ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Wydminy
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Protokół Nr XLI/18 z XLI posiedzenia Sesji Rady Gminy Wydminy z dnia 23 marca 2018 roku

Informacja ogłoszona dnia 2019-02-26 21:09:06 przez Administrator systemu

Akapit nr 1 - brak tytułu

Protokół Nr XLI/18
z XLI posiedzenia Sesji Rady Gminy Wydminy z dnia 23 marca 2018 roku
 
Posiedzenie Sesji trwało od godziny 1106 do godziny 1250 oraz od godziny 1304 do godziny 1440 w sali dolnej Gminnego Ośrodka Kultury w Wydminach. Posiedzenie XLI Sesji Rady Gminy Wydminy prowadziła Przewodnicząca Rady Gminy Wydminy Grażyna Plato.
Radni obecni na Sali obrad :
Lista obecności Radnych obecnych na posiedzeniu stanowi załącznik nr 1 do protokołu
W obradach uczestniczyli:
Lista osób uczestniczących w posiedzeniu stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
W posiedzeniu brali udział także sołtysi sołectwa gminy Wydminy:
Lista obecności sołtysów uczestniczących w posiedzeniu stanowi załącznik nr 3 do protokołu
 
Ad. 1
Otwarcie sesji.
Przewodnicząca Rady Gminy Grażyna Plato otworzyła XLI posiedzenie Sesji Rady Gminy. Powitała Wójta, Sekretarza, kierowników jednostek, radnych, sołtysów i pozostałych obecnych na sesji. Na sekretarza obrad wyznaczyła Pana Leszka Pałdynę, na co wyraził zgodę. W momencie rozpoczęcia obrad na sali 14 radnych.
 
Ad. 2
Odczytanie porządku obrad.
Przewodnicząca Rady Gminy Grażyna Plato odczytała porządek obrad. Następnie spytała, czy są wnioski do porządku obrad.
Zawiadomienie o sesji stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Wójt Radosław Król: Chcę wprowadzić dwa projekty uchwał. Pierwsza w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wysokości wyższej niż określona w art. 21 ust. 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, dla niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego, a druga w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu  Giżyckiego. Proszę żeby  uchwałę w sprawie dotacji dla powiatu podjąć w punkcie 4, nastąpi przesunięcie numeracji, a uchwałę w sprawie dotacji dla przedszkoli podjąć w punkcie 10.
Przewodnicząca Rady Gminy Grażyna Plato: Czy uchwała w sprawie dotacji dla przedszkoli mogłaby być ostatnia, przed punktem „interpelacje i zapytania radnych”?
Wójt Radosław Król: Będziemy dyskutować w sprawie przedszkoli, więc zaproponowałem w tym punkcie, żeby było powiązanie tematyczne.
Radny Adam Szpak: Czy ta uchwała nie powinna być procedowana przed uchwałą budżetową? Bo tam będą zmiany finansowe.
Skarbnik Krystyna Truchan: Jest to podwyższenia dotacji. Na chwilę obecną nie ma konieczności zwiększenia planu finansowego.
Głosowanie nad wnioskiem Wójta.
ZA: 14
PRZECIW: 0
WSTRZYMAŁO SIĘ: 0
Wniosek został przyjęty jednogłośnie.
Przewodnicząca Rady Gminy Grażyna Plato odczytała zmieniony porządek obrad.
Głosowanie zmienionego porządku obrad.
ZA: 14
PRZECIW: 0
WSTRZYMAŁO SIĘ: 0
Zmieniony porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
 
Ad. 3
Sprawozdanie z pracy Wójta w okresie między sesjami.
Sprawozdanie  z pracy Wójta  stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Przewodnicząca Rady Gminy Grażyna Plato: Czy działka na sprzedaż w Gawlikach Wielkich to jest droga?
Wójt Radosław Król: Sprawdzimy w zarządzeniu i odpowiem.
Radny Adam Szpak: Czego dotyczyło spotkanie w Wilkasach? Chodziło o inwestycje gminne?
Wójt Radosław Król: Nie. To w ramach LGD9. Dotyczyło mikrograntów.
Radny Adam Szpak: A spotkanie ze „związkiem śmieciowym”, to co to było?
Wójt Radosław Król: To spotkanie u nas w gminie. Związek będzie przeprowadzał konsultacje. Na dzień dzisiejszy regulaminu nie mamy nadal. Odpowiem Pani Przewodniczącej – to mała działka o powierzchni 350 m2. Można się z tym zapoznać osobiście w urzędzie.
 
 
 
Ad. 4
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Giżyckiego.
Przewodnicząca Rady Gminy Grażyna Plato: Na komisji nie była opiniowana żadna uchwała. Będziemy procedować bez opinii, po wcześniejszych pytaniach.
Wójt Radosław Król: Uchwała dotyczy zadań, które będziemy realizowali wspólnie z Powiatem. Chodzi o budowę chodnika w Wężówce i Talkach oraz remont drogi w Szczepankach.
Radny Adam Szpak: Co będzie zrobione w Szczepankach?
Wójt Radosław Król: Nawierzchnia. Będzie później wprowadzona autopoprawka. Pobieramy na te inwestycje 40 tys. zł przeznaczona na współpracę z powiatem jeżeli chodzi o szpital. Z własnych środków zaplanowaliśmy wsparcie dla powiatu, ale uruchomienie tych pieniędzy w marcu jest niemożliwe, gdyż dopiero spływają nam wpływy z podatków. To zabieg czysto techniczny.
Radny Adam Szpak: Czyli te pieniądze przesuwamy na chwilę?
Wójt Radosław Król: Tak. Do kwietnia. Oprócz inwestycji które wymieniłem będziemy rozmawiali z powiatem o drogach w Siemionkach, Grądzkich i Pietraszach.
Skarbnik Krystyna Truchan: W budżecie mieliśmy zaplanowane 53 tys. zł, teraz zwiększamy do 78 tys. zł. Jak dojdzie do nowych inwestycji, będziemy zabezpieczać w budżecie.
Przewodnicząca Rady Gminy Grażyna Plato: Jeżeli chodzi o Wężówkę, to jakie są proporcje udziału gminy do udziału sołectwa?
Wójt Radosław Król: 100%. W sumie 16 tys. zł, 8 tys. zł gminy i 8 tys. zł sołectwo.
Przewodnicząca Rady Gminy Grażyna Plato: Jaki jest koszt budowy w Talkach?
Wójt Radosław Król: 24 tys. zł. Nasze 12 tys. zł i powiatu 12 tys. zł.
Przewodnicząca Rady Gminy Grażyna Plato: A droga w Szczepankach?
Wójt Radosław Król: 150 tys. zł. Nasze 50 tys. zł, a powiatu 100 tys. zł.
Przewodnicząca Rady Gminy Grażyna Plato: W tych 50 tys. zł ile będzie pieniędzy sołeckich?
Wójt Radosław Król: 10 tys. zł. To jeszcze nie jest uregulowane. Tak się porozumieliśmy z sołtysem.
Przewodnicząca Rady Gminy Grażyna Plato: Czy są znane terminy rozpoczęcia inwestycji?
Wójt Radosław Król: Jeszcze nie.
Radny Adam Szpak: Dofinansowanie powiatu następuje z pieniędzy z funduszu drogowego gminy? Czy przez to będziemy mieli mniej na nasze drogi?
Wójt Radosław Król: Nie tylko z naszych dróg, ale częściowo ma Pan rację. Będziemy nasz fundusz uzupełniać z miesiąca na miesiąc.
Brak więcej pytań
GŁOSOWANIE:
ZA: 14
PRZECIW: 0
WSTRZYMAŁO SIĘ: 0
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad. 5 i 6
Przyjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wydminy na lata 2018-2029 oraz Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Wydminy na 2018 r. omawiane wspólnie.
Skarbnik Krystyna Truchan: Proszę o naniesienie autopoprawki do projektu uchwały budżetowej. W § 2 wydatki bieżące kwota 26 312 487,28 zł, wydatki majątkowe 7 334 496,11 zł. W tym § dodać pkt 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 20018 roku, zgodnie z załącznikiem nr 8”. W uzasadnieniu zmieni się w planie wydatków:
1) w dziale 600 – transport i łączność – zmniejszenia planu w kwocie 250.164,00 zł – opisano przy dochodach, oraz zwiększenia planu w kwocie 40.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla powiatu – kwota 25.000,00 zł oraz na drogi gminne – kwota 15.000,00 zł.
2) w dziale 801 – oświata i wychowanie – zmniejszenia planu w kwocie 124.718,00 zł – opisano przy dochodach. Dokonano zmniejszenia planu szkół podstawowych w kwocie 247.511,38 zł a jednocześnie zwiększono plan dotacji przedmiotowej dla przedszkola w kwocie 122.793,38 zł z przeznaczeniem na wydatki związane  z wczesnym wspomaganiem rozwoju dzieci.
Te same zmiany są w WPF.
Zmian w planie dochodów dokonano:
1) w dziale 600 – transport i łączność – zmniejszenia planu w kwocie 250.164,00 zł na podstawie zawartych aneksów w dniu 16 lutego 2018 roku z Samorządem Województwa Warmińsko - Mazurskiego dotyczących realizacji inwestycji:
- Modernizacja drogi gminnej nr 136046N łączącej miejscowości Talki – Okrągłe – kwota 64.396,00 zł,
- Modernizacja drogi gminnej nr 136049N łączącej miejscowości Gawliki Wielkie – Czarnówka – kwota 185.768,00 zł.
Zmniejszenia wynikają z przeprowadzonych przetargów i zawartych umów z wykonawcami na wykonanie tych inwestycji,
2) w dziale 758 – różne rozliczenia – zmniejszenia  planu części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 124.718,00 zł na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2018 przyznającego roczne kwoty poszczególnych subwencji wynikających z ustawy budżetowej na 2018 rok,
4) w dziale 855 – rodzina – zwiększenia w kwocie 200.696,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 14/2018 z dnia 16 lutego 2018 roku ustalającej kwoty dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa wynikające z ustawy budżetowej na 2018 rok,
Zmian w planie wydatków dokonano:
1) w dziale 600 – transport i łączność – zmniejszenia planu w kwocie 250.164,00 zł – opisano przy dochodach, oraz zwiększenia planu w kwocie 40.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla powiatu – kwota 25.000,00 zł oraz na drogi gminne – kwota 15.000,00 zł.
2) w dziale 801 – oświata i wychowanie – zmniejszenia planu w kwocie 124.718,00 zł – opisano przy dochodach. Dokonano zmniejszenia planu szkół podstawowych w kwocie 247.511,38 zł a jednocześnie zwiększono plan dotacji przedmiotowej dla przedszkola w kwocie 122.793,38 zł z przeznaczeniem na wydatki związane  z wczesnym wspomaganiem rozwoju dzieci,
3) w dziale 851 – ochrona zdrowia – zmniejszenie planu w kwocie 40.000,00 zł
4) w dziale 852 – pomoc społeczna – zwiększenia planu w kwocie 16.490,00 zł – opisano przy dochodach,
5) w dziale 855 – rodzina – zwiększenia planu w kwocie 200.696,00 zł – opisano przy dochodach,
6) w dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – przesunięcia między paragrafami kwoty 12.300,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Opracowanie dokumentacji polegającej na wykonaniu planu naprawczego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wydminy”,
7) w dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – przesunięcia planu między paragrafami w kwocie 85,00 zł. Dotyczy to realizacji funduszu sołeckiego Siedliska.
Wójt Radosław Król: Jest moda obecnie na wymianę oświetlenia ulicznego na ledowe. Koszty zaoszczędzonej energii umożliwiają spłacenie części inwestycji.
1202 Radna Renata Bakun opuściła posiedzenie Sesji Rady Gminy (na sali 13 Radnych)
Radny Adam Szpak: Wydajemy 12 tys. zł. Kto będzie właścicielem lamp?
Wójt Radosław Król: Oprawy i żarówki są własnością gminy, a słupy są własnością zakładu energetycznego.
1206 Radna Justyna Samsel opuściła posiedzenie Sesji Rady Gminy (na sali 12 Radnych)
Radna Elżbieta Januszkiewicz: Te 40 tys. zł dotacji dla powiatu to dotacja dla szpitala?
Skarbnik Krystyna Truchan: Tak. Kwota dla powiatu 40 tys. zł była zaplanowana w budżecie. Teraz przesuwamy te pieniądze 25 tys. zł na drogi w Wężówce, Talkach i Szczepankach i 15 tys. zł bieżące utrzymanie naszych dróg.
Wójt Radosław Król: Te pieniądze w budżecie są. Przesuwamy je na drogi, a w przyszłym miesiącu uzupełnimy te pieniądze.
Przewodnicząca Rady Gminy Grażyna Plato: Z czego uzupełnimy te 40 tys. zł? Skąd będą te wolne środki?
1210 Radna Elżbieta Januszkiewicz opuściła posiedzenie Sesji Rady Gminy (na sali 11 Radnych)
Skarbnik Krystyna Truchan: Z zamknięcia roku budżetowego za 2017 rok. To kwota przeszło 200 tys. zł z czego zostało jeszcze około 90 tys. zł.
Wójt Radosław Król: Te pieniądze są w budżecie, ale nie ma ich jeszcze fizycznie. W marcu wpływa pierwsza rata podatku, a rok rozpoczyna się w styczniu.
Przewodnicząca Rady Gminy Grażyna Plato: Czy jesteśmy w stanie spłacić stare zobowiązania dotyczące oświetlenia i zrobić nową inwestycję? Bo spłacamy jeszcze starą do I kwartału 2020 roku.
Wójt Radosław Król: Chcemy to podliczyć. Czy nam się taki model inwestycyjny opłaca, czy też poszukać innych źródeł finansowania.
Przewodnicząca Rady Gminy Grażyna Plato: czy tą inwestycję będzie można połączyć z panelami, które będą zamontowane na dachu urzędu?
Wójt Radosław Król: Nie. Ta fotowoltaika zostanie wykorzystana tylko na potrzeby urzędu.
Radny Wiesław Dereziński: Czy gmina dostaje jakieś odszkodowanie z zakładu energetycznego za słupy, które stoją na gruncie gminnym?
Wójt Radosław Król: Nie.
1218 Radne Justyna Samsel i Elżbieta Januszkiewicz powróciły na posiedzenie Sesji Rady Gminy (na sali 13 Radnych)
Przewodnicząca Rady Gminy Grażyna Plato: Chcę, żeby było powiedziane o subwencji. Trzeci rok mamy problem, że brakuje nam pieniędzy. Dlaczego taka wielka kwota, z czego wynikła?
Dyrektor CUW Elżbieta Sosnowska: Zmniejszenie subwencji wynika ze zmniejszenia ilości dzieci.
Przewodnicząca Rady Gminy Grażyna Plato: Jak jest różnica pomiędzy dziećmi, które odeszły ze szkoły, a dziećmi, które przyszły do szkoły? Czy jest inna przyczyna spadku dotacji?
Dyrektor SP Anna Skrypoczka: 11 dzieci odeszło, 10 dzieci przyszło do przedszkola. Wizualna różnica to 1 uczeń, ale są różnice w wysokości dotacji ze względu na wiek dzieci.
Dyrektor CUW Elżbieta Sosnowska: Bardziej musimy policzyć ile weszło dzieci do klasy I.
Skarbnik Krystyna Truchan: Na wysokość dotacji ma również wpływ to, że odeszły dzieci, które były niepełnosprawne. W sumie 110 tys. zł.
Przewodnicząca Rady Gminy Grażyna Plato: A gdzie pozostałe 140 tys. zł?
Dyrektor CUW Elżbieta Sosnowska: Mniej dzieci uczęszcza na zajęcia z języka mniejszości. Różnica około 40 tys. zł.
Przewodnicząca Rady Gminy Grażyna Plato: Czy zmniejszyła się subwencja na dziecko?
Dyrektor CUW Elżbieta Sosnowska: Nie, jest stała.
Przewodnicząca Rady Gminy Grażyna Plato: Czemu jest mniej dzieci na zajęciach językowych?
Dyrektor ZSO Eliza Szwed: To decyzja rodziców. Zrezygnowali z nauki języka.
Radna Elżbieta Januszkiewicz: Wskaźnik Di wzrósł, czy zmniejszył się?
Dyrektor CUW Elżbieta Sosnowska: Zmniejszył się, a to pociąga za sobą zmniejszenie dotacji.
Przewodnicząca Rady Gminy Grażyna Plato: Co się stało z subwencją na klasę sportową?
Dyrektor CUW Elżbieta Sosnowska: W tym roku nie była przyznana.
Przewodnicząca Rady Gminy Grażyna Plato: A była ujęta?
Dyrektor CUW Elżbieta Sosnowska: Nie.
Przewodnicząca Rady Gminy Grażyna Plato: Ile to dzieci?
Dyrektor ZSO Eliza Szwed: 24
Przewodnicząca Rady Gminy Grażyna Plato: Jaka to kwota będzie?
Dyrektor CUW Elżbieta Sosnowska: Około 20 tys. zł miesięcznie.
Przewodnicząca Rady Gminy Grażyna Plato: Klasa sportowa nie została wykazana do przyznania subwencji?
Dyrektor CUW Elżbieta Sosnowska: Nie została.
Radny Adam Szpak: Klasa sportowa została utworzona uchwałą?
Wójt Radosław Król: Trzeba ją było ująć w budżecie.
Przewodnicząca Rady Gminy Grażyna Plato: Jest mi przykro, jak zostały potraktowane te dzieci i nasz budżet. Przy głosowaniu nad tymi uchwałami wstrzymam się od głosu.
GŁOSOWANIE nad projektem zmiany WPF z autopoprawką:
ZA: 10
PRZECIW: 0
WSTRZYMAŁO SIĘ: 3
Uchwała została przyjęta.
GŁOSOWANIE nad projektem zmian w budżecie z autopoprawką:
ZA: 10
PRZECIW: 0
WSTRZYMAŁO SIĘ: 3
Uchwała została przyjęta.
 
Ad. 7
Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia prowadzenia spraw z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych w 2018 roku.
Sekretarz Alina Romanowicz: Taką uchwałę podejmujemy corocznie, gdyż wojewoda daje dotacje na ten cel. W tym roku 7 tys. zł przeznaczymy na pielęgnację cmentarzy w miejscowościach: Gawliki Wielkie, Mazuchówka, Rostki, Grodziec, Malinka i Siedliska.
Radny Adam Szpak: Co roku otrzymujemy pieniądze. Chcę wiedzieć co w zeszłym roku zostało zrobione na tych cmentarzach.
Sekretarz Alina Romanowicz: W zeszłym roku była robiona wycinka drzew i usuwanie chwastów w Gawlikach Wielkich, Siedliskach, Mazuchówce, Rostkach i Grodźcu k. Rant. W były to prace na kwotę 5 tys. zł.
Radny Adam Szpak: Czy wojewoda otrzymał takie sprawozdanie za zeszły rok? Bo byłem na cmentarzu w Mazuchówce i stwierdzam, że tam nic nie było robione.
Sekretarz Alina Romanowicz: Sprawozdanie było wysłane.
1242 Radna Justyna Samsel opuściła posiedzenie Sesji Rady Gminy (na sali 12 Radnych)
Wójt Radosław Król: Zapraszam do Pani Jolanty Bazylak i będzie się Pan mógł zapoznać ze sprawozdaniem. Tam jest cała dokumentacja w tym fotograficzna.
Przewodnicząca Rady Gminy Grażyna Plato: O jaką kwotę wnioskowaliśmy?
Kierownik Referatu Komunalnego Beata Witkowska: Wnioskowaliśmy o 7 tys. zł.
Wójt Radosław Król: Wojewoda przysyła nam informację, jakim środkami dysponuje i staramy się, żeby zawsze trochę więcej dostać.
Radny Wiesław Dereziński: Dostaliśmy pieniądze na cmentarze z I wojny światowej. Co z cmentarzem w Orłowie, czy nas stać go utrzymać, obchody zrobić?
Wójt Radosław Król: Wojewoda utrzymuje groby wojenne poległych żołnierzy, ale nie Polskich. Wynika to z umów międzynarodowych dotyczących utrzymania cmentarzy. Natomiast groby naszych żołnierzy są utrzymywane z fundacji i środków własnych.
Radny Waldemar Samborski: Zostawmy cmentarze i idźmy dalej, bo jeszcze się zajmiemy poległymi Milicjantami z Pańskiej Woli.
GŁOSOWANIE:
ZA: 12
PRZECIW: 0
WSTRZYMAŁO SIĘ: 0
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
 
Przerwa w obradach od godziny 1250 go godziny 1304.
 
Po przerwie Radni Elżbieta Januszkiewicz i Grzegorz Beczek nie powrócili na Sesję Rady Gminy (na sali 10 Radnych)
 
Ad. 8
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach
Kierownik GOPS Artur Grygiencza: Mieliśmy w październiku kontrolę ogniska wychowawczego, które opiera się na statucie GOPS. W związku z tym należało zmienić statut. Wszystkie zmiany są podane w uzasadnieniu.
GŁOSOWANIE:
ZA: 9
PRZECIW: 0
WSTRZYMAŁO SIĘ: 1
Uchwała została przyjęta.
Ad. 9
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Wydminy przez inne niż Gmina Wydminy osoby prawne i fizyczne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania pobranej dotacji.
Wójt Radosław Król: Proszę o wprowadzenie autopoprawki w nazwie uchwały, zamiast „szkół” będzie „przedszkoli”. Zmiany nie są daleko idące.
Przewodnicząca Rady Gminy Grażyna Plato: Czy będziemy mogli przeprowadzić kontrolę w niepublicznym przedszkolu?
Dyrektor CUW Elżbieta Sosnowska: Przede wszystkim zmieniają się przepisy oświatowe i musimy się dostosować. Dotyczy to między innymi kontroli. Tryb kontroli jest przewidziany. Na najpóźniej 3 dni przed kontrolą musimy powiadomić podmiot. Zakres kontroli określa ustawa, ale jak się zachowa podmiot kontrolowany nie możemy przewidzieć. Nie możemy określić w uchwale sankcji za uniemożliwienie przeprowadzenie kontroli. Zmieniła się forma organu prowadzącego tzn. organ ustępujący musi się z nami rozliczyć.
Przewodnicząca Rady Gminy Grażyna Plato: Czy ta uchwała określa, że możemy podwyższyć dotację dla przedszkola?
Dyrektor CUW Elżbieta Sosnowska: Należy to wprowadzić oddzielną uchwałą.
Radny Adam Szpak: Od jakiego wieku dzieciom w przedszkolu przysługuje dotacja?
Dyrektor CUW Elżbieta Sosnowska: Od 3 lat. W uzasadnionych przepadkach od 2,5 roku. Dyrektor placówki może wnioskować.
Przewodnicząca Rady Gminy Grażyna Plato: Jakie to są przypadki?
Dyrektor CUW Elżbieta Sosnowska: Prawo jasno nie określa. To dyrektor decyduje. Taka sama kwota przysługuje.
Przewodnicząca Rady Gminy Grażyna Plato: Gdzie jest napisane, że mamy prawo kontrolować przedszkole?
Dyrektor CUW Elżbieta Sosnowska: W § 6.
Przewodnicząca Rady Gminy Grażyna Plato: Czy podmiot ma obowiązek wpuścić nas na kontrolę?
Dyrektor CUW Elżbieta Sosnowska: Nie możemy określać jego obowiązków. Tylko swoje. Ale jeżeli w trakcie kontroli ujawnimy nieprawidłowości, to nienależnie przyznaną dotację przedszkole będzie musiało zwrócić.
Przewodnicząca Rady Gminy Grażyna Plato: W jakiej formie nastąpiłoby dochodzenie zwrotu?
Radca Prawny Marta Wojsa: W formie decyzji administracyjnej.
GŁOSOWANIE:
ZA: 10
PRZECIW: 0
WSTRZYMAŁO SIĘ: 0
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad. 10
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wysokości wyższej niż określona w art. 21 ust. 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, dla niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego.
Wójt Radosław Król: Właścicielka punktu przedszkolnego, Pani Ewelina Ordowska złożyła wniosek o zwiększenie do 50% dotacji dla przedszkola. Przychylam się do wniosku Pani Ordowskiej, gdyż bardzo dokładnie uzasadniła swój wniosek. Przedstawiła wydatki i dochody. Perturbacje z grudnia, gdy musieliśmy zmniejszyć dotację wykazała, że przy obecnych kosztach, to 40% to za mało, żeby na obecnym, wysokim poziomie utrzymać tą placówkę. Skutki finansowe podjęcia takiej uchwały, to do końca tego roku ok. 13 tys. zł. Jeżeli są pytania do Pani Ordowskiej, to jest z nami na sali.
Radny Adam Szpak: Pan Wójt mówi, że podniesienie dotacji ulży rodzicom w kosztach. Na jakiej podstawie?
Wójt Radosław Król: Na takiej, że nie będzie zachodziła konieczność podniesienia czesnego. Dotacja jest rozliczana przez przedszkole.
Przewodnicząca Rady Gminy Grażyna Plato: Ile płacimy obecnie na jedno dziecko, a ile będziemy płacili?
Wójt Radosław Król: 278 zł po zmianie 347.
Przewodnicząca Rady Gminy Grażyna Plato: Mam pytanie do właścicielki. Ile obecnie płacą rodzice?
Dyrektor Przedszkola Ewelina Ordowska: Opłata stała to 250 zł.
Przewodnicząca Rady Gminy Grażyna Plato: Jaki jest koszt wyżywienia dziecka?
Dyrektor Przedszkola Ewelina Ordowska: 8 zł dziennie.
Przewodnicząca Rady Gminy Grażyna Plato: Przedszkole jest czynne codziennie?
Dyrektor Przedszkola Ewelina Ordowska: Tak.
Przewodnicząca Rady Gminy Grażyna Plato: Czyli dofinansowalibyśmy połowę wyżywienia?
Dyrektor Przedszkola Ewelina Ordowska: Wyżywienie nie wchodzi w skład dotacji.
Przewodnicząca Rady Gminy Grażyna Plato: Czy jest Pani w stanie negocjować z rodzicami wysokość opłat za wyżywienie?
Dyrektor Przedszkola Ewelina Ordowska: Cenę ustala dostawca wyżywienia.
Przewodnicząca Rady Gminy Grażyna Plato: Czy w związku ze wzrostem dotacji jest Pani w stanie zapewnić rodzicom jakąś ulgę w czynszu?
Dyrektor Przedszkola Ewelina Ordowska: Będę to mogła określić na podstawie wyliczeń kosztów.
Przewodnicząca Rady Gminy Grażyna Plato: A jeżeli będzie za mało? Że za braknie? Podniesie Pani czynsz?
Dyrektor Przedszkola Ewelina Ordowska: Ewentualnie zamknę. Przecież przedszkole musi jakość funkcjonować. Muszą być zajęcia dodatkowe. Teraz za nie rodzice płacą, a od września będzie płaciło przedszkole.
Radny Waldemar Samborski: Wiele pytań jest niezasadnych. Dotacja to pieniądze, które rozliczamy, a wnikanie w finanse podmiotu gospodarczego wykracza poza nasze kompetencje.
Jeżeli chodzi o wyżywienie, to ważna jest jakość, a nie cena.
Radny Adam Szpak: Podniesienie dotacje dla punktu przedszkolnego jak będzie się miało do drugiego przedszkola?
Wójt Radosław Król: Otrzymuje obecnie dotację wysokości 75%. Koszty podniesienia dotacji dla punktu przedszkolnego jest niższy niż koszt przejęcia tych dzieci przez gminne oddziały przedszkolne.
Przewodnicząca Rady Gminy Grażyna Plato: Trzeba uzupełnić w uzasadnieniu, że podnosimy o 10%.
Wójt Radosław Król: W uzasadnieniu podamy, że 40% nie jest wystarczająca, a zwiększenia do 50% zagwarantuje utrzymanie punktu na obecnym poziomie.
Przewodnicząca Rady Gminy Grażyna Plato: Czy możemy taką uchwałę na 1 rok? Żeby zobaczyć jak to będzie funkcjonowało?
Radca Prawny Marta Wojsa: Możecie Państwo za rok podjąć nową uchwałę.
Radny Wiesław Dereziński: Za rok, to będziemy dotację zwiększać, bo wszystkie koszty wzrosną.
Radny Adam Szpak: W uchwale jest napisane „uczeń”, nie powinno być „przedszkolak”?
Wójt Radosław Król: To też jest uczeń.
Przewodnicząca Rady Gminy Grażyna Plato: Jaki jest koszt dla budżetu gminy?
Wójt Radosław Król: 13 tys. zł do końca roku. Od kwietnia do końca roku. Mam przygotowaną autopoprawki: w miejsce wykropkowania w uchwale proszę wpisać 50% a uzasadnienie w ostatnim zdaniu będzie brzmiało „z uwagi na fakt, iż ustawowa kwota dotacji nie jest wystarczająca dla jednostki do normalnego, niezakłóconego i prawidłowego funkcjonowania konieczne jest podjęcie niniejszej uchwały zwiększającej do wysokości równej 50% podstawowej kwoty dotacji”.
GŁOSOWANIE z autopoprawką:
ZA: 9
PRZECIW: 0
WSTRZYMAŁO SIĘ: 1
Uchwała została przyjęta.
 
Ad. 11
Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Wydminy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
Sekretarz Alina Romanowicz: Zgodnie z ustawą wszystkie rady gminy zobowiązane są do 1 kwietnia podzielić gminy na okręgi wyborcze. Projekt uchwały był konsultowany z komisarzem wyborczym, który nie zgodził się na taki podział. Muszą zostać stare zasady.
Radnym rozdano nowy projekt uchwały oraz mapę podziału.
Wójt Radosław Król: Mapa nie jest załącznikiem, proszę ją traktować poglądowo.
Sekretarz Alina Romanowicz: Podam liczbę mieszkańców ogółem i uprawnionych do głosowania w poszczególnych okręgach:
 1. 401 i 329
 2. 415 i 340
 3. 415 i 337
 4. 415 i 333
 5. 488 i 371
 6. 416 i310
 7. 293 i 244
 8. 458 i 382
 9. 313 i 258
 10. 474 i 386
 11. 488 i 386
 12. 509 i 423
 13. 270 i 243
 14. 506 i 495
 15. 484 i 385
GŁOSOWANIE:
ZA: 10
PRZECIW: 0
WSTRZYMAŁO SIĘ: 0
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad. 12
Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Wydminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
Sekretarz Alina Romanowicz: Taka uchwałę należy podjąć w ciągu miesiąca od podjęcia poprzedniej uchwały. Zgodnie z wyjaśnieniami komisarza, można ją podjąć na tej samej sesji, ale najpierw musi być podjęta uchwała o okręgach.
Radnym rozdano nowy projekt uchwały
Dalej Sekretarz Alina Romanowicz: Mamy stałe miejsca głosowania, zmieniają się ich nazwy, jak np. szkoły w Gawlikach Wielkich. Zmiana jest w obwodzie 4 z budynku GOK na ośrodek zdrowia, dlatego że musimy co najmniej połowę lokali wyborczych dostosować do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Przewodnicząca Rady Gminy Grażyna Plato: W DPS-ie nie będzie?
Sekretarz Alina Romanowicz: Będzie. To jest odrębny obwód wyborczy, a to są obwody stałe. Odrębne obwody głosowania są zgłaszana po ogłoszeniu terminu wyborów.
Przewodnicząca Rady Gminy Grażyna Plato: Kto poniesie koszty dostosowania lokali?
Sekretarz Alina Romanowicz: Komisarz wyborczy.
GŁOSOWANIE:
ZA: 10
PRZECIW: 0
WSTRZYMAŁO SIĘ: 0
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad. 13
Interpelacje i zapytania Radnych.
Radny Adam Szpak:
 1. Czy już ruszył nabór wniosków na drogi gminne? Bo w telewizji słyszałem, że jest 30 mln zł w naszym województwie.
 2. Czy coś się ruszyło w sprawie oczyszczalni ścieków?
 3. Czemu nie są odbierana śmieci w postaci plastykowych butelek?
1420 Radni Franciszek Majcher i Ryszard Żygieło opuścili posiedzenie Sesji Rady Gminy (na sali 8 Radnych)
Przewodnicząca Rady Gminy Grażyna Plato:
 1. Prośbę mam o skontaktowanie się z Panem Ogłuszką i spytanie czy coś zrobił w związku z naszym spotkaniem i kiedy się z nami ponownie spotka.
Radny Wiesław Dereziński:
 1. Mieszkańcom udzielić kontaktu do elektrowni, żeby można było zgłaszać usterki.
 2. Gdzie występować o odszkodowania za zajęcie gruntu pod słup energetyczny.
 
Ad. 14
Odpowiedzi Wójta na interpelacje i zapytania Radnych.
Odpowiedź na pytania Radnego Wiesława Derezińskiego:
 1. i 2. Na stronie gminnej zamieścimy taki kontakt.
Odpowiedź na pytanie Przewodniczącej Rady Gminy Grażyny Plato:
 1. Skontaktuję się z panem Ogłuszką i zaproponuję spotkanie u nich w siedzibie.
Odpowiedź na pytania Radnego Adama Szpaka:
 1. Mówi Pan o programie przebudowy dróg lokalnych. Dotyczy on miast i powiatów. Droga do Gawlików Małych się nie kwalifikuje. 
 2. Czekamy na możliwość dofinansowania.
 3. Zgłosimy to do związku.
 
Ad. 15
Wolne wnioski.
Przewodnicząca Rady Gminy Grażyna Plato: Co ze sprawą autobusu do Gradzkich?
Wójt Radosław Król: Rozmawiałem z dwoma przewoźnikami. Pan Lelo mówił, że z Grądzkich można jechać u niego bez biletu. Arriva przygotowuje się do uruchomienia linii. Przynajmniej jeden poranny autobus będzie jechał.
Przewodnicząca Rady Gminy Grażyna Plato: Jest to ostatnia sesja przed świętami. Życzę Państwu wesołych świąt.
 
Ad. 16
Zamknięcie sesji.
Przewodnicząca Rady Gminy Grażyna Plato: Porządek XLI sesji został wyczerpany w związku z tym następuje zamknięcie XLI sesji. Dziękuję bardzo. Sesję zakończono o godzinie 1440.
 
Przewodnicząca
Rady Gminy Wydminy
 
Grażyna Plato
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokołował: Piotr Kruniewicz

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Wydminy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-02-26
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Piotr Kruniewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-02-26 21:09:01
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-02-26 21:09:06
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-02-26 21:09:06
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
429 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony