ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Wydminy
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

PROTOKÓŁ Nr XXXII/2010 z posiedzenia Rady Gminy Wydminy z dnia 02 lutego 2010 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Wydminach w godzinach od 10.00 do 13.15 XXXII Sesja Rady Gminy Wydminy V kadencji

Informacja ogłoszona dnia 2010-02-25 12:21:17 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

PROTOKÓŁ
Nr XXXII/2010
z posiedzenia Rady Gminy Wydminy
z dnia 02 lutego 2010 roku
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Wydminach
w godzinach od 1000 do 1315
XXXII Sesja Rady Gminy Wydminy V kadencji
 
 

Porządek obrad posiedzenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Lista obecności w załączeniu do protokołu (zał. nr 2). Sesja rozpoczęła się w obecności 14 radnych, co stanowiło 93,33 % frekwencji. 

 
Ad.1
 

PRG – powitał wszystkich obecnych na sesji. Stwierdził, że sesja została zwołana prawidłowo, jest wymagane quorum, Rada może podejmować uchwały. Otworzył XXXII sesję Rady Gminy Wydminy.

Ad.2
 

PRG – na sekretarza obrad dzisiejszej sesji powołuję Pana Radnego Krzysztofa Lenartowicza.

 
Ad.3
 

PRG - czy ktoś z Państwa Radnych ma uwagi do protokołu z ostatniej sesji? Nie widzę, wobec tego przechodzimy do głosowania nad przyjęciem protokołu z ostatniej sesji.

 
Głosowanie:
Za – 9 radnych
Wstrzymało się – 4 radnych
 

PRG - protokół z ostatniej sesji został przyjęty.

 
Ad. 4.
 

Radny Samborski – czy są podjęte kroki w sprawie p.o. dyrektorów i p.o. kierowników?

 

Radny Żukowski – na ostatniej komisji była poruszona sprawa Pana Szwedki. Proszę powiedzieć, czy jest przepis mówiący o tym, co ile lat powinno się odnawiać granice? Podczas tej rozmowy zachowanie pracownika od dróg było niestosowne.

 

PRG – proszę powiedzieć, czy została wyjaśniona sprawa Pani Szabelskiej?

 

Radny Lenartowicz – dlaczego nie jest wypompowywane szambo w miejscowości Zelki?

 

Radny Kobiela – na koniec stycznia miała być rozstrzygnięta kwestia kanalizacji?

 

Radna Duda – czy jest prawdą, że ZGKiM nie zwróciło funduszu remontowego, dla nowego administratora.

 
Ad. 5
 

Informacja o pracy Wójta stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego protokołu.

 
Ad. 6
 

PRG – proszę projektodawcę o wprowadzenie.

 

Pani Wójt Monika Łępicka – Gij – wniosek jest już złożony, przeszedł ocenę formalną, dla pomyślnego przebycia oceny merytorycznej niezbędne jest objęcie całego obszaru projektu zasięgiem aglomeracji. Uchwałę w tej sprawie podejmie Sejmik Województwa Warmińsko – Mazurskiego 16 lutego br., po zasięgnięciu opinii Rady w tej sprawie i stąd wynika  projekt przedstawionej Państwu uchwały.

 
PRG – proszę o przedstawienie opinii komisji wspólnej.
 

Komisja wspólna: za – 12 radnych, wstrzymał się – 1 radny

 
PRG odczytuje projekt uchwały.
 

PRG – czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę, wobec tego przechodzimy do głosowania.

 
Głosowanie:
Za – 14 radnych
 
Uchwała Nr XXXII/193/2010 w sprawie zaopiniowania zmiany aglomeracji Wydminy

 została przyjęta i stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego protokołu.

 
Ad. 7
 
PRG – proszę projektodawcę o wprowadzenie.
 
Wójt Monika Łępicka – Gij –  oddam głos Pani Skarbnik.
 

Skarbnik – w uchwale Nr XXXI/184/2009 Rady Gminy Wydminy w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wydminy na 2010 rok w §5 pkt 2 kwotę 2.965.509,00 zastępuje się kwotą 2.819.201,00, wykreśla się pkt 3 i pkt 4. W załączniku Nr 5 – dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2010 w dziale 852 rozdziale 85212 § 2350 zastępuje się § 2360. Załącznik Nr 12 – prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu zastępuje się załącznikiem Nr 1 w wersji załączonej do niniejszej uchwały.

 
PRG – proszę o przedstawienie opinii komisji wspólnej.
 

Komisja wspólna: za – 13 radnych

 
PRG odczytuje projekt uchwały.
 

PRG – czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę, wobec tego przechodzimy do głosowania.

 
Głosowanie:
Za – 14 radnych
 
 
Uchwała Nr XXXII/194/2010 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale

Nr XXXI/184/2009 Rady Gminy Wydminy w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wydminy na 2010 r. została przyjęta i stanowi załącznik Nr 5 do niniejszego protokołu.

 
Ad. 8
 

PRG – proszę projektodawcę o wprowadzenie.

 

Wójt Monika Łępicka – Gij – proszę, aby w tym punkcie głos zabrał Kierownik Posterunku Policji w Wydminach.

 

Kierownik Posterunku Policji w Wydminach poprosił o wsparcie w zakupie opon zimowych, podziękował Radzie Gminy za okazałą przychylność w tej sprawie.

 

Wójt Monika Łępicka – Gij -  pozostałe zmiany dotyczą wprowadzenia nowej inwestycji budowa boiska „Orlik” w Gawlikach Wielkich. W związku z tym, że w tym roku jest to nie możliwe przy ZSO w Wydminach z powodu budowy stołówki oraz modernizacji stadionu w Wydminach w ramach programu PROW. Wnioskodawcą i realizatorem tej inwestycji będzie GOK.

 
PRG odczytuje projekt uchwały.
 
PRG – proszę o przedstawienie opinii komisji wspólnej.
 

Komisja wspólna: za – 11 radnych, wstrzymał się – 1 radny

 

PRG – czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę, wobec tego przechodzimy do głosowania.

 
Głosowanie:
Za – 14 radnych
 

Uchwała Nr XXXII/195/2010 w sprawie zmian w budżecie gminy Wydminy na 2010 r. została przyjęta i stanowi załącznik Nr 6 do niniejszego protokołu.

 
 
Ad. 9
 

PRG – proszę projektodawcę o wprowadzenie.

 

Wójt Monika Łępicka – Gij – projekt tej uchwały zamyka całą procedurę likwidacji szkoły w Orłowie. Gmina ze swej strony zapewni dowóz dla wszystkich uczniów realizujących obowiązekszkolny w Szkole Podstawowej w Orłowie. Najdłuższy odcinek dowozu będzie wynosił 8 km - Gajrowskie, natomiast większość dzieci będzie dowożona ze wsi Orłowo. Na trasach tych od kilku lat sprawnie funkcjonuje dowóz młodzieży gimnazjalnej. Decyzja o likwidacji tej szkoły nie jest łatwa, ale jako Wójt i radni , również takie decyzje musimy podejmować.

 
PRG odczytuje projekt uchwały.
 
PRG – proszę o przedstawienie opinii komisji wspólnej.
 

Komisja wspólna: za – 8 radnych, wstrzymało się – 3 radnych, przeciw – 1 radny.

 

PRG – czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę, wobec tego przechodzimy do głosowania.

 
Głosowanie:
Za – 10 radnych
Wstrzymało się – 3 radnych
Przeciw – 1 radny
 

Uchwała Nr XXXII/196/2010 w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Orłowie została przyjęta i stanowi załącznik Nr 7 do niniejszego protokołu.

 
 
Ad. 10
 

PRG – proszę o wprowadzenia.

 

Wójt Monika Łępicka – Gij – zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela, nauczycielom przysługuje pomoc zdrowotna, która jest udzielana na wniosek osoby zainteresowanej. Niniejsza uchwała zakłada zmianę w istniejącym regulaminie przyznawania pomocy zdrowotnej, uszczegóławia dokumenty jakie mają być załączone do wniosku, jak również konkretyzuje terminy składania wniosków.

 
PRG odczytuje projekt uchwały.
 
PRG – proszę o przedstawienie opinii komisji wspólnej.
 

Komisja wspólna: za – 12 radnych

 

PRG – czy są uwagi do przedstawionego projektu uchwały? Nie widzę wobec tego przechodzimy do głosowania.

 
Głosowanie:
Za – 14 radnych
 

Uchwała Nr XXXII/197/2010 zmieniająca uchwałę Nr VIII/31/2007 Rady Gminy Wydminy z dnia 14 maja 2007 roku w sprawie udzielenia pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Wydminy  została przyjęta i stanowi załącznik Nr 8 do niniejszego protokołu.

 
 
Ad. 11
 

PRG – proszę o wprowadzenia.

 

Wójt Monika Łępicka – Gij – w budżetach szkół wyodrębnia się środki finansowe na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli. W projekcie uchwały został dokonany podział tych środków ze względu na różnorodne formy doskonalenia zawodowego. Projekt zakłada również wydzielenie kwoty 0,2%, która pozostaje do dyspozycji organu prowadzącego. Kwota ta zostanie przeznaczona na organizacje doradztwa metodycznego dla nauczycieli. Istnieje projekt, aby na terenie powiatu funkcjonowała placówka doradztwa metodycznego, w której uczestniczyłyby wszystkie gminy z powiatu. Placówkę tą tworzyć będą nauczyciele zatrudnieni w naszych gminach i służyć będą kompletną pomocą i doradztwem dla wszystkich nauczycieli z terenu powiatu

 

Radny Majcher – uważam, że jest to bardzo potrzebne.

 

Radny Cedrowski – Rada Pedagogiczna jest przeciwna temu rozwiązaniu. W ocenie nauczycieli lepsze byłoby przekazanie pieniędzy na doradztwo w Ełku niż w Giżycku, ponieważ poziom doradztwa w Ełku jest wyższy niż w Giżycku.

 

PRG – to prawda, ale doradztwo w Ełku było stworzone wcześniej. Ełk wszedł w porozumienie z innymi powiatami, a Giżycko nie. To prawda, że poziom doradztwa w Ełku jest wyższy niż w Giżycku, ale ta inicjatywa pozwoli zbudować doradztwo w Giżycku na odpowiednim poziomie, a nasi nauczyciele znajdą tam zatrudnienie.

 
PRG odczytuje projekt uchwały.
 
PRG – proszę o przedstawienie opinii komisji wspólnej.
 

Komisja wspólna: za – 10 radnych, wstrzymało się – 2 radnych

 

PRG – czy są uwagi do przedstawionego projektu uchwały? Nie widzę wobec tego przechodzimy do głosowania.

 
Głosowanie:
Za – 12 radnych
Wstrzymało się – 2 radnych
 

Uchwała Nr XXXII/198/2010 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie w szkołach wyższych i zakładach kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane została przyjęta i stanowi załącznik Nr 9 do niniejszego protokołu.

 
Ad. 12
 

PRG – proszę o wprowadzenia.

 

Wójt Monika Łępicka – Gij – projekt przewiduje przystąpienie do opracowania miejscowego planu dla potrzeb funkcjonowania drogi wojewódzkiej nr 655. Wnioskodawcą jest Zarząd Dróg Wojewódzkich, celem jest wyłączenie bezpośrednio przylegających terenów z produkcji leśnej.

 
PRG odczytuje projekt uchwały.
 
PRG – proszę o przedstawienie opinii komisji wspólnej.
 

Komisja wspólna: za – 12 radnych

 

PRG – czy są uwagi do przedstawionego projektu uchwały? Nie widzę wobec tego przechodzimy do głosowania.

 
Głosowanie:
Za – 14 radnych
 

Uchwała Nr XXXII/199/2010 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wydminy w obrębach geodezyjnych: Siedliska i Mazuchówka została przyjęta i stanowi załącznik Nr 10 do niniejszego protokołu.

 
Ad. 13
 

PRG – proszę o wprowadzenia.

 

Wójt Monika Łępicka – Gij – w uchwale XXXI/190/2009 Rady Gminy Wydminy w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” i wyznaczenia przedstawiciela do reprezentowania Gminy Wydminy w Stowarzyszeniu zmianie ulega §3, który otrzymuje brzmienie: „Przedstawicielem reprezentującym Gminę Wydminy we władzach Stowarzyszenia będzie Wójt Gminy”.

 
PRG odczytuje projekt uchwały.
 
PRG – proszę o przedstawienie opinii komisji wspólnej.
 

Komisja wspólna: za – 12 radnych

 

PRG – czy są uwagi do przedstawionego projektu uchwały? Nie widzę wobec tego przechodzimy do głosowania.

 
Głosowanie:
Za – 14 radnych
 

Uchwała Nr XXXII/200/2010 w  sprawie zmiany w Uchwale Nr XXXI/190/2009 rady Gminy Wydminy z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” i wyznaczenia przedstawiciela do reprezentowania Gminy Wydminy w Stowarzyszeniu została przyjęta i stanowi załącznik Nr 11 do niniejszego protokołu.

 
 
 
Ad. 14
 

PRG – proszę Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o przedstawienie sprawozdania z pracy komisji rewizyjnej za 2009 rok i przedstawienie planu pracy komisji rewizyjnej na 2010 rok.

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił sprawozdanie z pracy komisji za 2009 rok oraz plan pracy komisji na 2010 rok – stanowią załącznik Nr 12 i 13 do niniejszego protokołu.

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – proszę o rozszerzenie planu komisji rewizyjnej o dodatkowy punkt:

„ Zapoznanie się z protokołami pokontrolnymi, przeprowadzonych kontroli wewnętrznych i zewnętrznych w latach 2007 do chwili planowanego posiedzenia komisji i realizacja wykonania zaleceń pokontrolnych – III kwartał.

 
 

PRG – kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem sprawozdania z pracy komisji rewizyjnej za 2009 rok?

 
Głosowanie:
Za – 14 radnych
 

PRG – kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem planu pracy z uwzględnieniem dodatkowego punktu?

 
Głosowanie:
Za – 14 radnych
 
Ad. 15
 

Wójt Monika Łępicka – Gij – odpowiem Państwu na interpelacje:

 

Radny Samborski –  z dniem 1 lutego w ramach awansu wewnętrznego dwa stanowiska: dyrektor BOS i kierownik GOPS zostały pozbawione przedrostka „p.o.”, pozostał tylko p.o. Dyrektor ZGKiM z racji zmian jakie stają przed Zakładem, które dyktuje ustawa o finansach publicznych.

Radny Żukowski – odnowa granic leży po stronie właściciela i częstotliwość odnawiania powinna być na tyle częsta, by właściciel znał je dokładnie. Nie ma zapisu jednoznacznie określającego jakieś terminy. Jeżeli chodzi o pracownika to sprawę gruntownie zbadałam, uczuliłam pracownika na sposób zachowania. Jednakże z relacji Pani Sekretarz i pracownika, wiem, że spotkanie było z dużą dozą emocji. Panowie określili pracownika, jako złodzieja, dlatego zachowanie pracownika było takie, a nie inne. Uważam, że jak na taką sytuację pracownik zrobił to co należało, bez słowa opuścił Panów towarzystwo.

 

Radny Żukowski – proponuję aby spotkać się w Pani obecności i wyjaśnić tą sytuację.

 

Wójt Monika Łępicka – Gij – jestem otwarta na propozycje.

 

PRG – jeżeli chodzi o Panią Szabelską, zostało wysłane pismo informujące. Sprawę powierzyłam prawnikowi, by przejrzał dokumenty i wskazał wyjście z tego impasu. Jestem za jednoznacznym rozwiązaniem tej sprawy.

 

Radny Lenartowicz – jeżeli chodzi o wywóz nieczystości w miejscowości Zelki, brak jest zlecenia, ponadto dwie faktury są zaległe, nieopłacone, dlatego ZGKiM wstrzymał wykonywanie usługi.

 

Radna Duda – z rozmowy z Panem Dyrektorem jednoznacznie wynika, że takiej sytuacji nie ma. Jeśli jest to konkretna sytuacja, konkretnej wspólnoty, to proszę o kontakt, bo inaczej nic więcej nie mogę wyjaśnić.

 

PRG – czy ktoś z Państwa chciałby jeszcze zabrać głos? Nie widzę, wobec tego zamykam posiedzenie XXXII sesji Rady Gminy Wydminy

 
 
Protokołowała:                                                           Zatwierdził

Anna Binik                                                                             Roman Sokalski

 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Wydminy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Anna Binik
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2010-02-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Roman Sokalski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2010-02-25 12:16:11
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2010-02-25 12:21:17
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2010-02-25 13:21:17
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
441 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony