ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Wydminy
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

PROTOKÓŁ Nr XXXIII/2010 z posiedzenia Rady Gminy Wydminy z dnia 24 lutego 2010 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Wydminach w godzinach od 10.00 do 12.15 XXXIII Sesja Rady Gminy Wydminy V kadencji

Informacja ogłoszona dnia 2010-03-22 16:58:36 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

PROTOKÓŁ
Nr XXXIII/2010
z posiedzenia Rady Gminy Wydminy
z dnia 24 lutego 2010 roku
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Wydminach
w godzinach od 1000 do 1215
XXXIII Sesja Rady Gminy Wydminy V kadencji
 
 

Porządek obrad posiedzenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Lista obecności w załączeniu do protokołu (zał. nr 2). Sesja rozpoczęła się w obecności 14 radnych, co stanowiło 93,33 % frekwencji. 

 
Ad.1
 

PRG – powitał wszystkich obecnych na sesji. Stwierdził, że sesja została zwołana prawidłowo, jest wymagane quorum, Rada może podejmować uchwały. Otworzył XXXIII sesję Rady Gminy Wydminy.

Ad.2
 

PRG – na sekretarza obrad dzisiejszej sesji powołuję Pana Radnego Krzysztofa Lenartowicza.

 
Ad.3
 

PRG - czy ktoś z Państwa Radnych ma uwagi do protokołu z ostatniej sesji? Nie widzę, wobec tego przechodzimy do głosowania nad przyjęciem protokołu z ostatniej sesji.

 
Głosowanie:
za – 10 radnych
wstrzymało się – 4 radnych
 

PRG - protokół z ostatniej sesji został przyjęty.

 
Ad. 4.
 

Wójt Monika Łępicka – Gij – proszę zgłaszać interpelacje i zapytania.

 

Radny Samborski – miejscowi rolnicy zgłaszają problem foli zużytej do beli. Systemowe rozwiązania wprowadziła już gmina Stare Juchy, jak sytuacja wygląda u nas.

 
Ad. 5
 

Informacja o pracy Wójta stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego protokołu.

 

Radny Samborski – proszę powiedzieć, która działka została przejęta przez gminę  z Agencji Nieruchomości Rolnych w Suwałkach?

 

Wójt Monika Łępicka – Gij – mówimy o  działce w miejscowości Szczepanki, przeznaczonej na boisko wiejskie.

 
 
Ad. 6
 
PRG – proszę projektodawcę o wprowadzenie. 
 

Wójt Monika Łępicka – Gij – projekt uchwały przewiduje wprowadzenie środków na zakup opon zimowych do samochodu dla Komisariatu Policji w Wydminach oraz zwiększenie dotacji celowej o kwotę 80 000,00 zł na przebudowę stadionu gminnego w Wydminach.

 
PRG – proszę o przedstawienie opinii komisji wspólnej.
 

Komisja wspólna: za – 10 radnych

 
PRG odczytuje projekt uchwały.
 

PRG – czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę, wobec tego przechodzimy do głosowania.

 
Głosowanie:
Za – 15 radnych
 
 

Uchwała Nr XXXIII/201/2010 w sprawie zmian w budżecie gminy Wydminy na 2010 r. została przyjęta i stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego protokołu.

 
Ad. 7
 
PRG – proszę projektodawcę o wprowadzenie.
 

Wójt Monika Łępicka – Gij – plan odnowy miejscowości Wydminy na lata 2010-2016 został przyjęty uchwałą Nr 1/2010 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Wydminy. Plan jest wynikiem cyklu spotkań z przedstawicielami sołectwa. Wyniki spotkań pozwoliły na sporządzenie tego dokumentu.

 
PRG – proszę o przedstawienie opinii komisji wspólnej.
 

Komisja wspólna: za – 11 radnych

 
PRG odczytuje projekt uchwały.
 

PRG – czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę, wobec tego przechodzimy do głosowania.

 
Głosowanie:
Za – 15 radnych
 
 

Uchwała Nr XXXIII/202/2010 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wydminy została przyjęta i stanowi załącznik Nr 5 do niniejszego protokołu.

 
Ad. 8

PRG – proszę projektodawcę o wprowadzenie.

 

Wójt Monika Łępicka – Gij – plan odnowy miejscowości Gawliki Wielkie  na lata 2010-2016 został przyjęty uchwałą Nr 1/2009 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Gawliki Wielkie. Plan jest wynikiem cyklu spotkań mieszkańców sołectwa. Dokument opracowany został przez mieszkańców. Dopisałam tylko dwa rozdziały.

 
PRG odczytuje projekt uchwały.
 
PRG – proszę o przedstawienie opinii komisji wspólnej.
 

Komisja wspólna: za – 11 radnych

 

PRG – czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę, wobec tego przechodzimy do głosowania.

 
Głosowanie:
Za – 15 radnych
 

Uchwała Nr XXXIII/203/2010 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Gawliki Wielkie została przyjęta i stanowi załącznik Nr 6 do niniejszego protokołu.

 
 
Ad. 9

PRG – proszę projektodawcę o wprowadzenie.

 

Wójt Monika Łępicka – Gij – projekt uchwały uwzględnia zmianę w związku ze zmianą osoby inkasenta w sołectwie Siedliska. §1 pkt 19 otrzymuje brzmienie: „19. dla obszaru sołectwa Siedliska – Ewa Włodkowska”.

 
PRG odczytuje projekt uchwały.
 
PRG – proszę o przedstawienie opinii komisji wspólnej.
 

Komisja wspólna: za – 11 radnych

 

PRG – czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę, wobec tego przechodzimy do głosowania.

 
Głosowanie:
Za – 15 radnych
 

Uchwała Nr XXXIII/204/2010 w sprawie zmiany uchwały Nr XX/125/2008 Rady Gminy Wydminy z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso została przyjęta i stanowi załącznik Nr 7 do niniejszego protokołu.

 
Ad. 10
 

PRG – proszę projektodawcę o wprowadzenie.

 

Wójt Monika Łępicka – Gij – w załączniku do uchwały XVIII/114/2000 Rady Gminy Wydminy z dnia 26 czerwca 2000 r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Wydminach wprowadza się następujące zmiany: „13)organizacja aktywnego uczestnictwa społeczności lokalnej w kulturze fizycznej, rekreacji ruchowej i wypoczynku”. Zmiana ta podyktowana jest potrzebą ubiegania się o środki na Remont stadionu za pośrednictwem GOK.

 
PRG – proszę o przedstawienie opinii komisji wspólnej.
 

Komisja wspólna: za – 10 radnych, wstrzymał się – 1 radny

 
PRG odczytuje projekt uchwały.
 

PRG – czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę, wobec tego przechodzimy do głosowania.

 
Głosowanie:
 
 

Uchwała Nr XXXIII/205/2010 w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/114/2000 Rady Gminy Wydminy z dnia 26 czerwca 2000 r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Wydminach została przyjęta i stanowi załącznik Nr 8 do niniejszego protokołu.

 
Ad. 11
 

PRG – proszę projektodawcę o wprowadzenie.

 

Wójt Monika Łępicka – Gij – w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy wprowadza się zmianę w §3 pkt 9. Pozwala ona na uwzględnienie przy naliczaniu opłaty innych dokumentów niż wyłącznie z ewidencji ludności. Jest to zmiana podyktowana zgłaszanymi uwagami mieszkańców.

 
PRG – proszę o przedstawienie opinii komisji wspólnej.
 

Komisja wspólna: za – 11 radnych

 
PRG odczytuje projekt uchwały.
 

PRG – czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę, wobec tego przechodzimy do głosowania.

 
Głosowanie:
Za – 15 radnych
 

Uchwała Nr XXXIII/206/2010 w sprawie wprowadzenia zmiany w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wydminy została przyjęta i stanowi załącznik Nr 9 do niniejszego protokołu.

 
Ad. 12
 

Wójt Monika Łępicka – Gij – w sprawie interpelacji Pana Radnego Samborskiego, odpowiem Panu na piśmie. Na ostatniej sesji Pani Radna Duda zwróciła się z zapytaniem, o fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej ul. 40- lecia PRL. Gruntownie zostały sprawdzone rozliczenia i rzeczywiście pewna zaległość jest jednakże wynika ona z różnicy wnoszonych opłat z tytułu lokalu użytkowanego w dzierżawie, a stawkami ustalonymi uchwałami wspólnoty. Zaległość wynika z różnicy i uregulowane będzie przez ZGKiM, zgodnie z przyjętym porozumieniem z obecnym zarządcą.

 
Ad. 13
 

PRG – do Rady Gminy wpłynęła skarga Pana Andrzeja Woźnialisa – sołtysa sołectwa Orzechowo, dotycząca nieprawidłowego odśnieżania drogi na odcinku Orzechowo – Czarnówka. Odczytam pismo. Proszę Panią Wójt o wyjaśnienie.  

 

Wójt Monika Łępicka – Gij – po naszej stronie jest to droga gminna, natomiast po stronie Stare Juchy jest to droga powiatowa. Utrzymujemy stałą przejezdność, jednakże nie jest to droga ważna z punktu widzenia skomunikowania gminy, w związku z tym jest przejezdna, jednakże nie odśnieżona szeroko, by mogły tam minąć się dwa autobusy. Nie ma takiej potrzeby. Z racji ograniczenia środków zasadą jest zapewnienie przejazdu i dojazdu przynajmniej jednego pojazdu. Nie stać nas na odśnieżanie wszystkiego i wszystkich skrótów. Jeśli chodzi o przepędzanie bydła, to Pan Sołtys już to wyjaśnił. Nigdy nikt takich problemów nie zgłaszał.

 

Sołtys Czarnówki – droga na  odcinku Orzechowo – Czarnówka jest przejezdna, stanowi skrót, jeżeli są utrudnienia na tym odcinku, można przejechać inną drogą. A sam sołtys Orzechowa jeździ tą drogą stanowczo za szybko i to była przyczyna uszkodzenia auta i wjechania na przydrożny kamień.

 

PRG – kto z Państwa jest za tym, aby tą sprawą zajęła się Pani Wójt i odpisała zainteresowanemu używając powyższych argumentów?

 
Głosowanie:
Za – 13 radnych
Wstrzymało się – 2 radnych
 

PRG – Pani Wójt zajmie się tą sprawą. Poinformuje Radę o załatwieniu sprawy.

 

Radny Kobiela – proszę powiedzieć jaka kwota na dzień dzisiejszy została wydatkowana na zimowe utrzymanie dróg?

 

Wójt Monika Łępicka – Gij – dokładnie nie powiem, ale ponad 120 tys. zł. już na pewno.

 

Radny Majcher – mieszkańcy zwracają się z prośbą o uporzadkowanie terenu przy ul. Zaułek Suwalski, również sygnalizują problem braku zadaszenie nad schodami wejściowymi do budynku GOK.

 

PRG – czy ktoś z Państwa chciałby jeszcze zabrać głos? Nie widzę, wobec tego zamykam posiedzenie XXXIII sesji Rady Gminy Wydminy

 
 
Protokołowała:                                                                      Zatwierdził

Anna Binik                                                                            Roman Sokalski

 
 
 
%0

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Wydminy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Anna Binik
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2010-03-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Binik
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2010-03-22 16:57:14
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2010-03-22 16:58:36
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2010-06-08 13:44:47
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
444 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony