ˆ

Ogłoszenia i pozostałe informacje

Drukuj informację

Szczegóły informacji

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE– prowadzenie Domu Dziennego Senior-WIGOR w Wydminach

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2017-12-15 07:03:54 Informacja ogłoszona dnia 2017-12-15 07:04:46 przez Administrator systemu

Akapit nr 1 - brak tytułu

                                                                                                                
 
Wydminy 14.12.2017r.
                       
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE
prowadzenie Domu Dziennego Senior-WIGOR w Wydminach
 
na wykonanie zamówienia na:
 
prowadzenie Domu Dziennego Senior-WIGOR w Wydminach.
 
 
Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień
Publicznych (CPV) :85000000-9 Usługi społeczne i zdrowotne
 
 
ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA
 
Podstawa prawna:
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego dotyczy usług społecznych w rozumieniu art.138h ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, a wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równoważności kwoty 750 000,0 euro w związku z tym, do przedmiotowego postępowania mają zastosowanie przepisy art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
 
 
Nazwa i adres Zamawiającego:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Adres: Pl. Rynek 1/4, 11-510 Wydminy
Strona internetowa: www.bip.wydminy.pl,
Godziny urzędowania: PON. 8.00 – 16.00, WT. - PT. 7.00 – 15.00
Tel/Faks do korespondencji w sprawie zamówienia 874210115
e-mail do korespondencji w sprawie zamówienia
 
I.  Tryb udzielenia zamówienia
 
 1. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego dotyczy usług społecznych w rozumieniu art.138h ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, a wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równoważności kwoty 750 000,0 euro w związku z tym, do przedmiotowego postępowania mają zastosowanie przepisy art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych.
 2. Szczegółowe warunki dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego są określone w niniejszym Ogłoszeniu o zamówieniu. Ogłoszenie o zamówieniu zawiera szczegółowe informacje dotyczące warunków postępowania o udzielenie zamówienia oraz wszelkie informacje potrzebne do prawidłowego sporządzenia oferty przez  Wykonawców. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej( dalej „stronie internetowej”) stanowi zaproszenie do składania ofert.
 
II.  Opis przedmiotu zamówienia
 
Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie Domu Dziennego Senior-WIGOR w Wydminach, zwane dalej usługą.
 
Termin realizacji umowy: 02.01.2018 r. – 31.12.2018 r.
 
 
III SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA;
 
Szczegółowy zakres czynności, które mogą składać się na usługę, jest następujący:
 1. przedmiotem zamówienia jest  prowadzenie Domu Dziennego Senior-WIGOR w Wydminach (ul. Źródlana 2) poprzez wsparcie maksymalnie 15 seniorów (mieszkańców gminy Wydminy w wieku 60+ posiadający status osób nieaktywnych zawodowo na rynku pracy), aktywizację społeczną i integracja wewnątrz i międzypokoleniowa, poprzez
a.  udzielenie pomocy w czynnościach dnia codziennego
b.  zapewnienie minimum jednego gorącego posiłku dla każdego z uczestników
c. zapewnienie co najmniej 8-godzinnej oferty usług w dniach od poniedziałku do
     piątku od 02 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.
d. zapewnienie oferty na rzecz aktywizacji społecznej, w tym oferty prozdrowotnej, 
  obejmującej także usługi w zakresie aktywności ruchowej lub kinezjoterapii,
  edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej (w zależności od potrzeb 
     uczestników)
e. zapewnienie minimum standardu zatrudnienia dla Domu Dziennego Senior-
   WIGOR, tj. co najmniej 1 pracownik na 15 seniorów oraz fizjoterapeuta lub
     pielęgniarka lub ratownik medyczny lub psychoterapeuta lub dietetyk (w wymiarze
    czasu odpowiednim do potrzeb oraz preferencji seniorów) – kwalifikacje tych osób
    powinny zostać poświadczona stosownym oświadczeniem o posiadaniu wiedzy związanej z realizacją świadczonych usług
f. zapewnienie transportu seniorów z miejsca zamieszkania do Domu Dziennego
     Senior- WIGOR i z powrotem.
 
IV – Składanie oferty
 
          a) Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy – załącznik nr  1
b) Jeżeli zasady reprezentacji nie wynikają jednoznacznie z dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego), wymaga się złożenia pełnomocnictwa w formie oryginału lub potwierdzonej notarialnie kopii, wskazującego osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.
 
Dodatkowo:
Jeżeli Wykonawca zastrzega niejawność informacji stanowiących treść oferty, na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy PZP, zobowiązany jest załączyć do oferty wypełniony i podpisany załącznik.
Zastrzeżenie nieudostępniania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Dokumenty, których treść stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa należy zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający bezpośrednie odczytanie treści np. poprzez zastosowanie nieprzejrzystego opakowania np. koperty, folii. Niedochowanie należytej staranności poprzez niepodjęcie niezbędnych działań w celu zachowania poufności informacji mających stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa oraz brak wykazania, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa skutkuje jawnością całej oferty.
 
V. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.
 
 1. W niniejszym postępowaniu komunikacja i wymiana informacji odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r.- Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r., o świadczeniu usług droga elektroniczną.
 2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje (zwane dalej Korespondencją) za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r., o świadczeniu usług droga elektroniczną– każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
 3. Forma przekazania dokumentów za pośrednictwem faksu i droga elektroniczną(mailem) nie dotyczy: ofert, pełnomocnictw oraz oświadczeń. Zamawiający nie dopuszcza składania wniosków, oświadczeń i innych informacji telefonicznie.
 4. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się numerem sprawy:
 SENIOR/GOPS
 1. Postępowanie odbywa się w języku polskim, w związku z czym wszelkie pisma, dokumenty, oświadczenia składane w trakcie postępowania między Zamawiającym a Wykonawcami muszą być sporządzone w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
 2. Prosi się by wszelka korespondencja dotycząca niniejszego postępowania była kierowana do zamawiającego  z dopiskiem: SENIOR/GOPS
 3. Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane na stronie www.bip.wydminy.pl można także odebrać  w siedzibie Zamawiającego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wydminach Pl. Rynek 1/4, 11-510 Wydminy, w godzinach urzędowania Zamawiającego, pn 8:00-16:00,  wt-pt 7:00-15:00
 4. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do kontaktów z uczestnikami postępowania jest Kamil Purłan – Zastępca Kierownika GOPS Wydminy, e-mail:k.purlan@wydminy.pl, tel/fax 874210115
 
VI. Wymagania dotyczące wadium
 
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 
VII. Termin związania ofertą
      1. Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni.
      2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
      3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania
         ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu
         związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego
         terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
 
VIII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
     1. Miejsce oraz termin składania ofert:
         a) Oferty należy składać w w siedzibie Zamawiającego tj. Gminnym Ośrodku Pomocy
             Społecznej w Wydminach, Pl. Rynek 1/4, 11-510 Wydminy, za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r.-Prawo pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
         b) Termin składania ofert upływa w dniu 22.12.2017 r. o godz. 13:00 ( decyduje
              data i godzina złożenia oferty w siedzibie Zamawiającego).
         c) Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone Wykonawcom.
         d) W przypadku złożenia oferty za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu
             ustawy z dnia 23 listopada 2012r.- Prawo pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem posłańca, jako termin złożenia przyjmuje się termin otrzymania oferty przez Zamawiającego.
 
IX. Opis sposobu przygotowania ofert
 1. Oferta musi być sporządzona pisemnie, w języku polskim, pismem czytelnym i trwałym oraz podpisana przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym i wymogami ustawowymi.
 2. W przypadku podpisania oferty lub dokumentów do niej załączonych przez osobę(y)upełnomocnioną(e), należy dołączyć do oferty odpowiednie pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii uwierzytelnionej przez notariusza.
 3. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej.
 4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 5. Ewentualne poprawki i skreślenia lub zmiany w tekście oferty były parafowane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy lub posiadającą Pełnomocnictwo.
 6. Na kompletną ofertę składa się ( obligatoryjnie):
      a) formularz ofertowy sporządzony zgodnie z wymogami zawartymi w ogłoszeniu o
          zamówieniu (Załącznik Nr 1.).
 1. Oferta musi być złożona na druku formularza załączonego do ogłoszenia lub przepisanego z zachowaniem pełnego zakresu treści.
 2. Oferty składa się w jednym egzemplarzu.
 3. Oferty należy umieścić w opakowaniu uniemożliwiającym jej odczytanie przed otwarciem, zaadresowanie na Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, pl. Rynek 1/4, 11-510 Wydminy i oznaczenie nazwą, adresem Wykonawcy oraz hasłem:
 
Oferta na prowadzenie Domu Dziennego Senior-WIGOR w Wydminach”
 
 1. Na kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy , by umożliwić zwrot oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie.
 2. W przypadku braku powyższego opisu, Zamawiający nie ponosi odpowiedzialność za zdarzenia wynikające z tego braku np. przypadkowe otwarcie oferty w przypadku składania ofert przed wyznaczonym  terminem składania ofert, a w przypadku  składania ofert pocztą lub poczta kurierską za jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.
 3. Nie dopuszcza się możliwości nanoszenia przez wykonawcę jakichkolwiek zmian merytorycznych na uprzednio przygotowana treść oferty.
 4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na całość lub na jedną jego część ( tylko z jedną ostateczną ceną); złożenie przez wykonawcę więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej rozwiązania alternatywne lub wariantowe ( tym tzw. oferty wariantowej) - spowoduje odrzucenie ofert/ofert złożonych przez wykonawcę. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie składają jedną wspólną ofertę.
 5. Zmiana / wycofanie oferty: wymaga formy pisemnej. Na kopercie należy umieścić informację odpowiednio „ZMIANA OFERTY na ... lub „WYCOFANIE OFERTY na ... ”. Do pisma o wycofaniu oferty musi być załączony dokument, z którego wynika prawo osoby podpisującej informację do reprezentowania Wykonawcy.
 6. Wszelkie koszty związane z opracowaniem i dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca.
 7. W sytuacji niedochowania należytej staranności poprzez niepodjęcie niezbędnych działań w celu zachowania poufności informacji mających stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa oraz brak wykazania, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa skutkuje jawnością całej oferty.
 8. Wykonawca nie może zastrzec informacji dotyczącej ceny ofert.
 
 
X. Opis sposobu obliczania ceny
 1. Pojecie „cena” rozumiana zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29.stycznia 2004r. Prawo zamówień Publicznych
 2. Cena oferty to cena brutto.
 3. Cena oferty winna obejmować całkowity koszt wykonywania przedmiotu zamówienia.
 4. Ceny jednostkowe podane w ofercie nie podlegają negocjacjom. Ceny jednostkowe podane w ofercie są niezmienne do końca realizacji przedmiotu umowy.
 5. Wynagrodzenie ma charakter wynagrodzenia ryczałtowego.
 6. W cenie brutto należy uwzględnić wszystkie koszty związane z całkowitym zgodnym z prawem wykonaniem przedmiotu zamówienia .
 7. Ceny należy podać w złotych polskich, z dokładnością  do dwóch miejsc po przecinku. Wszelkie rozliczenia finansowe między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich. Nie dopuszcza się prowadzenia rozliczeń między zamawiającym a wykonawcą w obcych walutach.
 8. Zamawiający nie udziela zaliczek.
 9. Ewentualne zniżki,upusty,rabaty itp. muszą być zawarte w cenie oferty.
 10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 
XI. Badanie oferty
1. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty zostanie dokładnie sprawdzone, czy oferty zostały    
sporządzone zgodnie z wymogami niniejszego Ogłoszenia o zamówieniu.
2. Ocena oferty będzie dokonywana dwuetapowo:
 1. 1. W pierwszym etapie oferty oceniane będą w aspekcie formalnym, obejmującym ocenę oferty pod względem jej zgodności z wymogami Ogłoszenia o zamówieniu.
  1. Badania poprawności formalnej danej oferty (czy oferta jest ważna jak również czy nie podlega odrzuceniu) dokonane zostanie na podstawie niżej przedstawionych zasad.
  2. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
                          a) jej treść nie odpowiada treści ogłoszenia o zamówieniu;
                          b) została złożona w innej formie niż pisemna;
                c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów
                  o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
   2. 2.  W drugim etapie oferty oceniane będą w aspekcie merytorycznym, tzn. pod względem przyjętych kryteriów oceny ofert. Ten etap oceny obejmuje wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu.
3. W toku badania oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
4. Zamawiający poprawi w ofercie:
a) oczywiste omyłki pisarskie,
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
c) inne omyłki polegające na  niezgodności oferty z Ogłoszeniem o zamówieniu, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.
 
XII. Kryteria oceny ofert
 
 1. Wszystkie oferty nie podlegające odrzuceniu oceniane będą według następujących
 kryteriów:
a) Cena – 100%
 
 1. Liczba punktów zostanie obliczona według następującego wzoru:
 
KRYTERIUM: Cena – 100%
ocena zostanie dokonana następująco:
 
Najniższa cena spośród ofert niepodlegających odrzuceniu
------------------------------------------------------------------------ X 100% x 100=.....pkt
Cena badanej oferty brutto
 
 1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów.
 
 
XIII. Wybór wykonawcy, ogłoszenie wyników
 
 1. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który przedłożył najkorzystniejsza ofertę z punktu widzenia kryteriów oceny ofert przyjętych w niniejszym postępowaniu.
 2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadamia Wykonawców,którzy złożyli oferty o:
          a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę
          albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej 
          wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania
          i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktacje przyznaną ofertom;
          b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne 
          i prawne;
          c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, 
          podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
      3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została  wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w
         sprawie zamówienia publicznego zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród
         pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny.
 
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający  zamieszcza informacje,o których mowa w punkcie powyżej na stronie internetowej  http://bip.wydminy.pl/  oraz w miejscu publicznie dostępnym (tablica ogłoszeń) w siedzibie Zamawiającego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wydminach Pl. Rynek 1/4, 11-510 Wydminy.
 
XIV. Unieważnienie postępowania
 1. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
a) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzucenia;
b) cena najkorzystniejszej oferty lub oferty z najniższą cena przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
c) wystąpiła zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonania zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego lub interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć;
d) w przypadku dokonania przez zamawiającego czynności lub zaniechania dokonania czynności z naruszeniem Ogłoszenia o zamówieniu, które miało lub mogło mieć wpływ na wynik postępowania.
 1. Zamawiający może unieważnić postępowanie jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana uchylać się będzie od zawarcia umowy.
 2. O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi Wykonawców, zamieszczając zawiadomienie o unieważnieniu postanowienia wraz z uzasadnieniem na stronie internetowej.
XV. Informacje o formalnościach jakie, powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu  zawarcia umowy
  
 1. Zamawiający, po uprawomocnieniu się czynności wyboru najkorzystniejszej oferty powiadomi Wykonawcę o miejscu i terminie podpisania umowy. W sytuacji, gdy zaproponowany termin nie będzie dla Wykonawcy dogodny, Wykonawca ma możliwość wnioskowania o zmianę terminu podpisania umowy, jednakże Zamawiający podejmie decyzję ostateczną o jego zmianie.
 2. Zawiadomienie, może być przekazywane telefonicznie, pisemnie, w formie faksu lub drogą elektroniczną.
 3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o o udzielenie zamówienia, których oferta została wybrana,mogą zostać zobowiązani do przedłożenia Zamawiającemu umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia- wybór formy zastrzega się dla Zamawiającego, zawierającą, co najmniej:
a) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia,
b) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,
c) sposób rozliczeń między Wykonawcami a Zamawiającym
d) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia.
e) Spółka cywilna, której oferta została wybrana, może zostać zobowiązana do przedłożenia Zamawiającemu umowy spółki cywilnej- wybór formy zastrzega się dla Zamawiającego.
 1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako  najkorzystniejsza przedstawi: dane osób wskazanych w Umowie.
 2. Wykonawca w imieniu którego umowę zawierał będzie pełnomocnik lub pełnomocnicy, zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu ( najpóźniej w dniu zawarcia umowy) oryginału lub kopii uwierzytelnionej przez notariusza odpowiedzialnych/odpowiedzialnego pełnomocnictw/a chyba że Wykonawca dołączy do swojej oferty wymagane pełnomocnictwa/o, z których/ego wynikać będzie, że – w imieniu tego Wykonawcy- osoba/osoby w nim wskazana/e jest/są uprawniona/e do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
 
XVI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia
 1. Wykonawcy nie przysługują środki ochrony prawnej, określone w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych (art.179- 198g)
XVII. Informacje dodatkowe
      1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych:
 1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych.
 2. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.
 
XVIII. Załączniki:
Następujące załączniki stanowią integralną część Ogłoszenia o zamówieniu
Załącznik nr 1. - Formularz ofertowy
                                                                                            
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy w Wydminach
Osoba, która wytworzyla informację: Kamil Purłan Data wytworzenia informacji: 2017-12-14 06:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Kamil Purłan Data wprowadzenia do BIP 2017-12-15 07:03:54
Wprowadził informację do BIP: Administrator systemu Data udostępnienia informacji: 2017-12-15 07:04:46
Osoba, która zmieniła informację: Administrator systemu Data ostatniej zmiany: 2018-01-03 11:28:00
Artykuł był wyświetlony: 209 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Wydminy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu