ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Wydminy
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Protokół Nr XLIV/18 z XLIV posiedzenia Sesji Rady Gminy Wydminy z dnia 21 czerwca 2018 roku

Informacja ogłoszona dnia 2019-02-26 21:13:17 przez Administrator systemu

Akapit nr 1 - brak tytułu

Protokół Nr XLIV/18
z XLIV posiedzenia Sesji Rady Gminy Wydminy z dnia 21 czerwca 2018 roku
 
Posiedzenie Sesji trwało od godziny 1113 do godziny 1325 oraz od godziny 1336 do godziny 1525 w sali dolnej Gminnego Ośrodka Kultury w Wydminach. Posiedzenie XLIV Sesji Rady Gminy Wydminy prowadziła Przewodnicząca Rady Gminy Wydminy Grażyna Plato.
Radni obecni na Sali obrad:
Lista obecności Radnych obecnych na posiedzeniu stanowi załącznik nr 1 do protokołu
W obradach uczestniczyli:
Lista osób uczestniczących w posiedzeniu stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
W posiedzeniu brali udział także sołtysi sołectwa gminy Wydminy:
Lista obecności sołtysów uczestniczących w posiedzeniu stanowi załącznik nr 3 do protokołu
 
Ad. 1
Otwarcie sesji.
Przewodnicząca Rady Gminy Grażyna Plato otworzyła XLIV posiedzenie Sesji Rady Gminy. Powitała Wójta, Sekretarza, kierowników jednostek, radnych, sołtysów, zgromadzonych uczniów i pozostałych obecnych na sesji. Na sekretarza obrad wyznaczyła Pana Leszka Pałdynę, na co wyraził zgodę. W momencie rozpoczęcia obrad na sali 12 Radnych co stanowi quorum niezbędne do podejmowania uchwał.
Przewodnicząca Rady Gminy Grażyna Plato: Informuję, że Pani Radna Januszkiewicz jest nieobecna na sesji. ponieważ wykonuje obowiązki służbowe w Powiatowy Centrum Pomocy Rodzinie związane z pewną rodziną.
 
Ad. 2
Odczytanie porządku obrad.
Przewodnicząca Rady Gminy Grażyna Plato odczytała porządek obrad. Następnie spytała, czy są wnioski do porządku obrad.
Zawiadomienie o sesji stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Wójt Radosław Król: Proszę o włączenie pod obrady sesji w punkcie 13 projektu uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Wydminy do Międzynarodowego Stowarzyszenia „Cittaslow- Międzynarodowa Sieć Miast Dobrego  Życia”, w punkcie 14 projektu uchwały zmieniającej uchwałę  w sprawie przyjęcia Wieloletnie Prognozy Finansowej Gminy Wydminy na lata 2018-2029 oraz w punkcie 15 projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Wydminy na 2018 r. Otrzymaliśmy dofinansowanie z UE na place zabaw i oświetlenie, a nie chciałbym prosić o zwoływanie w lipcu sesji nadzwyczajnej. Punkt 13 byłby punktem 16 i tak dalej.
Przewodnicząca Rady Gminy Grażyna Plato: Chciałabym z porządku obrad zdjąć punkt 3 „Przyjęcie protokołu z XLIII Sesji Rady Gminy Wydminy”. Z protokołem nie miałam czasu się zapoznać w związku z czym zdejmuję go z porządku obrad. Punktu 3 by nie było, więc numeracja się pomiesza. Przegłosujemy wniosek Pana Wójta, a później ustalimy numerację.
GŁOSOWANIE na wnioskiem Wójta:
ZA: 12
PRZECIW: 0
WSTRZYMAŁO SIĘ: 0
Wniosek został przyjęty jednogłośnie.
Przewodnicząca Rady Gminy Grażyna Plato: Numeracja przesunie się. Punkt 4 będzie punktem 3 i o jeden punkt w dół do punktu 12, który będzie punktem 11. W punkcie 12 będzie projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Wydminy do Międzynarodowego Stowarzyszenia „Cittaslow- Międzynarodowa Sieć Miast Dobrego  Życia”, w punkcie 13 projektu uchwały zmieniającej uchwałę  w sprawie przyjęcia Wieloletnie Prognozy Finansowej Gminy Wydminy na lata 2018-2029 oraz w punkcie 14 projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Wydminy na 2018 r. Punkt 13 będzie punktem 15, punkt 14 będzie punktem 16, punkt 15 będzie punktem 17, a punkt 16, zakończenie sesji, będzie punktem 18.
GŁOSOWANIE nad zmienionym porządkiem obrad:
ZA: 12
PRZECIW: 0
WSTRZYMAŁO SIĘ: 0
Porządek obrad zmieniono jednogłośnie.
 
Ad. 3
Sprawozdanie z pracy Wójta w okresie między sesjami.
Sprawozdanie  z pracy Wójta  stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
 
Ad. 4
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Wydminy za 2017 rok i sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wydminy oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury, dla których organem założycielskim jest Gmina Wydminy za 2017 rok.
Przewodnicząca Rady Gminy Grażyna Plato: Dyrektor GOK-u musiała służbowo wyjechać, ale w zastępstwie jest księgowa i jak będzie trzeba, to udzieli informacji.
Skarbnik Krystyna Truchan: Na wstępie proszę o naniesienie autopoprawki. Zmieniła się podstawa prawna ustawy o samorządzie gminnym. Powinno być: tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zmianami. Projekt uchwały opiniowany był wcześniej, zanim nastąpiła zmiana podstawy prawnej. Analogiczna autopoprawka będzie przy uchwale dotyczącej udzielenia absolutorium.
Przewodnicząca Rady Gminy Grażyna Plato: Sprawozdanie z wykonania budżetu wpłynęło w terminie do Rady Gminy. Opinia RIO jest pozytywna. Sprawozdanie finansowe za 2017 rok również wpłynęło w terminie. Komisja rewizyjna wyrobiła się w terminie. Opinia komisji jest pozytywna. Wszystkie terminy zostały zachowane. Proszę Panią Skarbnik o odczytanie uchwały RIO.
Skarbnik Krystyna Truchan czyta uchwałę Nr RIO.VIII-0120-207/18 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 9 kwietnia 2018 roku.
Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Przewodnicząca Rady Gminy Grażyna Plato: Proszę Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o odczytanie wniosku i opinii Komisji.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Waldemar Samborski czyta wniosek, a następnie opinię Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wydminy z dnia 16 maja 2018 roku w sprawie wykonania budżetu Gminy Wydminy za 2017 rok.
Wniosek stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Opinia stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Dalej Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Waldemar Samborski czyta uchwałę Nr RIO.VIII-0120-374/18 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 29 maja 2018 roku
Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Przewodnicząca Rady Gminy Grażyna Plato: Wszystkie formalności dotyczące tej uchwały zostały przeprowadzone prawidłowo. W terminie zostali Państwo zapoznani z niezbędnymi materiałami. Zapraszam Państwa Radnych do dyskusji. Mam pytanie do Pani Skarbnik: jaką kwotą kredytów zakończyliśmy zaszły rok?
Skarbnik Krystyna Truchan: Łącznie z lizingiem 10,263 mln. zł
Wójt Radosław Król: Chciałbym, żebyśmy o zadłużeniu mówili nie kwotowo, lecz procentowo. Poprzednią kadencję zakończyliśmy zadłużeniem 11 mln zł przy budżecie 25 mln zł. Obecnie mamy zadłużenie 10 mln zł a budżet 30 mln zł. Procentowy spadek zadłużenia jest znaczny. Znacznie zwiększyliśmy budżet gminy. Zwiększymy w tym roku zadłużenie o 1,5 mln zł, a budżet wynosi 36 mln zł. Reasumując zadłużenie znacznie zmalało w stosunku do wysokości budżetu.
Przewodnicząca Rady Gminy Grażyna Plato: Jaka była wartość inwestycji w 2017 roku?
Skarbnik Krystyna Truchan: Planowana 3 018 871,42 zł. Przekazane zostały również środki finansowe dla powiatu w kwocie 110 686 zł. Wykonanie zadań inwestycyjnych - 1 882 285,90 zł oraz wsparcie dla powiatu. Różnica między planowanym a wykonanym wynika z tego, że nie wszystkie inwestycje udało się wykonać. Pierwsza niezrealizowana inwestycja to przebudowa kotłowni w budynku UG wraz z montażem paneli fotowoltaicznych. Wartość tego zadania to 972 tys. zł. Umowa na realizację tego zadania została podpisana 8 stycznie b.r. i zostały zabezpieczone środki w budżecie. Druga inwestycja to wymiana oświetlenia w szkole w Gawlikach Wielkich na kwotę 123 tys. zł. Cześć mieliśmy realizować z kredytu, a bardzo późno otrzymaliśmy opinię z RIO i nie zdążyliśmy w zeszłym roku. W tym roku to zadanie zostało wprowadzone do budżetu i zostało już zrealizowane. Z tytułu nie zrealizowania tych zadań, zmniejszył się deficyt gminy.
Radny Adam Szpak: Zmniejszyło się bo nie było inwestycji?
Skarbnik Krystyna Truchan: Plan budżetu nie został zmniejszony, te inwestycje przesunęły się w czasie.
Radny Wiesław Dereziński: Czy gmina zapoznała się z przepisami odnośnie szacowania szkód łowieckich. Będziemy ponosili koszty szacowania.
Wójt Radosław Król: Już ponosimy. Podnieśliśmy wydatki, bo zakupiliśmy sprzęt umożliwiający napisanie i wydrukowanie protokołu. Kupiliśmy komputer i drukarkę za ponad 5 tys. zł. Do tego dochodzę delegacje dla pracownika, bo większość szacowań odbywa się po godzinach pracy. Z budżetu państwa nie mamy pokrycia tych kosztów. Na szczęście mamy pracownika wykształconego w tym kierunku, więc nie musimy jak inne gminy zatrudniać dodatkowej osoby.
Radny Wiesław Dereziński: Będą znaczne wydatki na ten cel.
Wójt Radosław Król: Ze względu na to, że mamy kilku pracowników na długoterminowych zwolnieniach, to mamy oszczędności na wynagrodzeniach. W przeciwnym razie koszty wzrosłyby o około 35-40 tys. zł rocznie łącznie z transportem, delegacjami itp.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Waldemar Samborski: Chcę pogratulować Panu Wójtowi realizacji i wykonania budżetu. Najbardziej cieszą wykonane zadania inwestycyjne, których było 25. Te największe inwestycje to modernizacja dróg: Orłowo – Łekuk Mały: 237 223,21 zł, Grądzkie – Szczybały Orłowskie: 697 184,64 zł, Siedliska: 138 282,58 zł, Wydminy ul. Składowa 7: 46 194 zł oraz ul. Składowa 5 i 5 b: 178 161,20 zł. Wykonanie nawierzchni z kruszywa w obrębie Orłowo: 159 874,41 zł. Mnie najbardziej cieszą inwestycję, bo zwiększają majątek gminy. Bardzo za to dziękuję Radzie Gminy, Panu Wójtowi i wszystkim pracownikom gminy zaangażowanym w realizacje tych inwestycji.
Skarbnik Krystyna Truchan: Chciałam dodać, że spłata wszystkich rat jest terminowa. Nie było konieczności zaciągania dodatkowych kredytów. Co najważniejsze, nie było zobowiązań wymagalnych. Wykonanie dochodów 99,9%. Jest to bardzo wysokie wykonanie dochodów. Pozwolił to nam zrealizowanie wszystkich wydatków jakie były konieczne w 2017 roku. Najbardziej niepokoi mnie realizacja świadczeń alimentacyjnych, gdzie cały czas zobowiązania rosną. To rzutuje nam na zobowiązania na koniec roku. Co roku wydatki na ten cel wzrastają o prawie 100 tys. zł.
Przewodnicząca Rady Gminy Grażyna Plato: Kto z Państwa chciałby jeszcze zabrać głos w dyskusji? Budżet był ciężki do wykonania, trudny. Udało się dobrnąć do końca z dobrym wynikiem, za co dziękuję Panu Wójtowi i Pani Skarbnik. Proszę Pana Wójta o podziękowanie pracownikom zaangażowanym w pisanie projektów za ich ciężką pracę.
Wójt Radosław Król: Dziękuję za Wasze podziękowania, należą się pracownikom. Jakby nie było dobrej współpracy z Radą, to nie zrobilibyśmy tyle. Bardzo Państwu dziękuję.
Przewodnicząca Rady Gminy Grażyna Plato: Kto z Państwa chciałby jeszcze zabrać głos w dyskusji? Nie widzę. Komisja opiniowała uchwałę pozytywnie. Przystępujemy do głosowania po przeprowadzonej dyskusji.
GŁOSOWANIE po autopoprawce:
ZA: 11
PRZECIW: 1
WSTRZYMAŁO SIĘ: 0
Uchwała została przyjęta.
 
Ad. 5
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wydminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.
Przewodnicząca Rady Gminy Grażyna Plato: Część dyskusji odbyła się w punkcie poprzedzającym tą uchwałę. Czy ktoś z Państwa chciałby coś dodać? Nie widzę. Uchwała nie była opiniowana.
GŁOSOWANIE po autopoprawce:
ZA: 11
PRZECIW: 1
WSTRZYMAŁO SIĘ: 0
Uchwała została przyjęta.
Przewodnicząca Rady Gminy Grażyna Plato: Pan Wójt uzyskał absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.
Następnie Przewodnicząca Rady Gminy Grażyna Plato złożyła Wójtowi Radosławowi Królowi gratulacje z tytułu uzyskania absolutorium.
Wójt Radosław Król: Bardzo dziękuję w imieniu swoim i pracowników.
1232 Radny Roman Paluch opuścił posiedzenie Sesji Rady Gminy Wydminy (na sali 11 Radnych)
1233 Radny Franciszek Majcher opuścił posiedzenie Sesji Rady Gminy Wydminy (na sali 10 Radnych)
1234 Radna Justyna Samsel opuściła posiedzenie Sesji Rady Gminy Wydminy (na sali 9 Radnych)
 
Ad. 6
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Giżyckiego.
1235 Radny Roman Paluch powrócił na posiedzenie Sesji Rady Gminy Wydminy (na sali 10 Radnych)
Skarbnik Krystyna Truchan: Jest to z przeznaczeniem na zakup sprzętu do szpitala w kwocie 38 688 zł. Pan Starosta zwracał się z pismami o wsparcie. W ostatnim piśmie sprecyzowano jaki sprzęt powiat zamierza kupić: mobilny aparat EEG ok. 52 tys. zł, myjnia-dezynfektor do sprzętu endoskopowego 134 tys. zł, oraz EKG 230 tys. zł.
1243 Radny Franciszek Majcher powrócił na posiedzenie Sesji Rady Gminy Wydminy (na sali 11 Radnych)
Dalej Skarbnik Krystyna Truchan: Starosta informuje, że zakres zakupów określi, jak wszystkie gminy podejmą uchwały w sprawie pomocy finansowej.
Wójt Radosław Król: Wniosek złożyłem, bo się do tego zobowiązałem. Ale składam ten wniosek niechętnie. Mamy na ten cel zabezpieczone środki w budżecie, ale jeżeli Zarząd Powiatu odmawia nam wspólnych uzgodnionych inwestycji na drogowych powiatowych, to stawiam to pod znakiem zapytania.  Jestem gotowy w autopoprawce wnieść szereg zmian do tego projektu uchwały. Mam wątpliwości, więc poddaję kwotę z tego projektu do Państwa dyspozycji.
Przewodnicząca Rady Gminy Grażyna Plato: Ta kwota 40 tys. zł zabezpieczona w budżecie została przeznaczona na dofinansowanie na drogi do powiatu. Czy powinniśmy do tego wrócić. Wolałabym, żeby ta uchwała miała inny tytuł, kwota może być ta sama, żeby to było zabezpieczenie kapitału dla PUKiZ-u na budowę kaplicy. Spółka ma projekt, a nie ma pieniędzy. Radny Samborski wnioskował, żeby te pieniądze przeznaczyć na drogi. Czy miał Pan jakąś konkretną drogę na myśli?
Radny Waldemar Samborski: Przede wszystkim podtrzymuję mój wniosek z komisji. Przede wszystkim należy w tej sprawie porozumieć się z Panem Wójtem, są dofinansowania z sołectw. Należy wybrać co najkorzystniej i najtaniej zrobić. Konkretne wskazanie którą drogę zrobić, proponuję zostawić w gestii Pana Wójta i Rady.
Przewodnicząca Rady Gminy Grażyna Plato: Planowaliśmy zaciągnąć pół miliona kredytu na drogi, więc może zróbmy inwestycję, która nie jest kredytowana, a PUKiZ mógłby inwestycję rozpocząć i wziąć kredyt na wykończenie.
Radny Roman Paluch: Decydujmy. Dajemy, czy nie, bo się licytujemy co zrobić z tymi pieniędzmi.
Skarbnik Krystyna Truchan: W budżecie jest zabezpieczenie kwoty tej dotacji. Jeżeli Państwo nie podejmiecie uchwały, zmiana tej kwoty może nastąpić
Wójt Radosław Król: Oba cele są bardzo szlachetne. Takie pieniądze dla PUKiZ mogą się okazać niewystarczające. Oba zadania, są zadaniami własnymi gminy.
Przewodnicząca Rady Gminy Grażyna Plato: Jak nie dofinansujemy budowy tej kaplicy, to ona nie ruszy w tym roku.
Radny Waldemar Samborski: Czy budowa ruszy w tym roku?
Prezes PUKiZ Rafał Osinka: Ruszy.
Radny Adam Szpak: Odnośnie tej uchwały. Jak inne gminy głosowały?
Wójt Radosław Król: Część gmin wsparła, reszta się wacha. Około połowa przyznała pomoc. Jest dużo znaków zapytania.
Przewodnicząca Rady Gminy Grażyna Plato: W protokole z sesji Rady Powiatu jest napisane, że Radni zadawali pytania Staroście Drzażdżewskiemu, który był na spotkaniu wierzycieli szpitala. Żaden Radny nie uzyskał konkretnej odpowiedzi. Starostwo nie robi nic, żeby odzyskać swoje pieniądze. Szpital zalega dla powiatu ponad 10 mln. zł. Na spotkaniu Starosta powiedział, że wystarczy, żeby dla powiatu szpital 20 % należności zwrócił.
Radny Adam Szpak: Trzeba się nad tym zastanowić. Jeżeli ten szpital zostanie zlikwidowany, to co wtedy powiecie. To nie jest duża kwota.
Przewodnicząca Rady Gminy Grażyna Plato: Starosta mówił, dajcie pieniądze, a szpital wejdzie do grupy szpitali, a będziemy mieli wszystko. A nie mamy nic. Jeżeli przekażemy te pieniądze dla powiatu, to będą pieniądze zmarnowane.
Radny Adam Szpak: Czy powiat ma własny budżet?
Wójt Radosław Król: Ma. Ponad 70 mln zł. Ma więcej subwencji. Ułatwię Państwu decyzję. Są dwie koncepcje, drogi i kaplica. Zadecydujcie państwo. Tą uchwałę należy zamienić na inny cel.
Przewodnicząca Rady Gminy Grażyna Plato: Dobrze, jakby PUKiZ ruszył z kaplicą.
Skarbnik Krystyna Truchan: Głosujecie Państwo nad uchwałą w sprawie przyznania pomocy. Jak nie uchwalicie, to przy zmianach w budżecie ustalicie na co te pieniądze przeznaczyć.
GŁOSOWANIE:
ZA: 0
PRZECIW: 10
WSTRZYMAŁO SIĘ: 1
Uchwała nie została przyjęta.
 
Ad. 7 i 8
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wydminy na lata 2018-2029 oraz Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Wydminy na 2018 r.
Skarbnik Krystyna Truchan: Główna zmiana do dostosowanie planu wydatków i dochodów, jak również zmiany w rozchodach i przychodach, ze względu na niższą niż planowano pożyczkę z WFOŚ na wymianę oświetlenia w szkole w Gawlikach Wielkich. Planowano 91 800 zł, a zostało 90 700 zł. Zmiany wydatków które rzutują na budżet:
1) w dziale 600 – transport i łączność – – przesunięcia miedzy paragrafami, a w szczególności zmniejszenie usług remontowych i wprowadzenie zadania inwestycyjnego w kwocie 32.000,00 zł pn. „ Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej nr 136019N w miejscowości Mazuchówka”. Kwota 16.000,00 zł to środki funduszu sołeckiego sołectwa Mazuchówka,
2) w dziale 750 – administracja publiczna – przesunięcia między paragrafami, a w szczególności zabezpieczenia środków na wynagrodzenia bezosobowe celem opłacania rachunków dla inspektora ochrony danych osobowych,
3) w dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  – zwiększenia planu w kwocie 6.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację 40 służb ponadnormatywnych w celu zabezpieczenia bezpieczeństwa i porządku publicznego  na terenie gminy Wydminy w okresie czerwiec – wrzesień 2018 roku. ,
4) w dziale 801 – oświata i wychowanie  – zwiększenia planu w kwocie 78.697,00 zł. Kwota 39.900,00 zł została przeznaczona na zadanie inwestycyjne pn. „ Opracowanie dokumentacji na kompleksową termomodernizację budynków Szkoły Podstawowej w Gawlikach Wielkich”. Kwota 6.200,00 zł przesunięto miedzy paragrafami. Kwota 38.797,00 zł – opisano przy dochodach,
5) w dziale 851 – ochrona zdrowia – zwiększenia planu w kwocie 38.688,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu i aparatury medycznej na rzecz szpitala giżyckiego,
6) w dziale 852– pomoc społeczna – przesunięcia miedzy paragrafami, a w szczególności zabezpieczenia środków na wynagrodzenia bezosobowe celem opłacania rachunków dla inspektora ochrony danych osobowych ,
7) w dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenia planu w kwocie 51.850,00 zł. Kwota 56.850,00 zł została przeznaczona na zadania inwestycyjne  wykazane w załączniku inwestycyjnym w pozycjach od 15 do 26. Kwota 15.000,00 z została zabezpieczona na nagrody konkursowe dla 3 uczestników konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno – architektonicznej zagospodarowania centrum Wydmin.
Wójt Radosław Król: Ogłosiliśmy konkurs na zagospodarowanie centrum Wydmin. Zaprosiliśmy pracownie architektoniczne do konkursu. Została powołana komisja, która wybierze trzy najlepsze koncepcje, następnie będą konsultacje społeczne, żeby mieszkańcy wybrali który projekt będzie realizowany.
Skarbnik Krystyna Truchan: Nagrody są w wysokości 6 tys. zł, 5 tys. zł, 4 tys. zł.
Wójt Radosław Król: Plac ma być zagospodarowany pod tereny publiczne. Zostaną usunięta garaże na skraju placu.
Skarbnik Krystyna Truchan: Zwiększono wolne środki o kwotę 70 tys. zł. Po stronie dochodów zwiększyliśmy plan za zajęcie pasów drogowych. Na dzień dzisiejszy mamy plan niemalże wykonany. Wprowadzono również pieniądze ze zwrotu funduszu sołeckiego.
Przewodnicząca Rady Gminy Grażyna Plato: jak jest ze zwrotem funduszy sołeckiego. Ile planowaliśmy i ile dostaliśmy.
Skarbnik Krystyna Truchan: Dostaliśmy 26 %. Wojewoda daje tyle, na ile pozwala mu ustawa budżetowa.
Radny Adam Szpak: A ile powinno być?
Skarbnik Krystyna Truchan: 30 %. Ale dużo gmin ma fundusz sołecki, stąd następuje obniżenie zwrotu, żeby dla wszystkich starczyło.
Wójt Radosław Król: Zastanówmy się co zrobić z pieniędzmi, które miały iść do powiatu.
Radny Tadeusz Łukaszczuk: Proponuję wesprzeć jakąś inwestycję drogową.
Wójt Radosław Król: Jeżeli na drogi, to chciałbym wesprzeć inwestycję sołecką, utwardzenie drogi w Mazuchówce. Mamy 32 tys. zł, jak dołożymy 38 tys. zł, to już można byłoby wiele zrobić. Możemy też przekazać PUKiZ w zamian za udziały.
Przewodnicząca Rady Gminy Grażyna Plato: Ile Pan Wójt chce dołożyć do Mazuchówki?
Wójt Radosław Król: Całość. 38 tys. zł. Tam w sumie trzeba około 100 tys. zł.
Przewodnicząca Rady Gminy Grażyna Plato: Wydminy robiły drogi na Ul. Składowej w trzech etapach.
Wójt Radosław Król: Wszystkich dróg na raz nie zrobimy. Do tematu wrócimy po przetargach, bo mogą być oszczędności.
Radny Tadeusz Łukaszczuk: Prezes PUKiZ mówił, że za 38 tys. zł rozpocznie budowę kaplicy i zrobi stan „0”, czyli fundamenty.
Wójt Radosław Król: Jeżeli gmina dołoży kapitału do PUKiZ w kwocie 38 tys. zł, czy jest szansa, żeby w tym roku postawić kaplicę i przykryć dachem?
Prezes PUKiZ Rafał Osinka: Nie da się. Tylko fundamenty. Na stan surowy zamknięty potrzeba około 100 tys. zł.
Przewodnicząca Rady Gminy Grażyna Plato: Za 38 tys. zł możecie ruszyć z budową, na którą nie ma gwarancji, że będzie zadaszona w tym roku. Ale jak nie ruszycie z budową, to budowa nie ruszy. Za co będziecie budowali?
Prezes PUKiZ Rafał Osinka: Zaciągniemy kredyt.
Przewodnicząca Rady Gminy Grażyna Plato: To lepiej wziąć 38 tys. zł i kredyt.
Radny Waldemar Samborski: Spółka rządzi się swoimi prawami i to jej sprawa, czy weźmie kredyt, czy nie. Padła deklaracja, że budowa ruszy, więc poczekajmy. Mamy wiele dróg, na których remont można przekazać te pieniądze, np. Zaułek Suwalski.
Skarbnik Krystyna Truchan: Proponuję, żeby te środki zostały tak jak jest, bo nie uchwaliliście przekazania powiatowi. Przy następnej zmianie w budżecie przesuniemy te środki na jakiś konkretny cel. Możemy też zminusować.
Przewodnicząca Rady Gminy Grażyna Plato: Składam formalny wniosek, by te 38 688 zł które miały być dla powiatu, przekazać w formie aportu dla PUKiZ.
Wójt Radosław Król: Jeżeli zostawicie te pieniądze w budżecie, to przygotujemy uchwałę na sierpniową sesję.
Skarbnik Krystyna Truchan: Wniosek nie może dotyczyć tego projektu uchwały budżetowej.
Przewodnicząca Rady Gminy Grażyna Plato: W takim razie głosujemy nad uchwałami.
Radny Tadeusz Łukaszczuk: Mieszkańcy oczekują doprowadzenia do porządku Zaułka Suwalskiego.
Wójt Radosław Król: To zadanie zostało już zlecone. Przeznaczyliśmy na ten cel kilka tysięcy zł na posprzątanie terenu, wywiezienie łóżek. To już będzie zrobione. Następnie jakoś zagospodarujemy ten teren.
GŁOSOWANIE projektu zmiany WPF:
ZA: 11
PRZECIW: 0
WSTRZYMAŁO SIĘ: 0
Uchwała została przyjęta jednogłośnie
GŁOSOWANIE projektu zmiany w budżecie:
ZA: 11
PRZECIW: 0
WSTRZYMAŁO SIĘ: 0
Uchwała została przyjęta jednogłośnie
 
1325 – 1336 przerwa w obradach Sesji Rady Gminy
 
Ad. 9
Podjęcie uchwały w sprawie określenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Wydminy.
Sekretarz Gminy Alina Romanowicz: W związku ze zmianą ustawy o wychowaniu w trzeźwości, która weszła w życie 9 marca, mamy 6 miesięcy na podjęcie uchwały w sprawie ilości pozwoleń na sprzedaż alkoholu. Przed podjęciem uchwały rada musi zasięgnąć opinii jednostek pomocniczych, w związku z tym zostały zorganizowane konsultacje z wszystkimi sołectwami. Od czwartku 14 czerwca odbywały się spotkania. Wszystkie sołectwa, wszyscy mieszkańcy zaopiniowali uchwałę pozytywnie. Miejsc do spożycie alkoholu w miejscu sprzedaży jest 9, a miejsc sprzedaży 18.
Radny Adam Szpak: Nic się nie zmienia?
Przewodnicząca Rady Gminy Grażyna Plato: W starej ustawie nie było podziału na alkohole do 4,5% i powyżej. W starej ustawie był obowiązek zasięgnięcia opinii szkoły. czy w nowej jest?
Sekretarz Gminy Alina Romanowicz: Nie. Tylko opinie jednostek pomocniczych.
Przewodnicząca Rady Gminy Grażyna Plato: Mamy sklepy całodobowe?
Sekretarz Gminy Alina Romanowicz: Jedynym punktem otwartym całą dobę jest stacja paliw w Mazuchówce. W Wydminach najdłużej czynny sklep jest zamykany o godz. 23.
Przewodnicząca Rady Gminy Grażyna Plato: Ile mamy jeszcze wolnych koncesji na alkohol powyżej 18 %? Mamy 18 punktów sprzedaży, a zezwoleń możemy wydać 20.
Sekretarz Gminy Alina Romanowicz: To że jest 18 punktów nie znaczy, że każdy punkt ma wszystkie pozwolenia. Na każde zezwolenie trzeba złożyć osobny wniosek, a nie każdy punkt chce pozwolenie na wszystkie alkohole.
GŁOSOWANIE:
ZA: 11
PRZECIW: 0
WSTRZYMAŁO SIĘ: 0
Uchwała została przyjęta jednogłośnie
 
Ad. 10
Sekretarz Gminy Alina Romanowicz: Rada dostała uchwałę w której w § 1 ust 1 jest „10 metrów”. Wojewoda kwestionuje nawet odległość 15 metrów, zmieniliśmy autopoprawką na „20 metrów”.
Wójt Radosław Król: Wyszliśmy naprzeciw naszym przedsiębiorcom, żeby im handlu nie utrudniać.
Przewodnicząca Rady Gminy Grażyna Plato: Jak są traktowane kaplice? W Gawlikach Wielkich kaplica jest 5 metrów od sklepu.
Sekretarz Gminy Alina Romanowicz: Jest wpisany „kościół”. Kaplica nie jest kościołem. Jakby było „miejsce kultu religijnego” to tak. W tym przypadku nie.
Wójt Radosław Król: Księża nie zgłaszali do nas wniosków w tej sprawie.
Radny Adam Szpak: A co w sytuacji, jeżeli z jednej strony ulicy jest kościół a z drogiej knajpa?
Sekretarz Gminy Alina Romanowicz: Odległość nie jest liczona w linii prostej, lecz ciągiem komunikacyjnym.
GŁOSOWANIE po autopoprawce:
ZA: 11
PRZECIW: 0
WSTRZYMAŁO SIĘ: 0
Uchwała została przyjęta jednogłośnie
 
Ad. 11
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Wydminy.
Wójt Radosław Król: Weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów, które obniża pensje wójtów. Jest tu mały błąd, powinien być § 3 a nie 5. Zostawiłem wolne miejsca, tam gdzie są stawki wynagrodzenia, żeby Państwo ustalili.
Radny Adam Szpak: Rada Ministrów uchwaliła obniżkę pensji. Od ogólnej kwoty 20 %?
Wójt Radosław Król: Nie. Liczy się od podstawy. Jest schyłek kadencji i jest to pod publiczkę. Postępuję zgodnie z prawem, więc przedłożyłem Państwu projekt uchwały. Jest sporo kontrowersji w tej ustawie. Są możliwe 4 warianty rozstrzygnięcia.
Radca Prawny Marta Wojsa: Są rady które takich uchwał nie podejmują. Albo nie ma wniosku i sami radni nie zgłaszają inicjatywy, albo radni nie podejmują uchwały z uwagi na rozbieżności. Jak uchwała jest podejmowana, to przyjmuje dwa kształty. Uchwała wchodzi w życie 1 lipca zgodnie z wejściem w życie rozporządzenia, albo wchodzi w życie 1 października, gdyż zgodnie z kodeksem pracy zmiana wynagrodzenia wymaga trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. Gdy rady przyjmowały uchwałę z datą obowiązywania od 1 lipca, wojewoda uchylał ją ze względu na kodeks pracy. Nie wiemy jakie jest teraz stanowisko wojewody. Zawsze może zasłonić się tym, że prawo wchodzi od 1 lipca. Są obawy, czy nie podjęcie takiej uchwały nie wiąże się z naruszeniem dyscypliny finansowej. Prośba o opinię, od kiedy obowiązuje obniżenie pensji, została wysłana do Generalnego Inspektora Pracy.
Wójt Radosław Król: Proszę jednak, żeby uchwałę podjąć. Nie chciałbym jako wójt marnować czas na szukanie stanowiska. Uchwała pójdzie do wojewody i odniesiemy się do  jego decyzji. Dlatego proszę o podjęcie tej uchwały.
Radny Roman Paluch: Jeżeli podejmiemy tą uchwałę, a trybunał zakwestionuje rozporządzenie, to co będzie?
Radca Prawny Marta Wojsa: Trzeba będzie zmienić uchwałę.
Przewodnicząca Rady Gminy Grażyna Plato: Rozporządzenie mówi o wójtach, burmistrzach, prezydentach i ich zastępcach. Kto obniży zastępcom pensje?
Radca Prawny Marta Wojsa: Wójt. W tym przypadku obowiązuje 3 miesięczne wypowiedzenie warunków pracy i płacy.
Przewodnicząca Rady Gminy Grażyna Plato: To w tym przypadku obowiązuje 3 miesięczny okres wypowiedzenia?
Radca Prawny Marta Wojsa: Tak. Niezastosowanie okresu wypowiedzenia stanowi naruszenie prawa pracy.
Przewodnicząca Rady Gminy Grażyna Plato: Są przypadki, że po zmianach wójt zarabia więcej, a zastępca 20% mniej. W rozporządzeniu jest mowa o obniżeniu pensji zasadniczej.
Radny Adam Szpak: Jak jest w poprzedniej uchwale. Ile wynosi wynagrodzenie?
Sekretarz Gminy Alina Romanowicz: Wynagrodzenie zasadnicze 5 900 zł. Dodatek funkcyjny 1 900,00 zł. Dodatek specjalny w wysokości 40 % łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego w kwocie 3 120 zł. Dodatek za wysługę lat, który wzrasta o 1% każdego 1 lipca.
Radny Adam Szpak: Jak byśmy dali maksymalne stawki, to ile by było dodatku specjalny?
Sekretarz Gminy Alina Romanowicz: 2 640 zł. Dodatek za wysługę lat od 1 lipca wyniósłby 799 zł. Łącznie było 11 923 zł, a teraz by było 10 039 zł. Są to kwoty brutto.
Radny Tadeusz Łukaszczuk: Wnoszę, żeby wpisać w uchwale, że obowiązuje od 1 października.
Sekretarz Gminy Alina Romanowicz: Wtedy § 3 by brzmiał „Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2018 roku, to jest po upływie trzymiesięcznego okresu uprzedniego równego okresowi wypowiedzenia”.
Radny Adam Szpak: Nie może być wypowiedzenia, bo wójt jest urzędnikiem wybieranym.
Przewodnicząca Rady Gminy Grażyna Plato: Wypowiedzenie warunków wynagrodzenia.
Sekretarz Gminy Alina Romanowicz: W kodeksie pracy jest, że przy zmianie wynagrodzenia obowiązuje 3 miesięczny okres wypowiedzenia.
Radca Prawny Marta Wojsa: Do pracowników z wyboru również stosuje się kodeks pracy. Zważywszy na to, że rozporządzenie wchodzi w życie 1 lipca, ten termin nie jest pewny i budzi kontrowersje. Musimy mieć tę świadomość. Do tego dochodzi wypłata wynagrodzenia w wyższej kwocie przez 3 miesiące.
Radny Tadeusz Łukaszczuk: Musimy się dostosować do kodeksu pracy. Możemy wpisać w § 3 to co mówiła Pani Sekretarz?
Radca Prawny Marta Wojsa: Możecie Państwo, ale jest ryzyko, że te uchwała zostanie uchylona.
Radny Wiesław Dereziński: Czy my mamy w tym kraju jakąś normalną ustawę?
Radny Tadeusz Łukaszczuk: Wniosek formalny. Wynagrodzenie zasadnicze 4 700 zł. Dodatek funkcyjny 1 900,00 zł. Dodatek specjalny w wysokości 40 % łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego w kwocie 2 640,00 zł. Dodatek za wysługę lat w wysokości 17 % wynagrodzenia zasadniczego w kwocie 799,00 zł. § 3 „Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2018 roku, to jest po upływie trzymiesięcznego okresu uprzedniego równego okresowi wypowiedzenia”.
Radny Adam Szpak: Kto Wójtowi da wypowiedzenie?
Radca Prawny Marta Wojsa: Wystarczy sama uchwała. Nie potrzeba dodatkowego dokumentu.
GŁOSOWANIE wniosku Radnego Łukaszczuka po autopoprawce w § 3 i określeniu stawek wynagrodzenia:
ZA: 8
PRZECIW: 1
WSTRZYMAŁO SIĘ: 2
Wniosek został przyjęty.
GŁOSOWANIE nad uchwałą z autopoprawką § 3  i uwzględnieniem wniosku radnego Łukaszczuka.
ZA: 10
PRZECIW: 0
WSTRZYMAŁO SIĘ: 1
Uchwała została przyjęta.
 
Ad. 12
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Wydminy do Międzynarodowego Stowarzyszenia „Cittaslow- Międzynarodowa Sieć Miast Dobrego  Życia”
Wójt Radosław Król: Jest to organizacja, która na terenie Warmii i Mazur jest najsilniejsza. W Polsce jest duża miast członkowskich. W Europie najwięcej jest we Włoszech. Staraliśmy się o prawa miejskie, ale nie uzyskaliśmy akceptacji wojewody.
Przewodnicząca Rady Gminy Grażyna Plato: Są błędy w statucie, np. na stronie 7. Trzeba to zmienić.
Sekretarz Gminy Alina Romanowicz: Nie mogliśmy nic zmienić. Jest to tłumaczenie z Włoskiego.
Wójt Radosław Król: W okolicy do stowarzyszenia należy Ryn, a o członkostwo intensywnie stara się Olecko i Gołdap. Z miast to Lidzbark warmiński, Iława, Bisztynek, Kisielice, Olsztynek, Górowo Iławeckie. Miejscowości czasami mniejsze niż Wydminy. To stowarzyszenie pozyskuje pieniądze z UE na rewitalizację. Złożyliśmy wniosek na początku roku i czekaliśmy na akceptację. Pierwszy raz w historii Wydminy jako wieś uzyskała akceptację na wejście do Cittaslow. Stowarzyszenie to przede wszystkim miasta, ale po analizie okazało się, że nie trzeba być miastem, wystarczy spełniać kryteria. Cittaslow to jedyna organizacja na naszym terenie, która chce powiększyć obszar działania o Wydminy. Jest duża przychylność dla Wydminy. W Urzędzie Marszałkowskim jest Departament Wspólpracy Międzynarodowej, który nadzoruje współpracę w ramach Cittaslow. Składka członkowska jest w EURO.
Sekretarz Gminy Alina Romanowicz: Składka wynosi 1500 EURO, czyli około 6 500 zł.
Wójt Radosław Król: W ramach tego wyjazdy promocyjne, wyjazdy. Nasza uchwała będzie głosowana na zgromadzeniu członków.
Przewodnicząca Rady Gminy Grażyna Plato: Musimy złożyć wniosek o przystąpienie?
Sekretarz Gminy Alina Romanowicz: Przesłaliśmy wszystkie informacje o gminie. Pierwszym krokiem do przystąpienia jest podjęcie uchwały. Potem za pośrednictwem wojewody przesyłamy uchwałę do ministra właściwego dla spraw zagranicznych. Kolejnym krokiem jest wskazanie przez polską sieć Cittaslow opiekuna jednostki pretendującej, która będzie wnioskowała w dalszej części. Potem jest przygotowanie we współpracy z miastem i opiekunem samooceny w języku polskim do krajowej sieci miast Cittaslow z siedzibą w Departamencie Turystyki i Sportu Urzędu Marszałkowskiego. Kolejnym etapem jest weryfikacja i zatwierdzenie samooceny. Jeszcze długa droga przed nami. Pierwszym krokiem jest przyjęcie uchwały.
Radny Wiesław Dereziński:  Jak wejdziemy do tego programu, to czy nie będzie jakiś utrudnień dla rolników. Chodzi mi o ekologię, czy też GMO.
Wójt Radosław Król: Nie. Wszystko jest zgodne z naszą strategią rozwoju.
Radny Wiesław Dereziński:  Chodzi mi o to, żeby nie było wpisane cos, co zaszkodzi naszym rolnikom.
Wójt Radosław Król: Wszystko jest zgodne ze strategią rozwoju, planem niskoemisyjny i z innymi aktami nas obowiązującymi.
Przewodnicząca Rady Gminy Grażyna Plato: Mam pytanie do Pana Wójta. Co to będą za organy i skąd one będą?
Wójt Radosław Król: One już funkcjonują. Zgromadzenie, Komitet Koordynujący, Prezes, Zarząd, Rada Gwarantów itd. Wszystkie te organy organizuje marszałek. Oczywiście Prezes jest wybrany spośród miast.
Przewodnicząca Rady Gminy Grażyna Plato: Kto je wybiera? Kadencja trwa 3 lata.
Wójt Radosław Król: Reprezentantem Polski jest Burmistrz Górowa Iławeckiego. W innych krajach nie wiem.
Sekretarz Gminy Alina Romanowicz: Prezesa głównego wybiera międzynarodowe zgromadzenie.
Wójt Radosław Król: Funkcjonujemy to drugi rok. W przyszłym roku będą wybory. Na funkcjonowanie stowarzyszenia w Polsce jest przeznaczone 500 tys. zł.
Przewodnicząca Rady Gminy Grażyna Plato: Kto będzie koordynatorem tego, żeby trzymać rękę na pulsie i wszystkiego dopilnować?
Wójt Radosław Król: Ja osobiście.
Przewodnicząca Rady Gminy Grażyna Plato: Jeżeli chodzi o integrację społeczną, budownictwo komunalne. To my się tu nie wkręcimy z planowaną budową mieszkań?
Wójt Radosław Król: To dotyczy przede wszystkim opieki społecznej. Świetnie się wpisujemy w budownictwo komunalne. Zapis jest, żeby je realizować, a my to robimy. Nie mamy żadnych gett, zamkniętych osiedli.
Radny Adam Szpak: A nie można tego odłożyć na później? Przeczytałbym sobie w domu, przemyślał. To nie jest taka rzecz, którą możemy w każdej chwili odwołać.
Przewodnicząca Rady Gminy Grażyna Plato: To co dzisiaj będziemy podejmować, to jest dopiero inicjatywa wstąpienia. Żeby wstąpić, to Pan Wójt będzie musiał złożyć wniosek.
Radny Adam Szpak: Czy to nie wymaga konsultacji społecznych, zanim podejmiemy uchwałę?
Wójt Radosław Król: Nie wymaga.
Radny Adam Szpak: Czyli zadecydujemy, bo tak chcemy a ludzie nie mają nic do powiedzenia.
Wójt Radosław Król: Przypominam Panu, że został Pan wybrany przez mieszkańców radnym po to, żeby za nich decydować. Podobnie ja. Taka jest rola zarówno wójta, jak i radnego. Przyjmując strategie zawarliśmy wstąpienie do Cittaslow. Jest to zawarte w Strategii Rozwoju i w Strategii Marki. Tworzyliśmy te strategia dwa lata. W tym roku Strategia Rozwoju zostanie wydana w formie książkowej. Wszyscy widzą szanse we wstąpieniu do Cittaslow. Dwa lata temu należało 10 miasteczek, teraz ponad 30.
Przewodnicząca Rady Gminy Grażyna Plato: Nasze stowarzyszenia też będą mogły współpracować z Cittaslow.
Radny Tadeusz Łukaszczuk: Nie sądzę, żebyśmy coś stracili. Trzeba szukać możliwości rozwoju i promocji gminy.
Wójt Radosław Król: Jeżeli chodzi o opłaty za przyjęcie, to są to koszty tłumaczenia naszego wniosku na kilka języków. Bo to będzie przedstawiane na forum międzynarodowym.
 
GŁOSOWANIE:
ZA: 10
PRZECIW: 0
WSTRZYMAŁO SIĘ: 1
Uchwała została przyjęta
Radny Adam Szpak: Tu jest wpisane, że przyjmuje się bezwzględną większością rady. Ile to jest?
Sekretarz Gminy Alina Romanowicz: Połowa głosów + 1. Czyli ośmiu radnych przy pełnym składzie rady
 
Ad. 13 i 14
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wydminy na lata 2018-2029 oraz Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Wydminy na 2018 r.
Skarbnik Krystyna Truchan: Zmiany WPF i budżetu są ze względu na to, że otrzymaliśmy dofinansowanie na Centrum Aktywności Lokalnej. Przywrócono nam termin na złożenie wniosku. Sąd uznał nasze racje. Dofinansowanie w kwocie 578 806,23 zł, a wkład własny 151 193,77 zł. Dostaliśmy dofinansowanie na Otwarte Strefy Aktywności w Wydminach, talkach i Łękuku Małym. Kwota dofinansowania 65 900 zł, a wkład własny 67 222 zł. Oprócz tego w projekcie zakładamy wprowadzenie zadania opracowanie dokumentacji na potrzeby złożenia wniosku w celu utworzenia strefy uzdrowiskowej. Jest etap I badania meteorologiczne, kwota 36 900 zł. Te kwoty są wprowadzone po stronie dochodów. Przewidujemy również zwiększenie kwoty wpływu podatków od nieruchomości i rolnego. Jest to kwota 105 315,77 zł. Proponujemy zwiększenie przychodów ze środków kredytowych w kwocie 150 000 zł. Do końca na razie nie wiadomo, czy zaciągniemy kredyt. Takie zmiany są również przewidziane w WPF.
Wójt Radosław Król: Dwa lata temu złożyliśmy wniosek na założenie oświetlenie przed urzędem. Otrzymaliśmy akceptację, lecz zabrakło pieniędzy. Nie załapaliśmy się na dofinansowanie. Cztery gminy dostały dofinansowanie, my już nie. Po przetargach zostały oszczędności i weszliśmy w tę pulę. Zabrakło 8 tys. zł, ale Gmina Giżycko o 8 tys. zł zmniejszy swój wniosek, żebyśmy się zmieścili kwotowo. Chcemy w wakacje tą inwestycję realizować. Proszę Radę o wprowadzenie tego do budżetu. Chcemy to połączyć z zakupem lamp solarnych. Wkład własny około 25 tys. zł, dofinansowanie około 145 tys. zł. Lokalna Grupa Rybacka musi ten wniosek rozliczyć do końca roku, więc chcą, żebyśmy się do jesieni wyrobili. Im więcej zadań zrealizowanych, tym dla LGR korzyści, bo mają płacone 4% od projektu. Stąd prośba, żeby to zadanie zrealizować jak najszybciej. To będzie z korzyścią dla mieszkańców, a wkład własny jest niewielki. Otrzymaliśmy maksymalną kwotę dofinansowania.
Radny Waldemar Samborski: Te 570 tys. zł to na co przeznaczone?
Wójt Radosław Król: Na dole w budynku urzędu będziemy robić dwa pomieszczenia. Postaramy się jeszcze zrobić biuro rady i korytarz. Większość dołu zostanie zrobiona. Tam będzie miejsce do spotkań dla mieszkańców, stowarzyszeń. Złożyliśmy też wniosek na bibliotekę. Może być tak, że w przyszłym roku wykończymy cały budynek.
Skarbnik Krystyna Truchan: W związku z tym co powiedział Pan Wójt, dochody budżetu wzrosną o kwotę 140 515 zł. Będzie to dział 900 rozdział 915. Natomiast § 6257 kwota 119 437,75 zł, § 629 kwota 21 077,25 zł. Wydatki wzrosną w tym samym dziale i rozdziale § 6057 o kwotę 119 437,75 zł. W § 6059 kwota 45 874,25. Łącznie 165 312 zł. Przychody z tego tytułu 24 797 zł. O tyle wzrośnie budżet. Taka sama autopoprawka zostanie naniesiona w WPF. Wszystkie związane z tym załączniki do budżetu nr 3, 4 i 5 zostaną zmienione o te kwoty.
GŁOSOWANIE projektu zmiany WPF po autopoprawce:
ZA: 11
PRZECIW: 0
WSTRZYMAŁO SIĘ: 0
Uchwała została przyjęta jednogłośnie
GŁOSOWANIE projektu zmiany w budżecie po autopoprawce:
ZA: 11
PRZECIW: 0
WSTRZYMAŁO SIĘ: 0
Uchwała została przyjęta jednogłośnie
 
Ad. 15
Interpelacje i zapytania Radnych
Radny Adam Szpak:
 1. Był konkurs na dyrektora szkoły w Wydminach. Kto został dyrektorem?
 2. Czy gmina składała jakiś wniosek w sprawie oczyszczalni w Gawlikach Małych i drogi?
Radny Tadeusz Łukaszczuk:
 1. Pan Wójt był na spotkaniu w LGR. Czy będą teraz jakieś konkursy?
Radny Wiesław Dereziński:
 1. Czy gmina podejmuje działania w sprawie suszy?
Radny Franciszek Majcher:
 1. Mieszkańcy ul. Grunwaldzkiej skarżą się na TIR-y, które w nocy, poi godzinie 23 bardzo szybko jeżdżą tą ulicą.
 2. Kiedy będzie oddana oczyszczalnia w Pamrach? Miała być oddana do końca maja.
 
Ad. 16
Odpowiedzi Wójta na interpelacje i zapytania Radnych.
Odpowiedź Wójta na pytania Radnego Adama Szpaka:
 1. Konkurs nie ma rozstrzygnięcia pozytywnego. Dlatego, że jeden z kandydatów nie spełniał wymogów formalnych, a drugi nie uzyskał wymaganej ilości głosów, czyli 7 z 12. Są przepisy ustawowe. Muszę się skonsultować z radą pedagogiczną i wybrać na dyrektora, na okres dłuższy bądź krótszy, lub na stałe. Jest nowe prawo oświatowe i muszę je skonsultować z prawnikiem. Ponadto będzie jeszcze konkurs na dyrektora szkoły w Gawlikach Wielkich.
 2. Jeżeli chodzi o oczyszczalnie i drogę, to powiem, ze naboru na drogi nie było. Dzisiaj wysłałem zapytanie do Urzędu Marszałkowskiego, kiedy zamierzają ogłosić konkurs. Nie mogą go ogłosić, ponieważ brakuje rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w tej sprawie, ponieważ ostatni nabór był na podstawie starego rozporządzenia. Zmieniła się ustawa o ustroju rolnym, a nie ma rozporządzeń do ogłaszania naboru. Nie mogą ogłosić naboru na podstawie starych przepisów. Ten stan trwa już pół roku.
Radny Adam Szpak: A pieniądze od wojewody?
Wójt Radosław Król: Nie składaliśmy, bo w tym naborze się nie kwalifikujemy. Dopiero w następnym będziemy mogli startować. Gminy, które korzystały wcześniej z pieniędzy na drogi, w tym naborze nie mogły startować.
Odpowiedź Wójta na pytanie Radnego Wiesława Derezińskiego:
 1. Wnioski suszowe są przyjmowane od dziś. Już wpłynęło już bardzo dużo wniosków
Radny Wiesław Dereziński: Komisja będzie od wojewody, czy z gminy?
Wójt Radosław Król: To są nasze zadania. My będziemy powoływali komisję.
Radny Wiesław Dereziński: Druki się zmieniły?
Przewodnicząca Rady Gminy Grażyna Plato: Dowiadywałam się w tej sprawie. Druki są nowe. Zostaną one zamieszczone na naszej stronie. Rolnicy jak wchodzą na naszą stronę, to szukają w zakładce „druki do pobrania”, więc proszę żeby tam je umieścić.
Odpowiedź Wójta na pytania Radnego Franciszka Majchera:
 1. Jestem tym tematem zainteresowany. Wystosuję stosowne pismo do Policji. Mamy już 5 osób na posterunku Policji.
 2. Inwestycje w Pamrach i Berkowie mały perturbacje wiosenne, gdyż nie dało się robić wykopów za względu na wysoki poziom wód gruntowych. Wykonawca ma umowę wydłużoną do końca czerwca i jest to już termin ostateczny na wykonanie. W przypadku Berkowa zdążą, natomiast w przypadku Pamr nie i będą stosowne kary. Rozmawiamy z podwykonawcami. Podwykonawca ma kłopoty finansowe, nawet zastanawialiśmy się nad wypowiedzeniem umowy. Jednakże ta inwestycja będzie zakończona, gdyż podwykonawców mamy wpisanych do umowy i ich będziemy rozliczać.
Przewodnicząca Rady Gminy Grażyna Plato: Nie. bardzo chętnie bym pojechała, ale nie mogę.
Ad. 17
Wolne wnioski.
Wójt Radosław Król: Będziemy mieli Dni Wydmin. Przyjadą goście z Niemiec. Wszyscy Radni czujcie się zaproszeni na wszystkie wydarzenia, tam gdzie będzie delegacja. Na pewno będziemy na placu, gdzie odbędą się uroczystości rozpoczęcia. Delegacja przyjedzie 29 czerwca. To pierwsze spotkanie u nas, Pani Przewodnicząca wcześniej nawiązała współpracę. To za tydzień. Natomiast za dwa tygodnie 6 lipca mamy obchody rocznicy bitwy pod Kostiuchnówką. Zapraszam. Jest to wydarzenie mało znane, a znacznie wpłynęło na historię. 1 lipca w Okrągłym, zaraz po dniach Wydmin będzie impreza plenerowa organizowana przez LGR. Sołtysi zostali poinformowani. Zapewniamy transport chętnym. Jako LGR co roku robimy imprezę w innym miejscu. Tym razem w Okrągłym.
Sekretarz Gminy Alina Romanowicz: Wszystko jest na naszej stronie. Sołtysi otrzymali plakaty do rozwieszenia w sołectwach. Do 26 czerwca mają zgłaszać chętnych na przejazd autobusem. W niedzielę jest również odsłonięcie ławeczki Osieckiej o godz. 20:00 Impreza w Okrągłym od 13:00.
Radny Adam Szpak: Kto ma zgłaszać chętnych i do kogo?
Sekretarz Gminy Alina Romanowicz: Sołtysi do Piotra Kruniewicza.
Radny Adam Szpak: Przyjedziecie po nas do Gawlików?
Sekretarz Gminy Alina Romanowicz: Nie. Wyjazd z Wydmin. Z pod urzędu.
Wójt Radosław Król: Przypominam o wyjeździe na Ukrainę. Mamy już chętnych. Pani Przewodnicząca się jeszcze zastanawia?
Przewodnicząca Rady Gminy Grażyna Plato: Bardzo chętnie bym pojechała, ale nie mogę.
Wójt Radosław Król: Spotkań w lipcu nie będzie. Zwyczajowo jarmark w sierpniu. Dożynki 15 września na wyspie. Na dożynkach będzie zespół Bayer Full.
Przewodnicząca Rady Gminy Grażyna Plato: Życzę Państwu miłych wakacji. Jednakże gdyby się coś zadziało, to będę Państwa prosić o przybycie.
 
Ad. 18
Zamknięcie sesji.
Przewodnicząca Rady Gminy Grażyna Plato: Porządek XLIV sesji został wyczerpany w związku z tym zamykam XLIV sesji. Dziękuję bardzo. Sesję zakończono o godzinie 1525.
 
Przewodnicząca
Rady Gminy Wydminy
 
Grażyna Plato
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokółował: Piotr Kruniewicz

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Wydminy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-02-26
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Piotr Kruniewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-02-26 21:13:11
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-02-26 21:13:17
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-02-26 21:13:17
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
443 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony