Zarządzenie Nr 59/2018 w sprawie... - Uchwały Rady Gminy - Urząd Gminy w Wydminach
ˆ

Uchwały Rady Gminy

Drukuj informacjęAkt prawny: Nr 59/2018

Szczegóły informacji

Nr 59/2018

Rodzaj: Zarządzenie

Status: Obowiązujący

Sesja: Nie dotyczy

Kadencja: 2014-2018

Data wejścia w życie: 2018-07-20

Data podjęcia/podpisania: 2018-07-20

Tytuł aktu:

Zarządzenie Nr 59/2018 w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych przy dokonywaniu wydatków z budżetu Urzędu Gminy Wydminy, a także zasad rozliczania płatności dokonywanych przy ich wykorzystaniu.

Treść:

 
 
 
SO.0050.83.2018
 
Zarządzenie Nr 59/2018
Wójta Gminy Wydminy
                                                                                                                                   z dnia 20 lipca 2018 roku
 
w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych przy dokonywaniu wydatków z budżetu Urzędu Gminy Wydminy, a także zasad rozliczania płatności dokonywanych przy ich wykorzystaniu.
 
 
Na podstawie art. 247 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) Wójt Gminy Wydminy zarządza co następuje:
 
§ 1.
Określa się szczegółowe zasady, sposób i tryb przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych przy dokonywaniu wydatków z budżetu Urzędu Gminy Wydminy, a także zasady rozliczania płatności dokonywanych przy ich wykorzystaniu.
 
§ 2.
 1. Decyzję w sprawie wydania karty, określenia okresu jej użytkowania oraz limitu wydatków dokonywanych przy użyciu karty podejmuje kierownik jednostki.
 2. Przyznanie służbowej karty płatniczej wynika każdorazowo z potrzeb uzasadnionych charakterem pełnionych obowiązków służbowych.
 3. Centrum Usług Wspólnych Gminy Wydminy prowadzi rejestr służbowych kart płatniczych zawierający imiona i nazwiska użytkowników, ustalone limity oraz okres ważności kart.
 4. Służbowa karta płatnicza może być przyznawana tylko osobie będącej pracownikiem jednostki organizacyjnej, która nie pozostaje w okresie wypowiedzenia umowy o pracę.
 5. Kartą może się posługiwać wyłącznie osoba, której imię i nazwisko znajduje się na karcie.
 6. Na rzecz jednego użytkownika może być wydana tylko jedna karta.
 7. Odwołanie z pełnionej funkcji, wypowiedzenie stosunku pracy lub przeniesienie na stanowisko nieuprawniające do korzystania ze służbowej karty płatniczej powoduje obowiązek zwrotu karty.
 8. Niezwłocznie po otrzymaniu informacji, o której mowa w ust.7 główny księgowy zawiadamia bank o konieczności zablokowania karty.
 
§ 3.
 1. Służbowa karta płatnicza jest przyznawana na podstawie umowy zawartej między kierownikiem jednostki a użytkownikiem, która określa prawa i obowiązki użytkownika. Wzór w/w umowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 2. Użytkownicy kart płatniczych zobowiązani są do zapoznania się z zarządzeniem w sprawie zasad, sposobu oraz trybu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych przy dokonywaniu wydatków oraz rozliczania płatności dokonywanych przy ich wykorzystaniu przez pracowników.
 3. Użytkownicy kart płatniczych zobowiązani są do wyrażenia zgody na potrącenie z wynagrodzenia należności wynikających z kwot nierozliczonych oraz z tytułu nieprawidłowego wykorzystania służbowej karty płatniczej w myśl art. 91 Kodeksu pracy.
 4. Umowa  jest przechowywana w aktach osobowych użytkownika.
 
§ 4.
            1. Korzystanie ze służbowych kart płatniczych ma na celu ograniczenie obrotu gotówkowego.  
            2.  Służbową kartą płatniczą mogą być regulowane wydatki bezpośrednio związane z wykonywaniem obowiązków służbowych w sytuacji, kiedy nie można dokonać płatności w formie przelewu.
3. Służbowa karta płatnicza może być wykorzystywana tylko do regulowania wydatków w ramach planu finansowego jednostki.
4. Wypłata z bankomatu przy pomocy karty płatniczej jest niedozwolona, chyba że wypłata taka jest konieczna na skutek niemożliwych do przewidzenia zdarzeń losowych lub w przypadku konieczności aktywacji karty.
5. Wydatki publiczne regulowane służbowymi kartami płatniczymi winny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny.
 
§ 5.
1.  Każdą operację finansową dokonywaną za pomocą służbowej karty płatniczej użytkownik dokumentuje fakturą VAT, rachunkiem lub innym równoważnym dowodem księgowym.
2. Dokumenty opłacone kartą winny być na odwrocie zawierać adnotację „ Opłacono kartą płatniczą nr…….” Użytkownik karty zobowiązany jest przedłożyć je niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od dokonania transakcji. Dokument ten podlega merytorycznemu zatwierdzeniu przez kierownika komórki organizacyjnej jednostki.
3. W przypadku, gdy dokonanie wydatku nie zostało potwierdzone za pomocą dowodów księgowych lub gdy związek dokonanej operacji finansowej z wykonywaniem obowiązków służbowych nie zostanie udowodniony, użytkownik karty zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu równowartości kwoty wydatku wraz ze wszystkimi kosztami i prowizjami bankowym.
4. W przypadku niedokonania zwrotu lub dokonania go w nieprawidłowej wysokości, należność podlega potrąceniu z najbliższego wynagrodzenia za pracę.
 
§ 6.
1. Użytkownicy służbowych kart płatniczych zobowiązani są do:
            1) przechowywania karty płatniczej i ochrony kodu identyfikacyjnego PIN z zachowaniem należytej staranności, w tym: nieprzechowywania karty płatniczej z numerem PIN,
            2) zabezpieczenia karty płatniczej przed utratą ( zagubieniem, kradzieżą) lub zniszczeniem,
            3) nieudostępniania karty płatniczej i numeru PIN osobom trzecim,
            4) przestrzegania zasad korzystania ze służbowych kart płatniczych, określonych z niniejszym zarządzeniu oraz umowie zawartej z bankiem,
            5) niezwłocznego zgłoszenia do banku utraty karty płatniczej w celu dokonania blokady, a w przypadku kradzieży również zgłoszenie tego faktu policji.
            2. W razie utraty przez użytkownika karty płatniczej i zaniechania jej blokady we właściwym terminie, wszelkie koszty związane z utratą środków pieniężnych i użyciem jej przez osoby do tego nieupoważnione, obciążać będą pracownika – posiadacza karty płatniczej.
 
§ 7.
 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji.
 
 
 
                                              

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy w Wydminach
Osoba, która wytworzyla informację: Krystyna Truchan Data wytworzenia informacji: 2018-07-24 10:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Krystyna Truchan Data wprowadzenia do BIP 2018-07-24 11:09:03
Wprowadził informację do BIP: Administrator systemu Data udostępnienia informacji: 2018-07-24 11:11:39
Osoba, która zmieniła informację: Administrator systemu Data ostatniej zmiany: 2018-07-24 11:11:39
Artykuł był wyświetlony: 37 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Wydminy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu