ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Wydminy
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ogłoszenia

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

OGŁOSZENIE O I PRZETARGU USTNYM OGRANICZONYM na sprzedaż nieruchomości gruntowej rolnej zabudowanej budynkiem po byłej szkole (w ruinie) i budynkiem gospodarczym położonej w obrębie geodezyjnym Siemionki

Informacja ogłoszona dnia 2021-06-01 07:47:53 przez Redaktor Naczelny

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wydminy, dnia 31 maja 2021 roku
KK.6840.9.2021
OGŁOSZENIE
O I PRZETARGU USTNYM OGRANICZONYM
na sprzedaż nieruchomości gruntowej rolnej zabudowanej budynkiem po byłej szkole
(w ruinie) i budynkiem gospodarczym położonej w obrębie geodezyjnym Siemionki
 
Wójt Gminy Wydminy działając na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38 i art. 40 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.), § 3 ust. 1, § 6 i § 15 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r.w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r., poz. 1490) oraz § 3 ust. 1 załącznika nr 1 do Uchwały Nr XVIII/106/08 Rady Gminy Wydminy z dnia 24 września 2008 roku w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Wydminy opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego z dnia 08 grudnia 2008 roku (Nr 185, poz. 2715 ze zm.)
ogłasza I przetarg ustny ograniczony
na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości gruntowej rolnej, zabudowanej budynkiem po byłej szkole (w ruinie) i budynkiem gospodarczym, położonej w obrębie geodezyjnym Siemionki, która nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego i nie podlega obowiązkowi jego sporządzenia, a nadto jest wolna od wszelkich długów, ciężarów, hipotek przymusowych i ograniczeń w rozporządzaniu, nie toczą się w stosunku do nich żadne postępowania sądowe dotyczące własności, nie są przedmiotem zabezpieczeń w szczególności bankowych:
 1. Działka oznaczona nr geodezyjnym 34 o powierzchni 2,0989 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Giżycku prowadzona jest księga wieczysta nr OL1G/00017208/5
Cena wywoławcza nieruchomości – 96 520,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset dwadzieścia złotych 00/100).
Wadium wynosi 10 000,00 zł – które należy wpłacić na niżej wskazane konto bankowe, zaś postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych (o jego wysokości zadecydują uczestnicy przetargu).
 
Przetarg odbędzie się w dniu 16 lipca 2021 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Wydminach pl. Rynek 1/1 o godzinie 900
Uzasadnienie wyboru przetargu ograniczonego:
Zgodnie z art. 40 ust. 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, (tekst jedn. Dz.U. z 2020r., poz. 1990 ze zm.) przetarg ograniczony organizuje się, jeżeli warunki przetargowe mogą być spełnione tylko przez ograniczoną liczbę osób. W związku ze zmianą ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1635 ze zm.), warunki przetargowe mogą być spełnione tylko przez ograniczoną liczbę osób, tj. osób, które są podmiotami uprawnionymi do nabycia nieruchomości rolnej w rozumieniu przepisów art. 2a ust. 1 i 2 oraz art. 6 wyżej cytowanej ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego.
Warunki udziału w przetargu:
 1. W przetargu na powyższą nieruchomość należy wpłacić wadium w terminie do dnia 12 lipca 2021 r. na nasze konto bankowe nr 05 9364 0000 2004 0002 4419 0001 Warmińsko - Mazurski Bank Spółdzielczy o/Wydminy
 2. W przetargu mogą uczestniczyć osoby, które spełniają warunki określone w art. 6 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (tekst jedn. Dz. U z 2020 r. poz. 1635 ze zm.)  oraz przedłożą komisji przetargowej przed przetargiem dokumenty potwierdzające spełnienie warunków do nabycia ww. nieruchomości rolnej, o których mowa w art. 7 cytowanej ustawy:
  1. dowód potwierdzający osobiste prowadzenie przez okres co najmniej 5 lat gospodarstwa rolnego położonego na terenie gminy Wydminy – dowodem jest pisemne oświadczenie prowadzącego to gospodarstwo;
  2. zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały na terenie Gminy Wydminy;
  3. oświadczenie oferenta, że jest właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem  lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha. W oświadczeniu tym należy podać łączną powierzchnię i miejsce położenia nieruchomości rolnych, których oferent  jest właścicielem (współwłaścicielem w części ułamkowej – należy podać powierzchnię proporcjonalną do udziału w nieruchomości rolnej; współwłaścicielem w przypadku współwłasności łącznej - należy podać  łączną powierzchnię nieruchomości rolnych stanowiących przedmiot współwłasności), użytkownikiem wieczystym, dzierżawcą lub samoistnym posiadaczem;
  4. osoba, która złożyła nieprawdziwe oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 lub ust. 5 pkt 1 lub 2, podlega odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia;
  5. dokumenty potwierdzające kwalifikacje rolnicze oferenta zgodnie z treścią art. 6 ust. 2 pkt 2 i  ust. 3 oraz art. 7 ust. 9 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1362 ze zm.) w związku z treścią § 6 i § 7 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 109) w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą;
  6. potwierdzenie wniesienia wadium.
 3. Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem szczególnym potwierdzonym notarialnie. W przypadku ustawowej wspólności majątkowej wadium na przetarg należy wnosić przez oboje małżonków. Na przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków lub pełnomocnictwo ogólne udzielone przez nieobecnego na przetargu małżonka do uczestnictwa w przetargu w jego imieniu i składania oświadczeń związanych z przetargiem.
Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu:
 1. Termin zgłoszenia uczestnictwa w przetargu upływa w dniu 12 lipca 2021 r.  o godz. 16.00.  Zgłoszenia należy dokonać w Kancelarii Urzędu Gminy Wydminy w formie pisemnej (oświadczenie o zgłoszeniu uczestnictwa w przetargu) załączając stosowne dokumenty wskazane w warunkach udziału w przetargu ust. 2 ogłoszenia o przetargu.
 2. Uczestnik przetargu winien legitymować się dowodem tożsamości.
Lista osób zakwalifikowanych do udziału w przetargu:
 1. Komisja przetargowa sprawdzi czy oferenci spełniają warunku przetargowe i poda do publicznej wiadomości w dniu 13 lipca 2021 r.  listę osób zakwalifikowanych do ww. przetargu poprzez wywieszenie jej w siedzibie Urzędu Gminy Wydminy.
Pozostałe warunki udziału w przetargu:
 1. Wpłacone wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 3. W/w nieruchomość nie jest obciążona żadnymi prawami rzeczowymi na rzecz osób trzecich oraz nie toczy się postępowanie administracyjne dotyczące nabycia nieruchomości na rzecz Gminy.
 4. Wszelkie koszty i opłaty związane z nabyciem nieruchomości ponosi Nabywca nieruchomości.
 5. Nie stawienie się Nabywcy nieruchomości bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Wójta Gminy lub nie wpłacenie w terminie należności, o której mowa powyżej, może spowodować odstąpienie od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegało zwrotowi.
 6. Sprzedaż nieruchomości odbywa się według stanu prawnego uwidocznionego w ewidencji gruntów.  Okazania granic geodezyjnych nieruchomości lub ewentualnego ich wznowienia Nabywca dokona we własnym zakresie i na własny koszt.
 7. Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu lub jego odwołania z ważnych powodów.
 8. Bliższych informacji na temat przetargu można uzyskać w miejscowym urzędzie pokój nr 7 tel. 87 421 00 83 lub 87 421 00 19 wew. 119, e-mail: .
Wójt Gminy Wydminy
/-/ mgr inż. Radosław Król

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Wydminy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-05-31
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Katarzyna Eustachiewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-06-01 07:45:48
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Redaktor Naczelny
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-06-01 07:47:53
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Redaktor Naczelny
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-07-13 13:10:57
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1215 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony