ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Wydminy
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

PROTOKÓŁ Nr XXXI/2009 z posiedzenia Rady Gminy Wydminy z dnia 28 grudnia 2009 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Wydminach w godzinach od 900 do 1120,

Informacja ogłoszona dnia 2010-02-09 14:54:02 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

PROTOKÓŁ
Nr XXXI/2009
z posiedzenia Rady Gminy Wydminy
z dnia 28 grudnia 2009 roku
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Wydminach
w godzinach od 900 do 1120,

XXXI Sesja Rady Gminy Wydminy V kadencji


Porządek obrad posiedzenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Lista obecności w załączeniu do protokołu (zał. nr 2). Sesja rozpoczęła się w obecności 14 radnych, co stanowiło 93,33 % frekwencji. 

Ad.1

PRG – powitał wszystkich obecnych na sesji. Stwierdził, że sesja została zwołana prawidłowo, jest wymagane quorum, Rada może podejmować uchwały. Otworzył XXXI sesję Rady Gminy Wydminy.

PRG – odczytał porządek obrad.

Wójt Monika Łępicka – Gij – proszę o zdjęcie z porządku obrad dzisiejszej sesji punktu „13b”. W wyniku dyskusji na komisji ustaliliśmy, że w tej sprawie głosowany będzie projekt uchwały z punktu „13a”.

PRG – przystępujemy do głosowania nad przyjęciem porządku obrad po zmianach.

Głosowanie:
Za – 13 radnych
Wstrzymał się – 1 radny

PRG – porządek obrad dzisiejszej sesji został przyjęty.

Ad.2

PRG – na sekretarza obrad dzisiejszej sesji powołuję Pana Radnego Krzysztofa Lenartowicza.

Ad.3

PRG -  czy ktoś z Państwa Radnych ma uwagi do protokołu z ostatniej sesji? Nie widzę, wobec tego przechodzimy do głosowania nad przyjęciem protokołu z ostatniej sesji.

Głosowanie:
Za – 10 radnych
Wstrzymało się – 4 radnych

PRG - protokół z ostatniej sesji został przyjęty.


Ad. 4.

PRG – proszę zgłaszać interpelacje i zapytania.
PRG – w miejscowości Siedliska nie świecą się lampy.
Radny Lenartowicz – należy zabrać TOI TOI z miejscowości Zelki, ponieważ nikt z nich nie korzysta.
Radny Majcher – należy zrobić porządek ze studzienkami, które znajdują się na placu targowym, ponieważ zalewają garaże.
Ad. 5

Informacja o pracy Wójta stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego protokołu.

PRG - proszę powiedzieć coś więcej na temat kanalizacji.

Wójt Monika Łępicka – Gij – do końca stycznia został przedłużony termin oceny merytorycznej wniosku. Uzupełnienia wymaga rozszerzenie aglomeracji oraz uporządkowanie pozwoleń na budowę. Sejmik Województwa jutro podejmie uchwałę w sprawie strefy chronionego krajobrazu. Na kolejnej sesji będzie możliwe podjęcie uchwały o rozszerzeniu aglomeracji.

Radny Żukowski – wspomniała Pani o nabyciu nieruchomości.

Wójt Monika Łępicka – Gij – tak, chodzi o nieruchomość znajdującą się w Szczepankach, koło świetlicy wiejskiej.

Ad. 6

PRG – proszę projektodawcę o wprowadzenie.

Wójt – Regionalna Izba Obrachunkowa zakwestionowała zapis uchwały o podatku od nieruchomości w zakresie stawki od budynków pozostałych będących własnością emerytów i rencistów. Proponowana obecnie zmiana również nie daje gwarancji, że zapis zostanie zaakceptowany, jednakże potrzeba utrzymania obniżonej stawki dla budynków pozostających własnością emerytów. W związku z tym wprowadzamy zmianę: §1 pkt 2 lit. E otrzymuje następujące brzmienie „pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 5,95zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, z wyjątkiem gospodarczych stanowiących własność (współwłasność), dzierżawionych lub najmowanych przez osoby dla których źródłem utrzymania są świadczenia emerytalno rentowe, dla których określa się stawkę – 1,19 zł od 1m2 powierzchni użytkowej.

PRG – proszę o przedstawienie opinii komisji wspólnej.

Komisja wspólna: za – 11 radnych, wstrzymał się – 1 radny

PRG – odczytuje projekt uchwały.

PRG – czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę, wobec tego przechodzimy do głosowania.

Głosowanie:
Za – 14 radnych

Uchwała Nr XXXI/182/2009 w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/173/2009 Rady Gminy Wydminy z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości została przyjęta i stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego protokołu.


Ad. 7

PRG – proszę projektodawcę o wprowadzenie.

Wójt Monika Łępicka – Gij  – projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/175/2009 Rady Gminy Wydminy z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie określenia wysokości stawek dziennych opłaty targowej, poboru opłaty w drodze inkasa oraz określenia wynagrodzenia za inkaso zakłada zmianę: §1 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie „2) przy sprzedaży z pojazdu samochodowego 27,00 zł”, §1 ust.1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „3) pozostałych form sprzedaży 18,00 zł”.

PRG – proszę o przedstawienie opinii komisji wspólnej.

Komisja wspólna: za – 12 radnych

PRG odczytuje projekt uchwały.

PRG – czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę, wobec tego przechodzimy do głosowania.

Głosowanie:
Za – 14 radnych


Uchwała Nr XXXI/183/2009 w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/175/2009 Rady Gminy Wydminy z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie określenia wysokości stawek dziennych opłaty targowej, poboru opłaty w drodze inkasa oraz określenia wynagrodzenia za inkaso została przyjęta i stanowi załącznik Nr 5 do niniejszego protokołu.

Ad. 8

PRG – proszę projektodawcę o wprowadzenie.

Wójt Monika Łępicka – Gij – proszę Panią Skarbnik o zabranie głosu.

Skarbnik –  projekt uchwały zakłada dochody budżetu w wysokości 20.548.274,00 zł., z tego dochody bieżące w wysokości  15.748.309,00 zł., dochody majątkowe w wysokości 4.799.965,00 zł. i wydatki budżetu w wysokości 23.513.783,00 zł., z tego wydatki bieżące  w wysokości 15.431.156,00 zł., wydatki majątkowe w wysokości 8.082.627,00 zł. Projekt uchwały przedstawia deficyt budżetu gminy w wysokości 2.965.509,00 zł., który będzie pokryty z kredytów w kwocie 2.819.201,00 zł. i wolnych środków 146.308,00 zł. Ponadto projekt uchwały przedstawia upoważnienia dla Wójta, jednocześnie w projekcie uchwały utworzona jest rezerwa ogólna w wysokości 50.000,00 zł. i rezerwa celowa w wysokości 1.000,00 zł. Do projektu dołączona jest prognoza łącznej kwoty długu gminy na koniec 2010 roku i lata następne do chwili spłaty zaciągniętych kredytów. W projekcie uchwały zawarte są zadania inwestycyjne, tj. kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodnościekowej – rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków w kwocie 4 2750228 zł; remont i wyposażenie świetlic wiejskich w Mazuchówce i Szczybałach Orłowskich w kwocie 680 000 zł; Budowa stołówki przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wydminach w kwocie 1 250 000 zł.; Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo w kwocie 1 008 552 zł.; przebudowa i adaptacja pomieszczeń budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Wydminach w kwocie 1 000 000 zł.; przebudowa stadionu gminnego w Wydminach w kwocie 600 000 zł. Szczegółowo projekt uchwały był omawiany na komisjach. Proszę o pytania.


PRG odczytuje projekt uchwały.

PRG – proszę o przedstawienie opinii komisji wspólnej.

Komisja wspólna: za – 12 radnych, wstrzymał się – 1 radny

PRG – czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę, wobec tego przechodzimy do głosowania.

Głosowanie:
Za – 13 radnych
Wstrzymał się – 1 radny

Uchwała Nr XXXI/184/2009 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wydminy na rok 2010 została przyjęta i stanowi załącznik Nr 6 do niniejszego protokołu.


Ad. 9
PRG – proszę projektodawcę o wprowadzenie.

Wójt Monika Łępicka – Gij – proszę Panią Skarbnik o zabranie głosu.

Skarbnik – zmian w planie dokonano na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 25 listopada 2009 roku zwiększającego część oświatową subwencji ogólnej w kwocie 12.500,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących i na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 30 listopada 2009 roku zwiększającej dotacje w dziale pomoc społeczna w kwocie 464,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla pracownika socjalnego oraz ze względu na potrzeby wynikłe podczas realizacji budżetu. Po wprowadzonych zmianach budżet po stronie dochodów zamyka się kwotą 17.455.468,99 zł, a po stronie wydatków zamyka się kwotą 18.784.835,99 zł

PRG odczytuje projekt uchwały.

PRG – proszę o przedstawienie opinii komisji wspólnej.

Komisja wspólna: za – 8 radnych, wstrzymało się – 4 radnych

PRG – czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę, wobec tego przechodzimy do głosowania.

Głosowanie:
Za – 14 radnych


Uchwała Nr XXXI/185/2009 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009 została przyjęta i stanowi załącznik Nr 7 do niniejszego protokołu.


Ad. 10

PRG – proszę o wprowadzenie.

Wójt Monika Łępicka – Gij – proszę Panią Skarbnik o przedstawienie projektu.

Skarbnik – projekt uchwały przedstawia wykaz wydatków nie wygasających w poszczególnych działach i rozdziałach oraz terminem realizacji tych wydatków. Kwota 88.084,00 zł przeznaczona na opracowanie dokumentacji na modernizacje ulic na osiedlu domków jednorodzinnych w Wydminach, kwota 1.154.409,24 zł przeznaczona na budowę stołówki szkolnej przy ZSO w Wydminach, kwota 30.808,36 zł przeznaczona na modernizacje oświetlenia ulicznego dróg i ulic w gminie. Proszę o pytania.

PRG odczytuje projekt uchwały.

PRG – proszę o przedstawienie opinii komisji wspólnej.

Komisja wspólna: za – 11 radnych

PRG – czy ktoś chciałby zabrać głos? Nie widzę, wobec tego przechodzimy do głosowania.

Głosowanie:
Za – 14 radnych

Uchwała Nr XXXI/186/2009 w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009 ustalenia została przyjęta i stanowi załącznik Nr 8 do niniejszego protokołu.


Ad. 11
PRG – proszę o wprowadzenie.

Wójt Monika Łępicka – Gij –. Przygotowany projekt uchwały poprzedzony został dokładną analizą, konsultacjami również z mieszkańcami Orłowa i niestety z trudem, ale w pełni przekonana o potrzebie podjęcia tej decyzji przedstawiam Państwu projekt uchwały w tej sprawie. Szczegółowe uzasadnienie macie Państwo na piśmie.

PRG odczytuje projekt uchwały.

PRG – proszę o przedstawienie opinii komisji wspólnej.

Komisja wspólna: za – 9 radnych, wstrzymało się – 2 radnych, przeciw – 1 radny


PRG – czy ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę, wobec tego przechodzimy do głosowania.

Głosowanie:
Za – 10 radnych
Wstrzymało się – 2 radnych
Przeciw – 2 radnych

Uchwała Nr XXXI/187/2009 w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Orłowie została przyjęta i stanowi załącznik Nr 9 do niniejszego protokołu.


Ad. 12

PRG – proszę projektodawcę o wprowadzenie.

Wójt Monika Łępicka – Gij – przedstawiony projekt uchwały precyzuje tryb i zasady kontroli udzielonych dotacji. Jest to uzupełnienie wynikające ze wskazań uzyskanych na szkoleniu o systemie oświaty.
 
PRG odczytuje projekt uchwały.

PRG – proszę o przedstawienie opinii komisji wspólnej.

Komisja wspólna: za – 12 radnych

PRG – czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę, wobec tego przechodzimy do głosowania.

Głosowanie:
Za – 14 radnych


Uchwała Nr XXXI/188/2009 w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/115/2008 Rady Gminy Wydminy z dnia 19 grudnia 2008 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym punktom i zespołom wychowania przedszkolnego została przyjęta i stanowi załącznik Nr 10 do niniejszego protokołu.

Ad. 13a
PRG – proszę projektodawcę o wprowadzenie.

Wójt Monika Łępicka – Gij – projekt uchwały przewiduje upoważnienie organu wykonawczego do ustalania cen i opłat za usługi komunalne .Zgodnie z ustawą Rada ma prawo przekazać tę kompetencję Wójtowi.

PRG odczytuje projekt uchwały.

PRG – proszę o przedstawienie opinii komisji wspólnej.

Komisja wspólna: za – 12 radnych

PRG – czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę, wobec tego przechodzimy do głosowania.

Głosowanie:
Za – 14 radnych

Uchwała Nr XXXI/189/2009 w sprawie przekazania uprawnień do stanowienia o wysokości cen i opłat za usługi komunalne została przyjęta i stanowi załącznik Nr 11 do niniejszego protokołu.


Ad. 14

PRG – proszę projektodawcę o wprowadzenie.

Wójt Monika Łępicka – Gij –.projekt przewiduje przystąpienie do istniejącego już Stowarzyszenia LGR. W miejsce wykropkowane proponuję wstawić Pana Andrzeja Antończaka.

PRG – Pana Andrzej Antończak posiada już certyfikat, proponuję aby w tym stowarzyszeniu była jeszcze jedna osoba. Proszę składać propozycje.

Radny Romatowski – proponuję osobę Pana Adama Szpaka.

Sołtys Adam Szpak – dziękują za zaufanie, ale jestem już przedstawicielem w forum sołtysów, dlatego dziękuję, ale nie.

Radna Duda – znam osobę zainteresowaną tym tematem. Proszę o przerwę , podczas której postaram się z nią skontaktować.

PRG – zarządzam 10 minutową przerwę.

Przerwa od godz. 1020  do godz. 1040.

PRG – wznawiam obrady po przerwie.

Radna Duda – skontaktowałam się z Panem Marcinem Własiuk, wyraził zgodę.

PRG – proszę w miejsce wykropkowane wstawić Pana Marcina Włsiuk.

PRG odczytuje projekt uchwały.

O godz. 1055  wychodzi Radna Grażyna Plato.

PRG – proszę o przedstawienie opinii komisji wspólnej: za – 12 radnych

PRG – czy ktoś chciałby zabrać głos? Nie widzę, wobec tego przechodzimy do głosowania.

Głosowanie:
Za – 13 radnych

Uchwała Nr XXXI/190/2009 w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” i wyznaczenia przedstawiciela do reprezentowania Gminy Wydminy w stowarzyszeniu
została przyjęta i stanowi załącznik Nr 12 do niniejszego protokołu.

Ad. 15

PRG – proszę projektodawcę o wprowadzenia.

Wójt Monika Łępicka – Gij – projekt uchwały przewiduje przyjęcie rocznego programu profilaktyki, który został przygotowany według sprawdzonego wzoru z lat poprzednich.

PRG odczytuje projekt uchwały.

PRG – proszę o przedstawienie opinii komisji wspólnej.

Komisja wspólna: za – 12 radnych

PRG – czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę, wobec tego przechodzimy do głosowania.

Głosowanie:
Za – 13 radnych

Uchwała Nr XXXI/191/2009 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz zapobiegania Narkomanii na 2010 r. została przyjęta i stanowi załącznik Nr 13 do niniejszego protokołu.


Ad. 16
PRG – proszę projektodawcę o wprowadzenie.

Wójt Monika Łępicka – Gij – projekt uchwały przedstawia roczny Program Współpracy z nog’s. Program jest przygotowany według utrwalonych już zasad wynikających z praktyki.

PRG odczytuje projekt uchwały.

PRG – proszę o przedstawienie opinii komisji wspólnej.

Komisja wspólna: za – 12 radnych

PRG – czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę, wobec tego przechodzimy do głosowania.

Głosowanie:
Za – 13 radnych

Uchwała Nr XXXI/192/2009 w sprawie przyjęcia „Programu współpracy gminy Wydminy z organizacjami pozarządowymi na rok 2010” została przyjęta i stanowi załącznik Nr 14 do niniejszego protokołu.

Ad. 17

Wójt Monika Łępicka – Gij – odpowiem państwu na interpelacje:
 Interpelacja Pana PRG – stan  oświetlenia na Sucholaskach jest już znacząco poprawiony, ewentualne awarie będą pojawiały się w wyniku złego działania instalacji pozostających po stronie ZE. Zakładam, że wymienione oprawy i system sterujący znacznie zmniejszy awaryjność. O zaistniałych sytuacjach złego funkcjonowania oświetlenia do skutku będziemy monitować w ZE.
Interpelacja Pana Lenartowicza – dziękuję za zgłoszenie, sytuację sprawdzę i zadbam o sprawne załatwienie.
Interpelacja Pana Majchera – sprawdzę sprawę i zadbam o sprawne załatwienie.

Ad. 18
PRG – odczytam Państwu pisma, które wpłynęły do Rady. Pierwsze pismo wpłynęło od Biskupa Mazura z życzeniami świątecznymi, kolejne pismo które wpłynęło to Skarga Pani Szabelskiej na działalność Pana Dyrektora ZGKiM. Proszę Panią Wójt o zajęcie się sprawą i doprowadzenie do rozwiązania problemu

PRG – stawiam wniosek o zobligowanie Pani Wójt do załatwienia tej sprawy.

Głosowanie:
Za – 11 radnych
Wstrzymało się – 2 radnych

PRG – czy ktoś z Państwa chciałby jeszcze zabrać głos? Nie widzę, wobec tego zamykam posiedzenie XXXI sesji Rady Gminy Wydminy


Protokołowała:                Zatwierdził
Anna Binik                Roman Sokalski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Wydminy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Anna Binik
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2010-02-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Binik
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2010-02-09 14:53:50
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2010-02-09 14:54:02
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2010-02-09 15:56:08
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
419 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony