ˆ

Uchwały Rady Gminy

Drukuj informacjęAkt prawny: 72/2017

Szczegóły informacji

72/2017

Rodzaj: Zarządzenie

Status: Obowiązujący

Sesja: Nie dotyczy

Kadencja: 2014-2018

Data wejścia w życie: 2017-09-18

Data podjęcia/podpisania: 2017-09-21

Tytuł aktu:

W sprawie: przygotowania i zapewnienia działania systemu wykrywania i alarmowania (SWA) oraz systemu wczesnego ostrzegania (SWO) na terenie Gminy Wydminy oraz tworzenia i funkcjonowania formacji Obrony Cywilnej, przewidzianych do wykonania pozostałych zadań specjalnych i ogólnych.

Na podstawie:

SO.0050.99.2017
ZARZĄDZENIE NR 72/2017
WÓJTA GMINY WYDMINY
z dnia 18 września 2017 roku
 
 
w sprawie: przygotowania i zapewnienia działania systemu wykrywania i alarmowania (SWA) oraz systemu wczesnego ostrzegania (SWO) na terenie Gminy Wydminy oraz tworzenia
i funkcjonowania formacji Obrony Cywilnej, przewidzianych do wykonania pozostałych zadań specjalnych i ogólnych.
 
Na podstawie: art. 17 ust. 6 i 7, art. 138 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 1430) zarządzenia Nr 215/2014 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie przygotowania i zapewnienia działania systemu wykrywania i alarmowania (SWA) oraz systemu wczesnego ostrzegania (SWO) na terenie województwa warmińsko – mazurskiego oraz tworzenia i funkcjonowania formacji obrony cywilnej przewidzianych do wykonania pozostałych zadań specjalnych i ogólnych oraz § 1 ust. 2 pkt 3 zarządzenia nr 4/2015 Starosty Powiatowego w Giżycku z dnia 21 kwietnia 2015r. w sprawie przygotowania i zapewnienia działania systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach oraz systemu wykrywania i alarmowania na terenie Powiatu Giżyckiego zarządzam, co następuje:
 
 
§ 1. W celu zapewnienia skutecznego wykrywania zagrożeń oraz ostrzegania i alarmowania ludności w czasie wprowadzenia stanów nadzwyczajnych oraz podwyższania gotowości obronnej państwa, tworzy się na terenie Gminy Wydminy:
1). System Wczesnego Ostrzegania (SWO) – działający w czasie pokoju.
2). System Wykrywania i Alarmowania (SWA) – działający w przypadku wprowadzenia stanów wojennego i wyjątkowego.
 
 
§ 2.1. Gminny SWO zapewnia uzyskiwanie i przekazywania informacji w szczególności o:
1). katastrofach naturalnych,
2). awariach technicznych,
3). innych sytuacjach kryzysowych na obszarze gminy, generujących zagrożenie dla ludzi
i środowiska;
2. Do zadań SWO należy także uruchamianie i realizacja procedur ostrzegania
i alarmowania w czasie pokoju oraz realizacja doraźnych zadań, wynikających z rozwoju sytuacji kryzysowej na terenie gminy.
 
§ 3.1. W skład gminnego Systemu Wczesnego Ostrzegania (SWO) wchodzą:
 1. Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego (GZZK);
 2. Urząd Gminy Wydminy;
 3. Jednostki organizacyjne Gminy Wydminy;
 4. Ochotnicza Straż Pożarna w Wydminach;
 5. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Zieleni (PUKiZ);
 6. sołtysi.
 
2. Jednostki i instytucje wchodzące w skład SWO zobowiązuje się do wzajemnej wymiany informacji, uzyskanych w toku własnej działalności, mających bezpośredni lub pośredni związek z wystąpieniem zagrożeń ludności lub środowiska.
 
3. Włączenie jednostek i instytucji do SWO nie zmienia ich służbowego podporządkowania i zakresu realizowanych zadań własnych.
 
§ 4.1. W skład gminnego Systemu Wykrywania i Alarmowania (SWA) wchodzą:
 1. Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego (GZZK)
 2. Drużyny Wykrywania i Alarmowania (DWA)
 3. Punkty Alarmowania (PA) w sołectwach gminy Wydminy.
 
2. Do głównych zadań gminnego SWA realizowanych na obszarze gminy:
1) monitorowanie i analizowanie sytuacji kryzysowych na obszarze gminy, generujących zagrożenie dla ludzi i środowiska;
2) określenie skali i zasięgu zaistniałych zagrożeń oraz prognozowanie ich rozwoju oraz skutków wystąpienia;
3) ostrzeganie i alarmowanie ludności o prognozowanych i zaistniałych zagrożeniach oraz informowanie o sposobach postępowania na każdym etapie rozwoju sytuacji kryzysowej;
4) analiza i opracowanie informacji oraz wniosków do decyzji szefów obrony cywilnej
w zakresie przeciwdziałania skutkom potencjalnych (zbliżających się) i zaistniałych zagrożeń;
5) realizacja doraźnych zadań stawianych przez terenowych szefów obrony cywilnej, wynikających z rozwoju sytuacji kryzysowych na terenie powiatu i gmin.
 
§ 5.1. Nadzór nad funkcjonowaniem i koordynacją działania gminnego SWA zapewnia Wójt Gminy Wydminy - Szef Obrony Cywilnej Gminy poprzez Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego
2. Szef Obrony Cywilnej Gminy zapewnia nieprzerwaną pracę SWA z chwilą jego uruchomienia, na swoich obszarach działania.
3. Dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania SWA, należy jego elementom organizacyjnym nadać status formacji obrony cywilnej lub obsady osobowe tych elementów reklamować od obowiązku czynnej służby wojskowej, w razie ogłoszenia mobilizacji
i w czasie wojny.
4. Formacje SWA po rozwinięciu wykonują zadania w trybie ciągłych dyżurów.
 
§ 6.1. Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego powiadamia o uzyskanych informacjach centra funkcjonujące na wyższym szczeblu administracji publicznej.
2. Koordynację działań w ramach systemów przejmuje Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego, przy wystąpieniu zdarzenia wykraczającego poza obszar jednej gminy.
3. Szef Obrony Cywilnej Gminy, poprzez Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego, współdziała ze środkami masowego przekazu o zasięgu regionalnym.
 
§ 7.1. Za przygotowanie elementów organizacyjnych systemów do realizacji zadań,
o których mowa w § 3 i § 4, odpowiedzialne są w zakresie swoich kompetencji organy i jednostki organizacyjne je tworzące, a w szczególności przez:
 1. działania planistyczne, organizacyjne i szkoleniowe dotyczące:
 1. aktualizacji danych o potencjalnych źródłach zagrożeń w ramach planu reagowania kryzysowego,
 2. doskonalenia procedur podnoszenia gotowości tych systemów – stosownie do poziomu zagrożeń,
 3. doskonalenia sposobów i procedur współdziałania w zakresie monitoringu, prognozowania, rozpoznawania i oceny sytuacji zagrożeń,
 4. organizacji i utrzymania łączności oraz wymiany informacji o zagrożeniach
  w warunkach pokoju lub stanach nadzwyczajnych,
 5. tworzenia warunków do preferencyjnego przekazu informacji w systemach,
 1. organizowanie szkoleń i doskonalenie osób funkcyjnych w zakresie wiedzy
  o właściwościach źródeł zagrożeń, systemów ochrony przed zagrożeniami, sposobów
  i metodyki dokonywania pomiarów, oceny sytuacji, usuwania skutków oraz prawnych rozwiązań ochrony przed zagrożeniami;
 2. organizowanie oraz prowadzenie ćwiczeń i treningów sprawdzających i doskonalących funkcjonowanie tych systemów i procedur oraz udział w takich ćwiczeniach i treningach.
 
§ 8.1. Rozwinięcie gminnego SWA następuje w przypadku wprowadzenia stanów nadzwyczajnych, podczas podwyższania gotowości obronnej państwa (czasu kryzysu i czasu wojny) oraz w celu przeprowadzenia ćwiczeń i treningów, na czas trwania tych stanów oraz przedsięwzięć szkoleniowych, poprzez:
 1. Wojewodę – Szefa Obrony Cywilnej Województwa – na terenie, co najmniej dwóch powiatów lub na obszarze całego województwa;
 2. Starostę – Szefa Obrony Cywilnej Powiatu – na terenie, co najmniej dwóch gmin lub na obszarze całego powiatu;
 3. Wójta – Szefa Obrony Cywilnej Gminy – na obszarze jednej gminy.
2. Szef Obrony Cywilnej Gminy składa informację właściwemu terenowemu szefowi OC wyższego szczebla o fakcie rozwinięcia SWA na administrowanym terenie, w przypadku, gdy rozwinięcie nie jest realizowane na podstawie zarządzenia terenowego szefa OC wyższego szczebla.
3. W sytuacjach, o których mowa w ust. 1, podmioty wchodzące w skład gminnego SWO, będącego integralną częścią SWA, realizują zadania przewidziane w sytuacji normalnej oraz stawiane przez właściwych terenowych szefów OC, wynikające z rozwoju sytuacji kryzysowej oraz planów ćwiczeń i treningów na administrowanym terenie.
 
§ 9.1. Do ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach na obszarze Gminy Wydminy należy wykorzystywać:
 1) radiowe systemy włączania syren;
 2)  rozgłośnie radiowe i stacje telewizyjne – na poziomie wojewódzkim;
 3) internetowe i sms-owe platformy komunikacji społecznej;
 4) urządzenia nagłaśniające;
 5) tablice ogłoszeń.
2. W przypadku użycia narzędzi, o których mowa w ust.1 pkt 1 i 2 obowiązują sygnały alarmowe określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach.
 § 10. 1. Obieg informacji o zagrożeniach odbywa się w ramach systemu zarządzania kryzysowego przy wykorzystaniu Radiowej Sieci Zarządzania Wojewody, kanału powiatowego, telefonicznych sieci przewodowych i bezprzewodowych oraz poczty elektronicznej.
 2. Proces pozyskiwania i wymiany informacji o zagrożeniach na wszystkich poziomach jest koordynowany przez zespoły zarządzania kryzysowego oraz Drużynę Wykrywania i Alarmowania (w przypadku jej rozwinięcia).
§ 11. W celu zapewnienia właściwego funkcjonowania formacji OC na terenie Gminy Wydminy, należy dokonać weryfikacji pozostałych istniejących formacji, ich ukompletowania
i wyposażenia, uwzględniając zapisy Ustawy o Powszechnym Obowiązku Obrony Rzeczypospolitej Polskiej i Wytycznych Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 03 marca 2014r, w sprawie normatywów, w zakresie zaopatrywania organów i formacji OC w sprzęt, środki techniczne
i umundurowanie niezbędne do wykonywania zadań obrony cywilnej, z uwzględnieniem ramowych struktur organizacyjnych i podstawowych zadań ww. formacji.
 
§ 12. Nadzór nad wykonaniem zadań wynikających z niniejszego zarządzenia powierzam inspektorowi ds. obronnych.
§ 13. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
Wójt Gminy Wydminy
/-/ mgr inż. Radosław Król

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy w Wydminach
Osoba, która wytworzyla informację: Małgorzata Zabawska Data wytworzenia informacji: 2017-09-21 10:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Zabawska Data wprowadzenia do BIP 2017-09-21 13:55:19
Wprowadził informację do BIP: Administrator systemu Data udostępnienia informacji: 2017-09-21 13:55:59
Osoba, która zmieniła informację: Administrator systemu Data ostatniej zmiany: 2017-09-28 11:15:27
Artykuł był wyświetlony: 275 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Wydminy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu