ˆ

Ogłoszenia i pozostałe informacje

Drukuj informację

Szczegóły informacji

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE - Przeprowadzenie grupowego i indywidualnego doradztwa psychologicznego w zakresie umiejętności społecznych dla 27 uczestników projektu pn.: Klub Integracji Społecznej w Wydminach.

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2018-04-25 13:57:14 Informacja ogłoszona dnia 2018-04-25 13:57:19 przez Administrator systemu

Akapit nr 1 - brak tytułu

Numer sprawy: ZP/06/2018                                                                     Wydminy 25.04.2018r.
 
 
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE
 
 
na wykonanie zamówienia pn:
 
Przeprowadzenie grupowego i indywidualnego doradztwa psychologicznego w zakresie umiejętności społecznych dla 27 uczestników projektu pn.: Klub Integracji Społecznej w Wydminach.
Przedmiot zamówienia realizowany będzie przez Gminę Wydminy/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wydminach współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach:
Osi Priorytetowej: 11. Włączenie społeczne,
Działania 11.01.00 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększeniu szans na zatrudnienie.
Poddziałanie: 11.01.01 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym na podstawie projektu konkursowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020. Umowy z dnia 23.02.2017r., o numerze RPWM.11.01-28-0121/16-00.
Okres realizacji projektu 1.03.2017r. - 30.09.2019r.
 
Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień
Publicznych (CPV): 85121270-6 - Usługi psychiatryczne i psychologiczne
                           
 
ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA
Podstawa prawna:
Postępowanie o dzielenie zamówienia publicznego dotyczy usług społecznych w rozumieniu art.138h ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2015r., poz 2164 z późn. zm.), a wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równoważności kwoty 750 000,0 euro w związku z tym, do przedmiotowego postępowania mają zastosowanie przepisy art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych. W sprawach nie uregulowanych
w niniejszym Ogłoszeniu o zamówieniu maja zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (tj. Dz.U. z 2016., poz 380 z późn. zm.).
 
Nazwa i adres Zamawiającego:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Adres: Pl. Rynek 1/4, 11-510 Wydminy
Strona internetowa: www.bip.wydminy.pl,
Godziny urzędowania: PON. 8.00 – 16.00, WT. - PT. 7.00 – 15.00
Tel/Faks do korespondencji w sprawie zamówienia 874210115
e-mail do korespondencji w sprawie zamówienia
 
 
 
 
Zatwierdzam w dniu …........................r.
 
                       
I.  Tryb udzielenia zamówienia
 1. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego dotyczy usług społecznych
  w rozumieniu art.138h ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2015r., poz 2164 z późn. zm.), a wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej
  w złotych równoważności kwoty 750 000,0 euro w związku z tym, do przedmiotowego postępowania mają zastosowanie przepisy art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych.
 2. Szczegółowe warunki dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego są określone w niniejszym Ogłoszeniu o zamówieniu. Ogłoszenie o zamówieniu zawiera szczegółowe informacje dotyczące warunków postępowania o udzielenie zamówienia, warunków uczestnictwa Wykonawców w postępowaniu oraz wszelkie informacje potrzebne do prawidłowego sporządzenia oferty przez Wykonawców. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej (dalej „stronie internetowej”) stanowi zaproszenie do składania ofert.
 
II.  Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest usługa obejmującą przeprowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć/warsztatów z doradztwa psychologii w zakresie umiejętności społecznych dla 27 uczestników/uczestniczek projektu pn.: Klub Integracji Społecznej w Wydminach realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wydminach, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizowanego w ramach:
Osi Priorytetowej: 11. Włączenie społeczne,
Działania 11.01.00 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększeniu szans na zatrudnienie.
Poddziałanie: 11.01.01 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym na podstawie projektu konkursowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020.  Umowy z dnia 23.02.2017r., o numerze RPWM.11.01-28-0121/16-00. Okres realizacji projektu 1.03.2017r. - 30.09.2019r.
 
III. Szczegółowy opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest doradztwo psychologiczne realizowane w okresie od 01.06.2018r. - 31.12. 2018r. Warsztaty/zajęcia zostanią przeprowadzone przez doradców/ psychologów w celu pomocy w wyjściu z bierności, podniesieniu motywacji w poszukiwaniu pracy oraz własnej samooceny.
a)zamówienie na przeprowadzenie grupowych i indywidualnych warsztatów udzielone zostanie w łącznym wymiarze czasowym 92  godzin zegarowych dla grupy w tym:
 - grupa III – 13 osób, 40h. zajęć grupowych, 52h. indywidualnych (4h. na uczestnika) = 92h. w okresie od 1.06.2018r., do 31.06. 2018r.
 - grupa IV – 14 osób, 40h. zajęć grupowych, 52h. indywidualnych (4h. na uczestnika) = 92h. w okresie od 1.12.2018r., do 31.12. 2018r.
b)zajęcia/warsztaty będą odbywały się w budynku GOPS Wydminy, pl. Rynek 1/4,(I piętro pok.8)            od poniedziałku w godzinach 8 00 – 16 00, i od wtorku do piątku w godzinach od 7 00 do 15 00         (z wyłączeniem sobót i niedziel, świąt oraz dni ustawowo wolnych od pracy).
c)w warsztatach łącznie weźmie udział  27 uczestników projektu, które podzielone zostaną na dwie grupy: 13 osób i 14 osób.
d)wykonawca wykaże, że  posiada osobę posiadającą dyplom magistra psychologii polskiej uczelni lub wykształcenie uzyskane za granicą uznane  za równorzędne  w Rzeczpospolitej Polskiej oraz min. roczne doświadczenie z zakresu prowadzenia zajęć z psychologii dla osób zagrożonych wykluczeniem  społecznym.
e)szczegółowy harmonogram warsztatów zostanie ustalony przez Zamawiającego, w porozumieniu z Wykonawcą najpóźniej w dniu zawarcia umowy.
f)minimalny zakres merytoryczny warsztatów powinien obejmować następujące
zagadnienia:
- radzenie sobie ze stresem,
- podnoszenie motywacji w poszukiwaniu pracy,
- stawianie sobie celów i dążenie do ich realizacji,
- udzielanie wsparcia w zakresie rozwiązywania problemów życiowych uczestników  ( słabe i mocne strony),
- poradnictwo w zakresie rozwiązywania problemów rodzinnych,
- budowanie pozytywnego myślenia i poczucia własnej wartości,
- odkrywanie potencjału tkwiącego w uczestnikach.
 
Termin wykonania zamówienia
Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie: od 01 czerwca 2018r. do 31 grudnia 2018 roku.
IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu
a)Wykonawca wykaże, że dysponuje osobą posiadającą dyplom magistra psychologii polskiej uczelni lub wykształcenie uzyskane za granicą uznane  za równorzędne w Rzeczpospolitej Polskiej oraz min. roczne doświadczenie z zakresu prowadzenia zajęć z psychologii dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
b) Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia (zał. nr 1).
 
V. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.
 1. W niniejszym postępowaniu komunikacja i wymiana informacji odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r.- Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012r. poz 1529 oraz z 2015r., poz 1830), osobiście, za pośrednictwem posłańca faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej             w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r., o świadczeniu usług drogą elektroniczną, (Dz.U. z 2013r. Poz. 1422, z 2015r. poz 1844 oraz z 2016r. poz. 147 i 615).
 2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje (zwane dalej Korespondencją) za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r., o świadczeniu usług droga elektroniczną – każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
 3. Forma przekazania dokumentów za pośrednictwem faksu i droga elektroniczną (mailem) nie dotyczy: ofert, pełnomocnictw oraz oświadczeń. Zamawiający nie dopuszcza składania wniosków, oświadczeń i innych informacji telefonicznie.
 4. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się numerem sprawy:
  ZP/06/2018
 1. Postępowanie odbywa się w języku polskim, w związku z czym wszelkie pisma, dokumenty, oświadczenia składane w trakcie postępowania między Zamawiającym a Wykonawcami muszą być sporządzone w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
 2. Prosi się by wszelka korespondencja dotycząca niniejszego postępowania była kierowana do zamawiającego z dopiskiem: „Klub Integracji Społecznej” w Wydminach, projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 3. Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane na stronie www.bip.wydminy.pl można także odebrać  w siedzibie Zamawiającego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wydminach Pl. Rynek 1/4, 11-510 Wydminy, w godzinach urzędowania Zamawiającego, pn 8:00-16:00,  wt-pt 7:00-15:00.
 4. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do kontaktów z uczestnikami postępowania jest Pani Karolina Chomej, e-mail: k. , tel/fax 874210115
 
VI. Wymagania dotyczące wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 
VII. Termin związania ofertą
1. Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
 
VIII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wydminach, Pl. Rynek 1/4, 11-510 Wydminy, za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. Prawo pocztowe, osobiści lub za pośrednictwem posłańca.
2. Termin składania ofert upływa w dniu 08.05.2018 r. o godz. 09:00 (o terminie złożenia  oferty decyduje termin jej dostarczenia do siedziby Zamawiającego, a nie data stempla pocztowego czy zlecenia dostarczenia pocztą kurierską).
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone Wykonawcy.
4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.05.2018r. o godz. 09:30 w siedzibie Zmawiającego tj. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Pl. Rynek ¼, 11-510 Wydminy.
 
IX. Opis sposobu przygotowania ofert
 1. Oferta musi być sporządzona pisemnie, w języku polskim, pismem czytelnym i trwałym oraz podpisana przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym i wymogami ustawowymi.
 2. W przypadku podpisania oferty lub dokumentów do niej załączonych przez osobę(y) upełnomocnioną(e), należy dołączyć do oferty odpowiednie pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii uwierzytelnionej przez notariusza.
 3. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej.
 4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 5. Ewentualne poprawki i skreślenia lub zmiany w tekście oferty (i w załącznikach do oferty) były parafowane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy lub posiadającą Pełnomocnictwo.
 6. Oferta powinna być trwale spięta  oraz mieć ponumerowane zapisane strony.
 7. Dokumenty muszą być złożone w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę z dopiskiem „za zgodność z oryginałem”. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach, których Wykonawca polega, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych Podmiotów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te Podmioty.
 8. Na kompletną ofertę składa się (obligatoryjnie):
 1. Formularz ofertowy sporządzony zgodnie z wymogami zawartymi w ogłoszeniu
  o zamówieniu (Zał. Nr 1.).
 2. Oświadczenie o posiadanej wiedzy i doświadczeniu. (zał. nr 1)
 3. Pełnomocnictwo- o ile dotyczy. (Jeżeli zasady reprezentacji nie wynikają jednoznacznie z dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego), wymaga się złożenia pełnomocnictwa w formie oryginału lub potwierdzonej notarialnie kopii, wskazującego osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. Podmioty występujące wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika zgodnie z zasadami art. 23 ust. 2 ustawy PZP.
9.   Oferty składa się w jednym egzemplarzu.
10. Oferty należy umieścić w opakowaniu uniemożliwiającym jej odczytanie przed otwarciem, zaadresowanie na Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, pl. Rynek 1/4, 11-510 Wydminy
i oznaczenie nazwą, adresem Wykonawcy oraz hasłem:
 
 
Oferta na organizację i przeprowadzenie warsztatów w Klubie Integracji Społecznej w Wydminach”
Znak postępowania: ZP/06/2018
 
Nie otwierać przed 08.05.2018r. godz. 09:30”
 
 1. Na kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwić zwrot oferty
  w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie.
 2. W przypadku braku powyższego opisu, Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku np. przypadkowe otwarcie oferty w przypadku składania ofert przed wyznaczonym  terminem składania ofert, a w przypadku składania ofert pocztą lub pocztą kurierską za jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.
 3. Nie dopuszcza się możliwości nanoszenia przez wykonawcę jakichkolwiek zmian merytorycznych na uprzednio przygotowana treść oferty.
 4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na całość lub na jedną jego część (tylko z jedną ostateczną ceną); złożenie przez wykonawcę więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej rozwiązania alternatywne lub wariantowe (tym tzw. oferty wariantowej) - spowoduje odrzucenie ofert/ofert złożonych przez wykonawcę. Wykonawcy wspólnie ubiegający się
  o zamówienie składają jedną wspólną ofertę.
 5. Zmiana/wycofanie oferty: wymaga formy pisemnej. Na kopercie należy umieścić informację odpowiednio „ZMIANA OFERTY na ... lub „WYCOFANIE OFERTY na ... ”. Do pisma
  o wycofaniu oferty musi być załączony dokument, z którego wynika prawo osoby podpisującej informację do reprezentowania Wykonawcy.
 6. Wszelkie koszty związane z opracowaniem i dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca.
 
X. Opis sposobu obliczania ceny
 1. Pojęcie „cena” rozumiana zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29.stycznia 2004r. Prawo zamówień Publicznych (tj. Dz.U.z 2015 poz 2164 z późn. zm).
 2. Cena oferty to cena brutto.
 3. Cena oferty winna obejmować całkowity koszt wykonywania przedmiotu zamówienia.
 4. Ceny jednostkowe podane w ofercie nie podlegają negocjacjom. Ceny jednostkowe podane w ofercie są niezmienne do końca realizacji przedmiotu umowy.
 5. W cenie brutto należy uwzględnić wszystkie koszty związane z całkowitym zgodnym
  z prawem wykonaniem przedmiotu zamówienia .
 6. Ceny należy podać w złotych polskich, z dokładnością  do dwóch miejsc po przecinku. Wszelkie rozliczenia finansowe między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich. Nie dopuszcza się prowadzenia rozliczeń między Zamawiającym a Wykonawcą w obcych walutach.
 7. Zamawiający nie udziela zaliczek.
 8. Ewentualne zniżki,upusty,rabaty itp. muszą być zawarte w cenie oferty.
 9. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. W formularzu ofertowym wykonawca wpisuje cenę tylko do tych części do których składa ofertę.
 
XI. Badanie oferty
      1. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty zostanie dokładnie sprawdzone, czy oferty zostały    
          sporządzone zgodnie z wymogami niniejszego Ogłoszenia o zamówieniu.
      2. Ocena oferty będzie dokonywana dwuetapowo:
 1. 1. W pierwszym etapie oferty oceniane będą w aspekcie formalnym, obejmującym ocenę oferty pod względem jej zgodności z wymogami Ogłoszenia o zamówieniu.
  1. Badania poprawności formalnej danej oferty (czy oferta jest ważna jak również czy nie podlega odrzuceniu) dokonane zostanie na podstawie niżej przedstawionych zasad.
  2. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
a) jej treść nie odpowiada treści ogłoszenia o zamówieniu;
b) została złożona w innej formie niż pisemna;
c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
 1. 2.   W drugim etapie oferty oceniane będą w aspekcie merytorycznym, tzn. pod względem przyjętych kryteriów oceny ofert(  Rozdział XII ogłoszenia).Ten etap oceny obejmuje wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu.
 2. W toku badania oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 3. Zamawiający poprawi w ofercie:
a) oczywiste omyłki pisarskie,
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
c) inne omyłki polegające na  niezgodności oferty z Ogłoszeniem o zamówieniu, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.
d) poprawienie omyłek następuje poprzez odpowiednią adnotację w protokole postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Wzór protokołu określa Zamawiający mając na względzie zapewnienie jawności i przejrzystości postępowania o udzielenie zamówienia.
 
XII. Kryteria oceny ofert
 1. Wszystkie oferty nie podlegające odrzuceniu oceniane będą według następujących kryteriów:
a) Cena – 60%
b) Największe doświadczenie zawodowe jednej osoby/ trenera realizującego zajęcia/warsztaty w danej części (doświadczenie w prowadzeniu zajęć/warsztatów o tematyce takiej samej lub podobnej) – 40%
2. Liczba punktów zostanie obliczona według następującego wzoru:
KRYTERIUM: Cena – 60%
ocena zostanie dokonana następująco:
 
Najniższa cena spośród ofert niepodlegających odrzuceniu
------------------------------------------------------------------------ X 60% x 100=.....pkt
Cena badanej oferty brutto
 
KRYTERIUM: Największe doświadczenie zawodowe jednej osoby/ trenera skierowanej do realizacji zajęć/warsztatów w danej części (doświadczenie w prowadzeniu zajęć/warsztatów o tematyce takiej samej lub podobnej) – 40%
ocena zostanie dokonana następująco:
Doświadczenie trenera do12 miesięcy – 0 pkt
Doświadczenie trenera powyżej 13 nie więcej niż 24 miesięcy – 10 ptk
Doświadczenie trenera powyżej 25 nie więcej niż 36 miesięcy -  20 pkt
Doświadczenie trenera powyżej 37 nie więcej niż 48 miesięcy -  30 pkt
Doświadczenie trenera powyżej 49 miesięcy – 40 pkt
3. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów.
4. Punktacja ofert będzie dokonana  z uwzględnieniem podziału na części tj. Oddzielna dla każdej części zamówienia.
 
XIII. Wybór wykonawcy, ogłoszenie wyników
 1. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który przedłożył najkorzystniejsza ofertę
  z punktu widzenia kryteriów oceny ofert przyjętych w niniejszym postępowaniu.
2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została  wybrana, uchyla się od zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród  pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o którym mowa w art. 93.1,2 ustawy PZP.
 
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający  zamieszcza informacje,
o których mowa w punkcie powyżej na stronie internetowej 
http://bip.wydminy.pl/  oraz
w miejscu publicznie dostępnym (tablica ogłoszeń) w siedzibie Zamawiającego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wydminach Pl. Rynek 1/4, 11-510 Wydminy.
 
XIV. Unieważnienie postępowania
 1. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
a) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzucenia;
b) cena najkorzystniejszej oferty lub oferty z najniższą cena przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
c) wystąpiła zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonania zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego lub interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć;
d) w przypadku dokonania przez zamawiającego czynności lub zaniechania dokonania czynności z naruszeniem Ogłoszenia o zamówieniu, które miało lub mogło mieć wpływ na wynik postępowania.
 1. Zamawiający może unieważnić postępowanie jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana uchylać się będzie od zawarcia umowy.
 2. O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi Wykonawców, zamieszczając zawiadomienie o unieważnieniu postanowienia wraz z uzasadnieniem na stronie internetowej.
 
XV. Informacje o formalnościach jakie, powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
w celu  zawarcia umowy
 1. Zamawiający, po uprawomocnieniu się czynności wyboru najkorzystniejszej oferty powiadomi Wykonawcę o miejscu i terminie podpisania umowy. W sytuacji, gdy zaproponowany termin nie będzie dla Wykonawcy dogodny, Wykonawca ma możliwość wnioskowania o zmianę terminu podpisania umowy, jednakże Zamawiający podejmie decyzję ostateczną o jego zmianie.
 2. Zawiadomienie, może być przekazywane pisemnie, w formie faksu lub drogą elektroniczną.
 3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o o udzielenie zamówienia, których oferta została wybrana,mogą zostać zobowiązani do przedłożenia Zamawiającemu umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia- wybór formy zastrzega się dla Zamawiającego, zawierającą, co najmniej:
a) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia,
b) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,
c) sposób rozliczeń między Wykonawcami a Zamawiającym
d) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia.
e) Spółka cywilna ,której oferta została wybrana, może zostać zobowiązana do przedłożenia Zamawiającemu umowy spółki cywilnej- wybór formy zastrzega się dla Zamawiającego.
XVI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia
 1. Wykonawcy nie przysługują środki ochrony prawnej, określone w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych (art.179- 198g)
 
XVII. Informacje dodatkowe
1. Zamawiający niedopuszcza składania ofert częściowych:
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych.
3. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.
 
XVIII. Załączniki:
Następujące załączniki stanowią integralną część Ogłoszenia o zamówieniu
Załącznik nr 1. - Formularz ofertowy
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy w Wydminach
Osoba, która wytworzyla informację: Karolina Chomej Data wytworzenia informacji: 2018-04-25 07:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Karolina Chomej Data wprowadzenia do BIP 2018-04-25 13:57:14
Wprowadził informację do BIP: Administrator systemu Data udostępnienia informacji: 2018-04-25 13:57:19
Osoba, która zmieniła informację: Administrator systemu Data ostatniej zmiany: 2018-06-27 16:29:34
Artykuł był wyświetlony: 130 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Wydminy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu