ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Wydminy
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Protokół Nr XXXV/17 z XXXV posiedzenia Sesji Rady Gminy Wydminy z dnia 7 września 2017 roku

Informacja ogłoszona dnia 2019-02-26 21:18:12 przez Administrator systemu

Akapit nr 1 - brak tytułu

 Protokół Nr XXXV/17
z XXXV posiedzenia Sesji Rady Gminy Wydminy z dnia 7 września 2017 roku
 
Posiedzenie Sesji trwało od godziny 1008 do godziny 1230 w sali dolnej Gminnego Ośrodka Kultury w Wydminach. Posiedzenie XXXV Sesji Rady Gminy Wydminy prowadziła Przewodnicząca Rady Gminy Wydminy Pani Grażyna Plato.
Radni obecni na Sali obrad :
- lista Radnych obecnych na posiedzeniu stanowi załącznik nr 1 do protokołu
W obradach uczestniczyli:
- lista osób uczestniczących w posiedzeniu stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
W posiedzeniu brali udział także sołtysi sołectwa gminy Wydminy:
-lista obecności sołtysów uczestniczących w posiedzeniu stanowi załącznik nr 3 do protokołu
Ad. 1
Otwarcie sesji.
Grażyna Plato – Przewodnicząca Rady Gminy powitała Wójta Gminy Wydminy Radosława Króla, Zastępcę Wójta Marię Dolecką, obsługę prawną, Skarbnika Gminy, dyrektorów jednostek, sołtysów, wszystkich gości i radnych dziękując za przybycie i otworzyła obrady XXXV sesji Rady Gminy.
Ad. 2
Odczytanie porządku obrad.
Przewodnicząca Rady Gminy Grażyna Plato na sekretarza powołała Radnego Leszka Pałdynę, na co ten wyraził zgodę. Przewodnicząca Rady Gminy Grażyna Plato stwierdziła, że na 15 radnych ustawowego składu Rady Gminy zgodnie z listą obecności, w posiedzeniu uczestniczy 14 radnych, wobec czego istnieje wymagane quorum do podejmowania prawomocnych uchwał. Przewodnicząca Rady Gminy Grażyna Plato odczytała porządek obrad. Zawiadomienie o sesji stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Wójt Radosław Król: Proszę o zdjęcie projektu uchwały z pkt 12 t.j. projektu uchwały w sprawie określenia zasad i trybu udzielenia dotacji celowej z budżetu gminy Wydminy na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony powietrza i gospodarki wodnej. Jest korzystniejsza forma dofinansowania. Szerzej omówię to w wolnych wnioskach.
Przewodnicząca Rady Gminy Grażyna Plato: Pkt 12 zostaje zdjęty z porządku obrad. Przesunięcie numeracji porządku obrad.
1013 Radny Marek Naruszewicz opuścił posiedzenie Sesji Rady Gminy (na sali 13 Radnych)
Głosowanie zmienionego porządku obrad.
ZA: 13
PRZECIW: 0
WSTRZYMAŁO SIĘ: 0
Porządek obrad został zmieniony.
Ad. 3
Przyjęcie protokołu z XXXIII Sesji Rady Gminy Wydminy.
Przewodnicząca Rady Gminy Grażyna Plato: Do dnia dzisiejszego nie wpłynęły wnioski dotyczące tego protokołu. Czy w dniu dzisiejszym ktoś chce złożyć jakieś wnioski?
Brak wniosków.
1015 Radny Marek Naruszewicz powrócił posiedzenie Sesji Rady Gminy (na sali 14 Radnych)
Protokół z XXXIII posiedzenia Komisji został poddany pod głosowanie:
ZA: 11
PRZECIW: 0
WSTRZYMAŁO SIĘ: 3
Protokół został przyjęty.
Ad. 4
Przyjęcie protokołu z XXXIV Sesji Rady Gminy Wydminy.
Przewodnicząca Rady Gminy Grażyna Plato: Do dnia dzisiejszego nie wpłynęły wnioski dotyczące tego protokołu. Czy w dniu dzisiejszym ktoś chce złożyć jakieś wnioski?
Radna Elżbieta Januszkiewicz: Czy jest możliwość, żeby projekt protokołu był dostępny w wersji elektronicznej na skrzynkach mailowych przed przyjęciem?
Wójt Radosław Król: Projekty do czasu uchwalenia są poufne. Musieliby Państwo mieć profil zaufany. Jeżeli byłaby propozycja ze strony Rady, to gmina może coś takiego zrobić.
Przewodnicząca Rady Gminy Grażyna Plato: Jeżeli ktoś z Radnych jest zainteresowany, to proszę o kontakt z biurem rady.
Wójt Radosław Król: Jeżeli ponad połowa Radnych będzie zainteresowana, to wyposażymy Radnych w urządzenia elektroniczne.
Sekretarz Alina Romanowicz: Była propozycja przesyłania dokumentów za pomocą aplikacji ESESJA.
Protokół z XXXIV posiedzenia Komisji został poddany pod głosowanie:
ZA: 10
PRZECIW: 0
WSTRZYMAŁO SIĘ: 4
Protokół został przyjęty.
 
Ad. 5
Sprawozdanie z pracy Wójta w okresie między sesjami.
Sprawozdanie  z pracy Wójta  stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Ad. 6 i 7
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wydminy na lata 2017-2027 oraz Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Wydminy na 2017 r.
Brak pytań. Opinie Komisji Wspólnej pozytywna.
GŁOSOWANIE nad uchwałą zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wydminy na lata 2017-2027:
ZA: 12
PRZECIW: 0
WSTRZYMAŁO SIĘ: 2
Uchwała została przyjęta.
Radny Waldemar Samborski: W § 801 te 30 tys. zł to skąd się wzięło.
Dyrektor CUW Elżbieta Sosnowska: To przesunięcie na bieżące funkcjonowanie szkoły. Chodzi o szkołę w Gawlikach Wielkich.
Wójt Radosław Król: Związane jest to z dużymi kosztami ogrzewania szkoły.
Dyrektor CUW Elżbieta Sosnowska: Te środki pochodzą z rozliczenia funduszu sołeckiego.
Przewodnicząca Rady Gminy Grażyna Plato: Z budżetu szkoły jest ogrzewany budynek przy Orliku.
Radna Elżbieta Januszkiewicz: 6 tys. zł wpływu z tytułu kar od przewoźników. Za co ta kara? Co się dzieje z naszym gimbusem?
Wójt Radosław Król: To kara dla PKS za zmianę autobusów niezgodnie z warunkami przetargu. Taka kara została wynegocjowana przed sądem. Mamy obecnie wyłonionego przewoźnika, jest to Arriva. Na dojazd do Gawlików Wielkich przedłużyliśmy o miesiąc umową z Panem Lelą. Będzie nowy przetarg. Za nasz gimbus przewoźnik zaproponował za niską cenę za użytkowanie i postanowiliśmy go sprzedać.
Przewodnicząca Rady Gminy Grażyna Plato: Mam pytanie odnośnie monitoringu w gminie. 20 tys. zł. Kto będzie robił konserwację i ile nas to będzie kosztowało?
Wójt Radosław Król: Idea wynikła z tego, że mieliśmy na początku roku prowokację. Podłożono nam ulotkę o treści politycznej i zrobiono zdjęcie, które przesłano do prokuratury. W razie incydentu będzie można odtworzyć nagranie. Konserwację będzie wykonywała firma, która wygra przetarg.
Przewodnicząca Rady Gminy Grażyna Plato: Gdzie będzie zamontowane urządzenie obsługujące?
Podinspektor Robert Sawczuk: W serwerowni.
Z-ca Wójta Maria Dolecka: Monitoring poprawi bezpieczeństwo interesantów i pracowników, gdyż coraz częściej mamy do czynienia z agresją.
Wójt Radosław Król: Mieliśmy włamania, podpalenia, więc monitoring jest przydatny. Jak jest monitoring to niższe są opłaty za ubezpieczenie.
Przewodnicząca Rady Gminy Grażyna Plato: Czy wpłynęły dodatkowe subwencje oświatowe?
Dyrektor CUW Elżbieta Sosnowska: Nie.
Radna Justyna Samsel: W dziale wydatki jest zakup materiałów i wyposażenia dla straży pożarnej. Te 8 tys. zł zostało zdjęte ze straży pożarnej. W opisówce mamy, że przeniesiono między paragrafami. Powinno być przeniesiono między działami.
1053 Radny Marek Naruszewicz opuścił posiedzenie Sesji Rady Gminy (na sali 13 Radnych)
Brak więcej pytań. Opinia Komisji Wspólnej pozytywna.
GŁOSOWANIE nad uchwałą w sprawie zmian w budżecie Gminy Wydminy na 2017 r. z autopoprawką w opisówce:
ZA: 13
PRZECIW: 0
WSTRZYMAŁO SIĘ: 0
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
Ad. 8
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Wójt Radosław Król: W Hejbutach będzie budowana zatoczka autobusowa. Koszt około 34 tys. zł. Gmina przeznacza na ten cel 9 tys. zł.
1054 Radna Elżbieta Januszkiewicz opuściła posiedzenie Sesji Rady Gminy (na sali 12 Radnych)
Brak pytań. Opinia Komisji Wspólnej pozytywna.
GŁOSOWANIE:
ZA: 12
PRZECIW: 0
WSTRZYMAŁO SIĘ: 0
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
Ad. 9
Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
Wójt Radosław Król: Zmieniamy charakter trzech dróg wewnętrznych na drogi publiczne. Są to drogi do Ernstowa, Dudki i Gawlików Małych.
1057 Radni Elżbieta Januszkiewicz i Marek Naruszewicz powrócili na posiedzenie Sesji Rady Gminy (na sali 14 Radnych)
Brak pytań. Opinia Komisji Wspólnej pozytywna.
GŁOSOWANIE:
ZA: 13
PRZECIW: 0
WSTRZYMAŁO SIĘ: 1
Uchwała została przyjęta.
Ad. 10
Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Krainy Wielkich Jezior Mazurskich.
Wójt Radosław Król: Marszałek województwa koryguje obszary chronione. Poprawiona była kwestia możliwości budowania domów przy stawach i innych wodach. Wcześniej takiej możliwości nie było. Zakaz budowy nadal obowiązuje przy rzekach.
Brak pytań. Opinia Komisji Wspólnej pozytywna.
GŁOSOWANIE
ZA: 14
PRZECIW: 0
WSTRZYMAŁO SIĘ: 0
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
Ad. 11
Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pojezierza Ełckiego.
Brak pytań. Opinia Komisji Wspólnej pozytywna.
GŁOSOWANIE
ZA: 14
PRZECIW: 0
WSTRZYMAŁO SIĘ: 0
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
Ad. 12
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami.
Brak pytań. Opinia Komisji Wspólnej pozytywna.
GŁOSOWANIE
ZA: 13
PRZECIW: 0
WSTRZYMAŁO SIĘ: 1
Uchwała została przyjęta.
Ad. 13
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Wójta Gminy Wydminy.
Radny Adam Szpak: Proszę o podanie do wiadomości mieszkańcom, którzy przybyli na sesję, jakiej wysokości jest ta opłata.
Z-ca Wójta Maria Dolecka: Wpłynął wniosek o wpis do rejestru żłobka, który powstał przy niepublicznym przedszkolu Słoneczna Kraina. Ustawodawca nakazuje pobieranie opłat za wpis. Stąd nasza propozycja 100 zł za wpis.
Wójt Radosław Król: Ustawodawca określił maksymalną stawkę za wpis 1 tys. zł., my zaproponowaliśmy symboliczną stawkę 100 zł za wprowadzenie do ewidencji gminnej.
Brak pytań. Opinia Komisji Wspólnej pozytywna.
GŁOSOWANIE
ZA: 12
PRZECIW: 0
WSTRZYMAŁO SIĘ: 2
Uchwała została przyjęta.
Ad. 14
Podjęcie uchwały w sprawie podpisania umowy partnerskiej z miastem Adampol (Turcja)
Ad. 15
Podjęcie uchwały w sprawie podpisania umowy partnerskiej z miastem Klewań (Ukraina)
Ad. 16
Podjęcie uchwały w sprawie podpisania umowy partnerskiej z miastem Arendsee (Niemcy).
Omawiane wspólnie.
Wójt Radosław Król: Proszę o autopoprawkę, ponieważ jest to miejscowość Adampol i dodamy nazwę turecką- Polonezköy. Współpraca będzie na gruncie kulturalnym i oświatowym, współpracy młodzieży. Stosujemy zasady wyznaczone przez MSZ.
1110 Radna Justyna Samsel opuściła posiedzenie Sesji Rady Gminy (na sali 13 Radnych)
Z-ca Wójta Maria Dolecka: Mieszkający tam Turcy pochodzenia Polskiego są bardzo mocno związani z Polską. Są zainteresowani tym, co się dzieje w naszym kraju.
Wójt Radosław Król: Omówię od razu pozostałe uchwały dotyczące współpracy, bo są bardzo podobne. W przypadku miejscowości Klewań, jest to miasteczko umiejscowione na Wołyniu, region rówieńskie. W ramach wyjazdu na Ukrainę, poznałem Mera Dubna. Z Dubnem współpracuje Giżycko, a z regionem rówieński współpracuje nasze województwo.  Mer Dubna zaproponował nawiązanie współpracy Wydmin z Klewaniem. Klewań ma około 8 tys. mieszkańców. Jeżeli chodzi o Arendsee, to sytuacja jest odwrotna. Burmistrz zwrócił się do województwa, że chce nawiązać współpracę z Wydminami.
1113 Radny Marek Naruszewicz opuścił posiedzenie Sesji Rady Gminy (na sali 12 Radnych)
1114 Radna Renata Bakun opuściła posiedzenie Sesji Rady Gminy (na sali 11 Radnych)
Radny Adam Szpak: W uzasadnieniu jest napisane, że nie poniesiemy żadnych kosztów. Dalej jest napisane, że będę koszty współpracy. Jak to rozumieć?
Wójt Radosław Król: Samo nawiązanie umowy nie ponosi skutków finansowych. A jeżeli będziemy chcieli np. wysłać młodzież na wycieczkę, to będziemy ponosić koszty.
Radny Roman Paluch: Nasza delegacja na Ukrainę została bardzo serdecznie przyjęta. Było wiele atrakcji, zwiedzania. Powinniśmy nawiązywać kontakty międzynarodowe. Widać tam przyjaźń do nas i chęć współpracy.
Brak pytań.
GŁOSOWANIE Ad. 14
ZA: 11
PRZECIW: 0
WSTRZYMAŁO SIĘ: 0
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
GŁOSOWANIE Ad. 15
ZA: 11
PRZECIW: 0
WSTRZYMAŁO SIĘ: 0
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
GŁOSOWANIE Ad. 16
ZA: 10
PRZECIW: 0
WSTRZYMAŁO SIĘ: 1
Uchwała została przyjęta.
Ad. 17
Interpelacje i zapytania Radnych.
Radny Adam Szpak: Mam parę pytań:
 1. Czy były czipowane psy w gminie?
 2. W czyim posiadaniu jest gimbus i czy można go sprzedać, jeżeli to był dar Ministerstwa Oświaty?
 3. Do czyjej dyspozycji jest obecnie samochód służbowy Lancia?
 4. Jaki był powód podniesienia opłat za wywóz ścieków beczkowozem?
 5. Czy województwo dołoży środki finansowe do usunięcia eternitu?
 6. Jak się toczy sprawa strzelnicy sportowej w szkole?
1130 Radny Grzegorz Beczek opuścił posiedzenie Sesji Rady Gminy (na sali 10 Radnych)
Radny Tadeusz Łukaszczuk:
 1. Kiedy będzie ponowny przetarg na komunikację autobusową?
Przewodnicząca Rady Gminy Grażyna Plato:
 1. Chciałabym, żeby Pan Wójt zrobił coś w kwestii drugiego przewoźnika. Przy jednym przewoźniku znacznie wzrosły ceny biletów autobusowych.
 2. Mam prośbę do Pana Wójta o podjęcie działań w celu utrzymania poradni K w Wydminach i sfinansowanie zakupu aparatu USG do tej poradni oraz o zapewnienie stomatologa w gminie. Obecny stomatolog odmawia wyrywania zębów.
Radny Franciszek Majcher:
 1. W imieniu mieszkańców mam prośbę o zapewnienie transportu autobusowego tak, aby ludzie pracujący w Giżycku mogli dojechać na 7 rano. Tak żeby autobus wyjeżdżał 20-25 minut po 6 rano.
Ad. 18
Odpowiedzi Wójta na interpelacje i zapytania Radnych.
Odp. Wójta na pytanie Radnego Adama Szpaka:
 1. Kierownik Referatu Komunalnego Beata Witkowska: Umowa nie została jeszcze  podpisana, ponieważ lek. wet. Brzeski, który będzie wykonywał czipowanie przebywał na dłuższym urlopie. Na czerwcowej sesji mówiliśmy, że czipowanie będzie wykonywał lek. wet. Piłat. Oczekiwaliśmy, że podczas czipowania będzie robił zdjęcia zaczipowanych psów, ale Pan Piłat odmówił. Pan Brzeski przedstawił lepszą ofertę czipowania wraz z robieniem zdjęć. Umowa zostanie podpisana w II połowie września, a czas realizacji to około miesiąca.
 2. Dyrektor CUW Elżbieta Sosnowska: okres kadencji już minął, więc możemy go sprzedać.
 3. Samochód przeznaczony jest do likwidacji, natomiast dopóki jeździ, służy do rozwozu pracowników interwencyjnych do miejsca pracy, bo nie mają samochodu, żeby dojeżdżać w teren. Musieliśmy wymienić klocki hamulcowe, ale jeszcze nam służy. Więcej już go nie będziemy remontowali.
 4. Prezes PUKiZ Rafał Osinka: Spółka rok musi zakończyć przynajmniej na „0”. W roku 2015 mieliśmy promocyjne ceny. Rok 2016 zamknął się minusem. W związku z tym musieliśmy podnieść ceny. Na tablicy ogłoszeń i na naszej stronie internetowej jest informacja o zmianie stawek. W umowie jest punkt, że stawka może ulec zmianie, że ustala je prezes zarządu spółki zarządzeniem.
 5. Dogadaliśmy się z mieszkańcami i wspólnie poniesiemy koszty. 2/3 kosztów bierzemy na siebie, 1/3 właściciel budynku.
 6. Mieszkańcy Gminy Wydminy założyli stowarzyszenie i zrealizowali inwestycje. Strzelnica musi być dopuszczona do użytkowania. Zawrzeć musimy porozumienie ze szkołą, zgodnie z intencją Ministra Obrony. Musi być porozumienie z dyrekcją szkoły, ponieważ obcy podmiot wchodzi na teren szkoły. Dzieci szkolne też będą mogły korzystać ze strzelnicy. To będzie strzelnica wiatrówkowa. Każdy będzie mógł z tej strzelnicy korzystać.
Odp. Wójta na pytania Radnego Tadeusza Łukaszczuka:
 1. Przetarg został ogłoszony. Trasy uzgodnione. Nie możemy jednak zmusić przewoźnika, żeby jechał wszędzie tam gdzie chcemy. Natomiast chcę wrócić do sytuacji z przed trzech lat, kiedy procedowaliśmy autobus z PEFRON-u, dla ludzi starszych, na trasy mniej ekonomiczne. Nasz gimbus jest już za stary. Interesował by nas autobus na około 20 miejsc.
Odp. Wójta na pytania Przewodniczącej Rady Gminy Grażynę Plato:
 1.  Odpowiedziano przy okazji odpowiedzi na pytanie Radnego Tadeusza Łukaszczuka.
 2. Jeżeli chodzi o poradnię K, to zaszło nieporozumienie. Ja nie chcę zamknięcia poradni. Jeżeli chodzi o USG, to może być sprawa prosta. Łożymy na utrzymanie szpitala. W ramach dotacji dla powiatu zobowiązać powiat do dostarczenia aparatu. Ten sprzęt byłby własnością powiatu. Na szpital nic nie przekażemy, bo tam jest skomplikowana sytuacja prawna. Pomysł z USG jest bardzo dobry. Jeżeli chodzi o stomatologa, to Pani która otworzyła gabinet na dworcu ma komplet punktów z NFZ. Jednakże zębów nie wyrywa. To jest do poruszenia z NFZ, żeby skontrolował stomatologa.
Odp. Wójta na interpelację Radnego Franciszka Majchera:
 1. Jeżeli chodzi o kursy do Giżycka, to mamy porozumienie z Arriwą i poproszę Panią Elżbietę Sosnowską, żeby skontaktowała się z nimi i zapytała, czy jest możliwość zapewnienia autobusu po godzinie 6 rano.
Dyrektor CUW Elżbieta Sosnowska: Arriwą jest chętna do współpracy, jednakże rozpoczął się nowy rok szkolny i w tej chwili trwa dogrywanie transportu dzieci do szkół. Niedługo na pewno zostaną uruchomione autobusy do Giżycka. Konkurencja zrobi swoje i ceny biletów na pewno spadną.
Ad. 18
Wolne wnioski i informacje.
Radny Franciszek Majcher: Cały czas stoi woda przy trzecim bloku na ul. Dworcowej.
Przewodnicząca Rady Gminy Grażyna Plato: Proszę, aby na zebraniach wiejskich reklamować naszą spółdzielnię socjalną.
Maria Lisowska: Dziękuję panu Wójtowi za kontenery na śmieci nad jeziorem, a Panu Sołtysowi za kosze na ul. Dworcowej. Mam pytania:
 1. Po co jest łódź dla strażaków? W tym roku wypłynęła ze dwa razy na jezioro.
 2. Co dalej z rynkiem? Za co gmina bierze pieniądze, skoro tam piach.
 3. Co z kotami na rynku?
 4. Co dalej z zielenią przy ul. Dworcowej? Wspólnota dba o nie od prawie 30 lat. Może za symboliczną złotówkę sprzedać wspólnotom?
 5. Co z ogródkami za blokami na ul. Dworcowej? Czy mieszkańcy nadal będą mogli z nich korzystać?
Wójt Radosław Król: Jeżeli chodzi o rynek, to chcielibyśmy już poprawić jego stan, ale jesteśmy skupieni na budowie dróg. Postaramy się opracować koncepcję i plan zagospodarowania tego placu. Może ogłosimy konkurs. Jeżeli chodzi o koty, to jest to miejsce wyznaczone do dokarmiania, może niefortunne trochę, ale ludzie się godzą. Jest dużo obrońców zwierząt, a zwierzęta potrzebują pomocy.
Jest koncepcja zagospodarowanie terenu, gdzie są ogródki za blokami na Dworcowej. W tym roku rozpoczną się prace projektowe. Chcemy w przyszłym roku zacząć budowę. A jeżeli chodzi o zagospodarowanie terenu zielonego, to zleciłem naszej prawniczce sprawdzenie, czy można ten teren przekazać wspólnocie.
Jeżeli chodzi o łódź strażacką, to lepiej jak ona jest i lepiej żeby nie była wykorzystywana. Służy ona do akcji ratowania ludzi. Strażacy pływają też w ramach ćwiczeń. Zastanowimy się w przyszłości nad patrolami przy plażach.
1221 Radny Tadeusz Łukaszczuk opuścił posiedzenie Sesji Rady Gminy (na sali 9 Radnych)
Sekretarz Alina Romanowicz: Na każdym zebraniu mieszkańcy są informowani o powstaniu spółdzielni socjalnej. Prezes spółdzielni poinformowała mnie, że cennik usług jest już opracowany.
Sołtys Orłowa Jolanta Herbich: Jak wygląda sprawa przejęcia działki w Łękuku od agencji rolnej.
Wójt Radosław Król: W tej sprawie mamy problem. Zmienia się sytuacja prawna agencji. Pracownik który tą sprawę prowadził już nie pracuje, tak samo pod znakiem zapytania stoi przejęcie gruntu w Dudce.
Ad. 19
Zamknięcie sesji.
Przewodnicząca Rady Gminy Grażyna Plato: Porządek XXXV sesji został wyczerpany w związku z tym następuje zamknięcie XXXV sesji. Dziękuję bardzo. Sesję zakończono o godzinie 1230.
 
                                                                                  Przewodnicząca Rady Gminy Wydminy
            /-/   
                                                                                                       Grażyna Plato
Protokołował:
Piotr Kruniewicz

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Wydminy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-02-26
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Piotr Kruniewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-02-26 21:18:08
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-02-26 21:18:12
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-02-26 21:18:12
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
432 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony