ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Wydminy
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ogłoszenia

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

OGŁOSZENIE O PRZETARGACH USTNYCH NIEOGRANICZONYCH na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie geodezyjnym Siedliska

Informacja ogłoszona dnia 2021-06-01 07:43:20 przez Redaktor Naczelny

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wydminy, dnia 31 maja 2021 roku
KK.6840.7.2021
OGŁOSZENIE
O PRZETARGACH USTNYCH NIEOGRANICZONYCH
na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie geodezyjnym Siedliska
 
Wójt Gminy Wydminy działając na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38 i art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.), § 3 ust. 1, § 6 ust. 1, 3 i 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r., poz. 1490) oraz § 3 ust. 1 załącznika nr 1 do Uchwały Nr XVIII/106/08 Rady Gminy Wydminy z dnia 24 września 2008 roku w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Wydminy opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego z dnia 08 grudnia 2008 roku (Nr 185, poz. 2715 ze zm.)
 
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie geodezyjnym Siedliska, które nie są objęte planem zagospodarowania przestrzennego i nie podlegają obowiązkowi jego sporządzenia, a nadto jest wolna od wszelkich długów, ciężarów, hipotek przymusowych i ograniczeń w rozporządzaniu, nie toczą się w stosunku do nich żadne postępowania sądowe dotyczące własności, nie są przedmiotem zabezpieczeń w szczególności bankowych:
  1. Działka oznaczona nr geodezyjnym 405/2 o powierzchni 0,0758 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Giżycku prowadzona jest księga wieczysta nr OL1G/00036857/8
Cena wywoławcza nieruchomości – 4 550,00 zł (słownie: cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt złotych 00/100).
Wadium wynosi 460,00 zł – które należy wpłacić na niżej wskazane konto bankowe, zaś postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych (o jego wysokości zadecydują uczestnicy przetargu).
 
Przetarg odbędzie się w dniu 16 lipca 2021 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Wydminach pl. Rynek 1/1 o godzinie 1030 .
  1. Działka oznaczona nr geodezyjnym 405/3 o powierzchni 0,1171 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Giżycku prowadzona jest księga wieczysta nr OL1G/00036857/8
Cena wywoławcza nieruchomości – 5 150,00 zł (słownie: pięć tysięcy sto pięćdziesiąt złotych 00/100).
Wadium wynosi 520,00 zł – które należy wpłacić na niżej wskazane konto bankowe, zaś postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych (o jego wysokości zadecydują uczestnicy przetargu).
 
Przetarg odbędzie się w dniu 16 lipca 2021 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Wydminach pl. Rynek 1/1 o godzinie 1045 .
 
Osoby przystępujące do w/w przetargów winne wpłacić wadium w terminie do dnia 12 lipca 2021 roku na nasze konto bankowe nr 05 9364 0000 2004 0002 4419 0001 Warmińsko - Mazurski Bank Spółdzielczy o/Wydminy.
Osoba przystępująca do przetargu wpłaca wadium z określeniem licytowanej nieruchomości. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości, zaś pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
            Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem szczególnym potwierdzonym notarialnie.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne po dokonaniu wpłaty wadium.
 
W przypadku udziału w przetargu jednego z małżonków wymagane jest przedłożenie pisemnego oświadczenia woli drugiego małżonka o wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub złożenia przez osobę przystępującą do przetargu oświadczenia woli o nabycie nieruchomości majątku odrębnego zgodnie z art. 37 § 1 pkt 1 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 1359).
            Wygrywający przetarg zobowiązany jest do zawarcia umowy kupna-sprzedaży w formie aktu notarialnego najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Ostateczny termin wpłaty wylicytowanej ceny po odliczeniu wadium kończy się w dniu zawarcia umowy przeniesienia własności nieruchomości. Niedotrzymanie terminu wpłaty powoduje przepadek wadium, a przetarg czyni niebyłym.
 
Koszty związane z transakcją kupna-sprzedaży ponosi strona Nabywająca. W przypadku konieczności wznowienia punktów granicznych zbywanych działek przyszły Nabywca wykona
je we własnym zakresie i na własny koszt.
 
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.
 
Bliższych informacji na temat przetargów można uzyskać w miejscowym urzędzie nr tel. 87 421 00 83 lub 87 421 00 19 wew. 119
 
Wójt Gminy Wójt
/-/ mgr inż. Radosław Król

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Wydminy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-05-31
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Katarzyna Eustachiewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-06-01 07:43:16
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Redaktor Naczelny
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-06-01 07:43:20
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Redaktor Naczelny
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-07-13 13:11:08
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1151 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony