ˆ

Ekran szczegółów informacji

Szczegóły informacji

Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy Wydminy

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2018-01-23 11:24:10 Informacja ogłoszona dnia 2018-01-23 12:01:57 przez Administrator systemu

Akapit nr 1 - brak tytułu

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia nr 78/2017
Wójta Gminy Wydminy
z dnia 13 października 2017r.
 
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Wydminy
 
Rozdział I
 
Postanowienia ogólne
 
            § 1. 1. Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy Wydminy zwany dalej „Regulaminem” określa:
 1. zasady kierowania działalnością urzędu,
 2. strukturę organizacyjną urzędu,
 3. podział zadań kierownictwa urzędu,
 4. szczegółowy zakres działania referatów oraz samodzielnych stanowisk,
 5. zasady opracowywania i wydawania aktów prawnych,
 6. zasady podpisywania pism i decyzji.
 
            § 2. 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
 1. Gminie należy przez to rozumieć Gminę Wydminy,
 2. Urzędzie należy przez to rozumieć Urząd Gminy Wydminy,
 3. Radzie należy przez to rozumieć odpowiednio Radę Gminy Wydminy,
 4. Wójcie należy przez to rozumieć Wójta Gminy Wydminy,
 5. Zastępcy Wójta należy przez to rozumieć Zastępcę Wójta Gminy Wydminy,
 6. Sekretarzu należy przez to rozumieć Sekretarza Gminy Wydminy,
 7. Skarbniku należy przez to rozumieć Skarbnika Gminy Wydminy,
 8. Kierowniku Urzędu Stanu Cywilnego należy przez to rozumieć Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Wydminach,
 9. Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego należy przez to rozumieć Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Wydminach,
 10. Kierowniku należy przez to rozumieć Kierownika referatu Urzędu Gminy Wydminy,
 11. Referacie należy przez to rozumieć referat Urzędu Gminy Wydminy,
 
            § 3. 1. Urząd jest jednostką budżetową Gminy Wydminy.
 2. Kierownikiem Urzędu jest Wójt.
 3. Siedzibą Urzędu jest Gmina Wydminy.
 4. Urząd jest aparatem pomocniczym, przy którego pomocy Wójt wykonuje należące do jego właściwości zadania określone w ustawie o samorządzie gminnym, Statucie Gminy, przepisach szczegółowych, porozumieniach oraz zlecone przez organy administracji rządowej.
 
            § 4. 1. Urząd Gminy jest czynny:
         1) w poniedziałki w godzinach od 8.00 do 16.00,
  2) od wtorku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00.
 1. Urząd Stanu Cywilnego jest czynny:
   1) w poniedziałki w godzinach od 8.00 do 16.00,
          2) od wtorku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00,
    3) oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński przyjmowane są w terminach uzgodnionych z Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego przy składaniu dokumentów przez nupturientów.
 1. Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek tygodnia w godzinach 10.00-12.00.
 2. Zastępca Wójta przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach pracy Urzędu.
 3. Sekretarz, Skarbnik i kierownicy oraz zastępcy komórek organizacyjnych przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach pracy Urzędu.
 4. Pracownicy na samodzielnych stanowiskach i pracownicy komórek organizacyjnych przyjmują interesantów codziennie w godzinach pracy Urzędu.
 
            § 5. 1. Obowiązki i prawa pracodawcy oraz obowiązki i prawa pracownicze pracowników Urzędu, zasady dyscypliny pracy oraz inne sprawy związane ze stosunkiem pracy określa ustawa o pracownikach samorządowych, Kodeks pracy oraz Regulamin Pracy Urzędu ustalany odrębnym zarządzeniem Wójta.
 2. Zasady dokonywania okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych określa odrębne zarządzenie Wójta.
 
Rozdział II
 
Zasady kierowania urzędem
 
            § 6. 1. Pracą urzędu kieruje Wójt.
2. Wójt jest pracodawcą i zwierzchnikiem służbowym pracowników Urzędu
oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
3. Wójt kieruje pracą urzędu przy pomocy:
 1. Zastępcy Wójta,
 2. Sekretarza,
 3. Skarbnika,
 4. Kierowników referatów.
4. Podczas nieobecności Wójta pracą urzędu kieruje Zastępca Wójta lub osoba przez  niego upoważniona.
 
          § 7. 1. Realizację  zadań, o których mowa w § 3 ust. 4 niniejszego Regulaminu, Wójt zleca  w zakresie ustalonym niniejszym Regulaminem:
 1. Zastępcy Wójta,
 2. Sekretarzowi,
 3. Skarbnikowi,
 4. Kierownikom referatów,
 5. osobom zatrudnionym na stanowiskach samodzielnych.
 1. Zastępca Wójta, Sekretarz, Skarbnik, Kierownicy referatów, osoby zatrudnione na stanowiskach samodzielnych ponoszą przed Wójtem służbową odpowiedzialność za wykonywanie powierzonych im zadań.
 2. W referatach Wójt wyznacza kierownika, który organizuje pracę referatu
  i jednoosobowo ponosi odpowiedzialność przed Wójtem za całość powierzonych referatowi zadań.
 3. Kierownik referatu opracowuje zakresy czynności dla podległych stanowisk.
 4. Na czas swojej uzasadnionej nieobecności Kierownik referatu powierza zastępstwo – po uzgodnieniu z Wójtem – jednemu z pracowników referatu.
 5. Pracownicy samodzielnych stanowisk ponoszą odpowiedzialność za powierzony im zakres obowiązków bezpośrednio przed przełożonym.
 6. Zakresy czynności dla Sekretarza, Skarbnika, Kierowników referatów oraz samodzielnych stanowisk w Urzędzie zatwierdza Wójt.
 
 
 
            § 8. Wójt może w porozumieniu z kierownikiem dokonywać zmian w zakresie przydzielonych poszczególnym pracownikom zadań, a w szczególności w przypadku zmian zadań własnych i zleconych Gminom oraz przyjętych przez Gminę na mocy zawieranych porozumień.
 
Rozdział III
 
Struktura organizacyjna urzędu
 
            § 9. Podstawową strukturę organizacyjna urzędu tworzą;
                                                                                                              oznaczenie
1.Wójt                                                                                                            W
 1. Samodzielne stanowiska:
a) pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych,WN
b) pełnomocnik ds. wyborów,WW
c) administrator bezpieczeństwa  informacji,                              ABI
d) zarządzanie kryzysowe, obrona cywilna, sprawy wojskowe,WZ
e) konserwator.                                                                            WG
 
2.Zastępca Wójta                                                                                          ZW
1)Samodzielne stanowisko:
a) pełnomocnik ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów  
alkoholowych i narkomanii,                                                        ZWA
b) oświata i zdrowie.                                                                   ZWO
 
3.Sekretarz                                                                                                    S
1) Referat organizacyjny:                                                                  SO
a) działalność gospodarcza,                                           
b) kancelaria urzędu, sekretariat urzędu,                                   
c) obsługa Rady Gminy, Rady Seniorów, obsługa sołectw,
d) organizacje pozarządowe, sport,        
e) promocja gminy,                                                        
f) komendant gminny ochrony przeciwpożarowej,                   
g) kierowca samochodów uprzywilejowanych, mechanik.       
 
4.Skarbnik                                                                                                     F
1) Referat podatkowy:                                                                      FP                                      a) podatki i opłaty lokalne,                                                        
b) księgowość podatkowa,                                                                   
 
5.Kierownik referatu komunalnego                                                              K
            1) Referat komunalny:                                                                      KK
                   a) zamówienia publiczne, zarządzanie drogami,                      
                   b) inwestycje i remonty,                                                            
                   c) ochrona środowiska,                          
                   d) gospodarka mieniem komunalnym,                                      
                   e) zagospodarowanie przestrzenne,
 f) obsługa projektów pozyskiwanych ze środków zewnętrznych,
 g) Punkt Obsługi Przedsiębiorcy w związku z przystąpieniem do projektu „Standardy obsługi inwestora w samorządzie”.         
 
6.Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego                                                         U
1) Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego                          UZ
2) Urząd Stanu Cywilnego                                                                USC
3) Referat spraw obywatelskich:                                                       RSO
a) ewidencja ludności,
b) dowody osobiste,                                                      
c)  archiwum zakładowe,                                                                                                          
7. Kierownicy referatów, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego i samodzielne stanowiska pracy podlegają bezpośrednio Wójtowi.
 
            § 10. Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych podlegają zwierzchnictwu służbowemu Wójta.
 
Rozdział IV
 
Zadania wspólne dla wszystkich stanowisk pracy
 
            § 11. Do wspólnych zadań realizowanych na wszystkich stanowiskach pracy należą zadania merytorycznie związane z zakresem ich działania, a w szczególności:
 1. prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach indywidualnych z zakresu określonych przepisami prawa zadań należących do kompetencji Wójta, w tym przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych,
 2. przygotowywanie projektów porozumień i umów,
 3. opracowywanie bieżącej informacji o realizacji zadań, sporządzanie analiz, kalkulacji, symulacji i sprawozdań dla potrzeb Rady, komisji Rady i Wójta,
 4. wykonywanie zadań wynikających z przepisów dotyczących statystyki publicznej,
 5. opracowywanie informacji, analiz i sprawozdań  do składania, których Gmina zobowiązana jest z mocy obowiązujących przepisów,
 6. opracowywanie projektów Uchwał Rady i Zarządzeń Wójta,
 7. przygotowywanie projektów odpowiedzi na wnioski komisji Rady oraz interpelacje i zapytania radnych,
 8. opracowywanie propozycji do projektu budżetu (planowanie przychodów i wydatków związanych z zadaniami realizowanymi na stanowisku pracy),
 9. realizacja dochodów budżetowych, w tym pobieranie należnych opłat skarbowych i administracyjnych,
 10. współpraca z organami jednostek pomocniczych Gminy, jednostkami organizacyjnymi,
 11. dokonywanie zamówień publicznych zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych i aktualnym zarządzeniem Wójta w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych do 30 tys. EURO,
 12. wykonywanie zadań obrony cywilnej zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach,
 13. wykonywanie zadań wynikających z przepisów ustawy o ochronie danych osobowych zgodnie z zasadami określonymi w obowiązującej Instrukcji w tej sprawie oraz z ustawy o ochronie informacji niejawnych,
 14. rzetelne i terminowe rozpatrywanie skarg z uwzględnieniem badania ich zasadności oraz analizą źródeł ich powstawania,
 15. udzielanie interesantom pełnych i rzetelnych informacji oraz wyjaśnień w ich indywidualnych sprawach załatwianych w Urzędzie,
 16. przestrzeganie przepisów instrukcji kancelaryjnej przy wykonywaniu czynności urzędowych,
 17. publikowanie informacji publicznej wskazanej do umieszczenia w BIP,
 18. znajomość przepisów prawa dotyczących stanowiska pracy.
 
Rozdział V
 
Zadania osób wspomagających kierowanie urzędem
 
            § 12. Wójt jest kierownikiem urzędu i zwierzchnikiem służbowym pracowników. 
1. Do zadań Wójta należy w szczególności:
 1. wykonywanie uchwał Rady Gminy i zadań gminy określonych przepisami prawa, 
 2. przygotowywanie projektów uchwał rady gminy,
 3. określanie sposobu wykonywania uchwał,
 4. gospodarowanie mieniem komunalnym,
 5. wykonywanie budżetu,
 6. zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
 7. składanie oświadczeń woli w imieniu Gminy w zakresie zarządu mieniem komunalnym,
 8. wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
 9. udzielanie Zastępcy Wójta upoważnienia do składania oświadczeń woli w imieniu
Gminy w zakresie zarządu mieniem samodzielnie albo wraz z inną upoważnioną
przez Wójta osobą,
10) udzielanie upoważnień pracownikom Urzędu do wydawania w imieniu Wójta decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej oraz pełnomocnictw dla kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
11) dokonywanie ocen pracy pracowników Urzędu,
12) wykonywanie czynności przełożonego w stosunku do kierowników gminnych
jednostek organizacyjnych,
13) reprezentowanie Gminy i Urzędu na zewnątrz,
14) określanie polityki kadrowej i płacowej w Urzędzie,
15) podpisywanie umów i porozumień w imieniu Gminy,
16) wykonywanie czynności organu obrony cywilnej,
17) wydawanie zarządzeń, regulaminów i instrukcji,
18) przyjmowanie mieszkańców w sprawach skarg i wniosków.
 
            § 13. 1. Zastępca Wójta zastępuje Wójta podczas jego nieobecności i wykonuje w tym czasie jego kompetencje.
       2. Bezpośrednio nadzoruje działalność samorządowych jednostek organizacyjnych tj.:
1)  Gminnego Ośrodka Kultury,
2)  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
3)  Gminną Biblioteką Publiczną,
4)  Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wydminach,
5)  Zespołu Szkół w Gawlikach Wielkich.
      3. Nadzór nad działalnością samodzielnych stanowisk tj.:
            1)  pełnomocnika ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii,
            2)  oświaty i zdrowia.
 
            § 14. 1. Sekretarz zapewnia właściwą organizacje pracy urzędu, gwarantując sprawne wykonywanie zadań przez Urząd.
2. Sekretarz jest służbowym zwierzchnikiem Referatu Organizacyjnego, będąc jego kierownikiem.
3. Do zadań Sekretarza należy w szczególności:
 1. nadzór nad przygotowywaniem projektów uchwał Rady Gminy,
 2. nadzór nad przygotowywaniem Zarządzeń Wójta Gminy,
 3. opracowanie projektów zmian w regulaminie organizacyjnym Urzędu Gminy,
 4. nadzór nad opracowywaniem zakresów czynności na stanowiskach pracy,
 5. opracowywanie zakresów czynności dla Skarbnika i kierowników referatów,
 6. nadzór nad realizacją pracy w Urzędzie oraz prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem kadr,
 7. nadzór nad prowadzeniem informacji zastrzeżonych w Urzędzie Gminy,
 8. przedkładanie Wójtowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy Urzędu,
 9. koordynacja i nadzór prac remontowych w Urzędzie,
 10. przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy,
 11. udzielanie urzędowych poświadczeń,
 12. nadzór nad realizacją zadań w Urzędzie, w szczególności dyscypliny pracy,
 13. kontrola wewnętrzna w Urzędzie,
 14. wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta.
 
            § 15. 1. Skarbnik zapewnia prawidłową gospodarkę finansową Gminy oraz wykonuje zadania określone w odrębnych przepisach prawa, należące do głównego księgowego budżetu.
2. Skarbnik jest służbowym zwierzchnikiem Referatu Podatkowego, będąc jego    kierownikiem.
3. Zadaniami Skarbnika są w szczególności:
 1. kontrasygnata oświadczeń woli składanych w imieniu Gminy, jeżeli mogą one spowodować powstanie zobowiązania pieniężnych,
 2. nadzorowanie i koordynowanie prac dotyczących planowania i ustalania projektu budżetu,
 3. terminowe opracowywanie projektu budżetu,
 4. opracowywanie wieloletniej prognozy finansowej,
 5. opracowywanie projektu układu wykonawczego budżetu,
 6. czuwanie nad prawidłową realizacją budżetu,
 7. opracowywanie okresowych analiz, informacji i sprawozdań budżetowych oraz
rocznych sprawozdań z wykonania budżetu,
 1. przygotowywanie projektów zmian w budżecie,
 2. przekazywanie środków finansowych jednostkom budżetowym,
 3. kontrola długu publicznego Gminy i równowagi budżetowej,
 4. planowanie, analizowanie i projektowanie przyszłych możliwości finansowych Gminy zapewniających realizację potrzeb inwestycyjnych gminy,
 5. zatwierdzanie preliminarzy finansowych sporządzanych przez referaty i poszczególne stanowiska w Urzędzie,
 6. prowadzenie kontroli finansowej w jednostkach organizacyjnych Gminy,
 7. inne zadania wynikające z przepisów odrębnych,
 8. nadzór nad gospodarowaniem środkami publicznymi pochodzącymi z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych,
 9. kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji udzielanych przez Gminę,
 10. czuwanie nad prawidłowym obiegiem informacji i dokumentacji finansowej,
 11. wykonywanie innych zadań powierzonych przez Wójta.
 
            § 16. 1. Kierownicy referatów kierują przydzielonym zespołem pracowników stosownie do obowiązujących przepisów. Kierownicy poszczególnych referatów kierują i zarządzają nimi w sposób zapewniający optymalną realizację zadań referatów i ponoszą za to odpowiedzialność przed Wójtem, są bezpośrednimi przełożonymi podległych im pracowników i sprawują nadzór nad nimi.
 
2. Do zadań Kierownika należy w szczególności:
 1. nadzór nad realizacją pracy w referacie,
 2. opracowywanie zakresów czynności dla pracowników referatu,
 3. zgłaszanie wniosków dotyczących usprawnienia pracy, uzupełnienia wyposażenia
  i potrzeby szkoleń,
 4. nadzór nad przygotowywaniem projektów uchwał referatu dla Rady Gminy,
 5. nadzór nad realizacją zadań, terminowości i przestrzegania zgodności z prawem spraw załatwianych przez pracowników referatu,
 6. ustalanie zastępstwa podczas nieobecności pracownika,
 7. przeprowadzanie okresowych analiz i ocen,
 8. wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta.
3. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego oraz Zastępca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego prowadzą sprawy stosownie do przepisów ustawy, Prawo o aktach stanu cywilnego. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego jest służbowym zwierzchnikiem Referatu Spraw Obywatelskich, będąc jego kierownikiem.
 
 
Rozdział VI
 
Szczegółowe zakresy działania referatów oraz stanowisk samodzielnych
 
            § 17. Do zadań Referatu Organizacyjnego, w szczególności należy:
1.  Zadania z zakresu działalności gospodarczej:
 1. przyjmowanie i weryfikacja wniosków o wpis do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej,
 2. przekształcanie złożonych wniosków na formę dokumentu elektronicznego, dokonanie podpisu profilem zaufanym ePUAP oraz przekazanie do CEIDG,
 3. składanie wniosków do CEIDG o sprostowanie wpisów,
 4.  prowadzenie rejestru wpisów do ewidencji działalności gospodarczej,
2. Zadania zakresu sprzedaży napojów alkoholowych:
 1. przyjmowanie oraz weryfikacja wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz przekazywanie ich do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów alkoholowych celem wydania postanowienia,
 2. przygotowywanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz naliczanie opłat za korzystanie z zezwoleń,
 3. przyjmowanie oświadczeń o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w roku poprzednim o raz naliczanie opłat rocznych w podziale na ustawowe raty,
 4. księgowanie opłat za korzystanie z zezwoleń,
 5. przygotowywanie danych oraz sporządzanie sprawozdań związanych z opłatami za zezwolenia, utargami ze sprzedaży alkoholu oraz punktach sprzedaży,
 6. prowadzenie postępowań z urzędu lub na wniosek strony w sprawie wygaszenia wydanych zezwoleń,
 7. wpis wydanych zezwoleń do działalności regulowanej,
 8. przygotowywanie projektów uchwał określających liczbę punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz ich usytuowania,
 9. sprawowanie kontroli i przestrzeganie zasad obrotu napojami alkoholowymi.
3. Przyjmowanie wniosków o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie obiektu nie będącym obiektem hotelarskim oraz prowadzenie wykazu kart ewidencyjnych,
 4. Zadania z zakresu kancelarii urzędu, sekretariatu urzędu:
 1. prowadzenie i zapewnienie sprawnej obsługi sekretariatu Wójta, Zastępcy Wójta i Sekretarza,
 2. obsługa organizacyjno-techniczna przyjęć interesantów Wójta i Z-cy Wójta w tym obsługa rozmów telefonicznych,
 3. prowadzenie kalendarza, ustalanie terminów spotkań,
 4. prowadzenie rejestru wydanych delegacji służbowych,
 5. prowadzenie ewidencji wydanych materiałów biurowych,
 6. prowadzenie rejestru pieczęci,
 7. organizacja obiegu dokumentów,
 8. prowadzenie obsługi kancelaryjnej Urzędu Gminy,
 9. prowadzenie rejestru korespondencji wpływającej do urzędu,
 10. prowadzenie rejestru korespondencji wychodzącej z urzędu,
 11. prowadzenie ewidencji korespondencji wpływającej i wychodzącej z Urzędu Gminy w tym elektronicznej korespondencji oraz poczty elektronicznej,
 12. prowadzenie rejestru udzielonych przez Wójta upoważnień i pełnomocnictw,
 13. prowadzenie rejestru Zarządzeń Wójta,
 14. prowadzenie rejestru porozumień zawieranych przez Gminę z organami administracji państwowej i jednostkami samorządu terytorialnego,
 15. prowadzenie rejestru umów zawieranych przez Urząd,
 16. prowadzenie rejestru dokumentów podanych do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń,
 17. prowadzenie rejestru jednostek organizacyjnych,
 18. prowadzenie rejestru jednostek pomocniczych Gminy,
 19. prowadzenie rejestru udzielonych na wniosek informacji publicznych,
 20. prowadzenie rejestru szkoleń,
 21. prowadzenie rejestru urlopów pracowniczych,
 22. prowadzenie ewidencji godzin nadliczbowych i wyjść prywatnych,
 23. prowadzenie centralnego rejestru skarg i wniosków,
 24. analiza potrzeb Urzędu i precyzowanie zamówień związanych z zaopatrzeniem materiałowym i technicznym oraz konserwacją wyposażenia Urzędu,
 25. współpraca z dostawcami usług teleinformatycznych i monitoringiem w realizacji zawieranych umów,
 26. nadzór nad kluczami do gminnych pomieszczeń będących w bezpośrednim nadzorze Urzędu,
 27. prowadzenie prenumeraty czasopism i zakupu książek dla potrzeb Urzędu,
 28. wykonywanie wszelkich prac biurowych oraz zamawianie i zaopatrywanie Urzędu w niezbędne materiały biurowe,
 29. sporządzanie sprawozdań z zakresu prowadzonych spraw,
 30. współpraca z komisją socjalną w sprawach funduszu socjalnego Urzędu.
       5. Zadania z zakresu obsługi Rady Gminy, Rady Seniorów oraz obsługi sołectw:
 1. obsługa organizacyjno-techniczna i merytoryczna Rady i komisji Rady,
 2. przygotowywanie materiałów na posiedzenia Komisji i sesje Rady,
 3. sporządzanie protokołów z sesji Rady i posiedzeń  Komisji,
 4. prowadzenie rejestru uchwał Rady,
 5. prowadzenie rejestru wniosków i opinii Komisji Rady,
 6. prowadzenie rejestru zbioru protokołów z sesji Rady i posiedzeń Komisji,
 7. prowadzenie rejestru oświadczeń majątkowych radnych,
 8. prowadzenie rejestru wniosków i interpelacji radnych,
 9. prowadzenie rejestru skarg i wniosków przyjmowanych przez Radę,
 10. udzielanie radnym pomocy w wykonywaniu mandatu,
 11. pomoc Przewodniczącemu Rady w wykonywaniu obowiązków związanych z kierownictwem Rady,
 12. publikowanie oraz przekazywanie uchwał do realizacji wg właściwości,
 13. przekazywanie materiałów do organów nadzoru i do opublikowania w Dzienniku Urzędowym,
 14. przekazywanie ustaleń z posiedzeń komisji i Rady,
 15. koordynowanie procesu przygotowywania projektów uchwał regulujących ustrój Gminy,
 16. przygotowywanie projektów uchwał inicjowanych przez Radę,
 17. współdziałanie z sołtysami w sprawach związanych z uczestnictwem na sesjach Rady,
 18. udzielanie instruktażu pracownikom Urzędu dotyczącego zasad redagowania i formatowania aktów prawa miejscowego,
 19. prowadzenie rejestru jednostek pomocniczych gminy,
 20. sprawowanie opieki i nadzoru nad pracą jednostek pomocniczych gminy,
 21. nadzorowanie wydatkowania funduszu sołeckiego,
 22. pomocy sołtysom przy realizacji zadań wynikających z przyznanego funduszu sołeckiego.
 23. Bieżący kontakt z sołtysami.
       6. Zadania z zakresu organizacji pozarządowych, sportu:
 1. koordynowanie i wspieranie działań organizacji pozarządowych związanych z wolontariatem na rzecz mieszkańców Gminy, popularyzowanie wolontariatu i szerzenie idei aktywności obywatelskiej poprzez organizację szkoleń, spotkań, opracowywanie materiałów informacyjnych, organizowanie form życia społeczno-kulturalnego,
 2. organizowanie spotkania z organizacjami pozarządowymi,
 3. współuczestnictwo w tworzeniu wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym organizacji pozarządowych i wolontariatu,
 4. prowadzenie banku danych o organizacjach pozarządowych działających na terenie Gminy oraz współpracujących z Gminą,
 5. przygotowanie ankiety dla celów współpracy z organizacjami pozarządowymi,
 6. prowadzenie spraw związanych z organizacjami pozarządowymi,
 7. zbieranie i aktualizowanie informacji o ogłoszonych konkursach dla organizacji pozarządowych,
 8. wspieranie organizacji pozarządowe w pozyskiwaniu środków unijnych,
 9. opracowanie projektów uchwał Rady w sprawie przyjęcia rocznego    programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi       podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,
 10. przygotowywanie projektów regulacji prawnych z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,
 11. współpraca z referatem finansowo-księgowym w zakresie przyznanych środków przeznaczanych dla organizacji pozarządowych oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,
 12. przygotowywanie dokumentacji związanej z ogłoszeniem konkursu ofert,
 13. realizowanie procedury udzielania dotacji organizacjom pozarządowym oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz przygotowywanie sprawozdania z zrealizowanych zadań,
 14. opracowywanie dokumentacji dotyczącej przyjęcia rocznego sprawozdania z programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,
 15. prowadzenie rejestru komitetów społecznych i stowarzyszeń oraz organizacji pozarządowych,
 16. prowadzenie bazy danych w zakresie turystyki,
 17. sprawowanie opieki i nadzoru nad pracą jednostek pomocniczych gminy,
 18. prowadzenie spraw dotyczących sportu,
 19. nadzór nad obiektami sportowymi w gminie: stadionu, boisk, 
 20. współpraca z organizatorem sportu oraz animatorami,
 21. prowadzenie postępowań związanych z wydanie pozwoleń na przeprowadzenie imprezy masowej,
 22. prowadzenie postępowań związanych z wydanie zezwoleń na organizacje imprez,
 23. prowadzenie ewidencji klubów sportowych,
 24. prowadzenie rejestru przeprowadzonych imprez sportowych.
7. Zadania z zakresu promocji gminy:
 1. utrzymywanie kontaktów z mediami,
 2. zamieszczanie w prasie i na stronie internetowej ogłoszeń i informacji z bieżących informacji dotyczących działalności urzędu,
 3. organizowanie i przeprowadzenie konferencji prasowych,
 4. przygotowywanie materiałów promocyjno-informacyjnych o gminie i rozpowszechnianie ich,
 5. przygotowywanie materiałów do zamieszczenie na gminnej stronie internetowej,
 6. wydawanie samorządowych czasopism,
 7. współpraca w zakresie promocji z instytucjami zewnętrznymi,
 8. prowadzenie spraw dotyczących flagi, herbu oraz logo gminy.
8. Zadania Komendanta Gminnego ochrony przeciwpożarowej:
 1. zarządzanie systemem ochrony przeciwpożarowej w gminie,
 2. koordynowanie działań w sytuacjach kryzysowych,
 3. diagnozowanie i zapobieganie sytuacjom rodzących zagrożenie dla mieszkańców gminy,
 4. nadzór nad działaniem strażaków-ochotników,
 5. nadzór nad pracownikiem na stanowisku mechanika-kierowcy,
 6. rejestrowanie działań Ochotniczej Straży Pożarnej,
 7. ewidencjonowanie i rozliczanie działań OSP wobec Urzędu i instytucji zewnętrznych,
 8. nadzór nad mieniem OSP.
      9. Zadania kierowcy samochodów uprzywilejowanych, mechanik:
 1. prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych straży pożarnej,
 2. obsługa sprzętu i armatury pożarniczej będącej na wyposażeniu pojazdów pożarniczych w czasie działań ratowniczych i ćwiczeń,
 3. utrzymywanie w stałej sprawności mechanicznej powierzonych pojazdów pożarniczych, armatury i sprzętu ratowniczego,
 4. nadzór nad właściwym, zgodnym z obowiązującymi przepisami użytkowaniem pojazdów straży pożarnej i motorowej łodzi ratunkowej będącej w wyposażeniu OSP oraz innego sprzętu ratowniczego,
 5. bieżąca kontrola dokumentacji technicznej,
 6. terminowość wykonywania planowanych obsług technicznych.
 7. nadzór nad odpowiednio zabezpieczonymi dokumentami pojazdów ratowniczych oraz kluczykami.
 
                 
§ 18. Do zadań Referatu Podatkowego w szczególności należy:
        1. Zadania z zakresu księgowości:
1) sprawdzanie przedkładanych planów finansowych przez jednostki podległe Gminie,
2) kompleksowe planowanie budżetu w zakresie finansowym i rzeczowym oraz kontrola realizacji planów finansowych.
        2. Zadania z zakresu podatków i opłat lokalnych:
 1. prowadzenie wymiaru i księgowości podatku od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego, podatku od środków transportowych oraz opłat lokalnych od osób fizycznych, prawnych i jednostek nie posiadających osobowości prawnej, w systemie informatycznym, kartotekowym,
 2. prowadzenie spraw dotyczących ulg i zwolnień ustawowych oraz innych wprowadzonych na podstawie uchwał Rady Gminy,
 3. sporządzanie informacji do sprawozdań z wymiaru należności i z zastosowanych     ulg,
 4. sporządzanie informacji o utraconych dochodach Gminy z tytułu zwolnień ustawowych i udzielonych ulg,
 5. prowadzenie czynności kontrolnych w zakresie rzetelności zgłaszanych danych o przedmiocie opodatkowania, w tym prowadzenie kontroli terenowych podmiotów opodatkowanych podatkiem od nieruchomości,
 6. wydawanie zaświadczeń i informacji na podstawie ewidencji podatkowej, zaświadczeń o nie zaleganiu w opłacaniu podatków i opłat lokalnych oraz potwierdzających osobiste prowadzenie gospodarstwa,
 7. współdziałanie z Urzędami Skarbowymi, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,
 8. opracowywanie decyzji wymiarowych,
 9. prowadzenie bieżącej analizy realizacji wpływów z tytułu należności, w tym ocena terminowości wpływu dochodów,
 10. prowadzenie windykacji zaległości podatkowych,
 11. prowadzenie spraw w zakresie:
a) umorzeń zaległości podatkowych i odsetek za zwłokę,
b) odraczania terminów płatności podatków,
c) rozkładania na raty należności podatkowych i naliczanie opłaty
prolongacyjnej,
 1. przygotowywanie wniosków i opracowywanie stanowisk w sprawach stosowania przez Urzędy Skarbowe ulg w pobieranych przez siebie podatkach, będących w całości dochodami Gminy,
 2. rozliczanie inkasentów z zebranych podatków,
 3. wdrażanie funduszu sołeckiego,
 4. wdrażanie, realizacja środków pomocowych i innych programów z wykorzystaniem funduszy unijnych,
 5. przygotowanie zestawień do naliczania wynagrodzeń prowizyjnych dla inkasentów,
 6. wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta.
 
                  § 19. Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego w szczególności należy:
1. Przyjmowanie oświadczeń o:
 1. wstąpieniu w związek małżeński,
 2. uznaniu ojcostwa,
 3. zmianie imienia dziecka,
 4. braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,
 5. wyborze nazwiska noszonego przez małżonków i dzieci po zawarciu małżeństwa,
 6. powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa,
 7. nadaniu nazwiska męża matki.
2. Sporządzanie aktów urodzenia, wydawanie odpisów i zaświadczeń oraz prowadzenie skorowidzów urodzeń.
3. Wydawanie zaświadczeń o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa w formie wyznaniowej ze skutkiem w prawie cywilnym.
4. Wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą.
5.  Sporządzanie aktów małżeństwa, wydawanie odpisów i zaświadczeń oraz prowadzenie skorowidzów zawartych małżeństw,
6. Sporządzanie aktów zgonu, wydawanie odpisów i zaświadczeń oraz prowadzenie skorowidzów sporządzonych zgonów.
7. Wydawanie decyzji w sprawach wynikających z prawa o aktach stanu cywilnego w szczególności:
1) wpisywanie do polskich ksiąg aktów stanu cywilnego sporządzonych za granicą,
2) prostowanie błędów pisarskich w aktach stanu cywilnego,
3) uzupełnianie treści aktów stanu cywilnego,
4) odtworzenie treści aktu stanu cywilnego,
5) skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego,
8. Rejestracja w aktach stanu cywilnego orzeczeń sądów w sprawach:
1) przysposobienie dziecka,
2) ustalenie ojcostwa,
3) rozwiązanie małżeństwa przez rozwód,
4) separacja małżeństwa.
9. Zawiadomienie właściwych organów urzędów miast i gmin o bieżącej rejestracji i zmianach w aktach stanu cywilnego.
10. Współpraca z placówkami dyplomatycznymi i zagranicznymi urzędami stanu cywilnego w zakresie rejestracji i zmian w aktach stanu cywilnego.
11. Prowadzenie i przekazywanie do Urzędu Statystycznego sprawozdań dotyczących urodzeń, małżeństw i zgonów.
12. Prowadzenie archiwum aktów stanu cywilnego, kompletowanie akt zbiorowych, dokonywanie wzmianek dodatkowych i przypisów.
13. Orzekanie w sprawach zmiany imienia i nazwiska.
14. Organizowanie uroczystości jubileuszowych z okazji długoletniego pożycia małżeńskiego oraz setnej rocznicy urodzin.
 
            § 20. Do zadań z zakresu Referatu Spraw Obywatelskich w szczególności należy:
       1. Zadania z zakresu ewidencji ludności:
1) prowadzenie ewidencji ludności, w tym spraw związanych z zameldowaniem i wymeldowaniem,
2) udzielanie jawnych informacji dotyczących ewidencji ludności,
3) prowadzenie rejestrów wyborców i sporządzanie spisów wyborców,
4) prowadzenie spraw związanych z wyborami, referendami oraz spisami.
       2. Zadania z zakresu dowodów tożsamości:
 1. przyjmowanie wniosków,
 2. wydawanie dowodów osobistych,
 3. wykonywanie czynności wynikających z przepisów prawa dotyczących wydawania dowodów osobistych.
       3. Zadania z zakresu referatu:
 1. prowadzenie archiwum zakładowego,
 2. prowadzenie spraw związanych z organizacją imprez masowych,
 3. prowadzenie rejestru samorządowych instytucji kultury.
 
           
§ 21. Do zadań Referatu Komunalnego  należy w szczególności:
1. Zadania z zakresu zamówień publicznych  i  drogownictwa:
 1. prowadzenie postępowań o zamówienie publiczne,
 2. organizowanie przetargów i przygotowywanie umów z wykonawcami, dostawcami,
 3. prowadzenie inwestycji w zakresie  budowy i modernizacji dróg
 4. prowadzenie spraw związanych z budową , utrzymaniem bieżącym i zimowym dróg gminnych oraz obiektów drogowych w tym przepustów, mostów, itp.
 5. wydawanie decyzji  zezwalających na zajęcie pasa drogowego i ustalenie opłat z tego tytułu oraz innych tytułów określonych przepisami odrębnymi,
 6. prowadzenie rejestru zgłoszeń napraw i odśnieżania dróg gminnych,
 7. prowadzenie rejestru zgłoszeń awarii oświetlenia ulicznego w gminie,
 8. rozliczanie, potwierdzanie  faktur.
 9. przyjmowanie wniosków i wydawanie zezwoleń i licencji na wykonywanie przewozów osób w krajowym transporcie drogowym oraz sporządzanie sprawozdań w tym zakresie, wpis zezwoleń i licencji do działalności regulowanej.
 
          2. Zadania z zakres inwestycji i remontów:
 1. prowadzenie inwestycji w zakresie rozwoju infrastruktury komunalnej, obiektów, inwestycji sieciowych i budownictwa komunalnego,
 2. opracowywanie wykazów potrzeb inwestycyjnych gminy,
 3. przygotowywanie wniosków o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę na planowane inwestycje,
 4. przygotowywanie dokumentacji inwestycji ,
 5. kontrolowanie realizacji inwestycji,
 6. organizowanie odbiorów inwestycji,
 7. dokonywanie końcowych rozliczeń inwestycji,
 8. uczestnictwo w naradach budowy, w odbiorach częściowych i końcowych, 
 9. rozliczanie inwestycji,
 10. przygotowywanie dokumentacji przetargowych,
 11. przygotowywanie dokumentacji do składania wniosków o dofinansowanie w projektach unijnych, innych zewnętrznych,
 12. przyjmowanie zgłoszeń napraw, awarii,
 13. rozliczanie, opisywanie faktur.
          3. Zadania z zakresu ochrony środowiska:
 1. realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie środowiska,
 2. prowadzenie spraw wynikających z prawa wodnego, w zakresie zanieczyszczania wód i ziemi,
 3. nadzór nad realizacją zasobów wód podziemnych,
 4. wykonywanie zadań z zakresu ochrony przyrody,
 5. wykonywanie zadań z zakresu ekologii, w tym edukacji,
 6. wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów, ustalanie kar i opłat za wycinkę bez pozwolenia,
 7. Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięć,
 8. nadzór nad wydobywaniem kopalin,
 9. wykonywanie zadań z zakresu ustawy o ochronie zwierząt,
 10. współpraca z kołami łowieckimi i rolnikami w sprawie szkód wyrządzonych przez zwierzęta dziko żyjące,
 11. planowanie oraz bieżąca realizacja gospodarki odpadami na terenie gminy,
 12. realizowanie zadań dotyczących rolnictwa,
 
 1. sprawowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej, cmentarzami wojennymi i grobami.
4. Zadania z zakresu gospodarki mieniem komunalnym:
 1. realizacja zadań wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami,
 2. prowadzenie ewidencji gminnego zasobu nieruchomości,
 3. sporządzanie planów wykorzystania zasobów mienia komunalnego,
 4. pozyskiwanie mienia na cele związane z wykonywaniem zadań własnych gminy,
 5. obrót nieruchomościami komunalnymi w tym: sprzedaż, zamiana, zrzeczenie,
 6. obciążanie ograniczonymi prawami rzeczowymi,
 7. prowadzenie spraw związanych z naliczaniem opłaty adiacenckiej,
 8. wywłaszczanie nieruchomości oraz zwrot wywłaszczonych nieruchomości,
 9. przygotowywanie i organizowanie przetargów,
 10. współpraca z Kancelarią Notarialną,
 11. przekazywanie w trwały zarząd nieruchomości gminnych jednostkom organizacyjnym,
 12. wydzierżawianie, wynajmowanie, użyczanie i przekazywanie do korzystania nieruchomości komunalnych, naliczanie czynszów i przygotowanie umów,
 13. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
 14. komunalizacja nieruchomości Skarbu Państwa,
 15. współpraca z Powiatowym Ośrodkiem Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
 16. zapewnienie wyceny nieruchomości gminnych przez rzeczoznawców majątkowych,
 17. prowadzenie spraw związanych z zakładaniem w prowadzaniem zmian w księgach wieczystych nieruchomości komunalnych,
 18. wprowadzanie nazewnictwa ulic,
 19. nadawanie numeracji porządkowej nieruchomości na terenie gminy,
 20. administrowanie, gospodarowanie i zarządzanie gminnym zasobem nieruchomości lokalowych,
 21. przyznawanie lokali mieszkalnych, w tym socjalnych i zastępczych,
 22. nadzór nad zarządcą nieruchomości,
 23. ustalanie stawek czynszów i opłat za lokale i budynki,
 24. nadzór nad bieżącą eksploatacją lokali komunalnych i ich utrzymaniem
 25. prowadzenie spraw komisji mieszkaniowej,
 26. prowadzenie ewidencji książek obiektów budowlanych będących w zasobie gminy, nadzór nad terminowością wykonywania przeglądów technicznych,
 27. przyjmowanie zeznań świadków potwierdzających zatrudnienie lub prace w gospodarstwie rolnym.
        5. Zadania z zakresu gospodarki przestrzennej:
 1. prowadzenie całokształtu spraw związanych ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy,
 2. prowadzenie całokształtu spraw związanych z planami zagospodarowania przestrzennego,
 3. prowadzenie spraw związanych z lokalizacją inwestycji celu publicznego oraz ustalaniem warunków zabudowy i zagospodarowania terenu,
 4. Przygotowywanie i wydawanie wypisów, wyrysów oraz zaświadczeń o przeznaczeniu działek w planie zagospodarowania przestrzennego,
 5. Prowadzenie spraw z zakresu podziałów i rozgraniczeń nieruchomości,
 6. Prowadzenie spraw związanych z naliczeniem opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku ze zmianą w planie zagospodarowania przestrzennego.
        6. Zadania z zakresu obsługi projektów pozyskiwanych ze środków zewnętrznych:
 1. przygotowywanie i realizacja wniosków finansowanych ze środków zewnętrznych,
 2. pozyskiwanie pozabudżetowych środków finansowych,
 3. inicjowanie i rozpowszechnianie informacji o istniejących możliwościach uzyskania wsparcia na realizację planowanych projektów,
 4. rozliczanie i sporządzanie sprawozdań z otrzymanego dofinansowania.
 1. Zadania z zakresu obsługi klienta, inwestora w Punkcie Obsługi Przedsiębiorcy w związku z przystąpieniem do projektu „Standardy obsługi inwestora w samorządzie”:
 1. przygotowywanie kompletnej oferty inwestycyjnej gminy, jej weryfikacja i aktualizacja, w tym nadzór nad danymi niezbędnymi do jej opracowania;
 2. aktualizacja danych dotyczących oferty inwestycyjnej na portalu gminy oraz dbałość o aktualność informacji, w tym nadzór nad administratorem strony w tym zakresie;
 3. weryfikacja oferty inwestycyjnej i działań POP pod kątem zgodności ze „Strategią rozwoju społeczno-gospodarczego gminy”, w szczególności w zakresie ładu przestrzennego i gospodarki nieruchomościami;
 4. organizacja oraz udział w organizowanych przez urząd działaniach promujących ofertę inwestycyjną gminy;
 5. udzielanie informacji przedsiębiorcom, inwestorom, w tym prezentacja posiadanej przez gminę oferty inwestycyjnej;
 6. organizowanie w razie potrzeby wizyt lokalizacyjnych inwes

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy w Wydminach
Osoba, która wytworzyla informację: Alina Romanowicz Data wytworzenia informacji: 2018-01-23 08:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Alina Romanowicz Data wprowadzenia do BIP 2018-01-23 11:24:10
Wprowadził informację do BIP: Administrator systemu Data udostępnienia informacji: 2018-01-23 12:01:57
Osoba, która zmieniła informację: Administrator systemu Data ostatniej zmiany: 2018-01-23 12:04:03
Artykuł był wyświetlony: 88 raz(y)

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Wydminy