ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Wydminy
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Protokół Nr XXXVI/17 z XXXVI posiedzenia Sesji Rady Gminy Wydminy z dnia 11 października 2017 roku

Informacja ogłoszona dnia 2019-02-26 21:19:28 przez Administrator systemu

Akapit nr 1 - brak tytułu

 Protokół Nr XXXVI/17
z XXXVI posiedzenia Sesji Rady Gminy Wydminy z dnia 11 października 2017 roku
 
Posiedzenie Sesji trwało od godziny 1050 do godziny 1237 w sali dolnej Gminnego Ośrodka Kultury w Wydminach. Posiedzenie XXXVI Sesji Rady Gminy Wydminy prowadziła Przewodnicząca Rady Gminy Wydminy Pani Grażyna Plato.
Radni obecni na Sali obrad :
- lista Radnych obecnych na posiedzeniu stanowi załącznik nr 1 do protokołu
W obradach uczestniczyli:
- lista osób uczestniczących w posiedzeniu stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
W posiedzeniu brali udział także sołtysi sołectwa gminy Wydminy:
-lista obecności sołtysów uczestniczących w posiedzeniu stanowi załącznik nr 3 do protokołu
Ad. 1
Otwarcie sesji.
Przewodnicząca Rady Gminy Grażyna Plato powitała Z-cę Wójta Gminy Wydminy Marię Dolecką, obsługę prawną, skarbnika, dyrektorów jednostek, sołtysów, wszystkich gości i radnych dziękując za przybycie i otworzyła obrady XXXVI sesji Rady Gminy. Przewodnicząca Rady Gminy Grażyna Plato na sekretarza powołała Radnego Leszka Pałdynę, na co ten wyraził zgodę. Przewodnicząca Rady Gminy Grażyna Plato stwierdziła, że na 15 radnych ustawowego składu Rady Gminy zgodnie z listą obecności, w posiedzeniu uczestniczy 14 radnych, wobec czego istnieje wymagane quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Ad. 2
Odczytanie porządku obrad.
Przewodnicząca Rady Gminy Grażyna Plato odczytała porządek obrad. Zawiadomienie o sesji stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Głosowanie wniosku Z-cy Wójta.
ZA: 14
PRZECIW: 0
WSTRZYMAŁO SIĘ: 0
Wniosek został przyjęty jednogłośnie.
Przewodnicząca Rady Gminy Grażyna Plato: Numeracja porządku obrad ulega przesunięciu. Kończymy na punkcie 18.
Głosowanie zmienionego porządku obrad.
ZA: 14
PRZECIW: 0
WSTRZYMAŁO SIĘ: 0
Porządek obrad został zmieniony.
Ad. 3
Przyjęcie protokołu z XXXV Sesji Rady Gminy Wydminy.
Przewodnicząca Rady Gminy Grażyna Plato: Do dnia dzisiejszego nie wpłynęły wnioski dotyczące tego protokołu. Czy w dniu dzisiejszym ktoś chce złożyć jakieś wnioski?
Radna Elżbieta Januszkiewicz: Nie było praktykowane przesyłanie projektów protokołów w wersji elektronicznej. Mój adres mailowy jest w profilu zaufanym i chcę, żeby projekty były przesyłane na mój adres mailowy.
Protokół z XXXV posiedzenia Komisji został poddany pod głosowanie:
ZA: 12
PRZECIW: 0
WSTRZYMAŁO SIĘ: 2
Protokół został przyjęty.
Ad. 4
Sprawozdanie z pracy Wójta w okresie między sesjami.
Sprawozdanie  z pracy Wójta  stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Radna Elżbieta Januszkiewicz: Sprawa dowozu dzieci do Gawlików Wielkich, czy już jest po przetargu?
Z-ca Wójta Maria Dolecka: Tak. Wygrał Pan Lelo.
Radna Elżbieta Januszkiewicz: Dlaczego poza Gawlikami inna firma dowozi dzieci?
Z-ca Wójta Maria Dolecka: Przedstawiła korzystniejszą ofertę.
Radna Elżbieta Januszkiewicz: Korzystniejsza dla gminy?
Kierownik Referatu Komunalnego Beata Witkowska: Mieliśmy możliwość wykonania ofert częściowych. Wykonawcy mogli składać oferty na wybrane trasy. Wygrywały najkorzystniejsze oferty.
Ad. 5
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Wydminy na 2017 r.
Przewodnicząca Rady Gminy Grażyna Plato: Zmieniła się podstawa prawna ustawy o samorządzie gminnym. Wszystkie uchwały będą z autopoprawką.
Radna Elżbieta Januszkiewicz: Dział 710, zwiększenie o 25 tys. zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu geodezji i kartografii. Czy może chodzi o wytyczenie dróg na osiedlu?
Skarbnik Krystyna Truchan: Zwiększamy na wycenę nieruchomości. Wpłynęły wnioski mieszkańców o sprzedaż gruntów.
Kierownik Referatu Komunalnego Beata Witkowska: Ciężko jest wyszczególnić wszystkie miejscowości w których będziemy wykonywali prace geodezyjne. W Wydminach na ul. Grunwaldzkiej i ul. Kolejowej. Trzeba nieruchomości podzielić i wycenić. Drogi na osiedlu też są uwzględnione. Zamierzamy się spotkać z mieszkańcami.   
Brak więcej pytań. Opinia Komisji Wspólnej pozytywna.
GŁOSOWANIE nad uchwałą z autopoprawką:
ZA: 14
PRZECIW: 0
WSTRZYMAŁO SIĘ: 0
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
Ad. 6
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Giżyckiego.
Brak pytań. Opinia Komisji Wspólnej pozytywna.
GŁOSOWANIE nad uchwałą z autopoprawką:
ZA: 14
PRZECIW: 0
WSTRZYMAŁO SIĘ: 0
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
Ad. 7
Podjęcie uchwały w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
1113 Radna Elżbieta Januszkiewicz opuściła posiedzenie Sesji Rady Gminy (na sali 13 Radnych)
Brak pytań. Opinia Komisji Wspólnej pozytywna.
GŁOSOWANIE nad uchwałą z autopoprawkami:
ZA: 13
PRZECIW: 0
WSTRZYMAŁO SIĘ: 0
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
Ad. 8
Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XIX/139/2016 Rady Gminy Wydminy z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy studni wierconych.
Brak pytań. Opinia Komisji Wspólnej pozytywna.
GŁOSOWANIE nad uchwałą z autopoprawką:
ZA: 13
PRZECIW: 0
WSTRZYMAŁO SIĘ: 0
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
Ad. 9
Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad i trybu udzielenia dotacji celowej z budżetu gminy Wydminy na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony powietrza i gospodarki wodnej.
Przewodnicząca Rady Gminy Grażyna Plato: W nazwie jest dofinansowanie kosztów inwestycji. 10 % ma być wkładu własnego?
Kierownik Referatu Komunalnego Beata Witkowska: W przypadku korzystanie z pożyczki wojewódzkiego funduszu, gdzie wymagany jest wkład własny, my pokrywamy ten wkład, ale nie więcej niż 3 tys. zł.
Skarbnik Krystyna Truchan: Jest to opisane w § 4 ust 1 pkt 2 regulaminu.
Radca Prawny Marta Wojsa: Nadal jest to forma dotacji dla tego zadania.
Brak pytań. Opinia Komisji Wspólnej pozytywna.
GŁOSOWANIE nad uchwałą z autopoprawką:
ZA: 12
PRZECIW: 0
WSTRZYMAŁO SIĘ: 1
Uchwała została przyjęta.
Ad. 10
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok.
Brak pytań. Opinia Komisji Wspólnej pozytywna.
GŁOSOWANIE nad uchwałą z autopoprawką:
ZA: 12
PRZECIW: 0
WSTRZYMAŁO SIĘ: 1
Uchwała została przyjęta.
Ad. 11
Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Gawlikach Wielkich w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Gawlikach Wielkich.
Brak pytań. Opinia Komisji Wspólnej pozytywna.
GŁOSOWANIE nad uchwałą z autopoprawką:
ZA: 13
PRZECIW: 0
WSTRZYMAŁO SIĘ: 0
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
Ad. 12
Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Feliksa Nowowiejskiego w Wydminach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Feliksa Nowowiejskiego w Wydminach.
Brak pytań. Opinia Komisji Wspólnej pozytywna.
GŁOSOWANIE nad uchwałą z autopoprawką:
ZA: 13
PRZECIW: 0
WSTRZYMAŁO SIĘ: 0
Uchwała została przyjęta jednogłośnie
Ad. 13
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu partnerskiego pn. „Synergia” w ramach Osi priorytetowej 11 włączenie społeczne, Poddziałania 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Z-ca Wójta Maria Dolecka: Oprócz autopoprawki dotyczącej podstawy prawnej dot. Ustawy o samorządzie, należy wprowadzić autopoprawkę dot. podstawy prawnej ustawy o pomocy społecznej.
Z-ca Kierownika GOPS Kamil Purłan: Dokonano poprawki stylistycznej, zapis będzie brzmiał „Gmina Wydminy zobowiązuje się do zapewnienia wkładu własnego na realizację projektu w formie niepieniężnej”.
Brak pytań. Opinia Komisji Wspólnej pozytywna.
GŁOSOWANIE nad uchwałą z autopoprawkami:
ZA: 13
PRZECIW: 0
WSTRZYMAŁO SIĘ: 0
Uchwała została przyjęta jednogłośnie
Ad. 15
Interpelacje i zapytania Radnych.
Radny Adam Szpak:
 1. Pytam w imieniu sołtysa Cybulek, Pana Stefana Sawczuka pytam, co z drogą do Cybulek. Miała być wykonywana z tłucznia łupanego, nie okrągłego. Wykonawca się nie dostosował i Sołtys nie zgodził się na wykonanie prac i chciał by wykonane było jak zaplanował.
 2. Czy dużo wniosków do budżetu wpłynęło na przyszły rok?
 3. Jak będzie zorganizowane czipowanie psów? 
Radny Franciszek Majcher:
 1. Za blokiem nr 3b na ul. Dworcowej stoi woda, tak samo jest na ul. Szkolnej.
 2. Ul. Klonowa jest w fatalnym stanie.
Radny Waldemar Samborski:
 1. Nad jeziorem koło mostu powycinane są gałęzie i wrzucone do wody.
Radna Justyna Samsel:
 1. Chodzi mi o topole w Berkowie, które zagrażają bezpieczeństwu mieszkańców. One rosną na gruncie prywatnym, a gałęzie spadają na drogę.
1134 Radna Justyna Samsel opuściła posiedzenie Sesji Rady Gminy (na sali 12 Radnych)
Radny Tadeusz Łukaszczuk:
 1. W Orłowie nie palą się latarnie uliczne.
 2. Na jakim etapie jest budowa drogi w Grądzkich?
Przewodnicząca Rady Gminy Grażyna Plato:
 1. W Grądzkich koło Państwa Słuchockich nie palą się trzy latarnie od półtora miesiąca.
1136 Radna Justyna Samsel powróciła na posiedzenie Sesji Rady Gminy (na sali 13 Radnych)
1136 Radna Renata Bakun opuściła posiedzenie Sesji Rady Gminy (na sali 12 Radnych)
Radny Wiesław Dereziński:
 1. Jako gospodarz stwierdzam, że trzeba coś zrobić z żurawiami. Na naszych polach (Szczepanki) są tysiące żurawi.
 2. Należy udrożnić Rzeką Staświnkę. Bobry spiętrzyły wodę i na okolicznych terenach zrobiły sobie ostoję. Spowodowało to zalewanie pól rolników.
 3. Rolnicy zgłaszali do RDOŚ szkody w maju i do tej pory nie było żadnej reakcji. Trzeba coś z tym zrobić.
Ad. 16
Odpowiedzi Wójta na interpelacje i zapytania Radnych.
Odp. Z-cy Wójta na pytanie Radnego Adama Szpaka:
 1. Kierownik Referatu Komunalnego Beta Witkowska: Było nieporozumienie pomiędzy wykonawcą a sołtysem. Zapraszam Pana Radnego do naszego pracownika od dróg, on wyjaśni.
1143 Radna Justyna Samsel opuściła posiedzenie Sesji Rady Gminy (na sali 11 Radnych)
 1. Skarbnik Krystyna Truchan: Ile konkretnie to nie odpowiem, dużo. Wpłynęły wnioski z zewnątrz i zostały przekierowane do komórek których dotyczą. Wpłynęły wnioski od pracowników. Wpłynęły wnioski ze szkół i jednostek organizacyjnych.
 2. Przewodnicząca rady Gminy Grażyna Plato: Od dziś Pani Jolanta Bazylak będzie dzwoniła do wszystkich sołtysów, żeby wyjaśnić wszelkie wątpliwości. Z-ca Wójta Maria Dolecka: Lekarz dokonujący czipowania psów może również zajść do domu i tam zaczipować. Oczywiście bezpłatnie.
Odp. Z-cy Wójta na pytanie Radnego Franciszka Majchera:
 1. Kierownik Referatu Komunalnego Beta Witkowska: Ten problem zostanie rozwiązany. Mamy tam poletko rozsączające, które spełnia swoją funkcję. Trzeba cierpliwości. Jak będziemy wykonywali instalację deszczową, to ta ulica też będzie podłączona.
 2. Kierownik Referatu Komunalnego Beta Witkowska: Tam jest nawierzchnia żwirowa. Należy zrobić poważną inwestycję. Teraz skupiamy się na innych drogach.
Odp. Z-cy Wójta na pytanie Radnego Waldemara Samborskiego:
 1. Nie PUKiZ wycinał te gałęzie. Pan Wójt w tej sprawie podejmie decyzję.
Odp. Z-cy Wójta na pytanie Radnej Justyny Samsel:
 1. Kierownik Referatu Komunalnego Beta Witkowska: Wystosowaliśmy pismo do właściciela gruntu i mamy nadzieję na szybką reakcję. My nie możemy właściciela zmusić do wycięcia drzewa, możemy tylko prosić.
Odp. Z-cy Wójta na pytanie Radnego Tadeusza Łukaszczuka:
 1. Zostanie zgłoszone do sprawdzenia.
 2. Trwają prace przygotowawcze.
Odp. Z-cy Wójta na pytanie Przewodniczącej Rady Gminy Grażyny Plato:
 1. Zostanie zgłoszone do sprawdzenia.
Odp. Z-cy Wójta na pytanie Radnego Wiesława Derezińskiego:
 1. 2. i 3: To jest do poruszenia razem z sąsiednimi gminami i organizacjami rolniczymi. Przewodnicząca Rady Gminy Grażyna Plato: proponuję żeby zajęła się tym komisja rolna.
Ad. 17
Wolne wnioski i informacje.
Radny Wiesław Dereziński: Jak obeschnie, to drogi trzeba poprawić.
Sołtys Orłowa Jolanta Herbich: Jak komisja będzie obradować, to proszę pomyśleć o bobrach, bo Orłowo będzie leżeć na wyspie. Mam pytanie odnośnie panteonu. Czy poza cmentarzem będzie utwardzone wejście do cmentarza?
Kierownik Referatu Komunalnego Beta Witkowska: Między asfaltem a bramą cmentarza nie będziemy utwardzać. Trzeba to uzgodnić z powiatem, bo on jest właścicielem gruntu.
Radny Adam Szpak: Udało się w końcu zrobić przepust w Gębałkach, za co bardzo dziękuję Pani Beacie Witkowskiej i Panu Wiesławowi Grześkowiczowi.
Z-ca Wójta Maria Dolecka: Podziękowania należą się przede wszystkim panu Wójtowi.
Ad. 14
Prezentacje z wyjazdów delegacji gminnej na Ukrainę i do Niemiec.
Relację z wyjazdu na Ukrainę przedstawił podinspektor Paweł Grądzki.
1222 Radny Adam szpak opuścił posiedzenie Sesji Rady Gminy (na sali 10 Radnych)
Relację z wyjazdu do Niemiec przedstawiła Przewodnicząca rady Gminy Grażyna Plato.
Ad. 18
Zamknięcie sesji.
Przewodnicząca Rady Gminy Grażyna Plato: Porządek XXXVI sesji został wyczerpany w związku z tym następuje zamknięcie XXXVI sesji. Dziękuję bardzo. Sesję zakończono o godzinie 1237.
                                                                                  Przewodnicząca Rady Gminy Wydminy
               
                                                                                                       Grażyna Plato
Protokołował: Piotr Kruniewicz

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Wydminy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-02-26
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Piotr Kruniewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-02-26 21:19:25
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-02-26 21:19:28
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-02-26 21:19:28
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
456 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony