ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Wydminy
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Protokół Nr XLIII/18 z XLIII posiedzenia Sesji Rady Gminy Wydminy z dnia 29 maja 2018 roku

Informacja ogłoszona dnia 2019-02-26 21:12:00 przez Administrator systemu

Akapit nr 1 - brak tytułu

Protokół Nr XLIII/18
z XLIII posiedzenia Sesji Rady Gminy Wydminy z dnia 29 maja 2018 roku
 
Posiedzenie Sesji trwało od godziny 1104 do godziny 1239 w sali dolnej Gminnego Ośrodka Kultury w Wydminach. Posiedzenie XLIII Sesji Rady Gminy Wydminy prowadziła Przewodnicząca Rady Gminy Wydminy Grażyna Plato.
Radni obecni na Sali obrad:
Lista obecności Radnych obecnych na posiedzeniu stanowi załącznik nr 1 do protokołu
W obradach uczestniczyli:
Lista osób uczestniczących w posiedzeniu stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
W posiedzeniu brali udział także sołtysi sołectwa gminy Wydminy:
Lista obecności sołtysów uczestniczących w posiedzeniu stanowi załącznik nr 3 do protokołu
 
Ad. 1
Otwarcie sesji.
Przewodnicząca Rady Gminy Grażyna Plato otworzyła XLIII posiedzenie Sesji Rady Gminy. Powitała Wójta, Sekretarza, kierowników jednostek, radnych, sołtysów, zgromadzonych uczniów i pozostałych obecnych na sesji. Na sekretarza obrad wyznaczyła Pana Leszka Pałdynę, na co wyraził zgodę. W momencie rozpoczęcia obrad na sali 11 Radnych.
 
Ad. 2
Odczytanie porządku obrad.
Przewodnicząca Rady Gminy Grażyna Plato odczytała porządek obrad. Następnie spytała, czy są wnioski do porządku obrad.
Zawiadomienie o sesji stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Wójt Radosław Król: Proszę o włączenie pod obrady sesji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/282/2018 Rady Gminy Wydminy z dnia 23 marca 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu  Giżyckiego. Zmienia się nazwa zadania. Proponuję w punkcie 8, a punkt 8 stałby się punktem 9 itd.
GŁOSOWANIE na wnioskiem Wójta
ZA: 12
PRZECIW: 0
WSTRZYMAŁO SIĘ: 0
Wniosek został przyjęty jednogłośnie.
Przewodnicząca Rady Gminy Grażyna Plato: Porządek obrad zostaje zmieniony. Projekt uchwały będzie w punkcie 8, punkt 8 stanie się punktem 9 itd. Proszę Pana Wójta o zabranie głosu.
Wójt Radosław Król: Chcę podziękować Dyrektorowi Szkoły w Gawlikach Wielkich, Pani Annie Skrypoczce oraz nauczycielce Pani Magdalenie Majcher za udział dzieci ze szkoły w Gawlikach Wielkich w finale wojewódzkim turnieju bezpieczeństwa ruchu drogowego w Elblągu, który odbył się 17 maja. Oraz za zajęcie II miejsca w turnieju powiatowym.
Wójt Radosław Król wręczył Paniom Skrypoczce i Majcher pisemne podziękowania, natomiast dzieciom kaski rowerowe.
Dyrektor SP w Gawlikach Wielkich Anna Skrypoczka: Bardzo dziękuję wszystkim, którzy się zaangażowali we wsparcie naszych dzieci w wyjazdach na turnieje. Zdobyty puchar przekazuję na ręce Pana Wójta, gdyż to Pan najbardziej wspomógł nasze dzieci. 
Wójt Radosław Król: Dziś jest Dzień Pracownika Kultury, więc składam Pani Dyrektor GOK życzenia wszelkiego dobra i pomyślności.
Dyrektor GOK Ewa Kulpińska-Mejor: Dziękuję w imieniu swoim i pracowników.
Wójt Radosław Król: Otrzymaliśmy od Marszałka podziękowanie za udział w Dniach Sołtysa, a dla Pani Sołtys Ireny Gajdy w prezencie od Marszałka zdjęcie z gali.
Dyrektor ZSO Eliza Szwed: W zeszłym tygodniu nasze dzieci brały udział w konkursie w Białymstoku i zwyciężyły.
Wójt Radosław Król: W IV edycji konkursu Kosynierzy Przedsiębiorczości wyróżniona została nasza gmina.
 
Ad. 3
Przyjęcie protokołu z XLII Sesji rady Gminy Wydminy
Brak uwag do protokołu
GŁOSOWANIE
ZA: 11
PRZECIW: 0
WSTRZYMAŁO SIĘ: 0
Protokół został przyjęty jednogłośnie.
Radny Adam Szpak nie brał udziału w głosowaniu.
 
 
 
Ad. 4
Sprawozdanie z pracy Wójta w okresie między sesjami.
Sprawozdanie  z pracy Wójta  stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Wójt Radosław Król: Gmina wygrała w sądzie z wojewodą. Sprawa dotyczyła zaskarżonej uchwały dotyczącej regulaminu przedsięwzięcia „Własny kąt”. Czekamy na doręczenie wyroku.
Radna Elżbieta Januszkiewicz: Chciałabym zobaczyć zarządzenia.
Przewodnicząca Rady Gminy Grażyna Plato: W punkcie interpelacje i zapytania.
Wójt Radosław Król: Wszystkie zarządzenia są do wglądu.
Radna Elżbieta Januszkiewicz: Zarządzenie o powołaniu komisji konkursowej w sprawie konkursu na dyrektora ZSO nie ma na BIP-ie.
Wójt Radosław Król: Zaraz zweryfikujemy.
Radna Elżbieta Januszkiewicz: Jakie są wyniki naboru?
Wójt Radosław Król: Wyników naboru jeszcze nie ma. Na razie jest powołana komisja konkursowa, a konkurs będzie 5 czerwca.
Przewodnicząca Rady Gminy Grażyna Plato: Ile ofert wpłynęło?
Wójt Radosław Król: Są dwie oferty.
 
Ad. 5
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Giżyckiego.
Wójt Radosław Król: Zgłaszam autopoprawkę.
Przewodnicząca Rady Gminy Grażyna Plato: Autopoprawka została zgłoszona na komisji i nie ma wątpliwości.
1143 Radna Justyna Samsel opuściła posiedzenie Sesji Rady Gminy (na sali 11 Radnych)
Radna Elżbieta Januszkiewicz: Sołtysom Grądzkich i Pietrasz należą się wyjaśnienia, dlaczego są równi i równiejsi. Dlaczego było inne dofinansowanie.
Przewodnicząca Rady Gminy Grażyna Plato: Spotkanie w powiecie było protokołowane. Można poprosić o wyciąg z protokołu, gdzie ktoś z zarządu się wypowiada, że tą drogę robimy, a inne nie. Chciałabym wiedzieć, kto zadecydował.
Opinia komisji pozytywna.
GŁOSOWANIE z autopoprawką:
ZA: 9
PRZECIW: 1
WSTRZYMAŁO SIĘ: 1
Uchwała została przyjęta.
1145 Radna Justyna Samsel powróciła na posiedzenie Sesji Rady Gminy (na sali 12 Radnych)
 
Ad. 6
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Wydminy na 2018 r.
Skarbnik Krystyna Truchan: Przyjęliście Państwo przed chwilą uchwałę, że przekazujemy 35 tysięcy powiatowi, więc autopoprawka do uchwały budżetowej – w dziale 600 614 § 6300 zmiana kwoty, nie 56 tys. zł tylko 35 tys. zł. Na tej samej stronie w dziale 900 915 § 4260 łącznie będzie 35 tys. zł. Zmiana będzie między wydatkami bieżącymi a inwestycyjnymi, różnica 21 tys. zł. Autopoprawka będzie dotyczyła również załącznika nr 4 gdzie mamy wydatki ogółem zmniejszenie o kwotę 21 tys. zł.
Radny Adam Szpak: W poprzedniej uchwale byłem przeciw dotacji dla Siemionek. W tej uchwale zagłosuję „za”.
Opinia komisji pozytywna.
GŁOSOWANIE z autopoprawką:
ZA: 12
PRZECIW: 0
WSTRZYMAŁO SIĘ: 0
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad. 7
Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze,  zasad określenia obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli.
Brak pytań.
Opinia komisji pozytywna.
GŁOSOWANIE z autopoprawką:
ZA: 12
PRZECIW: 0
WSTRZYMAŁO SIĘ: 0
Uchwała została przyjęta jednogłośnie
Ad. 8
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/282/2018 Rady Gminy Wydminy z dnia 23 marca 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu  Giżyckiego.
Wójt Radosław Król: W ramach wsparcia dla Wężówki, gdzie mieszkańcy chcieli budować chodnik odbyło się spotkanie z Dyr. Moszczyńskim, Sołtysem i mieszkańcami. Droga w Wężówce jest w tak fatalnym stanie, że budowa chodnika nie ma sensu, gdyż mogłaby zajść sytuacja, że zrobimy chodnik, a prze remoncie drogi będziemy go rozbierać. Dlatego zrobimy dokumentację techniczną dla drogi i chodnika. Kwota przeznaczona na dokumentację to 32 tys. zł i jest to więcej niż kosztuje dokumentacja. Na wniosek mieszkańców, zrobimy również dokumentację dla drogi gminnej biegnącej w kierunku Radzi. Dlatego zachodzi potrzeba zmiany uchwały, gdyż w poprzedniej był zapis o budowie chodnika. Uchwały wiejskiej zmieniać nie trzeba.
Radny Adam Szpak: Była rozmowa 2 lata temu i planowane było zrobienie drogi. Dlaczego to zostało zaniedbane?
Wójt Radosław Król: Powiat wykupił tereny od mieszkańców i nic z tym nie robił. Planowana przebudowa obejmie budowę asfaltu od przejazdu do końca wsi. Przebudowany będzie przepust pod drogą. Chodnik będzie od krzyża do końca wsi. Gmina natomiast zrealizuje budowę asfaltu na drodze gminnej.
Opinia komisji pozytywna.
GŁOSOWANIE:
ZA: 12
PRZECIW: 0
WSTRZYMAŁO SIĘ: 0
Uchwała została przyjęta jednogłośnie
Przewodnicząca Rady Gminy Grażyna Plato: Czy zarządzenie o powołaniu komisji konkursowej w sprawie konkursu na dyrektora ZSO jest na BIP-ie?
Sekretarz Gminy Alina Romanowicz: Za chwilę będzie. Przed chwilą zleciłam pracownikowi zamieszczenie. Jak Pani Radna Januszkiewicz chce się zapoznać, to mam wersję papierową.
Przewodnicząca Rady Gminy Grażyna Plato: Proszę przeczytać.
Sekretarz Gminy Alina Romanowicz odczytała zarządzenie.
Zarządzenie Wójta nr 43/2018 stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
 
Ad. 9
Interpelacje i zapytania Radnych
Radna Elżbieta Januszkiewicz: Między blokami a nowym przedszkolem są ogródki działkowe. Jaki jest ich stan prawny?
Przewodnicząca Rady Gminy Grażyna Plato: Co dzieje się ze śmieciami? Regulaminu utrzymania czystości nie przyjęliśmy, jak ta sprawa się toczy?
Radny Waldemar Samborski: Przy drogach wojewódzkich wykoszono pobocza, ale nie pozbierano śmieci. Przy okazji chciałem podziękować za wykoszenie alejki.
Radny Adam Szpak: Na komisji rolnictwa było spotkanie z przedstawicielem Wód Polskich. Dobrze by było poinformować sołtysów, że za wzrostem cen wody stoją Wody Polskie.
Radna Justyna Samsel: Należy zobligować Pana Duka, do usunięcia drzew w Berkowie, bo po ostatnich wichurach spadły bardzo grube gałęzie. Na szczęście nic nie jechało. Ten pan od miesięcy obiecuje i nic się nie dzieje.
Radny Leszek Pałdyna: Chciałbym Pana Wójta poprosić o ziemię do parku i żwir na plażę. Na ulicy Suwalskiej zapada się chodnik i trzeba się tym zająć. Na skrzyżowanie ul. Suwalskiej i Kajki jest dzikie składowisko śmieci i gruzu.
 
Ad. 10
Odpowiedzi Wójta na interpelacje i zapytania Radnych.
Odpowiedź dla Radnej Elżbiety Januszkiewicz
Wójt Radosław Król: To gminne tereny budowlane. Ustna umowa z mieszkańcami, zawarta jeszcze przez Wójta Przyłuckiego określała, że w momencie podjęcia jakiejś inwestycji mieszkańcy zaprzestaną użytkowania ogródków. Od dwóch lat wszyscy użytkownicy są poinformowani, że gmina planuje tam budowę. W tym roku jeśli ktoś użytkuje, to na własne ryzyko. Gmina przekazała do związku działkowców około 4 ha gruntów pod ogródki naprzeciwko ul. Smętnej.
Odpowiedź dla Radnego Waldemara Samborskiego
Wójt Radosław Król: W sprawie śmieci przy drogach rozmawiałem z Panem Ogłuszką. Przejechaliśmy się razem samochodem po drogach wojewódzkich. W ślad za ty wysłaliśmy pismo do związku śmieciowego i do zarządu dróg.
Odpowiedź dla Przewodniczącej Rady Gminy Grażyna Plato
Wójt Radosław Król: Spytałem Pana Ogłuszkę o kontakt z Radą, to odpowiedział, że Pani Przewodnicząca się z nim nie kontaktowała.
Odpowiedź dla Radnego Leszka Pałdyny
Wójt Radosław Król: Wszystkie plaże w gminie zostaną poprawione. Nawieziemy piasku na plażę. Do jeziora nie możemy piasku wsypywać. Jeżeli chodzi o ziemię do parku, to jest to zadanie sołeckie. Mamy sponsora, jeżeli chodzi o ziemię. Poniesiemy tylko koszty transportu. Mam zrobione zdjęcia, jak po chodniku na ul. Suwalskiej jedzie ciągnik zarządu dróg. Zgłoszę to do zarządu dróg. Odnośnie śmieci, to są one na działce będącej własnością KOWR-u i zgłaszaliśmy to do nich.
Odpowiedź dla Radnego Adama Szpaka
Wójt Radosław Król: Jeżeli chodzi o Wody Polskie i wzrost cen, to zwiększona została opłata środowiskowa na 49 gr do m3. Skutek dla mieszkańca to o 9 groszy wyższa cena metra wody. Ceny wody w gminie są ustabilizowane.
Odpowiedź dla Radnej Justyny Samsel
Wójt Radosław Król: Rozmawiałem z Panem Dukiem, który zadeklarował się że wytnie te drzewa. Uważałem sprawę za załatwioną. Skontaktuję się z nim ponownie.
 
Ad. 11
Wolne wnioski.
Przewodnicząca Rady Gminy Grażyna Plato: Sesja absolutoryjna zaplanowana jest na 21 czerwca. Powinniśmy przyjrzeć się ilości wydawanych pozwoleń na sprzedaż alkoholu. Mam pytanie do Pani Skarbnik – ile gmina dopłaca do wody?
Skarbnik Krystyna Truchan: W skali roku to ponad 500 tys. zł.
1225 Radna Elżbieta Januszkiewicz opuściła posiedzenie Sesji Rady Gminy (na sali 11 Radnych)
Przewodnicząca Rady Gminy Grażyna Plato: Poprosiliśmy Pana Wójta, by Pan Artur Grygiencza, który był w delegacji na Ukrainie opowiedział nam o tym.
Przewodniczący Rady Seniorów Roman Stefaniak: Należałoby odnowić ogrodzenie nowego cmentarza. Kto nim zarządza?
Wójt Radosław Król: Cmentarz jest komunalny i w zarządzie PUKiZ-u. Przejmiemy go od spółki.
Kierownik GOPS Artur Grygiencza zdał relację z delegacji na Ukrainę.
Radny Adam Szpak: W Gawlikach Małych był robiony wodociąg, a nie wszystko zostało zrobione. Należy tą inwestycję dokończyć.
Wójt Radosław Król: 3 czerwca w niedzielę w godz. 9-14 odbędą się Dni Rodziny. Zapraszam wszystkich do udziału.
Dyrektor SP Anna Skrypoczka: Dziękuję Panu Wójtowi za zakup oświetlenia ledowego do szkoły w Gawlikach Wielkich.
Ad. 12
Zamknięcie sesji.
Przewodnicząca Rady Gminy Grażyna Plato: Porządek XLIII sesji został wyczerpany w związku z tym zamykam XLIII sesji. Dziękuję bardzo. Sesję zakończono o godzinie 1239.
 
Przewodnicząca
Rady Gminy Wydminy
 
Grażyna Plato
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokółował: Piotr Kruniewicz

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Wydminy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-02-26
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Piotr Kruniewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-02-26 21:11:56
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-02-26 21:12:00
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-03-14 08:52:15
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
497 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony