ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - KK.6220.3.2022

Informacja ogłoszona dnia 2022-09-20 15:07:00 przez Jolanta Bazylak

Obwieszczenie o wydaniu decyzji - KK.6220.3.2022

Wydminy, dnia 20 września 2022 r.
KK.6220.3.2022
 
 
OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 
Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. - Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm. - cyt. dalej jako „UUOŚ”) podaje się do publicznej wiadomości, że dn. 20 września 2022 r. wydana została decyzja znak: KK.6220.3.2022 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn:
- przebudowie – rozbudowie DG nr 136035N ul. Nowowiejskiego o długości ok. 686 m – zadanie I,
- przebudowie – rozbudowie DG nr 136055N ul. Żeromskiego o długości ok. 395 m – zadanie II,
- przebudowie – rozbudowie DG nr 136037N ul. Gizewiusza o długości ok. 360 m – zadanie III,
- przebudowie – rozbudowie DG nr 136032N ul. Konopnickiej o długości ok. 299 m – zadanie IV,
- przebudowie – rozbudowie DG nr 136038N ul. Prusa o długości ok. 196 m – zadanie V,
- przebudowie – rozbudowie DG nr 136029N ul. Kajki o długości ok. 302 m – zadanie VI,
w ramach zadania pn. „Wykonanie nawierzchni asfaltowej wraz z odwodnieniem, siecią kanalizacyjną i wodociągową na osiedlu domków jednorodzinnych w Wydminach, gm. Wydminy, pow. giżycki. woj. warmińsko-mazurskie”,
 
Decyzja ta została wydana na wniosek Gminy Wydminy pl. Rynek 1/1, 11-510 Wydminy, działającej na z pełnomocnictwa Pawła Pieńkowskiego.
 
Z treścią ww. decyzji oraz ze stosowną dokumentacją sprawy (w tym z postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Giżycku oraz opinią Dyrektora Zarządu Zlewni w Augustowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie) można zapoznać się na zasadach udostępniania informacji o środowisku określonych w UUOŚ, w szczególności jest to możliwe w siedzibie Wydziału Komunalnego Urzędu Gminy Wydminy, pl. Rynek 1/1, 11-510 Wydminy, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 -15:00.
 
Treść ww. decyzji została również udostępniona w dniu 20 września 2022 r. na okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wydminy.
 
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. - Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 UUOŚ zawiadamia się wszystkie strony o wydaniu decyzji znak: KK.6220.3.2022 z dnia 20.09.2022 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
Zgodnie z art. 74 ust. 3 UUOŚ jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub innego postępowania dotyczącego tej decyzji przekracza 10 stosuje się przepis art. 49 k.p.a.. Zgodnie zaś art. 49 k.p.a. zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.
 
Od powyższej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie, za pośrednictwem Wójta Gminy Wydminy (Referat Komunalny Urzędu Gminy Wydminy pl. Rynek 1/1, 11-510 Wydminy) w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia (art.127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 k.p.a.). Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji (art. 130 § 2 k.p.a.).
 
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania, składając stosowne oświadczenie organowi, który decyzję wydał, nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji (art. 127a § 1 k.p.a.).
 
Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a § 2 k.p.a.). Skutkiem zrzeczenia się odwołania jest niemożność zaskarżenia decyzji do organu odwoławczego i wniesienia skargi do sądu administracyjnego.
 
Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 k.p.a.).
 
 
 
Wójt Gminy Wydminy
(-) Radosław Król
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Wydminy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-09-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jolanta Bazylak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-09-20 14:52:06
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jolanta Bazylak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-09-20 15:07:00
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jolanta Bazylak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-09-20 15:07:10
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
42 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony