ˆ

Ogłoszenia i pozostałe informacje

Drukuj informację

Szczegóły informacji

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na organizację i przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla 13 uczestników projektu pn.: Klub Integracji Społecznej w Wydminach.

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2018-02-27 20:57:32 Informacja ogłoszona dnia 2018-02-27 20:59:09 przez Administrator systemu

Akapit nr 1 - brak tytułu

Numer sprawy: ZP/03/2018                                                                                        Wydminy 27.02.2018r.
 
 
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
 
W związku z realizacją projektu „Klub Integracji Społecznej w Wydminach”, zapraszamy do składania ofert na organizację i przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla 13 uczestników projektu pn.: Klub Integracji Społecznej w Wydminach. Zamówiona usługa współfinansowana będzie ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w oparciu o Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020; Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne; Działanie 11.01.00 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa
i zwiększeniu szans na zatrudnienie, Poddziałanie: 11.01.01 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym
 
I. NAZWA (ORGANIZACJA) I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wydminach
ul. Pl. Rynek1/4
11 – 510 Wydminy
, www.bip.wydminy.pl
 
II. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
80500000-9 – Usługi szkoleniowe
                        
III. PODSTAWA PRAWNA
Zamówienie udzielane jest zgodnie z regulaminem udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.
 
IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest usługa obejmującą organizację i przeprowadzenie szkoleń zawodowych
w zakresie umiejętności zawodowych dla 13 uczestników/uczestniczek projektu pn.: Klub Integracji Społecznej w Wydminach realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wydminach, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizowanego w ramach:
Osi Priorytetowej: 11. Włączenie społeczne,
Działania 11.01.00 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększeniu szans na zatrudnienie.
Poddziałanie: 11.01.01 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym na podstawie projektu konkursowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020.  Umowy z dnia 23.02.2017r., o numerze RPWM.11.01-28-0121/16-00. Okres realizacji projektu 1.03.2017r. - 30.09.2019r.
 
Celem zamówienia jest skierowanie i sfinansowanie zajęć w ramach podnoszenia kluczowych kompetencji
o charakterze zawodowym lub zdobywania nowych kompetencji i umiejętności zawodowych, umożliwiających aktywizację zawodową wobec 13 uczestników pierwszej grupy projektu. Uczestnicy projektu otrzymają wsparcie umożliwiające im otrzymanie zatrudnienia na rynku pracy, a więc będzie to zgodne z popytem na pracę. Wsparcie proponowane przez projekt będzie obejmowało możliwość uzyskania konkretnych kwalifikacji zawodowych. Kursy zostały dobrane po przeprowadzeniu indywidualnej diagnozy potrzeb, będą zgodne z predyspozycjami uczestników. Postępowanie zostało podzielone na 6 części. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Oferty można składać na dowolne części zamówienia.
 
V. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA
Zamówienie podzielone jest na części. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na każdą
z poniższych części. Wszystkie części zamówienia będą realizowane zgodnie z przedstawionym terminarzem, co należy uwzględnić składając ofertę na więcej niż jedna część zamówienia. Ofert można składać na dowolną ilość części.
 
Część I przedmiotu zamówienia: szkolenie pomoc kuchenna z elementami kuchni regionalnej realizowane w okresie od 08.03.2018r. - 31.03. 2018r.
Część II  przedmiotu zamówienia: szkolenie opiekun osoby starszej realizowane w okresie od 08.03.2018r. - 31.03. 2018r.
Część III przedmiotu zamówienia: szkolenie pracownik administracyjno – biurowy z obsługą komputera realizowane w okresie od 08.03.2018r. - 31.03. 2018r.
Część IV przedmiotu zamówienia: szkolenie z księgowości i rachunkowości realizowane
w okresie od 08.03.2018r. - 31.03. 2018r.
Część V przedmiotu zamówienia: szkolenie Sprzedawca - kasjer z obsługą komputera, urządzeń fiskalnych i terminali kart oraz z fakturowaniem komputerowym realizowane
w okresie od 08.03.2018r. - 31.03. 2018r.
Część VI przedmiotu zamówienia: szkolenie Animator czasu wolnego realizowane w okresie od 08.03.2018r. - 31.03. 2018r.
 
1. szkolenie pomoc kuchenna z elementami kuchni regionalnej
Szkoleniem objęte zostaną 3 osoby. Szkolenie obejmować ma: min. 100 godzin (1 godz. kursu = 60min) teoretycznych i praktycznych. Minimalny zakres tematyczny szkolenia: charakterystyka procesów technologicznych, rodzaje i specyfika działania obiektów gastronomicznych, organizacja pracy w kuchni, wiadomości o środkach spożywczych, zasady zdrowego żywienia, planowanie i sporządzanie zestawów codziennych i okolicznościowych, warzywa-podział, ziemniaki i grzyby skład chemiczny, obróbka cieplna, zastosowanie w produkcji gastronomicznego, owoce- charakterystyka towaroznawstwa, obróbka wstępna
i cieplna, potrawy i napoje z owoców, mleko, przetwory mleczne i sery, jaja, ocena świeżości, właściwości
i ich zastosowanie w produkcji gastronomicznej, kasze-rodzaje, obróbka wstępna i cieplna oraz wykorzystanie w potrawach, dobór technik wykonywania potraw,  asortyment potraw zupy i sosy rodzaje, zasady sporządzania, zagadnienia BHP i PPOŻ, udzielanie pomocy doraźnej (poparzenia, skaleczenia itp.), praktyczna nauka technologii obróbki żywności; zasady higieny (mycia rąk, urządzeń, środki do dezynfekcji), bezpieczna obsługa maszyn i urządzeń, techniki przyrządzania dań mięsnych i drobiu, potrawy z warzyw, z jaj i przetworów mleczarskich, techniki przyrządzania zup i  sosów, potrawy mączne
w gastronomii, potrawy jarskie i półmięsne w gastronomii, potrawy z ryb, przekąski zimne i gorące, potrawy kuchni regionalnej, kuchnia Warmii i Mazur zimny bufet i napoje, desery, ciasta.
2.  szkolenie opiekun osoby starszej
szkoleniem objęta zostanie 1 osoba. Szkolenie obejmować ma: min. 100 godzin (1 godz. kursu = 60min) teoretycznych i praktycznych. . Minimalny zakres tematyczny szkolenia: rola i zadania opiekuna osób starszych, system opieki w Polsce, podstawowe wiadomości z zakresu anatomii i fizjologii człowieka, zasady żywienia osób starszych, Profilaktyka odleżyn oraz skutków długotrwałego unieruchomienia, wykonywanie codziennych czynności z zakresu gospodarstwa domowego, zasady pierwszej pomocy, wykonywanie czynności higienicznych przy podopiecznym, wspieranie biologicznych funkcji życiowych podopiecznego, organizowanie czasu podopiecznemu i dotrzymywanie towarzystwa. Elementy psychologii w pracy opiekunki – kształtowanie umiejętności rozwiązywania problemów i radzenia sobie ze stresem, zasady racjonalnego żywienia.
3.  szkolenie Pracownik administracyjno – biurowy z obsługą komputera
szkoleniem objęta zostanie 1 osoba. Szkolenie obejmować ma: min. 100 godzin (1 godz. kursu = 60min)  teoretycznych i praktycznych. Minimalny zakres tematyczny szkolenia: elementy prawa administracyjnego; ochrona danych osobowych i archiwizacja; redagowanie pism i listów, pisanie raportów, praca na komputerze w programie: edytor tekstu – MS Word, w tym co najmniej: rodzaje formularzy i blankietów korespondencyjnych, układy graficzne pism, zasady sporządzania pism, protokołów, sprawozdań, notatek służbowych, formy i zasady sporządzania zaproszeń, skróty i skrótowce w korespondencji, rozmieszczenia poszczególnych elementów pisma urzędowego, korespondencja procesowa; obsługa urządzeń biurowych
i wykorzystanie komputera w sekretariacie, m.in. projektory multimedialne, rzutniki pisma, telefony, telefaksy, skanery, drukarki, kserokopiarki, urządzenia wielofunkcyjne, bindownice i inne sposoby oprawy dokumentów; czynności sekretarskie, systemy kancelaryjne i obieg korespondencji (w tym elektroniczny obieg dokumentacji), zasady organizacji pracy sekretariatu w tym organizacja czasu pracy, ochrona czasu pracy przełożonego, zasady prowadzenia terminarza; organizacja spotkań, narad, konferencji; umiejętności komunikacji ze współpracownikami i klientami, biurowy savoir-vivre, elementy wizażu.
4.  szkolenie z księgowości i rachunkowości
szkoleniem objęta zostanie 1 osoba. Szkolenie obejmować ma: min. 100 godzin (1 godz. kursu = 60min) teoretycznych i praktycznych. Minimalny zakres tematyczny szkolenia: ogólne zasady rachunkowości, dokumentacja finansowo-rachunkowa,  elementy prawa podatkowego, prowadzenie rachunkowości
w księgach, Ewidencja księgowa w specjalistycznym programie, prace księgowego w księgach rachunkowych. Prace księgowego w księgach rachunkowych - zajęcia praktyczne na komputerze.
5.  szkolenie Sprzedawca - kasjer z obsługą komputera, urządzeń fiskalnych i terminali kart oraz z fakturowaniem komputerowym
Szkoleniem objętych zostanie 6 osób. Szkolenie obejmować ma: min. 100 godzin (1 godz. kursu = 60min) teoretycznych i praktycznych. Minimalny zakres tematyczny szkolenia: podstawowe przepisy BHP, profesjonalna obsługa klienta i techniki profesjonalnej sprzedaży, techniki negocjacyjne w procesie sprzedaży, zasady udzielania reklamacji, sprzedaż z wykorzystaniem czytników kodów kreskowych, zasady prowadzenia płatności, znaki i banknoty pieniężne, obsługa drukarki fiskalnej i kas fiskalnych różnego typu: raportowanie kodów, sporządzanie raportów dziennych, współpraca kas fiskalnych z komputerem, obsługa terminali kart płatniczych, fakturowanie, obsługiwanie programu fakturującego, obsługa komputera, minimum sanitarne. Wykonawca zobowiązany jest opracować szczegółowy program szkolenia, który uwzględniać powinien powyższy zakres szkolenia.
6.  szkolenie Animator czasu wolnego
szkoleniem objęta zostanie 1 osoba. Szkolenie obejmować ma: min. 40 godzin (1 godz. kursu = 60min) teoretycznych i praktycznych. Minimalny zakres tematyczny szkolenia: psychospołeczne aspekty rozwojowe dziecka, pedagogika zabawy, malowanie twarzy, atrybuty wykorzystywane w animacji, zabawa z chustą, balonowe triki, sporządzanie scenariusza eventu, animator – obserwator.
 
Dodatkowe wymagania względem wszystkich części zamówienia:
 
- wydanie Certyfikatu/zaświadczenia lub innych dokumentów potwierdzających uzyskanie kwalifikacji, które powinny być rozpoznawalne i uznawane w danym środowisku, sektorze lub branży.
- zapewnienie niezbędnych materiałów i urządzeń do praktycznej nauki zawodu, w ilości zapewniającej prawidłową realizację kursu.
- zapewnienie odzieży roboczej i środków ochrony pracy wymagane na danym stanowisku pracy,
- przeprowadzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa badania lekarskie w celu uzyskania  przez  poszczególnych uczestników kursu orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do  odbycia kursu oraz możliwości podjęcia zatrudnienia zgodnie z kierunkiem szkolenia (jeżeli konieczność taka wynika z obowiązujących przepisów prawa). Wykonawca uwzględni pokrycie kosztów  przeprowadzenia wymaganych badań lekarskich w koszcie przeprowadzenia i zorganizowania szkolenia
i w razie konieczności wyrobi książeczki sanepidowskie dla uczestników szkolenia.
- zapewnienie transportu z Wydmin do miejsca odbywania kursu i z powrotem.
- ubezpieczenie NNW
 
VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU
  Wykonawca wykaże, że posiada co najmniej 2 letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń/kursów zawodowych. (oświadczenie – zał. nr 2).
 
VII. INNE ISTOTNE WARUNKI W POSTĘPOWANIU
 1. Wykonawca akceptuje treść ogłoszenia bez zastrzeżeń – złożenie oferty jest uważane za akceptację treści ogłoszenia.
 2. Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
 3. Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie zgodne z opisem przedmiotu zamówienia, w tym dobrą znajomość specyfiki i najważniejszych uwarunkowań funkcjonowania osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 4. Wykonawca potrafi rozpoznać potrzeby szkoleniowe grupy i w oparciu o nie poprowadzić szkolenie w określonym zakresie/obszarze – określenie celów, oczekiwanych efektów uczenia się, planu szkolenia, metod szkoleniowych oraz ocena efektów szkolenia;
 5. Wykonawca nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
W sytuacji wystąpienia powiązania Wykonawca będzie podlegał odrzuceniu z postępowania. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”. Wykonawca, który nie spełni któregokolwiek z warunków zostanie odrzucony
w postępowaniu.
 
VIII. DOKUMENTY WYMAGANE W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW
Wykonawca wykaże, że posiada co najmniej 2 letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń/kursów zawodowych. (oświadczenie – zał. nr 2).
 
IX. WALUTA, W JAKIEJ BĘDĄ PROWADZONE ROZLICZENIA ZWIĄZANE
Z REALIZACJĄ NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA
Cena oferty zostanie podana przez Wykonawcę w PLN.
 
X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Wymagania podstawowe.
 1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na każdą część zamówienia.
 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych, zawierających inny sposób wykonania zamówienia niż określony przez Zamawiającego;
 3. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.
 4. Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać
  z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność kopię stosownego pełnomocnictwa  wystawionego przez osoby do tego upoważnione.
 5. Wzory dokumentów dołączonych do niniejszego ogłoszenia powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w formie zgodnej
  z niniejszym ogłoszeniem.
 6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 7. Wykonawca w toku postępowania może zwracać się z pytaniami o wyjaśnienie niniejszego ogłoszenia. Odpowiedź zostanie wysłana do wykonawcy zadającego pytanie oraz zamieszczona na stronie www.bip.wydminy.pl. Wyjaśnienia zamieszczane na stronie internetowej nie będą zdradzać, wskazywać ani identyfikować podmiotu zadającego pytanie. Zamawiający zastrzega możliwość pozostawienia pytania bez odpowiedzi w sytuacji jego złożenia w terminie krótszym niż 1 dzień przed terminem składania ofert.
 8. Wykonawcy są zobowiązani do regularnego przeglądania strony internetowej, na której zamieszczone jest niniejsze ogłoszenie celem rejestrowania wszelkich zmian ogłoszenia
  i udzielonych wyjaśnień.
 9. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert może dokonywać jej zmian, uzupełnień, wycofań.
 10. Złożone oferty nie będą odsyłane.
 
XI. FORMA OFERTY
Oferta może być złożona osobiście, pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną (skan) – liczy się data
i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego.
Zawartość oferty.
Kompletna oferta musi zawierać:
Wypełniony formularz oferty – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu.
Oświadczenie – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Ogłoszenia o zamówieniu
Pełnomocnictwo – w przypadku, gdy oferta jest podpisana przez inna osobę niż przedstawiciel/e prawny/
i Wykonawcy;
 
XII. OSOBA UPRAWNIONA DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest Karolina Chomej – tel. 507 124 860, e-mail:
 
XIII. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY
Ofertę należy złożyć w formie zeskanowanego dokumentu drogą elektroniczną [e-mail: g ], osobiście lub pocztą tradycyjną na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. pl. Rynek 1/4, 11-510 Wydminy.
w nieprzekraczalnym terminie:
 
do dnia
07.03.2018 r.
do godz.
11.00
 
 
XIV. KRYTERIA OCENY OFERT
1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
2. Wszystkie oferty nie podlegające odrzuceniu oceniane będą według następującego kryterium:
 
Kryterium
Znaczenie procentowe kryterium
Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta
za dane kryterium
Cena brutto ( C )
60%
60 punktów
Doświadczenie (D)
40%
40 punktów
 
a) Zasady oceny kryterium "Cena brutto" (C).
b) W przypadku kryterium "Cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:
c)
Cena brutto najtańszej oferty
----------------------------------- x 60% = liczba punktów
Cena brutto badanej oferty
 
d) Łącznie za kryterium „Cena” można otrzymać 60 punktów, które stanowią 60% wartości oceny końcowej.
e) Zasady oceny kryterium "Doświadczenie" (D).
f) W przypadku kryterium „Doświadczenie” oceniane będzie doświadczenie przewidziane do przeprowadzenia szkoleń zgodnie z tematyką ogłoszenia ponad minimum określone w warunku koniecznym do spełnienia.
g) Kryteria przyznawania punktów wg wzoru:
 
Liczba lat wskazana w badanej ofercie
------------------------------------------------------------- x 40% = liczba punktów
Największa liczba lat wskazana w jednej spośród
wszystkich ofert podlegających ocenie
 
Łącznie za kryterium „Doświadczenie” można otrzymać 40 punktów, które stanowią 40% wartości oceny końcowej.
 
 1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najwyższą liczbę punktów.
 2. Punktacja ofert będzie dokonana  z uwzględnieniem podziału na części tj. Oddzielna dla każdej części zamówienia.
5. Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu(tym) Wykonawcy (Wykonawcom), który uzyska najwyższą liczbę punktów w ostatecznej ocenie.
6. W przypadku niewybrania Wykonawcy (np., brak ofert, odrzucenie ofert) Zamawiający dopuszcza możliwość ponownego rozpoczęcia procedury ogłoszenia zamówienia.
 
XV. TRYB OCENY OFERT I OGŁOSZENIA WYNIKÓW
1. Wyjaśnienia treści ofert i poprawianie oczywistych omyłek.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
2. Ogłoszenie wyników postępowania.
Informacja o wynikach postępowania zostanie opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego: www.bip.wydminy.pl oraz na bazie konkurencyjności.
 
XVI. PODPISANIE UMOWY
Po przeprowadzeniu postępowania Zamawiający podpisze z Wykonawcą umowę. W przypadku, gdy wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów. O terminie zawarcia umowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę drogą e-mailową/ telefoniczną/pisemną wraz z informacją o wynikach postępowania.
 
XVII. ODRZUCENIE WYKONAWCY
Wykonawca zostanie odrzucony z niniejszego postępowania:
1. w przypadku nie spełniania warunków udziału w postępowaniu;
2. w przypadku niezgodności oferty z niniejszym ogłoszeniem;
3. w przypadku przedstawienia przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych.
 
XVIII. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI
W niniejszym postępowaniu oferty, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający
i Wykonawcy przekazują pisemnie poprzez e-mail .
 
XIX. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
 
XX POZOSTAŁE INFORMACJE
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści Ogłoszenia o zamówieniu przed upływem terminu na składanie ofert. Informacja o wprowadzeniu zmiany lub uzupełnieniu treści zostanie przekazana Oferentom (e-mail, fax lub pocztą), jak również zostanie opublikowana na stronie Zamawiającego www.bip.wydminy.pl
 
Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za ofertę najkorzystniejszą oraz który spełni wymogi określone w Ogłoszeniu o zamówieniu. O terminie i miejscu zwarcia umowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę telefonicznie, drogą e-mailową lub pocztową wraz z informacją
o wynikach postępowania.
 
XXI. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA
Załącznikami do niniejszego ogłoszenia są następujące wzory:
 
Załącznik nr 1. - Formularz ofertowy
Załącznik nr 2. - Oświadczenie

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy w Wydminach
Osoba, która wytworzyla informację: Karolina Chomej Data wytworzenia informacji: 2018-02-27 12:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Karolina Chomej Data wprowadzenia do BIP 2018-02-27 20:57:32
Wprowadził informację do BIP: Administrator systemu Data udostępnienia informacji: 2018-02-27 20:59:09
Osoba, która zmieniła informację: Administrator systemu Data ostatniej zmiany: 2018-06-15 13:57:06
Artykuł był wyświetlony: 117 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Wydminy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu