011r. – zarządzenie Kierownika GBP
Anna Wasilczyk
 
 
2.
05-08-2013r.
Likwidacja Filii w Siedliskach dniem 01-08-2013r. – uchwała Rady Gminy Wydminy L/199/2013
Anna Wasilczyk
 
 
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy w Wydminach
Osoba, która wytworzyla informację: Jolanta Wilczewska Data wytworzenia informacji: 2016-08-24 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Jolanta Wilczewska Data wprowadzenia do BIP 2016-08-24 12:13:50
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2016-08-24 12:13:56
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2016-08-24 12:16:33
Artykuł był wyświetlony: 451 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Wydminy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu