ˆ

Ekran szczegółów informacji

Drukuj informacjęAkt prawny: 90/2017

Szczegóły informacji

90/2017

Rodzaj: Zarządzenie

Status: Obowiązujący

Sesja: Zarządzenie

Kadencja: 2014-2018

Data wejścia w życie: 05.12.2017

Data podjęcia/podpisania: 2017-12-05

Tytuł aktu:

w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami konsultacji społecznych projektu dokumentu pn. Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wydminy na lata 2017-2032” bez strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Na podstawie:

Na podstawie art. 30 ust. 1 w związku z art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz Uchwały Nr XLV/184/2013 Rady Gminy Wydminy z dnia 16 maja 2016 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Wydminy (Dz. Urz. Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2013 r. poz. 2223) w związku z art. 39 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostepnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. - Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) Wójt Gminy Wydminy zarządza, co następuje:

Treść:

§ 1. 1. Postanawiam przeprowadzić konsultacje społeczne w sprawie projektu dokumentu pn. "Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wydminy na lata 2017-2032”.
            2. Celem konsultacji jest zebranie opinii mieszkańców na temat zapisów projektu dokumentu pn. Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wydminy na lata 2017-2032”. Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest jest dokumentem strategicznym, obejmującym swoim zakresem obszar terytorialny Gminy Wydminy. Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest jest planem działań mającym na celu poprawę standardów jakości powietrza w perspektywie do 2032 r.
 
§ 2. 1. Konsultacje przeprowadzone będą w terminie od 05 do 27 grudnia 2017 roku w granicach administracyjnych Gminy Wydminy.
            2. Konsultacje przeprowadzane będą w formie przyjmowania pisemnych opinii, uwag i wniosków dotyczących treści dokumentu wymienionego w  ust. 1 § 1.
 
            § 3.  1. Konsultacje polegać będą na:
1) udostępnieniu mieszkańcom treści projektu dokumentu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wydminy www.bip.wydminy.pl oraz na stronie internetowej Gminy Wydminy www.wydminy.pl w zakładce KONSULTACJE SPOŁECZNE;
2) udostępnieniu pisma Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 17.11.2017 r. znak: WOO.410.159.2017.MT (data wpływu – 22.11.2017 r.) o uzgodnieniu odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu podlegającego przedmiotową konsultacją;
3) udostępnieniu opinii Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 29.11.2017 r. znak: ZNS.9022.5.165.2017.SG (data wpływu – 01.12.2017 r.) stwierdzającej brak konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla ww. dokumentu;
4) wyłożeniu projektu dokumentu, pisma i opinii w okresie konsultacji w Urzędzie Gminy Wydminy (pok. 8, pok. 23), w dniach i godzinach urzędowania, celem udostępnienia ich mieszkańcom i zgłaszania opinii, uwag i wniosków.
 
            § 4. 1. Wnioski, uwagi i opinie mieszkańców, należy składać w terminie do 27 grudnia 2017 r. na formularzu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia:
1) poprzez złożenie w Sekretariacie Urzędu Gminy Wydminy;
2) poprzez przesłanie skanu wypełnionego formularza drogą elektroniczną na adres: sekretariat@wydminy.pl .
            2. Wzór formularza, o którym mowa w ust.1 zamieszczony zostanie na stronie internetowej Gminy Wydminy www.wydminy.pl w zakładce KONSULTACJE SPOŁECZNE oraz dostępny będzie w miejscach wskazanych w § 3 pkt 2.
 
            § 5. 1. Po upływie terminu, o którym mowa w § 4 ust. 1 wszystkie złożone wnioski zostaną przeanalizowane oraz przygotowane zostaną ewentualne poprawki do projektów dokumentów.
            2. Wyniki konsultacji mają charakter opiniodawczy i nie będą wiążące dla organów Gminy.
            3. Opinie, uwagi i wnioski dotyczące projektu dokumentu zostaną przedstawione na komisjach i sesji Rady Gminy Wydminy.
4. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Wydminy.
 
            § 6.  Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Wydminy.
           
§ 7.  1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega:
1) zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wydminy, www.bip.wydminy.pl i na stronie internetowej Gminy Wydminy www.wydminy.pl
2) wywieszeniu na tablicy w Urzędzie Gminy Wydminy.
 
 
Wójt Gminy Wydminy
(-) Radosław Król

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy w Wydminach
Osoba, która wytworzyla informację: Jolanta Bazylak Data wytworzenia informacji: 2017-12-05 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Jolanta Bazylak Data wprowadzenia do BIP 2017-12-05 13:41:15
Wprowadził informację do BIP: Bolesław Idek Data udostępnienia informacji: 2017-12-05 13:42:34
Osoba, która zmieniła informację: Bolesław Idek Data ostatniej zmiany: 2017-12-19 13:10:00
Artykuł był wyświetlony: 211 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Wydminy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu