ˆ

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Drukuj informację Zamówienie publiczne: Urząd Gminy w Wydminach: Dostawa paneli fotowoltaicznych wraz z montażem oraz dostawa kotłów na biomasę z automatycznym podawaniem paliwa wraz z montażem i robotami towarzyszącymi w ramach zadania pn. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych poprzez przebudowę kotłowni budynku Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Kultury w Wydminach wraz z montażem instalacji paneli fotowoltaicznych

Szczegóły informacji

Urząd Gminy w Wydminach: Dostawa paneli fotowoltaicznych wraz z montażem oraz dostawa kotłów na biomasę z automatycznym podawaniem paliwa wraz z montażem i robotami towarzyszącymi w ramach zadania pn. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych poprzez przebudowę kotłowni budynku Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Kultury w Wydminach wraz z montażem instalacji paneli fotowoltaicznych

Status: ogłoszony

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Zamawiający: Urząd Gminy Wydminy

Finansowanie: Finansowanie łączne

Nr UZP: nr 583229-N-2018

Termin składania ofert / wniosków: 2018-07-16 11:00:00

Ogłoszono dnia: 2018-07-04 przez Martyna Choroszewska

Treść:

Ogłoszenie nr 583229-N-2018 z dnia 2018-07-04 r. 
 
Urząd Gminy w Wydminach: Dostawa paneli fotowoltaicznych wraz z montażem oraz dostawa kotłów na biomasę z automatycznym podawaniem paliwa wraz z montażem i robotami towarzyszącymi w ramach zadania pn. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych poprzez przebudowę kotłowni budynku Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Kultury w Wydminach wraz z montażem instalacji paneli fotowoltaicznych
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
Tak

Nazwa projektu lub programu 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 
Informacje dodatkowe: 
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Wydminach, krajowy numer identyfikacyjny 54090800000, ul. pl. Rynek  42370 , 11510   Wydminy, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 87 421 00 83, e-mail m.choroszewska@ug-wydminy.pl, faks 87 421 00 83. 
Adres strony internetowej (URL): http://bip.wydminy.pl/ 
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa 
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 
I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak 
http://bip.wydminy.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 
Elektronicznie
Nie 
adres 
 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Nie 
Inny sposób: 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Nie 
Inny sposób: 

Adres: 

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa paneli fotowoltaicznych wraz z montażem oraz dostawa kotłów na biomasę z automatycznym podawaniem paliwa wraz z montażem i robotami towarzyszącymi w ramach zadania pn. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych poprzez przebudowę kotłowni budynku Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Kultury w Wydminach wraz z montażem instalacji paneli fotowoltaicznych 
Numer referencyjny: KK.271.19.2018.MC 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części: 
Tak 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 
wszystkich części 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest dostawa paneli fotowoltaicznych wraz z montażem oraz dostawa kotłów na biomasę z automatycznym podawaniem paliwa wraz z montażem i robotami towarzyszącymi w ramach zadania pn. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych poprzez przebudowę kotłowni budynku Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Kultury w Wydminach wraz z montażem instalacji paneli fotowoltaicznych, w ramach Osi Priorytetowej 4 – Efektywność energetyczna, Działanie 4.1 – Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr działki 716, obręb 0019 Wydminy. Zamówienie podzielono na dwie części: Część I – Dostawa paneli fotowoltaicznych do Urzędu Gminy Wydminy wraz z montażem Prace wykonane winny być zgodnie z Załącznikiem nr 12 – projekt techniczny instalacji fotowoltaicznej, przedmiar robót stanowiący materiał pomocniczy przy określeniu wielkości i zakresu prac. Zakres pac przewidziany do realizacji: Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,90 kW składającej się z: 133 szt. modułów fotowoltaicznych o mocy maksymalnej 300W każdy, optymalizatorów mocy 133 szt. dobranych do każdego modułu PV, inwerterów (falowników) dobranych do instalacji 2 x 17,00 kW, okablowania prądu stałego DC oraz prądu zmiennego AC, zabezpieczeń przeciwprzepięciowych, instalacji uziemiającej, konstrukcji montażowej. Moduły fotowoltaiczne zostaną ułożone na dwóch połaciach dachu skośnego istniejącego budynku. Zostaną podłączone do 2 falowników o mocy 17,00 kW każdy jako dwie niezależne instalacje, tak aby praca jednej nie miała wpływu na pracę drugiej. Zostaną przytwierdzone do dachu za pomocą certyfikowanego systemu montażowego posiadającego deklarację zgodności (CE), spełniającego normy (PB-TUV-78:2012, PC-TUV-121) pod kątem odpowiadającym kątowi nachylenia dachu. System stanowić będzie zespół elementów elektrycznych i systemów montażowych połączonych ze sobą w jedną całość, którego głównym zadaniem będzie konwersja energii promieniowania słonecznego na energię elektryczną. Zastosowany zostanie system ON-GIRG czyli instalacja podłączona do sieci elektroenergetycznej. Energia elektryczna generowana przez moduły fotowoltaiczne będzie w pierwszej kolejności zużywana na własne potrzeby natomiast nadwyżka będzie odsyłana do operatora sieci. Zakres prac obejmuje również: - ewentualną modernizację istniejącej instalacji elektrycznej w niezbędnym zakresie mającym na celu dostosowanie do instalacji fotowoltaicznej, wyeliminowanie nieprawidłowości związanych z ochroną osób przed porażeniem elektrycznym oraz bezpieczeństwem p.poż. - podłączenie instalacji do systemu elektrycznego budynku. - rozruch instalacji. - przeprowadzenie w niezbędnym zakresie prób eksploatacyjnych i nastaw współpracy instalacji z siecią energetyczną. - przeszkolenie osób do bezpiecznej obsługi instalacji. - ustalenie przebiegu trasy i doprowadzenie przewodów od miejsca montażu instalacji do wpięcia w istniejące instalacje – tablica bezpiecznikowa budynku oraz przystosowanie jej do podłączenia nowego obwodu. - wykonanie i zasypywanie ewentualnych wykopów pod przewody, zabezpieczenie miejsc przebić i przejść przewodów elektrycznych, wykonanie izolacji termicznych oraz prac zabezpieczających. - podłączenie instalacji do sieci elektroenergetycznych wraz ze skutecznym zgłoszeniem i przeprowadzeniem formalności, przyłączenia instalacji do sieci dystrybucyjnej na podstawie wytycznych przekazanych przez PGE Dystrybucja, do momentu wymiany licznika i włączenia instalacji do sieci. Wykonawca zainstaluje liczniki umożliwiające gromadzenie i lokalną prezentację danych oraz podłączenie modułu komunikacyjnego do przesyłania danych. - wykonanie odpowiednich zabezpieczeń przeciwprzepięciowych. - przeprowadzenie wymaganych prób i badań, dokonanie próbnego rozruchu przed odbiorem robót, dokonanie regulacji i rozruchu poszczególnych instalacji. - wykonywanie przeglądów gwarancyjnych oraz bezpłatnych usług serwisowych w okresie obowiązywania gwarancji. - wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej zawierającej rysunki techniczne, opisy i dokumentację techniczną użytych urządzeń – 2 egzemplarze. - przygotowanie wymaganych przez Zakład Energetyczny dokumentów zgłoszeniowych. KOD CPV – 09331200, 45310000-3, 45300000-0, 45311200-2, 45261215-4, 45312310-3 Część II – dostawa kotłów na biomasę z automatycznym podawaniem paliwa do Urzędu Gminy Wydminy wraz z montażem i robotami towarzyszącymi Prace wykonane winny być zgodnie z Załącznikiem nr 3 – projekt budowlany technologii kotłowni, Załącznikiem nr 5 – STWiORB. Przedmiar robót stanowiący materiał pomocniczy przy określeniu wielkości i zakresu prac stanowi Załącznik nr 4. Zakres pac przewidziany do realizacji: Modernizacja kotłowni polegać będzie na demontażu istniejącego kotła olejowego o niskiej sprawności i dostawie wraz z montażem dwóch kotłów o mocy 2 x 180 kW opalanych biopaliwem (pellet). Kotłownia ma być wyposażona w następujące instalacje: - układ podawania paliwa z magazynu do zasobnika pośredniego, - układ zabezpieczenia przed cofnięciem płomienia do pomieszczenia magazynu z zasobnika pośredniego, - podajnik stokera do palnika retortowego, - palnik retortowy kotła, - kotły na biopaliwo 2x180 kW, - wentylacja i urządzenia do odprowadzenia spalin, - automatyka kotła, - instalacje elektryczne, - instalacje technologiczne. W ramach zamówienia należy wykonać roboty budowlane kotłowni zgodnie z projektem budowlanym. Zamówienie obejmuje: - przeprowadzenie wymaganych prób badań, dokonania próbnego rozruchu przed odbiorem robót, dokonania regulacji i rozruchu poszczególnych instalacji. - przygotowanie i złożenie wniosku o przeprowadzenie badania danych urządzenia podlegającego dozorowi technicznemu w celu zarejestrowania urządzenia technicznego w Urzędzie Dozoru Technicznego. - przeszkolenie użytkowników co do zasad prawidłowej eksploatacji wykonanych instalacji centralnego ogrzewania wraz z opracowaniem szczegółowych instrukcji obsługi i ich przekazanie zamawiającemu. - wykonywanie przeglądów gwarancyjnych oraz bezpłatnych usług serwisowych w okresie obowiązywania gwarancji, zgodnie z zapisami w specyfikacji technicznej i umowie. KOD CPV – 45331110-0, 45300000-0, 45330000-9, 45321000-3 Inne wymagania (dotyczy części I i II): - Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją techniczną, opisem przedmiotu zamówienia, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, zakresem robót i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy. Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle wg otrzymanej dokumentacji technicznej. - Wszystkie urządzenia, armatura i osprzęt musza być nowe nie starsze niż 12 miesięcy od daty podpisania umowy i spełniające wymagania z dokumentacji technicznej. - Zaleca się aby wykonawca dokonał wizji w terenie, gdzie będą realizowane dostawy i instalacje będące przedmiotem zamówienia oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty i podpisania umowy. - Realizacja przedmiotu zamówienia powinna być wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy, w szczególności ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi, przez Wykonawcę posiadającego odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje. - Materiały dostarczone i użyte przez wykonawcę powinny odpowiadać, co do jakości, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonych w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. - Wykonanie przedmiotu zamówienia musi być również zgodne ze wszelkimi aktami prawnymi właściwymi dla przedmiotu zamówienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej. Niewyszczególnienie przez Zamawiającego aktów prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania. - Jeżeli opis przedmiotu zamówienia (projekt techniczny) wskazywałby w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie – Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe, cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez Wykonawcę, aby spełnione zostały wymagania stawiane przez Zamawiającego. Materiały i urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pd pojęciem „minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe” Zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami produktów/producentów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt w opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach użytkowych i cechach jakościowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. - Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli zgodności oferowanych urządzeń i materiałów z ofertą przetargową i SIWZ na każdym etapie procesu inwestycyjnego. Po podpisaniu umowy przed przystąpieniem do wykonywania zamówienia Wykonawca przedstawi Zamawiającemu jednostkowy komplet oferowanych urządzeń i materiałów w celu dokonania kontroli i zatwierdzenia dostawy. - W każdym przypadku zamawiający opisuje przedmiot zamówienia poprzez odniesienie się do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. - W każdym przypadku użycia w SIWZ lub załącznikach oznakowania określonego w art. 2 pkt 16 ustawy Pzp zamawiający akceptuje także wszystkie inne oznakowania potwierdzające, że roboty budowlane, dostawy czy usługi spełniają wymagania równorzędne. - W przypadku gdy Wykonawca, z przyczyn od niego niezależnych, nie jest w stanie uzyskać określonego przez zamawiającego oznakowania lub oznakowania potwierdzającego, że oferowane przez niego roboty budowlane, dostawy czy usługi spełniają równoważne wymagania, Zamawiający, w terminie przez siebie wyznaczonym, akceptuje inne środki dowodowe, a w szczególności dokumentację techniczną producenta, o ile Wykonawca udowodni, że oferowane przez niego roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają wymagania określonego oznakowania lub określone wymagania wskazane przez Zamawiającego. - Użycie w SIWZ lub załącznikach do niej wymogu posiadania określonego certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia, oznacza, że zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność. Zamawiający zaakceptuje również inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, w przypadku gdy dany wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, ani ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu wykonawcy, oraz pod warunkiem że dany dany Wykonawca udowodni, że wykonane przez niego roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają kryteria lub wymogi określone w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia. - W przypadku użycia w opisie przedmiotu zamówienia zapisów wynikających z KNR lub KNNR wskazujących na konieczność wykorzystania przy realizacji zamówienia konkretnego sprzętu o konkretnych parametrach zamawiający dopuszcza używanie innego sprzętu o ile zapewni to uzyskanie zakładanych parametrów projektowych i nie spowoduje ryzyka niezgodności wykonanych prac instalacyjnych z opisem przedmiotu zamówienia. - Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać że oferowane przez niego produkty są zgodne z parametrami techniczno-użytkowymi określonymi przez Zamawiającego w dokumentach przetargowych. - Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi, spełniają wymagania określone w specyfikacji. - W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających rozwiązania równoważne. Wykonawca może przy pomocy innych dokumentów wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania równoważne spełniają wymogi wynikające ze wskazanych norm lub odpowiadające specyfikacji technicznej. - Zamawiający wymaga aby podczas montażu uwzględnić wymagania osób niepełnosprawnych, w szczególności uwzględnić dla nich dostępność elementów sterujących (osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich). Zamawiający stawia Wykonawcom składającym oferty wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp w następującym zakresie: - zatrudnienia osób: bezrobotnych lub młodocianych w celu przygotowania zawodowego, o których mowa w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. a) realizacja zamówienia powinna przewidywać zatrudnienie przy wykonywaniu zamówienia, co najmniej 1 osobę bezrobotną w ramach części I i 1 osobę bezrobotną w ramach części II na podstawie skierowania powiatowego urzędu pracy zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. (Dz. U. 2017 poz. 1065 ze zm.) lub na podstawie właściwego dokumentu kierującego bezrobotnego do pracodawcy wystawionego przez organ zajmujący się realizacją zadań z zakresu rynku pracy określony w analogicznych przepisach państwa członkowskiego UE, w którym wykonawca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę. 

II.5) Główny kod CPV: 09331200-0 
Dodatkowe kody CPV: 
Kod CPV
45310000-3
45300000-0
45311200-2
45261215-4
45312310-3
45331110-0
45300000-0
45330000-9
45321000-3


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 
miesiącach:    lub dniach: 
lub 
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-09-30 

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: zamawiający nie określa szczegółowych wymagań w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp - wzór oświadczenia stanowi zał. Nr 6 do SIWZ 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: zamawiający nie określa szczegółowych wymagań w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp - wzór oświadczenia stanowi zał. Nr 6 do SIWZ 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: a) Warunek będzie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże dysponowanie, w celu wykonania zamówienia przynajmniej: Część I: 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami elektrycznymi, w zakresie odpowiednim do zakresu zamówienia oraz ta osoba będzie posiadała doświadczenie w kierowaniu robotami na co najmniej 1 robocie polegającej na dostawie i montażu paneli fotowoltaicznych o mocy nie mniejszej niż 20 kW (Wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 7); Część II: 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami sanitarnymi bez ograniczeń, w zakresie odpowiednim do zakresu zamówienia oraz ta osoba będzie posiadała doświadczenie w kierowaniu robotami na co najmniej 1 robocie budowlanej odpowiadającej zakresowi zamówienia tj. przebudowa (wymiana) instalacji centralnego ogrzewania, przebudowa (modernizacja) lub budowa kotłowni na biomasę, gazowej lub olejowej o mocy nominalnej co najmniej 100 kW (Wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 7); b) Warunek będzie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże należyte wykonanie w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej: Część I: 1 kontraktu, na dostawę i montaż paneli fotowoltaicznych o mocy nie mniejszej niż 20 kW w ramach jednego kontraktu (Wzór wykazu robót budowlanych stanowi załącznik nr 8); Część II: 1 robotę budowlaną, obejmującą przebudowę (modernizację) lub budowę kotłowni na biomasę, gazowej lub olejowej o mocy nominalnej co najmniej 100 kW (Wzór wykazu robót budowlanych stanowi załącznik nr 8); c) Warunek będzie spełniony, jeżeli wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak 
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: 


 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Tak
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 
 
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
a ) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty (Załącznik nr 8 do SIWZ). W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem na rzecz, którego roboty budowlane wymienione w Wykazie robót budowlanych zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów. Wykonawca wpisuje jedynie takie zamówienie do Wykazu. b) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonywania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (Załącznik nr 7 do SIWZ). 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ 2) Jeżeli zasady reprezentacji nie wynikają jednoznacznie z dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego), wymaga się złożenia pełnomocnictwa w formie oryginału lub potwierdzonej notarialnie kopii, wskazującego osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. Podmioty występujące wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika zgodnie z zasadami art. 23 ust. 2 ustawy Pzp. 3) Jeżeli Wykonawca zastrzega niejawność informacji stanowiących treść oferty, na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy Pzp zobowiązany jest załączyć do oferty wypełniony i podpisany załącznik nr 11 Zastrzeżenie nieudostępniania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. 4) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, 5) W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy załączyć do oferty.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak 
Informacja na temat wadium 
1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: część I - 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100), część II – 11 000,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy złotych 00/100). 2. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj.: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, b) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007r. Nr 42, poz. 275 ze zm.). 3 Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: Bank: Warmińsko-Mazurski Bank Spółdzielczy Oddział Wydminy Nr 05936400002004000244190001

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie 
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 
Nie 
Informacje dodatkowe: 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 
Nie 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców   
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców   
Kryteria selekcji wykonawców: 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta: 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 

Informacje dodatkowe: 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: 

Informacje dodatkowe: 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie 
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria 
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
gwarancja 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 
Tak 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 

Informacje dodatkowe 


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 

Wstępny harmonogram postępowania: 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 


Informacje dodatkowe: 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

Informacje dodatkowe: 

IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania: 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 
Data: godzina: 
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 
 

Informacje dodatkowe: 
 
IV.5) ZMIANA UMOWY 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 
1. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy – Prawo zamówień publicznych i innych przypadków wskazanych w niniejszej umowie, Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 2. Katalog zmian umowy w zakresie terminu przewidzianego na Zakończenie dostaw i montażu: 1) zmiany będącej wynikiem zmiany umowy o dofinansowanie projektu zawartej pomiędzy Zamawiającym a Instytucją Współfinansującą w zakresie terminów (w tym terminu rzeczowej realizacji projektu) lub wysokości i warunków płatności dofinansowania realizacji projektu stanowiącego przedmiot niniejszej umowy; 2) wystąpienia siły wyższej, to znaczy niezależnego od stron losowego zdarzenia zewnętrznego, które było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy, któremu nie można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności i która nie pozwoli na prowadzenie montażu kotła zgodnie ze sztuką budowlaną, o okres przestoju. Fakt ten musi być zgłoszony zamawiającemu i potwierdzony przez inspektora nadzoru w dzienniku budowy. 3) przestojów i opóźnień zawinionych przez zamawiającego, 4) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót - fakt ten musi zostać zgłoszony zamawiającemu i zostać potwierdzony przez inspektora nadzoru, 5) poleceń wydawanych przez Inspektora Nadzoru mających wpływ na termin wykonania lecz nie wynikających z uchybień Wykonawcy, 6) konieczności uzyskania decyzji lub uzgodnień, mogących spowodować wstrzymanie prac z przyczyn niezależnych od wykonawcy. 3. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia jest dopuszczalna w przypadku wystąpienia niżej wymienionych okoliczności: 1) Zmiany w zakresie doboru poszczególnych urządzeń wchodzących w skład instalacji c.o. wynikające z błędów w dokumentacji wykonanej przez uprawnione podmioty niemożliwej do stwierdzenia przy założeniu dochowania należytej staranności zamawiającego. 2) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną, w tym instytucjami nadzorującymi wdrażanie projektu, w ramach którego realizowane jest zamówienie, 3) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy instytucjami nadzorującymi wdrażanie projektu, 4) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych dotyczących projektu, 5) W uzasadnionych przypadkach, w ramach przedmiotowego zamówienia, dopuszcza się, za zgodą Zamawiającego, możliwość wykonania prac w inny sposób niż określono to w dokumentacji. Przedmiotowe zmiany muszą być korzystne dla Zamawiającego (zamiany na materiały, urządzenia, sprzęt posiadające co najmniej takie parametry techniczne, jakościowe i cechy użytkowe, jak te, które stanowiły podstawę wyboru oferty) i nie mogą prowadzić do zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy. Zmiana sposobu wykonania prac, o której mowa powyżej może być dokonana jedynie za zgodą Zamawiającego i może nastąpić w szczególności na skutek zmian technologicznych spowodowanych na przykład następującymi okolicznościami: niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych opisie przedmiotu zamówienia spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń, 6) pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, 7) pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu zamówienia, 8) konieczność zrealizowania zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych czy technologicznych niż wskazane opisie przedmiotu zamówienia, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, 9) pozwolą osiągnąć obniżenie kosztów eksploatacji, lepsze parametry techniczne, użytkowe, estetyczne od przyjętych w opisie przedmiotu zamówienia, 10) są korzystne dla zamawiającego na etapie realizacji umowy i przyniosą korzystne skutki w trakcie eksploatacji przedmiotu zamówienia, 11) wykonanie tych prac będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy. 4. Pozostałe rodzaje zmian spowodowane następującymi okolicznościami: 1) zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca i Zamawiający realizuje przedmiot umowy na inne spełniające warunki określone w SIWZ; 2) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ; 3) zmiana obowiązującej stawki VAT; 4) zmiana sposobu rozliczenia umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu. 5) zmiana podwykonawcy w trakcie realizacji umowy. 6) Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 7) Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych: a) zmiany danych teleadresowych, b) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego); 8) Strona, która występuje z propozycją zmiany umowy, w oparciu o przedstawiony powyżej katalog zmian umowy zobowiązana jest do sporządzenia i uzasadnienia wniosku o taką zmianę. Wszelkie zmiany umowy dla swej ważności wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do umowy. 9) Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w postaci aneksu, pod rygorem nieważności takiej zmiany. Zamawiający przewidział katalog zmian umowy, na które mogą powoływać się strony niniejszej umowy. 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2018-07-16, godzina: 11:00, 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 
Nie 
Wskazać powody: 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
> polski 
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie 
IV.6.6) Informacje dodatkowe: 
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
 
 
Część nr: 1 Nazwa: Dostawa paneli fotowoltaicznych do Urzędu Gminy Wydminy wraz z montażem
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Prace wykonane winny być zgodnie z Załącznikiem nr 12 – projekt techniczny instalacji fotowoltaicznej, przedmiar robót stanowiący materiał pomocniczy przy określeniu wielkości i zakresu prac. Zakres pac przewidziany do realizacji: Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,90 kW składającej się z: 133 szt. modułów fotowoltaicznych o mocy maksymalnej 300W każdy, optymalizatorów mocy 133 szt. dobranych do każdego modułu PV, inwerterów (falowników) dobranych do instalacji 2 x 17,00 kW, okablowania prądu stałego DC oraz prądu zmiennego AC, zabezpieczeń przeciwprzepięciowych, instalacji uziemiającej, konstrukcji montażowej. Moduły fotowoltaiczne zostaną ułożone na dwóch połaciach dachu skośnego istniejącego budynku. Zostaną podłączone do 2 falowników o mocy 17,00 kW każdy jako dwie niezależne instalacje, tak aby praca jednej nie miała wpływu na pracę drugiej. Zostaną przytwierdzone do dachu za pomocą certyfikowanego systemu montażowego posiadającego deklarację zgodności (CE), spełniającego normy (PB-TUV-78:2012, PC-TUV-121) pod kątem odpowiadającym kątowi nachylenia dachu. System stanowić będzie zespół elementów elektrycznych i systemów montażowych połączonych ze sobą w jedną całość, którego głównym zadaniem będzie konwersja energii promieniowania słonecznego na energię elektryczną. Zastosowany zostanie system ON-GIRG czyli instalacja podłączona do sieci elektroenergetycznej. Energia elektryczna generowana przez moduły fotowoltaiczne będzie w pierwszej kolejności zużywana na własne potrzeby natomiast nadwyżka będzie odsyłana do operatora sieci. Zakres prac obejmuje również: - ewentualną modernizację istniejącej instalacji elektrycznej w niezbędnym zakresie mającym na celu dostosowanie do instalacji fotowoltaicznej, wyeliminowanie nieprawidłowości związanych z ochroną osób przed porażeniem elektrycznym oraz bezpieczeństwem p.poż. - podłączenie instalacji do systemu elektrycznego budynku. - rozruch instalacji. - przeprowadzenie w niezbędnym zakresie prób eksploatacyjnych i nastaw współpracy instalacji z siecią energetyczną. - przeszkolenie osób do bezpiecznej obsługi instalacji. - ustalenie przebiegu trasy i doprowadzenie przewodów od miejsca montażu instalacji do wpięcia w istniejące instalacje – tablica bezpiecznikowa budynku oraz przystosowanie jej do podłączenia nowego obwodu. - wykonanie i zasypywanie ewentualnych wykopów pod przewody, zabezpieczenie miejsc przebić i przejść przewodów elektrycznych, wykonanie izolacji termicznych oraz prac zabezpieczających. - podłączenie instalacji do sieci elektroenergetycznych wraz ze skutecznym zgłoszeniem i przeprowadzeniem formalności, przyłączenia instalacji do sieci dystrybucyjnej na podstawie wytycznych przekazanych przez PGE Dystrybucja, do momentu wymiany licznika i włączenia instalacji do sieci. Wykonawca zainstaluje liczniki umożliwiające gromadzenie i lokalną prezentację danych oraz podłączenie modułu komunikacyjnego do przesyłania danych. - wykonanie odpowiednich zabezpieczeń przeciwprzepięciowych. - przeprowadzenie wymaganych prób i badań, dokonanie próbnego rozruchu przed odbiorem robót, dokonanie regulacji i rozruchu poszczególnych instalacji. - wykonywanie przeglądów gwarancyjnych oraz bezpłatnych usług serwisowych w okresie obowiązywania gwarancji. - wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej zawierającej rysunki techniczne, opisy i dokumentację techniczną użytych urządzeń – 2 egzemplarze. - przygotowanie wymaganych przez Zakład Energetyczny dokumentów zgłoszeniowych. 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 09331200-0, 45310000-3, 45300000-0, 45311200-2, 45261215-4, 45312310-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 2018-09-30
5) Kryteria oceny ofert: 
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
gwarancja 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
Część nr: 2 Nazwa: dostawa kotłów na biomasę z automatycznym podawaniem paliwa do Urzędu Gminy Wydminy wraz z montażem i robotami towarzyszącymi
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Prace wykonane winny być zgodnie z Załącznikiem nr 3 – projekt budowlany technologii kotłowni, Załącznikiem nr 5 – STWiORB. Przedmiar robót stanowiący materiał pomocniczy przy określeniu wielkości i zakresu prac stanowi Załącznik nr 4. Zakres pac przewidziany do realizacji: Modernizacja kotłowni polegać będzie na demontażu istniejącego kotła olejowego o niskiej sprawności i dostawie wraz z montażem dwóch kotłów o mocy 2 x 180 kW opalanych biopaliwem (pellet). Kotłownia ma być wyposażona w następujące instalacje: - układ podawania paliwa z magazynu do zasobnika pośredniego, - układ zabezpieczenia przed cofnięciem płomienia do pomieszczenia magazynu z zasobnika pośredniego, - podajnik stokera do palnika retortowego, - palnik retortowy kotła, - kotły na biopaliwo 2x180 kW, - wentylacja i urządzenia do odprowadzenia spalin, - automatyka kotła, - instalacje elektryczne, - instalacje technologiczne. W ramach zamówienia należy wykonać roboty budowlane kotłowni zgodnie z projektem budowlanym. Zamówienie obejmuje: - przeprowadzenie wymaganych prób badań, dokonania próbnego rozruchu przed odbiorem robót, dokonania regulacji i rozruchu poszczególnych instalacji. - przygotowanie i złożenie wniosku o przeprowadzenie badania danych urządzenia podlegającego dozorowi technicznemu w celu zarejestrowania urządzenia technicznego w Urzędzie Dozoru Technicznego. - przeszkolenie użytkowników co do zasad prawidłowej eksploatacji wykonanych instalacji centralnego ogrzewania wraz z opracowaniem szczegółowych instrukcji obsługi i ich przekazanie zamawiającemu. - wykonywanie przeglądów gwarancyjnych oraz bezpłatnych usług serwisowych w okresie obowiązywania gwarancji, zgodnie z zapisami w specyfikacji technicznej i umowie. 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45331110-0, 45300000-0, 45330000-9, 45321000-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 2018-09-30
5) Kryteria oceny ofert: 
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
gwarancja 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy w Wydminach
Osoba, która wytworzyla informację: Martyna Choroszewska Data wytworzenia informacji: 2018-07-04 10:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Martyna Choroszewska Data wprowadzenia do BIP 2018-07-04 12:00:05
Wprowadził informację do BIP: Administrator systemu Data udostępnienia informacji: 2018-07-04 12:33:36
Osoba, która zmieniła informację: Administrator systemu Data ostatniej zmiany: 2018-09-13 11:35:58
Artykuł był wyświetlony: 526 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Wydminy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu