ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Wydminy
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Protokół Nr XXXVIII/17 z XXXVIII posiedzenia Sesji Rady Gminy Wydminy z dnia 28 grudnia 2017 roku

Informacja ogłoszona dnia 2019-02-26 21:20:55 przez Administrator systemu

Akapit nr 1 - brak tytułu

Protokół Nr XXXVIII/17
z XXXVIII posiedzenia Sesji Rady Gminy Wydminy z dnia 28 grudnia 2017 roku
 
Posiedzenie Sesji trwało od godziny 1020 do godziny 1139 oraz od godziny 1147 do godziny 1400 w sali dolnej Gminnego Ośrodka Kultury w Wydminach. Posiedzenie XXXVIII Sesji Rady Gminy Wydminy prowadziła Przewodnicząca Rady Gminy Wydminy Grażyna Plato.
Radni obecni na Sali obrad :
Lista obecności Radnych obecnych na posiedzeniu stanowi załącznik nr 1 do protokołu
W obradach uczestniczyli:
Lista osób uczestniczących w posiedzeniu stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
W posiedzeniu brali udział także sołtysi sołectwa gminy Wydminy:
Lista obecności sołtysów uczestniczących w posiedzeniu stanowi załącznik nr 3 do protokołu
 
Ad. 1
Otwarcie sesji.
Przewodnicząca Rady Gminy Grażyna Plato powitała Wójta Gminy Wydminy, Panią Wiolettę Panasiewicz – Dyrektor Biura LGR Wielkie Jeziora Mazurskie, Stanisława Tołwińskiego, Mirosława Dworaka, Jarosława Berezę, sekretarza, skarbnika, dyrektorów jednostek, sołtysów, wszystkich gości i radnych dziękując za przybycie i otworzyła obrady XXXVIII sesji Rady Gminy. Przewodnicząca Rady Gminy Grażyna Plato na sekretarza powołała Radnego Leszka Pałdynę, na co ten wyraził zgodę. Przewodnicząca Rady Gminy Grażyna Plato stwierdziła, że na 15 radnych ustawowego składu Rady Gminy zgodnie z listą obecności, w posiedzeniu uczestniczy 14 radnych, wobec czego istnieje wymagane quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.
 
Ad. 2
Odczytanie porządku obrad.
Przewodnicząca Rady Gminy Grażyna Plato: Poproszę o wystąpienie Pana Stanisława Tołwińskiego.
Pan Stanisław Tołwiński podziękował za zaangażowanie Gminy Wydminy oraz OSP w Wydminach w organizacji Mazury Air Show oraz wręczył Wójtowi Radosławowi Królowi i Jarosławowi Berezie dyplomy.
Wójt Radosław Król: Dziękuję bardzo.
Przewodnicząca Rady Gminy Grażyna Plato odczytała porządek obrad.
Zawiadomienie o sesji stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Wójt Radosław Król: Mam wniosek, żeby Pani Wioletta Panasiewicz zabrała głos przed sprawozdaniem wójta z pracy. Mam również dodatkową uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wydminy na lata 2018-2022. Proponuję po uchwaleniu budżetu w punkcie 13.
Przewodnicząca Rady Gminy Grażyna Plato: Czy są pytania w sprawie wniosku Pana Wójta?
Brak pytań.
Głosowanie nad wnioskiem wójta.
ZA: 14
PRZECIW: 0
WSTRZYMAŁO SIĘ: 0
Wniosek został przyjęty.
Głosowanie zmienionego porządku obrad.
ZA: 14
PRZECIW: 0
WSTRZYMAŁO SIĘ: 0
Porządek obrad został zmieniony.
Przewodnicząca Rady Gminy Grażyna Plato: Numeracja porządku obrad ulega przesunięciu. Punkt 13 staje się punktem 14, kończymy na punkcie 17. Proszę o zabranie głosu Panią Wiolettę Panasiewicz.
Dyrektor Biura LGR Wioletta Panasiewicz przedstawiła dokonania LGR w poprzednich latach, m. in. ilości i rodzaj realizowanych programów konkursowych i grantowych przeznaczonych dla sektora gospodarczego i publicznego.
Wójt Radosław Król: W ramach pracy biura jest utworzony punkt konsultacyjny.
1045 Radna Renata Bakun opuściła posiedzenie Sesji Rady Gminy (na sali 13 Radnych)
 
Ad. 3
Przyjęcie protokołu z XXXVII Sesji Rady Gminy Wydminy.
Przewodnicząca Rady Gminy Grażyna Plato: Do dnia dzisiejszego nie wpłynęły wnioski dotyczące tego protokołu. Czy w dniu dzisiejszym ktoś chce złożyć jakieś wnioski?
Protokół z XXXVII posiedzenia został poddany pod głosowanie:
ZA: 10
PRZECIW: 0
WSTRZYMAŁO SIĘ: 3
Protokół został przyjęty.
 
Ad. 4
Sprawozdanie z pracy Wójta w okresie między sesjami.
Sprawozdanie  z pracy Wójta  stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
 
Ad. 5
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Wydminy na 2017 r.
Brak pytań. Opinia Komisji Wspólnej pozytywna.
GŁOSOWANIE:
ZA: 12
PRZECIW: 0
WSTRZYMAŁO SIĘ: 1
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad. 6
Podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji i przyjęcia do realizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Wydminy na lata 2016-2020”.
1100 Radna Elżbieta Januszkiewicz opuściła posiedzenie Sesji Rady Gminy (na sali 12 Radnych)
Brak pytań. Opinia Komisji Wspólnej pozytywna.
GŁOSOWANIE:
ZA: 12
PRZECIW: 0
WSTRZYMAŁO SIĘ: 0
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad. 7
Podjęcie uchwały w sprawie wykonania prac na potrzeby ochrony przyrody na drzewie stanowiącym pomnik przyrody rosnącym na działce nr geod. 720/2 w miejscowości Wydminy.
Brak pytań. Opinia Komisji Wspólnej pozytywna.
GŁOSOWANIE:
ZA: 12
PRZECIW: 0
WSTRZYMAŁO SIĘ: 0
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad. 8
Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wydminy.
Przewodnicząca Rady Gminy Grażyna Plato: Uchwała nie była opiniowana na komisji bo zabrakło nam czasu.
Radny Adam Szpak: Składam wniosek aby nasi przedstawiciele w związku śmieciowym zaprosili prezesa związku na spotkanie z mieszkańcami w sprawie wzrostu opłat za wywóz śmieci oraz w sprawie worków na śmieci które mają być zamiast kubłów.
1106 Radna Elżbieta Januszkiewicz powróciła na posiedzenie Sesji Rady Gminy (na sali 13 Radnych)
Wójt Radosław Król: Można zorganizować takie spotkanie. Stawki zostały zatwierdzone poprzez głosowanie. Ja oraz Pani Justyna Samsel byliśmy przeciw. Worki są wygodniejsze, bo nie każdy może postawić 5 kubłów na swojej posesji. Przewodniczący związku niestety zwołuje posiedzenia wtedy, gdy my nie możemy się pojawić. Dzisiaj o godz. 10 rozpoczęło się budżetowe posiedzenie związku.
Przewodnicząca Rady Gminy Grażyna Plato: Czy będą skutki, jak nie przyjmiemy tego regulaminu?
Wójt Radosław Król: Będzie obowiązywała poprzednia uchwała. Ale prawo się zmienia od 1 stycznia i będziemy musieli dostosować się do nowych przepisów.
Przewodnicząca Rady Gminy Grażyna Plato: Nikt nie słucha mieszkańców, szczególnie rolników. Rolnik nie ma możliwości przechowywania śmieci w workach, chociażby ze względu na wałęsające się psy, które rozrywają worki. A jak szkło w workach przechowywać? Uważam że ten regulamin jest napisany tak, żeby przewodniczącemu było wygodnie. Ja za takim regulaminem nie zagłosuje.
Radny Tadeusz Łukaszczuk: Niech związek da dla każdego stojaki na worki na śmieci.
Radny Adam Szpak: Teraz wiele śmieci jest wywożonych do lasu, a po podniesieniu stawek będzie jeszcze więcej śmieci wyrzucanych.
Radna Justyna Samsel: Niestety z Panem Wójtem jesteśmy w mniejszości w głosowaniach.
Wójt Radosław Król: Proponowaliśmy trzyletni okres przejściowy. Dowiem się, czy istnieje możliwość zmiany związku, albo ewentualnie sami zajmiemy się wywozem śmieci. Przygotuję warianty rozwiązanie tego kryzysu. Chcemy również, żeby to gminy zajmowały się edukacją ekologiczną.
Radny Waldemar Samborski: Wrócę do pytania Pani Przewodniczącej, jakie będą skutki odrzucenia regulaminu? Czy będą obowiązywały stawki jak w poprzedniej uchwale?
Przewodnicząca Rady Gminy Grażyna Plato: Po przyjęciu uchwały będziemy musieli ją przestrzegać. Uważam, że odrzucenie uchwały zmusi związek do rozmów z nami.
Wójt Radosław Król: Proszę Radę o opracowanie pełnomocnictwa dla mnie do wystąpienia ze związku śmieciowego.
Przewodnicząca Rady Gminy Grażyna Plato: Jak regulamin nie zostanie przyjęty, to poproszę Panią Sekretarz o sporządzenie stanowiska Rady w tej sprawie.
Radny Leszek Pałdyna: Jak przystępowaliśmy do związku, to myśleliśmy, że się poprawi czystość. Nie zmieniło się nic, a stawki wzrosły. Nie będę głosował za tym regulaminem.
Radny Roman Paluch: Związek śmieciowy nadużywa swojej władzy wobec nas, bo jeżeli zostały ustalone jakieś zasady, to powinny one obowiązywać. Odgórnie w wąskim gronie ustalają stawki, a od nas oczekują przegłosowania regulaminu. Będę przeciwny temu regulaminowi.
Skarbnik Krystyna Truchan: Mam Pytanie do Radnej Justyny Samsel, dlaczego te stawki wzrosły, czy są jakieś straty?
Radna Justyna Samsel: Wręcz przeciwnie, związek osiąga zyski. Pan Ogłuszko jest nieugięty, jakiekolwiek nasze wnioski są odrzucane.
Przewodnicząca Rady Gminy Grażyna Plato: Na sesji Rady Gminy Giżycko Pan Prezes wzrost cen uzasadniał odległościami jakie muszą pokonać śmieciarki.
GŁOSOWANIE nad uchwałą:
ZA: 0
PRZECIW: 11
WSTRZYMAŁO SIĘ: 2
Uchwała została odrzucona.
Przewodnicząca Rady Gminy Grażyna Plato: Ogłaszam 5 minut przerwy.
 
Przerwa w posiedzeniu od godz. 1139 do godz. 1147.
 
Radny Marek Naruszewicz po przerwie nie powrócił na posiedzenie Sesji Rady Gminy (na sali 12 Radnych)
Ad. 9
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o numerach 228/1, 229/2, 229/3, 229/4, 229/5, 230, 231/2, 231/3, 231/4,231/5, 231/6, 509 i 510 w obrębie geodezyjnym Gawliki Wielkie, gmina Wydminy z przeznaczeniem tereny usług turystyki i rekreacji indywidualnej.
Przewodnicząca Rady Gminy Grażyna Plato: W związku z tym, że Pan Wójt z pracownikami przygotowuje stanowisko, przejdziemy do punktu 10.
 
Ad. 10
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2018 rok.
Podinspektor Paweł Grądzki: Gmina jest zobowiązana do przyjęcia takiego programu. Dotyczy to koncesji alkoholowych i punktów sprzedaży, terapeutów, grup anonimowych alkoholików. Współpracujemy z Wojewódzkim Ośrodkiem Terapii Uzależnień w Giżycku.
Przewodnicząca Rady Gminy Grażyna Plato: Jakie są zmiany w stosunku do poprzedniego roku? Proszę o naniesienie autopoprawki w punkcie 4, gdyż gimnazja zostały zlikwidowane.
Dyrektor CUW Elżbieta Sosnowska: Jeszcze gimnazja istnieją, więc określenie „ponadgimnazjalne” jest właściwe.
Wójt Radosław Król: Proponuję „szkół średnich i zawodowych”. Poprawka w punkcie 4 ust 2.
Podinspektor Paweł Grądzki: Jeżeli chodzi o zmiany to dodano współpracę z nowo otwartym posterunkiem Policji w Wydminach. Jest Klub Integracji Społecznej.
Wójt Radosław Król: Więcej zmian nie ma. Finansujemy naszych beneficjentów w Centrum Integracji Społecznej.
Przewodnicząca Rady Gminy Grażyna Plato: Proszę o autopoprawkę. Nie ma już Zespołu Szkół w Gawlikach Wielkich. Jest Szkoła Podstawowa w Gawlikach Wielkich. W punkcie 4 odnośnie instytucji współpracujących. Ile jest członków w klubie aa?
Podinspektor Paweł Grądzki: To jest zmienne. Około 10 osób.
Przewodnicząca Rady Gminy Grażyna Plato: Pkt 12 tabeliCykliczne badania i systematyczne monitorowanie problematyki uzależnień w gminie”. Na czym te badania polegają?
Podinspektor Paweł Grądzki: Możemy prowadzić takie badania i zbieramy dane ze szkół.
Wójt Radosław Król: Otrzymujemy dane z Policji, szkół, GOPS-u i zespołu interdyscyplinarnego.
Przewodnicząca Rady Gminy Grażyna Plato: Proszę Pana Kamila Purłana o wyjaśnienie postanowień końcowych, t.j. stała liczba osób w CIS.
Z-ca Kierownika GOPS Kamil Purłan: To jest 7 osób.
Przewodnicząca Rady Gminy Grażyna Plato: Jak z podziałem środków, ile na alkohol a ile na narkotyki?
Skarbnik Krystyna Truchan: Większość idzie na przeciwdziałanie alkoholizmowi. Są to 3 tys. zł.
Brak dalszych pytań.
GŁOSOWANIE nad uchwałą z autopoprawką:
ZA: 12
PRZECIW: 0
WSTRZYMAŁO SIĘ: 0
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad. 9 ciąg dalszy.
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o numerach 228/1, 229/2, 229/3, 229/4, 229/5, 230, 231/2, 231/3, 231/4,231/5, 231/6, 509 i 510 w obrębie geodezyjnym Gawliki Wielkie, gmina Wydminy z przeznaczeniem tereny usług turystyki i rekreacji indywidualnej.
Wójt Radosław Król: Grupa mieszkańców posiadająca działki w Gawlikach Wielkich w bezpośrednim sąsiedztwie Jeziora Gawlik zwróciła się z prośbą o opracowanie planu. W planach gminy te grunty są przeznaczone na tereny turystyczne. My jako gmina przystąpimy do sporządzania planu. Jest to nieco ponad 10 ha. Pani urbanistka rozszerzyła plan o dwie nieruchomości KOWR, na końcu półwyspu, jest to pastwisko i grunt rolny oraz jedna działka gminna od strony wsi.
Przewodnicząca Rady Gminy Grażyna Plato: Która działka jest agencyjna?
Wójt Radosław Król: Na końcu półwyspu, działka nr 230.
Przewodnicząca Rady Gminy Grażyna Plato: Czy właściciele dziełek 509 i 510 złożyli deklarację? Jedna działka jest uzbrojona.
Wójt Radosław Król: Tak. Ta działka nie jest uzbrojona. Uzbrojona jest ta działka, która ma warunki zabudowy, a tam warunków zabudowy nie ma i nie będzie.
Radna Elżbieta Januszkiewicz: Gmina nie ma żadnego interesu w sporządzaniu takiego planu, po co to robimy?
Wójt Radosław Król: Koszty będą ponosić właściciele gruntów. Za 2-3 miesiące otrzymacie Państwo projekt planu i będziemy nad nim dyskutować.
Radny Wiesław Dereziński: jak przekwalifikujemy agencyjne działki, to oni je sprzedadzą za kilkaset tysięcy. Agencja zarobi kosztem gminy.
1217 Radna Elżbieta Januszkiewicz opuściła posiedzenie Sesji Rady Gminy (na sali 11 Radnych)
Wójt Radosław Król: Agencja nie może tego sprzedać jako rolnicze.
Przewodnicząca Rady Gminy Grażyna Plato: Czy działka agencyjna jest obecnie komuś wydzierżawiona? Jeżeli jest, to w jakiej formie i do kiedy.
Wójt Radosław Król: Nie. Jak powstanie tam jakaś inwestycja, to tym lepiej dla gminy.
Przewodnicząca Rady Gminy Grażyna Plato: Mnie interesuje, czy ta działka jest dzierżawiona. Jeżeli jest, to w jakiej formie i do kiedy. Żeby rolnik nie stracił prawa pierwokupu.
Radny Adam Szpak: Czy agencja pa prawo sporządzić taki plan?
Wójt Radosław Król: Nie. Tylko gmina. Możemy wyłączyć te działki. Ale proponuję przyjąć w takiej formie. Sprawdzimy, czy ktoś te ziemie dzierżawi.
Przewodnicząca Rady Gminy Grażyna Plato: Proszę sprawdzić. Odłożymy głosowanie i przechodzimy do punktu 11.
1224 Radna Justyna Samsel opuściła posiedzenie Sesji Rady Gminy (na sali 10 Radnych)
Ad. 11 i ad. 12 omawiane wspólnie.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wydminy oraz Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wydminy na rok 2018.
Przewodnicząca Rady Gminy Grażyna Plato: Jeżeli chodzi o projekty WPF i budżetu na 2018 rok, to wpłynęły do Rady Gminy w terminie. Do RIO również wpłynęły w terminie. Komisje pracowały do 5 grudnia, czyli też w terminie. Komisja budżetowa złożyła wniosek i opinię, które zostały przekazane Wójtowi. Proszę Panią Skarbnik o odczytanie uchwał RIO.
1227 Radne Justyna Samsel i Elżbieta Januszkiewicz powróciły na posiedzenie Sesji Rady Gminy -28na sali 12 Radnych)
Skarbnik Krystyna Truchan odczytała uchwały RIO.
Uchwała Nr RIO.VIII-0120-543/17 stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Uchwała Nr RIO.VIII-0120-544/17 stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Skarbnik Krystqna Truchan: Różne daty wpływu projektów do RIO wynikają z tego, że projekt WPF jest podpisywany i przekazywany tylko w formie elektronicznej, natomiast projekt budżetu w formie papierowej wysyłany jest pocztą. Wersja elektroniczna budżetu, ale bez podpisu elektronicznego również jest wysyłana do RIO.
Przewodnicząca Rady Gminy Grażyna Plato: Nad projektem debatowała Komisja Wspólna, która wydała pozytywną opinię bez wniosków. Komisja Budżetowo-Gospodarcza też nie wniosła wniosków. Były w drodze dyskusji naniesione autopoprawki. Wnioski nie były konieczne. Wszystko odbyło się zgodnie z terminami. Dzisiaj możemy podyskutować nad projektem budżetu, o co proszę. Proszę Panią Skarbnik o odczytanie autopoprawki, gdyż projekt budżetu wysłany został w listopadzie, a w międzyczasie zmieniła się podstawa prawna.
Skarbnik Krystyna Truchan: Zmieniła się ustawa o finansach publicznych, jest to obecnie tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077). Proponowana zmiana w WPF- kwota planu III zostanie wpisana w wykonanie 2017 roku.
Przewodnicząca Rady Gminy Grażyna Plato: Panie Wójcie, budżet bardzo ambitny, czy jest Pan w stanie obiecać jego wykonanie?
Wójt Radosław Król: Budżet będzie większy niż zakładaliśmy, ponieważ nie wprowadzaliśmy do budżetu inwestycji prawdopodobnych. Znacie Państwo strategię gminy i wiecie że mamy duże parcie na inwestycje. W styczniu wprowadzamy do budżetu wyposażenie w E-urząd. Będą inwestycje drogowe na ul. Składowej. PUKiZ przystąpił do realizacji dwóch zadań – budowa oczyszczalni w Berkowie i Pamrach. Na ukończeniu jest dokumentacja techniczna domu pogrzebowego. Gmina zamierza rozpocząć program mieszkaniowy.
Przewodnicząca Rady Gminy Grażyna Plato: Czy budowa mieszkań komunalnych „Własny kąt” wpłynie na wysokość budżetu, czy przesunie się to do spółki?
Wójt Radosław Król: Zakładamy, że przekażemy do Spółki działkę gminną pod budownictwo mieszkaniowe. Chcę to zrobić w połowie stycznia. Przekażemy również gotówkę na dokumentację techniczną. Stworzymy również zasady, komu w pierwszej kolejności przyznać mieszkanie. Nasze zaangażowanie to około 10-15 % inwestycji. Zależy nam, żeby powstały tanie mieszkania. Budżet z roku na rok wzrasta. W ciągu ośmiu lat budżet wzrósł o około 9 mln zł.
Radny Roman Paluch: Czym będzie zabezpieczony kredyt na budowę mieszkań?
Wójt Radosław Król: Hipoteką. Mieszkania będą wynajmowane, a dopiero po spłacie ostatniej raty będzie podpisanie aktu notarialnego.
Przewodnicząca Rady Gminy Grażyna Plato: 4 grudnia wpłynęła opinia Komisja Budżetowo-Gospodarcza Rady Gminy Wydminy w której pozytywnie zaopiniowano projekt budżetu. Nie wpłynęły żadne wnioski. Opinia została przyjęta jednogłośnie. Tego samego dnia Pan Wójt otrzymał tą opinię. Czy ktoś chce jeszcze zabrać głos w dyskusji?
Radna Elżbieta Januszkiewicz: Pan Wójt podpisał zarządzenie o wynagrodzeniu pracowników Urzędu Gminy, które wynika z rozporządzenia o pracownikach samorządowych. Co z pracownikami nie merytorycznymi i czy budżet ma zabezpieczenie finansowe?
Wójt Radosław Król: Dotyczy to pracowników szkół. Jak przeprowadzaliśmy reorganizację szkół, to przyświecał nam cel, żeby utrzymać stan zatrudnienia. Chcieliśmy teraz wyrównać płace dla pracowników usługowych tj. woźnych, konserwatorów, sprzątaczek. Wprowadzić wysługę lat. Roczny skutek to około 100 tys. zł.
Radny Adam Szpak: Dlaczego w projekcie budżetu nie ujęto budowy oczyszczalni w Rantach i utwardzenie terenu gminnego w centrum? Od trzech lat radzie nie mogą się doczekać asfaltu. Jak z oczyszczalnią w Gawlikach Małych? Projekt jest, a nie jest ujęte w planach na przyszły rok. Tak samo droga. W Wężówce droga w kierunku Radzi też nie jest ujęta. Nie chciałbym być przeciwny temu budżetowi, ale się wstrzymam, dlatego że od 2-3 lat nic nie jest brane pod uwagę w miejscowościach gdzie ja jestem radnym. 
Wójt Radosław Król: Żałuję bardzo, bo zawsze uważałem że jest Pan jako radny wypowiada się konstruktywnie. Przyjęliśmy strategię rozwoju gminy i Pan wniósł do niej wiele wkładu. Nie będziemy rozpoczynać inwestycji, gdzie brak jest pewności otrzymania dofinansowania zewnętrznego. Nasze pieniądze, którymi dysponujemy to 500 tys. zł do miliona. Utrzymujemy inwestycje na poziomie około 7 mln. zł. Nie opłaca się robić dróg po 100 metrów, bo to nie ma sensu. Ma Pan powód do dumy, bo na Pana terenie powstała duża inwestycja wodociągowa. Nie wszyscy mają wodociąg. Inwestycja była na prawie 4 mln. zł. Były to miejscowości Wężówka, Radzie, Ranty Gawliki Małe. Wiem że mieszkańcy czekają na asfalt. Wybudowaliśmy przez 7 lat prawie 30 kilometrów dróg asfaltowych. W tym część była remontowana. To są bardzo duże inwestycje. Jak dostaniemy dofinansowanie, to będziemy budować drogę, może nawet w przyszłym roku.
Przewodnicząca Rady Gminy Grażyna Plato: Mam pytanie. Czy oczyszczalni w Gawlikach Małych była kiedyś ujęta w budżecie? Czy w projekcie budżetu?
Radny Adam Szpak: Dwa lata temu.
Przewodnicząca Rady Gminy Grażyna Plato: Nie mogę się doprosić od paru lat wymiany oświetlenia w Gawlikach Wielkich. W obecnym budżecie też nie ma. Ale myślę, że do tej wymiany dojdzie.
Skarbnik Krystyna Truchan: Trzy razy ogłaszaliśmy przetarg, ale za każdym razem ceny były bardzo wysokie i nie stać nas było wyłożyć swoje środki.
Przewodnicząca Rady Gminy Grażyna Plato: Czy są jeszcze pytania dotyczące WPF i budżetu na przeszły rok? Nie widzę. Dyskusja była, terminy zachowane, uchwały RIO odczytane, możemy przystąpić dom głosowania.
GŁOSOWANIE nad projektem WPF z autopoprawką:
ZA: 10
PRZECIW: 0
WSTRZYMAŁO SIĘ: 2
Uchwała została przyjęta.
GŁOSOWANIE nad projektem budżetu z autopoprawką:
ZA: 11
PRZECIW: 0
WSTRZYMAŁO SIĘ: 1
Uchwała została przyjęta.
Przewodnicząca Rady Gminy Grażyna Plato: Budżet mamy zatwierdzony, wracamy do projektu uchwały dotyczącej zagospodarowania przestrzennego.
1306 Radny Tadeusz Łukaszczuk opuścił posiedzenie Sesji Rady Gminy (na sali 11 Radnych)
 
Ad. 9 ciąg dalszy.
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o numerach 228/1, 229/2, 229/3, 229/4, 229/5, 230, 231/2, 231/3, 231/4,231/5, 231/6, 509 i 510 w obrębie geodezyjnym Gawliki Wielkie, gmina Wydminy z przeznaczeniem tereny usług turystyki i rekreacji indywidualnej.
Kierownik Referatu Komunalnego Beata Witkowska: Działka agencyjna jest dzierżawiona do 30 września 2019 roku. Działka nie jest wykorzystywana na cele rolnicze, ale nawet gdyby była, to to nie ma znaczenia dla sporządzenia planu.
Przewodnicząca Rady Gminy Grażyna Plato: Wracamy do wersji jaką przedstawił Pan Wójt. Ta uchwała jest uchwałą wstępną i do tematu wrócimy, gdy będziemy podejmowali kolejną uchwałę.
Wójt Radosław Król: Chciałem dodać, że grunty o potencjale turystycznym agencja nigdy nie wydzierżawia z prawem pierwokupu. Zawsze wystawia to na rynek zewnętrzny.
1310 Radny Tadeusz Łukaszczuk powrócił na posiedzenie Sesji Rady Gminy (na sali 12 Radnych)
GŁOSOWANIE:
ZA: 12
PRZECIW: 0
WSTRZYMAŁO SIĘ: 0
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad. 13
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wydminy na lata 2018-2022
Wójt Radosław Król: Przedstawiamy Państwu uchwałę, która zmienia poprzednią uchwałę. Uchwała może obowiązywać maksymalnie 5 lat, to wprowadziliśmy na lata 2018-2022, żeby miała charakter przyszłościowy. Traci moc uchwała z 2015 roku.
1311 Radni Justyna Samsel i Jarosław Skowron opuścili posiedzenie Sesji Rady Gminy (na sali 10 Radnych)
Dalej Wójt Radosław Król: Żeby skrócić treść wprowadziliśmy na początku słowniczek pojęć. Program budowy mieszkań został nazwany „Własny kąt”. W tabeli 1 wprowadzono zmianę o mieszkanie w Białej Giżyckiej, które dostaliśmy od osoby niepełnosprawnej, która przekazała mieszkanie gminie a sama przeniosła się do DPS-u. przewiduje się powiększenie zasobu poprzez adaptację starych lokali oraz budowę nowych mieszkań. Program „Własny kąt” jest dokumentem ogólnym będzie on w przyszłości dalej procedowany. Będzie ta inwestycja realizowana przez PUKiZ. Wybudujemy co najmniej 48 mieszkań. Działka którą mamy ma 70 arów powierzchni. Lokale mieszkalne będą wynajmowane przez spółkę, a na własność przejdą po spłacie ostatniej raty.
1318 Radny Jarosław Skowron powrócił na posiedzenie Sesji Rady Gminy (na sali 11 Radnych)
1319 Radny Marek Naruszewicz opuścił posiedzenie Sesji Rady Gminy (na sali 10 Radnych)
Dalej Wójt Radosław Król: Nowo wybudowane mieszkania będą utrzymywane przez mieszkańców w ramach funduszu remontowego.
Radny Adam Szpak: Jak ktoś dostanie przydział na takie mieszkanie, to musi mieć jakąś pulę pieniędzy?
Wójt Radosław Król: Tak. Będzie trzeba wnieść wkład własny. Na parterach mieszkania i wejścia do budynków będą dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Proszę o naniesienie autopoprawki w § 5 ust 3 pkt 6 lit „a” który będzie brzmiał „okna zgodnie z obowiązującymi normami”.
1326 Radna Elżbieta Januszkiewicz opuściła posiedzenie Sesji Rady Gminy (na sali 9 Radnych)
Dalej Wójt Radosław Król: Harmonogram realizacji inwestycji przedstawia się następująco:
1) opracowanie dokumentacji projektowej marzec 2018 r.,
2) wybór przyszłych najemców na podstawie deklaracji kwiecień 2018 r.,
3) przetarg na kredyt i zawarcie umowy z bankiem do końca maja 2018 r.,
4) przetarg na budowę do końca czerwca 2018 r.,
5) zawarcie umów z wykonawcą do końca lipca 2018 r.,
6) przekazanie placu budowy i rozpoczęcie robót sierpień 2018 r.,
7) zakończenie budowy do końca września 2019 r.,
8) zawarcie umów najmu i zasiedlenie pierwszych mieszkań do końca października 2019 r.
Radny Roman Paluch: Nie ma tu zapisów dotyczących co w przepadku przerwania spłacania rat w przypadku jakiś zdarzeń losowych.
Wójt Radosław Król: To będzie umowa najmu. Jak ktoś przestanie płacić to traci mieszkanie. Ale będzie mógł sprzedać wkład lokatorski. Będzie tu również obowiązywało prawo spadkowe.
Zakładamy też wariant wykupu mieszkania przez gminę.
1329 Radna Elżbieta Januszkiewicz powróciła na posiedzenie Sesji Rady Gminy (na sali 10 Radnych)
Radny Roman Paluch: A jak to jest realizowane w innych gminach?
Wójt Radosław Król: Objechaliśmy kilka gmin: Mikołajki, Ryn, Kurzętnik, Leszno. Program Mieszkanie + nie jest korzystnym programem. Np. gmina nie może ustalić czynszu. I może być tak, że spłata będzie trwała 30 lat. Nasz program jest korzystniejszy.
Przewodnicząca Rady Gminy Grażyna Plato: W starej tabeli nr 1 i w nowej nie zgadza mi się ilość mieszkań.
Kierownik Referatu Komunalnego Beata Witkowska: jeżeli chodzi o mieszkania socjalne wynika z przejęcia przez gminę mieszkań w Pańskiej Woli i Białej Giżyckiej.
Wójt Radosław Król: To są prognozowane założenia gminy.
GŁOSOWANIE nad uchwałą z autopoprawką:
ZA: 10
PRZECIW: 0
WSTRZYMAŁO SIĘ: 0
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad. 14
Interpelacje i zapytania Radnych.
1343 Radni Wiesław Dereziński i Tadeusz Łukaszczuk opuścili posiedzenie Sesji Rady Gminy (na sali 8 Radnych)
Radny Adam Szpak:
  1. Drogi są w bardzo złym stanie. Coś z tym trzeba zrobić. 
Radna Elżbieta Januszkiewicz:
  1. Jak ważne jest dla Pana dokończenie inwestycji na osiedlu domków jednorodzinnych?
  2. Czy w roku 2018 planuje Pan przeznaczenie jakiś środków na usługi geodezyjne związane z tą inwestycją%3

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Wydminy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-02-26
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Piotr Kruniewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-02-26 21:20:50
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-02-26 21:20:55
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-02-26 21:28:27
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
447 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony