ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Wydminy
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

PROTOKÓŁ Nr XXXV/2010 z posiedzenia Rady Gminy Wydminy z dnia 26 marca 2010 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Wydminach w godzinach od 10.00 do 13.15 XXXV Sesja Rady Gminy Wydminy V kadencji

Informacja ogłoszona dnia 2010-04-30 14:09:46 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

PROTOKÓŁ
Nr XXXV/2010
z posiedzenia Rady Gminy Wydminy
z dnia 26 marca 2010 roku
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Wydminach
w godzinach od 1000 do 1315
XXXV Sesja Rady Gminy Wydminy V kadencji
 
 

Porządek obrad posiedzenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Lista obecności w załączeniu do protokołu (zał. nr 2). Sesja rozpoczęła się w obecności 14 radnych, co stanowiło 93,33 % frekwencji. 

 
Ad.1
 

PRG – powitał wszystkich obecnych na sesji. Stwierdził, że sesja została zwołana prawidłowo, jest wymagane quorum, Rada może podejmować uchwały. Otworzył XXXV sesję Rady Gminy Wydminy.

Ad.2
 

PRG – na sekretarza obrad dzisiejszej sesji powołuję Pana Krzysztofa Lenartowicza.

 
Ad.3

PRG – czy ktoś z Państwa Radnych ma uwagi do protokołu z XXXIII sesji Rady Gminy Wydminy? Nie widzę, wobec tego przechodzimy do głosowania nad przyjęciem protokołu z XXXIII sesji Rady Gminy.

 
Głosowanie:
Za – 12 radnych
Wstrzymało się – 2 radnych
 

PRG - protokół z posiedzenia XXXIII sesji Rady Gminy Wydminy został przyjęty.

 
Ad. 4

PRG - czy ktoś z Państwa Radnych ma uwagi do protokołu z XXXIV sesji Rady Gminy Wydminy? Nie widzę, wobec tego przechodzimy do głosowania nad przyjęciem protokołu z XXXIV sesji Rady Gminy Wydminy.

 
Głosowanie:
Za – 13 radnych
Wstrzymał się – 1 radny
 

PRG - protokół z posiedzenia XXXIV sesji Rady Gminy Wydminy został przyjęty.

 
Ad. 5.
 
 

Radny Lenartowicz – po raz kolejny  podejmuję temat remontu przepustu w m. Zelki. W mojej miejskości przy drodze rosną dwie lipy, które stanowią zagrożenie.

 

Radny Daniłowicz – należy poprawić drogę na odcinku Grądzkie – Szczybały Orłowskie.

 

Radny Krzywicki – proszę o naprawienie drogi przy ul. Leśnej, jak również w miejscowości Cybulki. Chciałby również powiedzieć, że Klubu Radnych „Gospodarna Samorządna Gmina” wystąpiło z pismem do Spółdzielni Mieszkaniowej „MAZURY” Olecko o przedstawienie informacji o zadłużeniu w płatnościach za czynsz za mieszkania komunalne. Otrzymaliśmy odpowiedź, wygląda to następująco:

  • wspólnota mieszkaniowa Dworcowa 2: koszt eksploatacji – 717,28 zł; koszty funduszu remontowego – 2090,25 zł; razem – 2807,53 zł
  • wspólnota mieszkaniowa Grunwaldzka 17: koszty eksploatacji – 523,20 zł,; koszty funduszu remontowego – 966,14 zł; razem- 1489,34 zł
  • wspólnota mieszkaniowa Grunwaldzka 47: koszty eksploatacji – 324,90 zł; koszty funduszu remontowego – 43,83 zł; razem – 368,73 zł
  • wspólnota mieszkaniowa Grunwaldzka 58: koszty eksploatacji – 598,50 zł; koszty funduszu remontowego- 375,85 zł; razem – 974,35 zł
  • wspólnota mieszkaniowa Grunwaldzka 64: koszty eksploatacji – 403,65 zł; razem – 403,65 zł
  • wspólnota mieszkaniowa 40 – lecia PRL 6 – koszty eksploatacji – 5288,40 zł; koszty funduszu remontowego – 5212,23 zł; razem – 10500,63 zł

W ZGKiM prowadzona jest kontrola, proszę powiedzieć czy faktycznie ZGKiM ma zaległości w tych wspólnotach na takie kwoty?   

 

Radny Kobiela – proszę powiedzieć ile na tą zimę wydaliśmy pieniędzy, oraz na jakim etapie są zmiany strukturalne w ZGKiM?

 
Ad. 6
 

Informacja o pracy Wójta stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego protokołu.

Sprawozdanie z wykonania uchwały w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Wydminy w 2009 roku stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego protokołu.

 

Radna Duda – gdzie zaksięgowane są przychody z czynszu za Ośrodek Zdrowia, ponieważ w budżecie gminy jest to bardzo mała kwota?

 
Wójt Monika Łępicka – Gij – środki za czynsz wpływają do budżetu ZGKiM.
 

Radny Samborski – w sprawozdaniu jest informacja, że zostało sprzedanych 7 lokali za kwotę 20 tys. zł, czy są sprzedane z terenu Wydmin, czy okolic?

 

 Wójt Monika Łępicka – Gij - 6 lokali w Wydminach, 1 lokal spoza Wydmin.

Ad. 7
PRG – proszę projektodawcę o wprowadzenie.
 

Wójt Monika Łępicka – Gij – projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy zakłada dokonanie zmian na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów przyznającego ostateczne kwoty subwencji wynikające z ustawy budżetowej na rok 2010 oraz decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego ustalające wysokość dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa na 2010 rok ustalonych na podstawie ustawy budżetowej na rok 2010 oraz ze względu na potrzeby wynikające podczas realizacji budżetu.

 

Pani Skarbnik – chciałabym uzupełnić wypowiedź Pani Wójt, projekt ten zakłada również likwidację konta gminnego funduszu ochrony środowiska, nie mniej jednak środki te zostaną przeznaczone na zadania związane z ochroną środowiska.

 

Wójt Monika Łępicka – Gij – został złożony wniosek do Ministerstwa o przyznanie środków na podjazd dla osób niepełnosprawnych przy Szkole w Talkach.

 

Radna Duda – może należy wystąpić do PERON–u o częściowe sfinansowanie tej inwestycji?

 
PRG – proszę o przedstawienie opinii komisji wspólnej.
 

Komisja wspólna: za- 12 radnych, wstrzymał się – 1 radny

 
PRG odczytuje projekt uchwały.
 

PRG – czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę, wobec tego przechodzimy do głosowania.

 
Głosowanie:
Za – 14 radnych
 

Uchwała Nr XXXV/208/2010 w sprawie zmian w budżecie gminy Wydminy na 2010 r. została przyjęta i stanowi załącznik Nr 5 do niniejszego protokołu.

 
Ad. 8

PRG – proszę projektodawcę o wprowadzenie.

 

Wójt Monika Łępicka – Gij – powtórnie przedłożony projekt uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Orłowie jest wynikiem rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 9 marca 2010 r., stwierdzającego nieważność uchwały Nr XXXII/196/2010 Rady Gminy Wydminy z dnia 02 lutego 2010 r. Uzasadniając rozstrzygnięcie Wojewoda stwierdza, że uchwała w sprawie likwidacji szkoły nie mieści się w pojęciu aktu prawa miejscowego i nie przewiduje się jej publikacji w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

 
PRG odczytuje projekt uchwały.
 
PRG – proszę o przedstawienie opinii komisji wspólnej.
 

Komisja wspólna: za – 10 radnych, wstrzymało się – 3 radnych

 

PRG – czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę, wobec tego przechodzimy do głosowania.

 
Głosowanie:
Za – 10 radnych
Przeciw – 2 radnych
Wstrzymało się – 2 radnych
 

Uchwała Nr XXXV/209/2010 w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Orłowie została przyjęta i stanowi załącznik Nr 6 do niniejszego protokołu.

 
 
Ad. 9

PRG – proszę projektodawcę o wprowadzenie.

 

Wójt Monika Łępicka – Gij – projekt uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych zakłada ustalenie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych niesegregowanych oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych do stacji zlewnej. Górne stawki opłat są podstawą do obciążenia właścicieli nieruchomości, którzy nie udokumentują wywiązywania się z obowiązku usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych, a obowiązek ten przejmie gmina.

 
PRG odczytuje projekt uchwały.
 
PRG – proszę o przedstawienie opinii komisji wspólnej.
 

Komisja wspólna: za – 12 radnych, wstrzymał się – 1 radny

 
PRG – czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos?
 

Radny Kobiela – proszę powiedzieć, czy w przypadku, gdy na terenie gminy koncesje na wykonywanie usług komunalnych ma jeden podmiot może mieć zastosowanie proponowana uchwała.

 

Wójt Monika Łępicka – Gij – uchwała obowiązuje niezależnie od ilości podmiotów posiadających zezwolenie na zbiórkę nieczystości.

 

Sołtys wsi Sucholaski – obecnie Zakład ma bardzo wysokie ceny i obliguje wszystkich do podpisania umowy niezależnie, czy koś ma śmieci, czy nie.

 

PRG – czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę, wobec tego przechodzimy do głosowania.

 
Głosowanie:
Za – 12 radnych
Wstrzymało się – 2 radnych
 

Uchwała Nr XXXV/210/2010 w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych została przyjęta i stanowi załącznik Nr 7 do niniejszego protokołu.

 
Przerwa w godz. 11:20 – 11:30.
 
Ad. 10
 

PRG – proszę o wprowadzenia.

 

Wójt Monika Łępicka – Gij – przedstawiony Państwu projekt uchwały zakłada uchylenie Uchwały Nr V/36/2003 Rady Gminy w Wydminach z dnia 08 lutego 2003 roku dotyczącej wyrażenia zgody na stosowanie bonifikaty od wartości lokali mieszkalnych i budynków mieszkalnych, ustalonych przez rzeczoznawców oraz stosowania umownych stawek oprocentowania rozłożonej na raty ceny lokali mieszkalnych

 
PRG odczytuje projekt uchwały.
 
PRG – proszę o przedstawienie opinii komisji wspólnej.
 

Komisja wspólna: za – 13 radnych

 

PRG – czy są uwagi do przedstawionego projektu uchwały? Nie widzę wobec tego przechodzimy do głosowania.

 
Głosowanie:
Za – 14 radnych
 

Uchwała Nr XXXV/211/2010 w sprawie uchylenia Uchwały Nr V/36/2003 Rady Gminy w Wydminach z dnia 08 lutego 2003 roku dotyczącej wyrażenia zgody na stosowanie bonifikaty od wartości lokali mieszkalnych i budynków mieszkalnych, ustalonych przez rzeczoznawców oraz stosowania umownych stawek oprocentowania rozłożonej na raty ceny lokali mieszkalnych została przyjęta i stanowi załącznik Nr 8 do niniejszego protokołu.

 
 
Ad. 11

PRG – proszę o wprowadzenia.

 

Wójt Monika Łępicka – Gij – projekt uchwały zakłada wyrażenie zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2011 rok.

 
PRG odczytuje projekt uchwały.
 
PRG – proszę o przedstawienie opinii komisji wspólnej.
 

Komisja wspólna: za – 12 radnych, wstrzymał się – 1 radny

 

PRG – czy są uwagi do przedstawionego projektu uchwały? Nie widzę wobec tego przechodzimy do głosowania.

 
Głosowanie:
Za – 14 radnych
 

Uchwała Nr XXXV/212/2010 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2011 r. została przyjęta i stanowi załącznik Nr 9 do niniejszego protokołu.

 
Ad. 12

PRG – proszę o wprowadzenia.

 

Wójt Monika Łępicka – Gij – projekt uchwały w sprawie ustalenia diet i należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Gminy Wydminy przewiduje ustalenie diet dla radnych Gminy Wydminy w formie miesięcznego ryczałtu, którego wysokość uzależniona jest od pełnienia funkcji w Radzie Gminy tj. dla przewodniczącego rady 1.350,00 zł, dla wiceprzewodniczącego 660,00 zł; dla przewodniczących stałych lub doraźnych komisji rady 450,00 zł.; dla pozostałych radnych 400,00 zł. W przypadku łączenia kilku funkcji radnemu przysługuje wyłącznie dieta z tytułu pełnienia funkcji najwyższej. Wysokość ryczałtu ulega obniżeniu w razie nieobecności radnego na sesji rady lub na posiedzeniach komisji Rady: za nieobecność na posiedzeniach każdej sesji Radny Gminy – 20% miesięcznego ryczałtu, za nieobecność na posiedzeniu każdej stałej lub doraźnej komisji Rady – 10% miesięcznego ryczałtu.

 
PRG odczytuje projekt uchwały.
 
PRG – proszę o przedstawienie opinii komisji wspólnej.
 

Komisja wspólna: za – 12 radnych, wstrzymał się – 1 radny

 

Radny Żukowski – z §1 zgadzam się, natomiast nie zgadzam się z §2. Optowałbym za tym, aby §2 wyrzucić.

 

Radny Cedrowski – nie zgadzam się z Panem, uważam że jest to słuszne, jest to zapobiegliwość projektodawcy.

 

Radny Kobiela – uważam, że komisję rewizyjną należy wyszczególnić.

 

Radny Cedrowski – każda z komisji pracuje w sposób niezależny i w sposób indywidualny.

 

PRG – moje uwagi również dotyczą pracy komisji rewizyjnej, będę chciał zgłosić wniosek o rozszerzenie katalogu radnych i zróżnicowanie wysokości diety dla członków komisji rewizyjnej.

 

PRG – czy są uwagi do przedstawionego projektu uchwały? Nie widzę wobec tego przechodzimy do głosowania.

 
Głosowanie:
Za – 11 radnych
Wstrzymało się – 3 radnych
 

Uchwała Nr XXXV/213/2010 w sprawie ustalenia diet i należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Gminy Wydminy została przyjęta i stanowi załącznik Nr 10 do niniejszego protokołu.

 
Ad. 13

PRG – proszę o wprowadzenia.

 

Wójt Monika Łępicka – Gij – projekt uchwały w sprawie ustanowienia zasad otrzymywania diet przez przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Wydminy – sołtysowi za obecność na sesjach Rady Gminy Wydminy oraz udział w pracach stałych i doraźnych komisji Rady przysługuje miesięczna zryczałtowana dieta w wysokości 100,00 zł. Dieta ta przysługuje bez względu na ilość posiedzeń w danym miesiącu i czas trwania sesji Rady lub komisji.

 
PRG odczytuje projekt uchwały.
 
PRG – proszę o przedstawienie opinii komisji wspólnej.
 

Komisja wspólna: za – 12 radnych, wstrzymał się – 1 radny

 

PRG – czy są uwagi do przedstawionego projektu uchwały? Nie widzę wobec tego przechodzimy do głosowania.

 
Głosowanie:
Za – 13 radnych
Wstrzymał się – 1 radny
 

Uchwała Nr XXXV/214/2010 w sprawie ustanowienia zasad otrzymywania diet przez przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Wydminy została przyjęta i stanowi załącznik Nr 11 do niniejszego protokołu.

 
Ad. 14

PRG – proszę o wprowadzenia.

 

Wójt Monika Łępicka – Gij – projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Wydminy zakłada ustalenie: wynagrodzenie zasadnicze – 5 000,00 zł; dodatek funkcyjny 1 500,00 zł; dodatek specjalny w wysokości 30% tj. 1 950,00 zł.

 
PRG odczytuje projekt uchwały.
 

PRG – w miesiącu wrzesień, kiedy rozpoczynała Pani pracę na stanowisku Wójta, Rada Gminy odrzuciła projekt uchwały zmieniający uposażenie na tym stanowisku, tłumacząc potrzebę dokonania oceny pracy. Po półrocznym funkcjonowaniu na tym stanowisku, większość radnych dostrzega zmiany w systemie pracy i współpracy z Radą Gminy. Dlatego osobiście uważam, że proponowany projekt uchwały jest dobry.

 
PRG – proszę o przedstawienie opinii komisji wspólnej.
 

Komisja wspólna: za – 12 radnych

 

PRG – czy są uwagi do przedstawionego projektu uchwały? Nie widzę wobec tego przechodzimy do głosowania.

 
Głosowanie:
Za – 14 radnych
 

Uchwała Nr XXXV/215/2010 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Wydminy została przyjęta i stanowi załącznik Nr 12 do niniejszego protokołu.

 
Ad. 15

Wójt Monika Łępicka – Gij – odpowiem teraz na Państwa interpelacje:

Interpelacja Radnego Lenartowicza – przepust ten jest zakwalifikowany do gruntownego remontu, jeżeli będą środki będzie robiony w pierwszej kolejności. Odnośnie lip znajdujących się na tej drodze, była przeprowadzana wycinka, która została wstrzymana.

Interpelacja Radnego Daniłowicza – wszystkie drogi wyglądają tragicznie, tam szczególnie. Staramy się reagować na bieżąco.

Interpelacja Radnego Krzywickiego – droga Cybulki, ul. Leśna, pracownik miał zobaczyć stan tych dróg i wystąpić do Lasów Państwowych o naprawienie dróg na tych odcinkach. Jeżeli chodzi o ZGKiM, zakresem przedstawionym zajmie się pracownik prowadzący aktualnie kontrolę w Zakładzie.

Interpelacja Radny Kobiela  – na odśnieżanie w tym roku została wydatkowana kwota w wysokości około 177 tys. zł.

Radny Samborski – proszę powiedzieć ile zarobił na tej zimie ZGKiM?

Wójt Monika Łępicka – Gij – około 10 tys. zł.

Radny Romatowski – Pani Wójt, ZGKiM zarobił?

Wójt Monika Łępicka – Gij – przepraszam, źle się wysłowiłam, na taką kwotę wystawione zostały faktury

Interpelacja Radny Kobiela - odnośnie ZGKiM, zmiana ustawy o finansach publicznych nakłada na samorząd obowiązek zmiany statusu prawnego Zakładu. Możliwe są trzy formy: samorządowy zakład budżetowy, spółka gminna, wydział komunalny Urzędu Gminy. O przyszłości Zakładu decydować będziemy wspólnie, ostateczny termin to koniec 2010 r.

 
Ad. 16

PRG – odczytam Państwu odpowiedź na pismo w sprawie zażalenia Pani Darii Mań.

Wójt Monika Łępicka – Gij – raz jeszcze tą sprawę przeanalizowałam, na piśmie nie ma żadnych ustaleń, każdy kto uczestniczył w tych spotkaniach ma inną wersję. Jedyne rozwiązanie to służebność i wszyscy w jednym czasie przystąpią do aktu, w terminie do 30 czerwca br.

Radny Samborski – odnośnie sprawozdania, chciałbym powiedzieć, że wycena tych lokali była bardzo niska, gratuluję Pani Wójt podjęcia tego tematu, szkoda tylko, że tak późno.

 

PRG – czy ktoś z Państwa chciałby jeszcze zabrać głos? Nie widzę, wobec tego chciałbym złożyć Państwu życzenia z okazji zbliżających się świat wielkanocnych.

Zamykam posiedzenie XXXV sesji Rady Gminy Wydminy

 
 
Protokołowała:                                                           Zatwierdził

Anna Binik                                                                             Roman Sokalski

 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Wydminy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Anna Binik
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2010-04-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Binik
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2010-04-30 14:09:34
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2010-04-30 14:09:46
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2010-04-30 16:09:46
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
667 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony