ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Wydminy
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Obwieszczenie Wójta Gminy Wydminy o zakończeniu postępowania przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 6MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach ewid. nr 454/2 oraz 456 obręb Mazuchówka, gmina Wydminy, powiat giżycki, woj. warmińsko-mazurskie.

Informacja ogłoszona dnia 2024-07-08 18:41:23 przez Jolanta Bazylak

Obwieszczenie Wójta Gminy Wydminy

Wydminy, dnia 5 lipca 2024 roku
KK.6220.4.2022.2023.2024
 
O B W I E S Z C Z E N I E
o zakończeniu postępowania przed wydaniem decyzji
 
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. - Dz. U. z 2024 r., poz. 572), spełniając wymóg art. 10 przywołanej ustawy oraz w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. - Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.)
 
zawiadamia się strony postępowania i podaje do publicznej wiadomości,
 
że zostało zakończone postępowanie dowodowe oraz procedura udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach ewid. nr 454/2 oraz 456 obręb Mazuchówka, gmina Wydminy, powiat giżycki, woj. warmińsko-mazurskie”.
 
Stosownie do przepisu art. 10 § 1 organ administracji publicznej obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji orzekającej co do istoty sprawy, umożliwić stronom zapoznanie się z aktami, wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron uprzejmie przypominam, iż wspomniany przepis jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania.
Jednocześnie informuję, że:
- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Giżycku opinią sanitarną z dnia 13.12.2023 r. znak: ZNS.9022.4.42.2023.ZB,
- Dyrektor Zarządu Zlewni w Augustowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie opinią  z dnia 24.05.2022 r. znak: BI.ZZŚ.1.4360.159.2022.BG,
- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie postanowieniem z dnia 12.04.2024 r. znak: WOOŚ.4221.85.2023.SCH.3, uzgodniono realizację przedsięwzięcia oraz wskazano warunki na etapie jej realizacji i eksploatacji.
 
Planowane przedsięwzięcie zalicza się do grupy przedsięwzięć określonych w § 3 ust. 1 pkt 54 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.).
W związku z powyższym zgodnie z art. 73 § 1 k.p.a. informuję, że strony mają prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania.
Strony mają możliwość zapoznania się z aktami sprawy, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji w przedmiotowej sprawie w siedzibie Urzędu Gminy Wydminy pl. Rynek 1/1, 11-510 Wydminy pok. nr 8 w terminie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Ponieważ w niniejszej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś oraz art. 49 k.p.a. - niniejsze zawiadomienie zostaje zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wydminy bip.wydminy.pl oraz tablicy ogłoszeń sołectwa Mazuchówka i uważa się za dostarczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.
 
Wójt Gminy Wydminy
/-/ mgr Anna Stefania Binik

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Wydminy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-07-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jolanta Bazylak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-07-08 18:40:34
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jolanta Bazylak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-07-08 18:41:23
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jolanta Bazylak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-07-08 18:41:23
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
89 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony