ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Wydminy
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

PROTOKÓŁ Nr XXX/2009 z posiedzenia Rady Gminy Wydminy z dnia 25 listopada 2009 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Wydminach w godzinach od 10.00 do 13.50, XXX Sesja Rady Gminy Wydminy V kadencji

Informacja ogłoszona dnia 2009-12-30 14:11:42 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

PROTOKÓŁ
Nr XXX/2009
z posiedzenia Rady Gminy Wydminy
z dnia 25 listopada 2009 roku
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Wydminach
w godzinach od 1000 do 1350,

XXX Sesja Rady Gminy Wydminy V kadencji


Porządek obrad posiedzenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Lista obecności w załączeniu do protokołu (zał. nr 2). Sesja rozpoczęła się w obecności 14 radnych, co stanowiło 93,33 % frekwencji. 
Ad.1

PRG – powitał wszystkich obecnych na sesji. Stwierdził, że sesja została zwołana prawidłowo, jest wymagane quorum, Rada może podejmować uchwały. Otworzył XXX sesję Rady Gminy Wydminy.

PRG – odczytał porządek obrad.

Wójt Monika Łępicka – Gij – proszę o rozszerzenie porządku obrad dzisiejszej sesji o punkt: „Zmiany w budżecie gminy na rok 2009”. Zmiana podyktowana jest wprowadzeniem przyznanej kwoty z rezerwy oświatowej dla szkoły w Gawlikach Wielkich.

PRG – przystępujemy do głosowania nad przyjęciem porządku obrad po zmianach.

Głosowanie:
Za – 14 radnych

PRG – zmiana porządku obrad dzisiejszej sesji została przyjęta.
Ad.2

PRG – na sekretarza obrad dzisiejszej sesji powołuję Pana Radnego Krzysztofa Lenartowicza.
Ad.3

PRG -  czy ktoś z Państwa Radnych ma uwagi do protokołu z ostatniej sesji? Nie widzę, wobec tego przechodzimy do głosowania nad przyjęciem protokołu z ostatniej sesji.

Głosowanie:
Za – 9 radnych
Wstrzymało się – 5 radnych

PRG - protokół z ostatniej sesji został przyjęty.


Ad. 4.

Radny Kobiela – czy gmina dwukrotnie poniosła koszty dachu przystanku w Sucholaskach?

Ad. 5

Informacja o pracy Wójta stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego protokołu.
Informacja o pracy z-cy Wójta stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego protokołu.

Radny Samborski – w MASTERPLANIE beneficjentem jest gmina?

Wójt Monika Łępicka – Gij – tak, gmina jest bezpośrednim wnioskodawcą i beneficjentem w ramach Programu RPO.

Radny Kobiela – wykonane oświetlenie w miejscowości Pietrasze, czy będzie zdemontowane i czy możne trafić do Sucholasek?

Wójt Monika Łępicka – Gij – jest wstępne pismo Wójta Gminy Świętajno wyrażające zgodę na przyjęcie tego oświetlenia i zwrotu poniesionych przez nas nakładów.
Ad. 6

PRG – proszę projektodawcę o wprowadzenie.

Wójt – projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości zakłada wzrost o około 3,5%.

Pan Piotrowski – apeluję aby obniżyć o 20% cenę żyta do wymiaru podatku rolnego, ze względu na trudną sytuację rolników w naszej gminie.

Radny Lenartowicz – również jestem za obniżeniem ceny żyta.

PRG – nie jest to temat dzisiejszego porządku obrad, ponieważ nie mamy projektu uchwały dotyczącego wysokości ceny żyta do celów wymiaru podatku rolnego.

PRG – proszę o przedstawienie opinii komisji wspólnej.

Komisja wspólna: opinia pozytywna

PRG – odczytuje projekt uchwały.

PRG – czy ktoś z Państwa Radnych chciałby jeszcze zabrać głos? Nie widzę, wobec tego przechodzimy do głosowania.

Głosowanie:
Za – 11 radnych
Wstrzymało się – 3 radnych

Uchwała Nr XXX/173/2009 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości została przyjęta i stanowi załącznik Nr 5 do niniejszego protokołu.
Ad. 7

PRG – proszę projektodawcę o wprowadzenie.

Wójt Monika Łępicka – Gij  – projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych zakłada wzrost o  około 3,5%.

PRG – proszę o przedstawienie opinii komisji wspólnej.

Komisja wspólna: opinia pozytywna

PRG odczytuje projekt uchwały.

PRG – czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę, wobec tego przechodzimy do głosowania.

Głosowanie:
Za – 14 radnych


Uchwała Nr XXX/174/2009 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych została przyjęta i stanowi załącznik Nr 6 do niniejszego protokołu.
Ad. 8

PRG – proszę projektodawcę o wprowadzenie.

Wójt Monika Łępicka – Gij – projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek dziennych opłaty targowej, poboru opłaty w drodze inkasa oraz określenia wynagrodzenia za inkaso zakłada zmiany przy sprzedaży ze stoiska, stołu, wozu konnego, przyczepy i przy sprzedaży z pojazdu samochodowego oraz w innych miejscach targowych o 1 zł, jednocześnie projekt zakłada wyznaczenie na inkasenta ZGKiM w Wydminach.

PRG odczytuje projekt uchwały.

PRG – proszę o przedstawienie opinii komisji wspólnej.

Komisja wspólna: opinia pozytywna.

PRG – czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę, wobec tego przechodzimy do głosowania.

Głosowanie:
Za – 14 radnych

Uchwała Nr XXX/175/2009 w sprawie określenia wysokości stawek dziennych opłaty targowej, poboru opłaty w drodze inkasa oraz określenia wynagrodzenia za inkaso
została przyjęta i stanowi załącznik Nr 7 do niniejszego protokołu.
Ad. 9
PRG – proszę projektodawcę o wprowadzenie.

Wójt Monika Łępicka – Gij – projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawki opłaty miejscowej zakłada stawkę za każdy dzień pobytu w wysokości 1,60 zł i na inkasentów opłaty miejscowej wyznacza właścicieli ośrodków wypoczynkowych i agroturystycznych oraz ZGKiM w Wydminach.

PRG odczytuje projekt uchwały.

PRG – proszę o przedstawienie opinii komisji wspólnej.

Komisja wspólna: opinia pozytywna

PRG – czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę, wobec tego przechodzimy do głosowania.

Głosowanie:
Za – 14 radnych


Uchwała Nr XXX/176/2009 w sprawie określenia wysokości stawki opłaty miejscowej została przyjęta i stanowi załącznik Nr 8 do niniejszego protokołu.

PRG – zarządzam 20 -  minutową przerwę.


Przerwa od godz. 1120 do godz. 1140.
Ad. 10

PRG – proszę o wprowadzenia.

Wójt Monika Łępicka – Gij – projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków określa ogólne zasady grupy taryfowe odbiorców, stawki i opłaty,  warunki rozliczeń, standardy jakościowe usług dotyczących zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.

PRG odczytuje projekt uchwały.

PRG – proszę o przedstawienie opinii komisji wspólnej.

Komisja wspólna: opinia pozytywna

PRG – czy są uwagi do przedstawionego projektu uchwały?

Radny Krzywicki – czy w tej uchwale nie można byłoby wyszczególnić ceny, które  poniesie odbiorca?

Wójt Monika Łępicka – Gij –  w projekcie uchwały umieszczone są stawki kalkulacyjne. W odpowiedzi na Państwa wątpliwości zgłaszane na komisji raz jeszcze potwierdzałam prawidłowość tego zapisu z kancelarią prawną.
 
PRG – czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Nie widzę, wobec tego przechodzimy do głosowania.

Głosowanie:
Za – 11 radnych
Wstrzymało się – 3 radnych

Uchwała Nr XXX/177/2009 w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków została przyjęta i stanowi załącznik Nr 9 do niniejszego protokołu.
Ad. 11
PRG – proszę o wprowadzenia.

Wójt Monika Łępicka – Gij – projekt uchwały w sprawie dopłaty do 1 m3 ceny wody i ścieków dla wszystkich taryfowych grup odbiorców określa wysokość dopłaty do 1 m3 wody i do 1 m3 odprowadzanych ścieków oraz warunki rozliczeń.

PRG odczytuje projekt uchwały.

PRG – proszę o przedstawienie opinii komisji wspólnej.

Komisja wspólna: opinia pozytywna

PRG – czy są uwagi do przedstawionego projektu uchwały?

Radny Kobiela – proszę powiedzieć jak to wygląda do roku poprzedniego.

Wójt Monika Łępicka – Gij – stawką wyjściową była stawka dla odbiorcy z tego roku powiększona o wskaźnik 3,5 %. Różnicę w projekcie proponuję objąć dopłatą.

Radny Kobiela – czy wchodzi w grę umorzenie podatku dla ZGKiM?

Wójt Monika Łępicka – Gij – ZGKiM jest takim samym podatnikiem, jak każdy inny, może złożyć wniosek, jednak ustawa zawęża możliwości zwolnienia z opłat podatku.
 
PRG – czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Nie widzę, wobec tego przechodzimy do głosowania.

Głosowanie:
Za – 11 radnych
Wstrzymało się – 3 radnych

Uchwała Nr XXX/178/2009 w sprawie dopłaty do 1m3 ceny wody i ścieków dla wszystkich taryfowych grup odbiorców została przyjęta i stanowi załącznik Nr 10 do niniejszego protokołu.
Ad. 12

PRG – proszę o wprowadzenia.

Wójt Monika Łępicka – Gij – projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wydminy” – w obrębach geodezyjnych : Okrągłe, Talki, Siedliska  podyktowany jest zmianami niezbędnymi do podjęcia inwestycji planowanych do realizacji t.j. rozbudowy infrastruktury pola golfowego oraz pozyskiwania kopalin

PRG odczytuje projekt uchwały.

PRG – proszę o przedstawienie opinii komisji wspólnej.

Komisja wspólna: opinia pozytywna

PRG – czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę, wobec tego przechodzimy do głosowania.

Głosowanie:
Za – 13 radnych
Wstrzymał się – 1 radny

Uchwała Nr XXX/179/2009 w sprawie uchwalenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wydminy” – w obrębach geodezyjnych: Okrągłe, Talki, Siedliska została przyjęta i stanowi załącznik Nr 11 do niniejszego protokołu.
Ad. 13
PRG – proszę o wprowadzenia.

Wójt Monika Łępicka – Gij – projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wydminy w obrębach geodezyjnych: Okrągłe i Talki uwzględnia i dopuszcza na projektowanym terenie budowę infrastruktury pola golfowego, zgodnie z planami rozwojowymi obecnego inwestora.

PRG odczytuje projekt uchwały.

PRG – proszę o przedstawienie opinii komisji wspólnej.

Komisja wspólna: opinia pozytywna

PRG – czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę, wobec tego przechodzimy do głosowania.

Głosowanie:
Za – 14 radnych

Uchwała Nr XXX/180/2009 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wydminy w obrębach geodezyjnych: Okrągłe i Talki
została przyjęta i stanowi załącznik Nr 12 do niniejszego protokołu.
Ad. 14
PRG – proszę o wprowadzenia.

Wójt Monika Łępicka – Gij – oddam głos Pani Skarbnik.

Skarbnik - projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009 podyktowany jest wprowadzeniem  środków z rezerwy oświatowej dla szkoły w Gawlikach Wielkich, otrzymanych z MEN.

PRG odczytuje projekt uchwały.

PRG – czy ktoś chciałby zabrać głos? Nie widzę, wobec tego przechodzimy do głosowania.

Głosowanie:
Za – 14 radnych

Uchwała Nr XXX/181/2009 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009
została przyjęta i stanowi załącznik Nr 13 do niniejszego protokołu.
Ad. 15

Wójt Monika Łępicka – Gij – odpowiem teraz na Państwa interpelacje:
Interpelacja Radnego Kobieli –bardzo upraszczając można tak powiedzie. Pomimo usilnych poszukiwań niestety nie wiadomo, gdzie wymieniony element przystanku przepadł. Analiza dokumentów jak i wyjaśnienia świadków nie dają żadnych możliwości ustalenia przyczyn tego zdarzenia. Brakujący element został zamówiony i niezwłocznie zamontowany.
Ad. 16
PRG – na sali obecny jest koordynator Lokalnej Grupy Rybackiej Pan Kolasa, proszę o zabranie głosu.

Pan Kolasa przedstawił możliwości, szanse i warunki wynikające z członkostwa gminy w LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie”. Podjecie wstępnej deklaracji na tym etapie pozwoli na ujęcie gminy w dokumentach i opracowaniach strategicznych.

PRG – czy wyrażają Państwo zgodę , aby Pani Wójt i PRG podpisali  wstępną deklarację?

Głosowanie:
Za- 14 radnych

PRG – odczytam Państwu pisma, które wpłynęły do Rady. Pierwsze pismo wpłynęło z Gminnego Ośrodka Kultury w Wydminach w sprawie zwiększenia przyznanej na rok 2009 dotacji na działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Wydminach – Pani Wójt już sytuację analizuje. Pan Kamil Purłan – złożył zapytanie „Czy możliwym jest podjęcie uchwały dotyczącej sposobu głosowania nad projektami uchwał tak, by głosy Radnych były zapisane w protokole imiennie?”.

PRG – konsultacja z prawnikiem wskazuje, że wymaga taka decyzja zmiany statutu. Czy Radni widza taką potrzebę?

Radny Cedrowski – dla przejrzystości i jawności podejmowania decyzji miałoby to znaczenie, niemniej jednak wiąże się to ze sporymi komplikacjami technicznymi. Chyba nie ma takiej potrzeby przy wszystkich głosowaniach , natomiast w kluczowych decyzjach, Rada zawsze może na wniosek podjąć taką decyzję.

PRG – poddaje pod głosowanie stanowisko rady w tej sprawie stwierdzające brak potrzeby zmiany statutu w tym zakresie, w miarę potrzeb Rada na wniosek taką formę będzie wprowadzała w określonych sytuacjach.

Głosowanie:
Za – 13 radnych
Wstrzymał się – 1 radny

PRG – czy ktoś z Państwa chciałby jeszcze zabrać głos? Nie widzę, wobec tego zamykam posiedzenie XXX sesji Rady Gminy Wydminy


Protokołowała:                        Zatwierdził
Anna Binik                            Roman Sokalski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Wydminy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Anna Binik
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-12-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Binik
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-12-30 14:11:12
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-12-30 14:11:42
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-12-30 15:19:23
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
761 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony