ˆ

Uchwały Rady Gminy

Drukuj informacjęAkt prawny: 77/2017

Szczegóły informacji

77/2017

Rodzaj: Zarządzenie

Status: Obowiązujący

Sesja: Nie dotyczy

Kadencja: 2014-2018

Data wejścia w życie: 2017-10-11

Data podjęcia/podpisania: 2017-10-12

Tytuł aktu:

ZARZĄDZENIE NR 77/2017 w sprawie zasad gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego będącymi w dyspozycji Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych Gminy Wydminy

Na podstawie:

SO.0050.109.2017
ZARZĄDZENIE NR 77/2017
Wójta Gminy Wydminy
z dnia 11 października 2017 r.
 
w sprawie zasad gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego będącymi w dyspozycji Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych Gminy Wydminy
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 i art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446  ze zm.), zarządzam co następuje:
 
Rozdział 1
Przepisy ogólne
§ 1. Zarządzenie określa sposób i tryb gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego będącymi w dyspozycji Urzędu Gminy Wydminy oraz w pozostałych jednostkach organizacyjnych Gminy Wydminy nieposiadających osobowości prawnej.
§ 2. Ilekroć w Zarządzeniu jest mowa o:
 1. Urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Gminy Wydminy;
 2. jednostkach organizacyjnych – należy przez to rozumieć jednostki organizacyjne Gminy Wydminy nieposiadające osobowości prawnej, z wyłączeniem Urzędu;
 3. kierownikach jednostek organizacyjnych – należy przez to rozumieć kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Wydminy, z wyłączeniem Wójta Gminy Wydminy;
 4. składnikach rzeczowych majątku ruchomego – należy przez to rozumieć składniki rzeczowe majątku ruchomego będące w dyspozycji Urzędu oraz pozostałych jednostek organizacyjnych do realizowania zadań statutowych;
 5. zbędnych składnikach rzeczowych majątku ruchomego – należy przez to rozumieć składniki rzeczowe majątku ruchomego, które:
 1. nie są i nie będą wykorzystane w realizacji zadań związanych z działalnością Urzędu lub jednostki organizacyjnej, lub
 2. nie nadają się do współpracy ze sprzętem używanym w Urzędzie lub w jednostce organizacyjnej, a ich przystosowanie byłoby technicznie lub ekonomicznie nieuzasadnione, lub
 3. nie nadają się do dalszego użytku, a ich naprawa byłaby nieopłacalna;
 1. zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego – należy przez to rozumieć składniki rzeczowe majątku ruchomego, które:
 1. całkowicie utraciły wartość użytkową, lub
 2. posiadają wady lub uszkodzenia, a ich naprawa byłaby nieopłacalna, lub
 3. są technicznie przestarzałe;
 1. wartości godziwej – należy przez to rozumieć wartość w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości;
 2. majątek ruchomy – należy przez to rozumieć majątek będący w posiadaniu Urzędu i jednostki organizacyjnej zaliczany do środków trwałych lub pozostałych środków trwałych, dający się przenieść;
 3. organizatorze przetargu – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Wydminy lub osobę przez niego upoważnioną, kierownika jednostki organizacyjnej organizującego i przeprowadzającego przetarg lub osoba przez niego upoważniona.
 
 
Rozdział 2
Zasady gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego
§ 3. 1. Urząd oraz jednostki organizacyjne wykorzystują składniki rzeczowe majątku ruchomego do realizacji zadań statutowych oraz gospodarują tymi składnikami w sposób racjonalny.
2. Składniki rzeczowe majątku ruchomego mogą być wykorzystywane do jednoczesnej realizacji zadań statutowych innych jednostek organizacyjnych za zgodą kierownika jednostki odpowiadającego za dany składnik majątku ruchomego, jeżeli nie ogranicza to wykonywania zadań statutowych jednostki i nie powoduje powstania dodatkowych kosztów po jej stronie.
§ 4. 1. Urząd oraz jednostki organizacyjne obowiązane są na bieżąco analizować stan majątku ruchomego z uwzględnieniem jego przydatności do dalszego użytkowania.
2. Przed wybraniem sposobu zagospodarowania składników pracownik ustala wraz z głównym księgowym jednostki organizacyjnej wartość księgową poszczególnych składników.
§ 5. O zakwalifikowaniu składnika rzeczowego majątku ruchomego do kategorii majątku zbędnego lub zużytego oraz o sposobie jego dalszego zagospodarowania decyduje w Urzędzie Wójt Gminy Wydminy lub osoba przez niego upoważniona, a w jednostce organizacyjnej jej kierownik  lub osoba przez niego upoważniona.
§ 6. 1. Zbędne lub zużyte składniki rzeczowego majątku ruchomego mogą być przedmiotem zagospodarowania z uwzględnieniem następującej kolejności:
 1. nieodpłatnego przekazania jednostce organizacyjnej;
 2. oddania w najem, dzierżawę lub sprzedaży;
 3. darowizny;
 4. likwidacji.
2. Wójt Gminy Wydminy lub kierownik jednostki organizacyjnej podejmuje decyzję jaką formę zagospodarowania zbędnych lub zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego przyjmie.
 
Rozdział 3
Nieodpłatne przekazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego
§ 7. Urząd oraz jednostki organizacyjne mogą nieodpłatnie przekazać innej jednostce organizacyjnej zbędne lub zużyte składniki rzeczowe majątku ruchomego na czas oznaczony, nieoznaczony albo bez zastrzeżenia obowiązku zwrotu z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych.
§ 8. 1. Nieodpłatne przekazanie składników rzeczowych majątku ruchomego, następuje po spełnieniu następujących warunków:
 1. przekazane składniki będą wykorzystywane do realizacji zadań statutowych;
 2. po uprzednim złożeniu uzasadnionego wniosku do Wójta Gminy Wydminy lub kierownika jednostki organizacyjnej o bezpłatne ich przekazanie.
2. Po wyrażeniu zgody przez Wójta Gminy Wydminy lub osoby przez niego upoważnionej albo przez kierownika jednostki organizacyjnej lub osoby przez niego upoważnionej składniki rzeczowe majątku ruchomego zostaną nieodpłatnie przekazane na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, który powinien zawierać w szczególności rodzaj, typ i ilość składników oraz ich wartość księgową i numer inwentarzowy, jak również okres, na który składniki te będą przekazane.
§ 9. 1. Wartość składnika rzeczowego majątku ruchomego nieodpłatnie przekazywanego określa się według wartości księgowej.
2. Koszty odbioru przekazanego składnika rzeczowego majątku ruchomego ponosi jednostka na rzecz której nastąpiło przekazanie.
Rozdział 4
Sprzedaż,  najem lub dzierżawa składnika rzeczowego majątku ruchomego
§ 10. Zbędne lub zużyte składniki rzeczowe majątku ruchomego będące w dyspozycji Urzędu lub jednostki organizacyjnej mogą być przedmiotem sprzedaży, najmu lub dzierżawy.
§ 11. 1. Sprzedaż składników, o których mowa w § 10, następuje w drodze przetargu, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Składniki, o których mowa w § 10, mogą zostać sprzedane bez przeprowadzania przetargu, w przypadku zaistnienia jednej z poniżej wymienionych przesłanek:
 1. gdy ich wartość godziwa wynosi poniżej 5 000,00 zł;
 2. w drodze przetargu nie uzyska się wyższej ceny;
 3. nie zostały sprzedane w przetargu.
§ 12. 1. Organizator przetargu zamieszcza ogłoszenie o przetargu na tablicy ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej jednostki lub w prasie.
2. Ogłoszenie zawiera w szczególności:
 1. nazwę i siedzibę organizatora;
 2. miejsce i termin przeprowadzenia przetargu;
 3. rodzaj i typ sprzedawanych składników;
 4. cenę wywoławczą;
 5. termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres, w którym oferta jest wiążąca.
§ 13. 1. Cenę wywoławczą zawierającą należny podatek VAT (według obowiązujących stawek) ustala się według wartości godziwej.
2. Termin składania ofert należy wyznaczyć tak, aby między datą ogłoszenia a terminem przetargu upłynęło co najmniej 14 dni.
§ 14. Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu wykonuje komisja przetargowa powołana przez organizatora przetargu, składająca się z co najmniej trzech pracowników, tj. z przewodniczącego komisji oraz z dwóch członków.
§ 15. 1. Komisja przetargowa wybiera oferenta, który zaoferował najwyższą cenę.
2. Organizator jest obowiązany powiadomić niezwłocznie na piśmie uczestników przetargu o jego wyniku albo zamknięciu przetargu bez dokonania wyboru.
§ 16. 1. Zawiadomienie oferenta o przyjęciu oferty oznacza zawarcie umowy sprzedaży w trybie przetargu.
2. Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży lub w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg, nie dłuższym niż 7 dni.
3. Wydanie przedmiotu sprzedaży następuje po zapłaceniu przez nabywcę ceny nabycia.
§ 17. Z przebiegu przetargu sporządza się protokół, który zawiera w szczególności:
 1. określenie miejsca i czasu przetargu;
 2. wysokość ceny wywoławczej;
 3. najwyższą cenę zaoferowaną za przedmiot sprzedaży;
 4. imię, nazwisko (firmę) i miejsce zamieszkania nabywcy lub jego siedzibę;
 5. wysokość ceny nabycia;
 6. wnioski i oświadczenia członków komisji przetargowej;
 7. imiona i nazwiska oraz podpisy członków komisji przetargowej.
§ 18. Do oddania w najem lub dzierżawę składnika rzeczowego majątku ruchomego stosuje się odpowiednio przepisy niniejszego zarządzenia w zakresie dotyczącym sprzedaży.
 
 
 
Rozdział 5
Darowizna składnika rzeczowego majątku ruchomego
§ 19. 1. Urząd lub jednostka organizacyjna może dokonać darowizny zbędnego lub zużytego składnika rzeczowego majątku ruchomego na rzecz jednostek organizacyjnych niebędących jednostkami organizacyjnymi Gminy Wydminy oraz osób prawnych np. fundacji, stowarzyszeń, organizacji pozarządowych prowadzących działalność w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, z przeznaczeniem na realizację ich celów statutowych, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Składniki rzeczowe majątku ruchomego stanowiące zabytki, w rozumieniu przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, przekazuje się w formie darowizny państwowym lub samorządowym instytucjom kultury wyspecjalizowanym w opiece nad zabytkami.
3. Wartość składnika rzeczowego majątku ruchomego darowanego określa się według wartości godziwej.
§ 20. 1. Dokonanie darowizny następuje na podstawie umowy, ze wskazaniem sposobu wykorzystania składnika rzeczowego majątku ruchomego oraz zobowiązanie obdarowanego do pokrycia kosztów związanych z darowizną, w tym kosztów odbioru przedmiotu darowizny. Wzór umowy darowizny stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.
2. Do umowy darowizny, o której mowa w ust. 1, powinien być dołączony protokół zdawczo-odbiorczy.
 
Rozdział 6
Likwidacja zbędnego lub zużytego składnika rzeczowego majątku ruchomego
§ 21. 1. W przypadku, gdy nieodpłatne przekazanie, sprzedaż, oddanie w najem lub dzierżawę albo darowizna zużytych składników rzeczowego majątku ruchomego nie dojdzie do skutku, należy przeznaczyć je do likwidacji.
2. Zasady, tryb oraz zadania członków komisji likwidacyjnej określa Zarządzenie Nr 60/2016 Wójta Gminy Wydminy z dnia 21 lipca 2016 roku.
 
Rozdział 7
Przepisy końcowe
§ 27. W sprawach nieuregulowanych dotyczących sprzedaży, dzierżawy, najmu składników rzeczowych majątku ruchomego, a także nieodpłatnego ich przekazania oraz darowizny mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
§ 28. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  podpisania.
 
 
 
                                                                                               Z up. Wójta Gminy
                                                                                               /-/ Maria Dolecka
                                                                                                Zastępca Wójta

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy w Wydminach
Osoba, która wytworzyla informację: Martyna Choroszewska Data wytworzenia informacji: 2017-10-12 07:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Martyna Choroszewska Data wprowadzenia do BIP 2017-10-12 14:50:39
Wprowadził informację do BIP: Administrator systemu Data udostępnienia informacji: 2017-10-12 14:50:43
Osoba, która zmieniła informację: Administrator systemu Data ostatniej zmiany: 2017-11-13 11:35:47
Artykuł był wyświetlony: 404 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Wydminy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu