ˆ

Ogłoszenia i pozostałe informacje

Drukuj informację

Szczegóły informacji

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2018-01-26 19:48:11 Informacja ogłoszona dnia 2018-01-26 19:50:24 przez Administrator systemu

Akapit nr 1 - brak tytułu

Numer sprawy: ZP/01/2018 Wydminy 26.01.2018r.
 
 
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE
 
 
na wykonanie zamówienia pn:
 
Organizacja i przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla 13 uczestników projektu pn.: Klub Integracji Społecznej w Wydminach.
Przedmiot zamówienia realizowany będzie przez Gminę Wydminy/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wydminach współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach:
Osi Priorytetowej: 11. Włączenie społeczne,
Działania 11.01.00 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększeniu szans na zatrudnienie.
Poddziałanie: 11.01.01 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym na podstawie projektu konkursowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020. Umowy z dnia 23.02.2017r., o numerze RPWM.11.01-28-0121/16-00.
Okres realizacji projektu 1.03.2017r. - 30.09.2019r.
 
Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień
Publicznych (CPV): 80500000-9 – Usługi szkoleniowe
80530000-8 - Usługi szkolenia zawodowego
 
 
ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA
Podstawa prawna:
Postępowanie o dzielenie zamówienia publicznego dotyczy usług społecznych w rozumieniu art.138h ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2015r., poz 2164 z późn. zm.), a wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równoważności kwoty 750 000,0 euro w związku z tym, do przedmiotowego postępowania mają zastosowanie przepisy art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych. W sprawach nie uregulowanych
w niniejszym Ogłoszeniu o zamówieniu maja zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (tj. Dz.U. z 2016., poz 380 z późn. zm.).
 
Nazwa i adres Zamawiającego:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Adres: Pl. Rynek 1/4, 11-510 Wydminy
Strona internetowa: www.bip.wydminy.pl,
Godziny urzędowania: PON. 8.00 – 16.00, WT. - PT. 7.00 – 15.00
Tel/Faks do korespondencji w sprawie zamówienia 874210115
e-mail do korespondencji w sprawie zamówienia
 
 
 
 
Zatwierdzam w dniu …........................r.
 
 
 
I. Tryb udzielenia zamówienia
 
 1. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego dotyczy usług społecznych
  w rozumieniu art.138h ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2015r., poz 2164 z późn. zm.), a wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej
  w złotych równoważności kwoty 750 000,0 euro w związku z tym, do przedmiotowego postępowania mają zastosowanie przepisy art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych.
 2. Szczegółowe warunki dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego są określone w niniejszym Ogłoszeniu o zamówieniu. Ogłoszenie o zamówieniu zawiera szczegółowe informacje dotyczące warunków postępowania o udzielenie zamówienia, warunków uczestnictwa Wykonawców w postępowaniu oraz wszelkie informacje potrzebne do prawidłowego sporządzenia oferty przez Wykonawców. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej (dalej „stronie internetowej”) stanowi zaproszenie do składania ofert.
 
II. Opis przedmiotu zamówienia
 
Przedmiotem zamówienia jest usługa obejmującą organizację i przeprowadzenie szkoleń zawodowych w zakresie umiejętności zawodowych dla 13 uczestników/uczestniczek projektu pn.: Klub Integracji Społecznej w Wydminach realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wydminach, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizowanego w ramach:
Osi Priorytetowej: 11. Włączenie społeczne,
Działania 11.01.00 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększeniu szans na zatrudnienie.
Poddziałanie: 11.01.01 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym na podstawie projektu konkursowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020. Umowy z dnia 23.02.2017r., o numerze RPWM.11.01-28-0121/16-00. Okres realizacji projektu 1.03.2017r. - 30.09.2019r.
 
Celem zamówienia jest skierowanie i sfinansowanie zajęć w ramach podnoszenia kluczowych kompetencji o charakterze zawodowym lub zdobywania nowych kompetencji i umiejętności zawodowych, umożliwiających aktywizację zawodową wobec 13 uczestników pierwszej grupy projektu. Uczestnicy projektu otrzymają wsparcie umożliwiające im otrzymanie zatrudnienia na rynku pracy, a więc będzie to zgodne z popytem na pracę. Wsparcie proponowane przez projekt będzie obejmowało możliwość uzyskania konkretnych kwalifikacji zawodowych. Kursy zostały dobrane po przeprowadzeniu indywidualnej diagnozy potrzeb, będą zgodne z predyspozycjami uczestników. Postępowanie zostało podzielone na 6 części. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Oferty można składać na dowolne części zamówienia.
 
III. Szczegółowy opis zamówienia
 
Zamówienie podzielone jest na części. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na każdą z poniższych części. Wszystkie części zamówienia będą realizowane zgodnie
z przedstawionym terminarzem, co należy uwzględnić składając ofertę na więcej niż jedna część zamówienia. Ofert można składać na dowolną ilość części.
 
Część I przedmiotu zamówienia: szkolenie pomoc kuchenna z elementami kuchni regionalnej realizowane w okresie od 12.02.2018r. - 31.03. 2018r.
Część II przedmiotu zamówienia: szkolenie opiekun osoby starszej realizowane w okresie od 12.02.2018r. - 31.03. 2018r.
Część III przedmiotu zamówienia: szkolenie Pracownik administracyjno – biurowy z obsługą komputera realizowane w okresie od 12.02.2018r. - 31.03. 2018r.
Część IV przedmiotu zamówienia: szkolenie z księgowości i rachunkowości realizowane
w okresie od 12.02.2018r. - 31.03. 2018r.
Część V przedmiotu zamówienia: szkolenie Sprzedawca - kasjer z obsługą komputera, urządzeń fiskalnych i terminali kart oraz z fakturowaniem komputerowym realizowane
w okresie od 12.02.2018r. - 31.03. 2018r.
Część VI przedmiotu zamówienia: szkolenie Animator czasu wolnego realizowane w okresie od 12.02.2018r. - 31.03. 2018r.
 
1. szkolenie pomoc kuchenna z elementami kuchni regionalnej
Szkoleniem objęte zostaną 3 osoby. Szkolenie obejmować ma: min. 160 godzin (1 godz. kursu = 60min) teoretycznych i praktycznych. Minimalny zakres tematyczny szkolenia: charakterystyka procesów technologicznych, rodzaje i specyfika działania obiektów gastronomicznych, organizacja pracy w kuchni, wiadomości o środkach spożywczych, zasady zdrowego żywienia, planowanie i sporządzanie zestawów codziennych i okolicznościowych, warzywa-podział, ziemniaki i grzyby skład chemiczny, obróbka cieplna, zastosowanie w produkcji gastronomicznego, owoce- charakterystyka towaroznawstwa, obróbka wstępna i cieplna, potrawy i napoje z owoców, mleko, przetwory mleczne i sery, jaja, ocena świeżości, właściwości i ich zastosowanie w produkcji gastronomicznej, kasze-rodzaje, obróbka wstępna i cieplna oraz wykorzystanie w potrawach, dobór technik wykonywania potraw, asortyment potraw zupy i sosy rodzaje, zasady sporządzania, zagadnienia BHP i PPOŻ, udzielanie pomocy doraźnej (poparzenia, skaleczenia itp.), praktyczna nauka technologii obróbki żywności; zasady higieny (mycia rąk, urządzeń ,środki do dezynfekcji), bezpieczna obsługa maszyn i urządzeń, techniki przyrządzania dań mięsnych i drobiu, potrawy z warzyw, z jaj i przetworów mleczarskich, techniki przyrządzania zup i sosów, potrawy mączne w gastronomii, potrawy jarskie i półmięsne w gastronomii, potrawy z ryb, przekąski zimne i gorące, potrawy kuchni regionalnej, kuchnia Warmii i Mazur zimny bufet i napoje, desery, ciasta. Wykonawca zobowiązany jest opracować szczegółowy program szkolenia, który uwzględniać powinien powyższy zakres szkolenia.
2. szkolenie opiekun osoby starszej
szkoleniem objęta zostanie 1 osoba. Szkolenie obejmować ma: min. 160 godzin (1 godz. kursu = 60min) teoretycznych i praktycznych. . Minimalny zakres tematyczny szkolenia: rola i zadania opiekuna osób starszych, system opieki w Polsce, podstawowe wiadomości z zakresu anatomii i fizjologii człowieka, zasady żywienia osób starszych, Profilaktyka odleżyn oraz skutków długotrwałego unieruchomienia, wykonywanie codziennych czynności z zakresu gospodarstwa domowego, zasady pierwszej pomocy, wykonywanie czynności higienicznych przy podopiecznym, wspieranie biologicznych funkcji życiowych podopiecznego, organizowanie czasu podopiecznemu i dotrzymywanie towarzystwa. Elementy psychologii w pracy opiekunki – kształtowanie umiejętności rozwiązywania problemów i radzenia sobie ze stresem, zasady racjonalnego żywienia. Wykonawca zobowiązany jest opracować szczegółowy program szkolenia, który uwzględniać powinien powyższy zakres szkolenia.
3. szkolenie Pracownik administracyjno – biurowy z obsługą komputera
szkoleniem objęta zostanie 1 osoba. Szkolenie obejmować ma: min. 100 godzin (1 godz. kursu = 60min) teoretycznych i praktycznych. Minimalny zakres tematyczny szkolenia: elementy prawa administracyjnego; ochrona danych osobowych i archiwizacja; redagowanie pism i listów, pisanie raportów, praca na komputerze w programie: edytor tekstu – MS Word, w tym co najmniej: rodzaje formularzy i blankietów korespondencyjnych, układy graficzne pism, zasady sporządzania pism, protokołów, sprawozdań, notatek służbowych, formy i zasady sporządzania zaproszeń, skróty i skrótowce w korespondencji, rozmieszczenia poszczególnych elementów pisma urzędowego, korespondencja procesowa; obsługa urządzeń biurowych i wykorzystanie komputera w sekretariacie, m.in. projektory multimedialne, rzutniki pisma, telefony, telefaksy, skanery, drukarki, kserokopiarki, urządzenia wielofunkcyjne, bindownice i inne sposoby oprawy dokumentów; czynności sekretarskie, systemy kancelaryjne i obieg korespondencji (w tym elektroniczny obieg dokumentacji), zasady organizacji pracy sekretariatu w tym organizacja czasu pracy, ochrona czasu pracy przełożonego, zasady prowadzenia terminarza; organizacja spotkań, narad, konferencji; umiejętności komunikacji ze współpracownikami i klientami, biurowy savoir-vivre, elementy wizażu. Wykonawca zobowiązany jest opracować szczegółowy program szkolenia, który uwzględniać powinien powyższy zakres szkolenia.
4. szkolenie z księgowości i rachunkowości
szkoleniem objęta zostanie 1 osoba. Szkolenie obejmować ma: min. 100 godzin (1 godz. kursu = 60min) teoretycznych i praktycznych. Minimalny zakres tematyczny szkolenia: ogólne zasady rachunkowości, dokumentacja finansowo-rachunkowa, elementy prawa podatkowego, prowadzenie rachunkowości w księgach, Ewidencja księgowa w specjalistycznym programie, prace księgowego w księgach rachunkowych. Prace księgowego w księgach rachunkowych - zajęcia praktyczne na komputerze. Wykonawca zobowiązany jest opracować szczegółowy program szkolenia, który uwzględniać powinien powyższy zakres szkolenia.
5. szkolenie Sprzedawca - kasjer z obsługą komputera, urządzeń fiskalnych i terminali kart oraz z fakturowaniem komputerowym
a) Szkoleniem objętych zostanie 6 osób. Szkolenie obejmować ma: min. 100 godzin (1 godz. kursu = 60min) teoretycznych i praktycznych. Minimalny zakres tematyczny szkolenia: podstawowe przepisy BHP, profesjonalna obsługa klienta i techniki profesjonalnej sprzedaży, techniki negocjacyjne w procesie sprzedaży, zasady udzielania reklamacji, sprzedaż z wykorzystaniem czytników kodów kreskowych, zasady prowadzenia płatności, znaki i banknoty pieniężne, obsługa drukarki fiskalnej i kas fiskalnych różnego typu: raportowanie kodów, sporządzanie raportów dziennych, współpraca kas fiskalnych z komputerem, obsługa terminali kart płatniczych, fakturowanie, obsługiwanie programu fakturującego, obsługa komputera, minimum sanitarne. Wykonawca zobowiązany jest opracować szczegółowy program szkolenia, który uwzględniać powinien powyższy zakres szkolenia.
6. szkolenie Animator czasu wolnego
szkoleniem objęta zostanie 1 osoba. Szkolenie obejmować ma: min. 40 godzin (1 godz. kursu = 60min) teoretycznych i praktycznych. Minimalny zakres tematyczny szkolenia: psychospołeczne aspekty rozwojowe dziecka, pedagogika zabawy, malowanie twarzy, atrybuty wykorzystywane w animacji, zabawa z chustą, balonowe triki, sporządzanie scenariusza eventu, animator – obserwator. Wykonawca zobowiązany jest opracować szczegółowy program szkolenia, który uwzględniać powinien powyższy zakres szkolenia.
 
 
Dodatkowe wymagania względem wszystkich części zamówienia:
 
- wydanie Certyfikatu/zaświadczenia lub innych dokumentów potwierdzających uzyskanie kwalifikacji, które powinny być rozpoznawalne i uznawane w danym środowisku, sektorze lub branży.
- zapewnienie niezbędnych materiałów i urządzeń do praktycznej nauki zawodu, w ilości zapewniającej prawidłową realizację kursu.
- zapewnienie odzieży roboczej i środków ochrony pracy wymagane na danym stanowisku pracy,
- przeprowadzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa badania lekarskie w celu uzyskania przez poszczególnych uczestników kursu orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do odbycia kursu oraz możliwości podjęcia zatrudnienia zgodnie z kierunkiem szkolenia (jeżeli konieczność taka wynika z obowiązujących przepisów prawa). Wykonawca uwzględni pokrycie kosztów przeprowadzenia wymaganych badań lekarskich
w koszcie przeprowadzenia i zorganizowania szkolenia i w razie konieczności wyrobi książeczki sanepidowskie dla uczestników szkolenia.
- zapewnienie transportu z Wydmin do miejsca odbywania kursu i z powrotem.
- ubezpieczenie NNW
 
Termin wykonania zamówienia
Przedmiot wszystkich części zamówienia należy zrealizować w terminie: od 12 lutego 2018r. do 31 marca 2018 roku.
IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu
 
Wykonawca wykaże, że posiada co najmniej 2 letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń/kursów zawodowych. (oświadczenie – zał. nr 2).
 
 
V. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.
 
 1. W niniejszym postępowaniu komunikacja i wymiana informacji odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r.- Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012r. poz 1529 oraz z 2015r., poz 1830), osobiście, za pośrednictwem posłańca faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r., o świadczeniu usług drogą elektroniczną, (Dz.U. z 2013r. Poz. 1422, z 2015r. poz 1844 oraz z 2016r. poz. 147 i 615).
 2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje (zwane dalej Korespondencją) za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r., o świadczeniu usług droga elektroniczną – każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
 3. Forma przekazania dokumentów za pośrednictwem faksu i droga elektroniczną (mailem) nie dotyczy: ofert, pełnomocnictw oraz oświadczeń. Zamawiający nie dopuszcza składania wniosków, oświadczeń i innych informacji telefonicznie.
 4. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się numerem sprawy:
ZP/01/2018
 1. Postępowanie odbywa się w języku polskim, w związku z czym wszelkie pisma, dokumenty, oświadczenia składane w trakcie postępowania między Zamawiającym a Wykonawcami muszą być sporządzone w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
 2. Prosi się by wszelka korespondencja dotycząca niniejszego postępowania była kierowana do zamawiającego z dopiskiem: „Klub Integracji Społecznej” w Wydminach, projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 3. Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane na stronie www.bip.wydminy.pl można także odebrać w siedzibie Zamawiającego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wydminach Pl. Rynek 1/4, 11-510 Wydminy, w godzinach urzędowania Zamawiającego, pn 8:00-16:00, wt-pt 7:00-15:00.
 4. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do kontaktów z uczestnikami postępowania jest Pani Karolina Chomej, e-mail: k. , tel/fax 874210115
 
VI. Wymagania dotyczące wadium
 
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 
VII. Termin związania ofertą
 
1. Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
 
VIII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
 
1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wydminach, Pl. Rynek 1/4, 11-510 Wydminy za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. Prawo pocztowe, osobiści lub za pośrednictwem posłańca.
2. Termin składania ofert upływa w dniu 05.02.2018 r. o godz. 9:00 (o terminie złożenia oferty decyduje termin jej dostarczenia do siedziby Zamawiającego,
a nie data stempla pocztowego czy zlecenia dostarczenia pocztą kurierską).
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone Wykonawcy.
4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.02.2018r. o godz. 9:30 w siedzibie Zmawiającego tj. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Pl. Rynek ¼, 11-510 Wydminy, I piętro w pok. nr 8.
 
IX. Opis sposobu przygotowania ofert
 
 1. Oferta musi być sporządzona pisemnie, w języku polskim, pismem czytelnym i trwałym oraz podpisana przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym i wymogami ustawowymi.
 2. W przypadku podpisania oferty lub dokumentów do niej załączonych przez osobę(y) upełnomocnioną(e), należy dołączyć do oferty odpowiednie pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii uwierzytelnionej przez notariusza.
 3. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej.
 4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 5. Ewentualne poprawki i skreślenia lub zmiany w tekście oferty (i w załącznikach do oferty) były parafowane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy lub posiadającą Pełnomocnictwo.
 6. Oferta powinna być trwale spięta oraz mieć ponumerowane zapisane strony.
 7. Dokumenty muszą być złożone w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę z dopiskiem „za zgodność z oryginałem”. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach, których Wykonawca polega, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych Podmiotów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te Podmioty.
 8. Na kompletną ofertę składa się (obligatoryjnie):
 9. Formularz ofertowy sporządzony zgodnie z wymogami zawartymi w ogłoszeniu
  o zamówieniu (Zał. Nr 1.).
 10. Oświadczenie o posiadanym co najmniej 2 letnim doświadczeniu w prowadzeniu kursów/szkoleń (Zał. Nr 2).
 11. Pełnomocnictwo- o ile dotyczy. (Jeżeli zasady reprezentacji nie wynikają jednoznacznie z dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego), wymaga się złożenia pełnomocnictwa w formie oryginału lub potwierdzonej notarialnie kopii, wskazującego osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. Podmioty występujące wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika zgodnie z zasadami art. 23 ust. 2 ustawy PZP.
9. Oferty składa się w jednym egzemplarzu.
10. Oferty należy umieścić w opakowaniu uniemożliwiającym jej odczytanie przed otwarciem, zaadresowanie na Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, pl. Rynek 1/4, 11-510 Wydminy
i oznaczenie nazwą, adresem Wykonawcy oraz hasłem:
 
 
Oferta na organizację i przeprowadzenie szkoleń zawodowych w Klubie Integracji Społecznej w Wydminach”
Znak postępowania: ZP/01/2018
 
Nie otwierać przed 05.02.2018r. godz. 9:30”
 
 1. Na kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwić zwrot oferty
  w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie.
 2. W przypadku braku powyższego opisu, Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku np. przypadkowe otwarcie oferty w przypadku składania ofert przed wyznaczonym terminem składania ofert, a w przypadku składania ofert pocztą lub pocztą kurierską za jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.
 3. Nie dopuszcza się możliwości nanoszenia przez wykonawcę jakichkolwiek zmian merytorycznych na uprzednio przygotowana treść oferty.
 4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na całość lub na jedną jego część (tylko z jedną ostateczną ceną); złożenie przez wykonawcę więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej rozwiązania alternatywne lub wariantowe (tym tzw. oferty wariantowej) - spowoduje odrzucenie ofert/ofert złożonych przez wykonawcę. Wykonawcy wspólnie ubiegający się
  o zamówienie składają jedną wspólną ofertę.
 5. Zmiana/wycofanie oferty: wymaga formy pisemnej. Na kopercie należy umieścić informację odpowiednio „ZMIANA OFERTY na ... lub „WYCOFANIE OFERTY na ... ”. Do pisma
  o wycofaniu oferty musi być załączony dokument, z którego wynika prawo osoby podpisującej informację do reprezentowania Wykonawcy.
 6. Wszelkie koszty związane z opracowaniem i dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca.
 
X. Opis sposobu obliczania ceny
 
 1. Pojęcie „cena” rozumiana zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29.stycznia 2004r. Prawo zamówień Publicznych (tj. Dz.U.z 2015 poz 2164 z późn. zm).
 2. Cena oferty to cena brutto.
 3. Cena oferty winna obejmować całkowity koszt wykonywania przedmiotu zamówienia.
 4. Ceny jednostkowe podane w ofercie nie podlegają negocjacjom. Ceny jednostkowe podane w ofercie są niezmienne do końca realizacji przedmiotu umowy.
 5. W cenie brutto należy uwzględnić wszystkie koszty związane z całkowitym zgodnym
  z prawem wykonaniem przedmiotu zamówienia .
 6. Ceny należy podać w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Wszelkie rozliczenia finansowe między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich. Nie dopuszcza się prowadzenia rozliczeń między Zamawiającym a Wykonawcą w obcych walutach.
 7. Zamawiający nie udziela zaliczek.
 8. Ewentualne zniżki,upusty,rabaty itp. muszą być zawarte w cenie oferty.
 9. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. W formularzu ofertowym wykonawca wpisuje cenę tylko do tych części do których składa ofertę.
 
XI. Badanie oferty
 
1. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty zostanie dokładnie sprawdzone, czy oferty zostały
sporządzone zgodnie z wymogami niniejszego Ogłoszenia o zamówieniu.
2. Ocena oferty będzie dokonywana dwuetapowo:
 1. 1. W pierwszym etapie oferty oceniane będą w aspekcie formalnym, obejmującym ocenę oferty pod względem jej zgodności z wymogami Ogłoszenia o zamówieniu.
 2. Badania poprawności formalnej danej oferty (czy oferta jest ważna jak również czy nie podlega odrzuceniu) dokonane zostanie na podstawie niżej przedstawionych zasad.
 3. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
a) jej treść nie odpowiada treści ogłoszenia o zamówieniu;
b) została złożona w innej formie niż pisemna;
c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
 1. 2. W drugim etapie oferty oceniane będą w aspekcie merytorycznym, tzn. pod względem przyjętych kryteriów oceny ofert( Rozdział XII ogłoszenia).Ten etap oceny obejmuje wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu.
 2. W toku badania oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 3. Zamawiający poprawi w ofercie:
a) oczywiste omyłki pisarskie,
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Ogłoszeniem o zamówieniu, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.
d) poprawienie omyłek następuje poprzez odpowiednią adnotację w protokole postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Wzór protokołu określa Zamawiający mając na względzie zapewnienie jawności i przejrzystości postępowania o udzielenie zamówienia.
 
XII. Kryteria oceny ofert
 
 1. Wszystkie oferty nie podlegające odrzuceniu oceniane będą według następującego
kryterium: Cena – 100%
 
 1. Liczba punktów zostanie obliczona według następującego wzoru:
KRYTERIUM: Cena – 100%
ocena zostanie dokonana następująco:
Najniższa cena spośród ofert niepodlegających odrzuceniu
------------------------------------------------------------------------ X 100% =.....pkt
Cena badanej oferty brutto
 
 1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najwyższą liczbę punktów.
 2. Punktacja ofert będzie dokonana z uwzględnieniem podziału na części tj. Oddzielna dla każdej części zamówienia.
 
XIII. Wybór wykonawcy, ogłoszenie wyników
 
 1. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który przedłożył najkorzystniejsza ofertę
  z punktu widzenia kryteriów oceny ofert przyjętych w niniejszym postępowaniu.
2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o którym mowa w art. 93.1,2 ustawy PZP.
 
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje,
o których mowa w punkcie powyżej na stronie internetowej
http://bip.wydminy.pl/ oraz
w miejscu publicznie dostępnym (tablica ogłoszeń) w siedzibie Zamawiającego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wydminach Pl. Rynek 1/4, 11-510 Wydminy.
 
 
XIV. Unieważnienie postępowania
 
 1. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
a) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzucenia;
b) cena najkorzystniejszej oferty lub oferty z najniższą cena przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
c) wystąpiła zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonania zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego lub interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć;
d) w przypadku dokonania przez zamawiającego czynności lub zaniechania dokonania czynności z naruszeniem Ogłoszenia o zamówieniu, które miało lub mogło mieć wpływ na wynik postępowania.
 1. Zamawiający może unieważnić postępowanie jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana uchylać się będzie od zawarcia umowy.
 2. O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi Wykonawców, zamieszczając zawiadomienie o unieważnieniu postanowienia wraz z uzasadnieniem na stronie internetowej.
 
XV. Informacje o formalnościach jakie, powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy
 
 1. Zamawiający, po uprawomocnieniu się czynności wyboru najkorzystniejszej oferty powiadomi Wykonawcę o miejscu i terminie podpisania umowy. W sytuacji, gdy zaproponowany termin nie będzie dla Wykonawcy dogodny, Wykonawca ma możliwość wnioskowania o zmianę terminu podpisania umowy, jednakże Zamawiający podejmie decyzję ostateczną o jego zmianie.
 2. Zawiadomienie, może być przekazywane pisemnie, w formie faksu lub drogą elektroniczną.
 3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, których oferta została wybrana,mogą zostać zobowiązani do przedłożenia Zamawiającemu umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia- wybór formy zastrzega się dla Zamawiającego, zawierającą, co najmniej:
a) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia,
b) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,
c) sposób rozliczeń między Wykonawcami a Zamawiającym
d) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia.
e) Spółka cywilna ,której oferta została wybrana, może zostać zobowiązana do przedłożenia Zamawiającemu umowy spółki cywilnej- wybór formy zastrzega się dla Zamawiającego.

 
XVI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia
 
 1. Wykonawcy nie przysługują środki ochrony prawnej, określone w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych (art.179- 198g)
 
XVII. Informacje dodatkowe
 
1. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych:
Część I szkolenie pomoc kuchenna z elementami kuchni regionalnej
Część II szkolenie opiekun osoby starszej
Część III szkolenie Pracownik administracyjno – biurowy z obsługą komputera
Część IV szkolenie z księgowości i rachunkowości
Część V szkolenie Sprzedawca - kasjer z obsługą komputera, urządzeń fiskalnych i terminali kart oraz z fakturowaniem komputerowym
Część VI szkolenie Animator czasu wolnego
 1. Oferty można składać na dowolną ilość części. Brak ceny w formularzu ofertowym oznacza, że wykonawca nie składa oferty dla danej części zamówienia. W formularzu ofertowym należy wpisać ceny tylko dla części do których wykonawca składa ofertę.
 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych.
 3. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.
 
XVIII. Załączniki:
 
Następujące załączniki stanowią integralną część Ogłoszenia o zamówieniu
Załącznik nr 1. - Formularz ofertowy
Załącznik nr 2. - Oświadczenie

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy w Wydminach
Osoba, która wytworzyla informację: Karolina Chomej Data wytworzenia informacji: 2018-01-26 12:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Karolina Chomej Data wprowadzenia do BIP 2018-01-26 19:48:11
Wprowadził informację do BIP: Administrator systemu Data udostępnienia informacji: 2018-01-26 19:50:24
Osoba, która zmieniła informację: Administrator systemu Data ostatniej zmiany: 2018-02-05 15:10:23
Artykuł był wyświetlony: 169 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Wydminy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu