ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Wydminy
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

PROTOKÓŁ Nr XXXVI/2010 z posiedzenia Rady Gminy Wydminy z dnia 23 kwietnia 2010 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Wydminach w godzinach od 10.00 do 13.20 XXXVI Sesja Rady Gminy Wydminy V kadencji

Informacja ogłoszona dnia 2010-06-08 11:51:08 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

PROTOKÓŁ
Nr XXXVI/2010

z posiedzenia Rady Gminy Wydminy

z dnia 23 kwietnia 2010 roku

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Wydminach

w godzinach od 1000 do 1320

XXXVI Sesja Rady Gminy Wydminy V kadencji

  Porządek obrad posiedzenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Lista obecności w załączeniu do protokołu (zał. nr 2). Sesja rozpoczęła się w obecności 13 radnych, w trakcie doszedł jeden radny, co stanowiło 93,33 % frekwencji. 
 Ad.1

PRG – powitał wszystkich obecnych na sesji. Stwierdził, że sesja została zwołana prawidłowo, jest wymagane quorum, Rada może podejmować uchwały. Otworzył XXXVI sesję Rady Gminy Wydminy.

Ad.2

PRG – na sekretarza obrad dzisiejszej sesji powołuję Pana Radnego Krzysztofa Lenartowicza.

 
Ad.3

PRG - czy ktoś z Państwa Radnych ma uwagi do protokołu z ostatniej sesji? Nie widzę, wobec tego przechodzimy do głosowania nad przyjęciem protokołu z ostatniej sesji.

 
Głosowanie:
Za – 11 radnych
Wstrzymało się – 2 radnych
 
PRG - protokół z ostatniej sesji został przyjęty.
 
Ad. 4.

PRG – zgłosił się do mnie mieszkaniec Wydmin z informacją, że w miejscowości Sieminki przy samej drodze znajduje się budynek, który w każdej chwili może grozić zawaleniem, prosił również o poprawę nawierzchni drogi w tej miejscowości. W Wydminach również należy poprawić stan dróg. Kolejna sprawa dotyczy podjętej na ostatniej sesji Rady Gminy Wydminy uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr V/36/2003 Rady Gminy w Wydminach z dnia 08 lutego 2003 roku dotyczącej wyrażenia zgody na stosowanie bonifikaty od wartości lokali mieszkalnych i budynków mieszkalnych, ustalonych przez rzeczoznawców oraz stosowania umownych stawek oprocentowania rozłożonej na raty ceny lokali mieszkalnych, czy wszyscy najemcy zostali poinformowani o zmianie bonifikaty?

 

Radny Krzywicki – czy została już wyjaśniona sprawa, mojej interpelacji złożonej na poprzedniej sesji?

 

Radny Majcher – ponawiam interpelację złożoną na poprzedniej sesji, dotyczyła uporządkowania ul. Zaułek Suwalski.

 
Ad. 5

Informacja o pracy Wójta stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego protokołu.

Radny Samborski – przeczytała Pani „w sprawie ustalenia wolnego dnia od pracy”, proszę przybliżyć temat?

 Wójt Monika Łępicka – Gij – ustala się dzień wolny od pracy za święto w dniu 1 maja, które przypada w dniu wolnym innym niż niedziela.
 
Ad. 6

PRG – przedstawię Państwu: opinię Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wydminy dotyczącą wykonania budżetu gminy Wydminy za rok 2009; opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie o przedłożonym przez Wójta Gminy Wydminy sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Wydminy za 2009 r.; wniosek komisji rewizyjne w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Wydminy za rok 2009; opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wydminy o udzieleniu absolutorium dla Wójta Gminy Wydminy za 2009 rok. Proszę Panią Wójt o zabranie głosu.

 Wójt Monika Łępicka – Gij – oddam głos Pani Skarbnik.
 Skarbnik – plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 17 533 339,67 zł, wykonanie dochodów wynosi 17 479 161,87 zł, tj. 99,69%. Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 18 862 706,67 zł. Wykonanie wydatków wynosi 18 434 535,45 zł tj. 97,73%. W roku 2009 zaciągnięto kredyt w wysokości 1 300 000,00 zł., spłacono w kwocie 394 202,87, z tego BGK – hala sportowa w kwocie 175 738,24 zł, PBK – oczyszczalnia ścieków w kwocie 218 464,63 zł. za oczyszczalnię ścieków spłaciliśmy ostatnią ratę kredytu. Plan wydatków majątkowych po dokonanych zmianach wyniósł 2 388 269 zł, wykonano wydatki 2 268 195,05 zł. tj. 94,98%
Wykonano :
 • gospodarka wodno – ściekowa: plan 60 00 zł, wykonanie 19 259,77 zł
 • stacja uzdatniania wody: plan 30 000 zł, wykonanie 29 999,58 zł
 • dokumentacja na modernizację ulic – osiedle w Wydminach: plan 90 000 zł, wykonanie 88 084 zł
 • modernizacja placu ulica Źródlana i Kościelna: plan 76 000zł, wykonanie 56 176,85 zł
 • oznakowanie ulic: plan 70 000 zł, wykonanie 65 880 zł
 • dokumentacja – remont lokali socjalnych w Pietraszach: plan 15 000 zł, wykonanie 14 640 zł
 • zakup ciężkiego sprzętu hydraulicznego: plan 75 000 zł, wykonanie 75 000 zł
 • przebudowa ulicy Smętnej: plan 293 269 zł, wykonanie 273 908,24 zł
 • wykonanie chodnika w m. Zelki: plan 4 000 zł, wykonanie 4 000 zł
 • przebudowa nawierzchni w m. Siemionki: plan 40 000 zł, wykonanie 40 000 zł.
 • zakup pieca do SP Talki: plan 17 000 zł, wykonanie 16 958 zł
 • budowa stołówki szkolnej: plan 1 350 000 zł, wykonanie 1 350 000 zł
 • zakup wykrywacza metalu i pomp: plan 30 000 zł, wykonanie 29 964,80 zł
 • dofinansowanie budowy zakładu unieszkodliwiania odpadów komunalnych: plan 88 000 zł, wykonanie 83 945,40 zł
 • remont świetlic Szczybały Orłowskie i Mazuchówka: plan 20 000, zł wykonanie 1464 zł
 • budowa sanitariatów – świetlica Zelki: plan 20 000 zł, wykonanie 15 860 zł.
 • opracowanie dokumentacji stadionu gminnego: plan 40 000 zł, wykonanie 38 430 zł 
 • modernizacja oświetlenia ulicznego: plan 70 000 zł, wykonanie 64 624,41 zł

            W 2009 roku Rada Gminy podjęła uchwałę o wydatkach niewygasających w kwocie 1 2730301,60 zł, z czego 88 084 zł – opracowanie dokumentacji i modernizacja ulic – osiedle Wydminy, 1 154 409,24 zł – budowa stołówki, 30 808,36 zł – modernizacja oświetlenia ulicznego. Na koniec 2009 roku pozostaje zadłużenie gminy w wysokości 2 530 167,73 zł, z czego 1 230 167,73 zł – zadłużenie w BGK Olsztyn hala sportowa, 1 300 000,00 zł – zadłużenie w BOS Olsztyn stołówka oraz zaciągnięcie kredytu w wysokości 1 200 000 zł – w 2010 roku na stołówkę. Na 31 grudnia 2009 roku pozostają zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń dla Spółdzielni Mieszkaniowej w kwocie 225 250 zł. Wystąpiły zobowiązania w ZGKiM w Wydminach w kwocie 144 255,79 zł.

 Radna Duda – tak jak Pani Skarbnik powiedziała dochody zostały wykonane w 99,69%, w tym dochody własne wykonane zostały w 99,01%. Na plan 4 313,688 zł, wykonano 4 270 987 zł, w porównaniu do roku 2008 jest to kwota mniejsza o 28 000 zł. W dochodach własnych główną pozycją są podatki wpływające do gminy. Podatki ogółem, które wpłynęły do gminy na plan 3 921 435 zł wpłynęło 3 900 693 zł, w tym wpływy podatku od osób prawnych na plan 964 0000 zł. wpłynęło 986 883 zł, w porównaniu do roku ubiegłego jest to wzrost o 28%, w tym podatek od nieruchomości wpłynęło 779.564 zł , w porównaniu do roku 2008 wzrost o 32%; podatek leśny plan 110 000 zł, wykonanie 110 088 zł, w porównaniu do roku 2008 jest wzrost o 8%; podatek rolny plan 96 000 zł. wykonanie 91 634 zł w porównaniu do roku 2008 wzrost o 35%; podatek od osób fizycznych ogółem na plan 1 796 650 zł wpłynęło 1 848 051 zł plan został wykonany w 103%, w porównaniu do roku 2008 jest to zmniejszenie o 4%, w tym podatek od nieruchomości na plan 720 000 zł wpłynęło 698 213 zł wzrost w stosunku do 2008 roku o 6%, podatek rolny plan 820 000 zł wpłynęło 891 476 zł. jest porównywalny do roku 2008; podatek leśny plan 4 600 zł, wykonanie 4 845 zł wzrost o 7%. Przy dochodach ważne są wpływy z tytułu sprzedaży majątku. W 2009 roku z gospodarki mieszkaniowej na plan      196 750 zł wpłynęło do budżetu gminy 169 937 zł, jest to 86% wykonania planu, natomiast w porównaniu do roku 2008 jest to wzrost o 60%. W tym roku ze sprzedaży majątku gminy uzyskano kwotę 122 713 zł, a planowano 150 000 zł. wykonano to w 82%. Składa się na to: sprzedaż dwóch lokali mieszkalnych na kwotę 27 896 zł, dwie nieruchomości zabudowane na kwotę 13 446 zł, jedna nieruchomość gruntowa użytkownikowi wieczystemu na kwotę 200 zł, jedno pomieszczenie gospodarcze za kwotę 2 247 zł, jeden lokal użytkowy za kwotę 30 200 zł, dziewięć lokali użytkowych za kwotę 40 098 zł.

Wydatki: na plan 18 862 707 wykonano 18 434 535 zł w porównaniu do roku 2008 wydatki wzrosły o 16,8%. Omówię tylko ważniejsze działy. Dział 600 transport i łączność na plan 536 000 zł wykonano 470 265 zł. jest to 87,7%; zakup usług na plan 300 000 zł. wykonano 260 124 zł, jest to 86,7%, w porównaniu do roku 2008 jest zmniejszenie o 26%. Wydatki inwestycyjne na plan 236 000 zł wykonano 210 000 zł, w porównaniu do roku 2008 jest wzrost o 75%; administracja publiczna dział 750 plan 1 705 236 zł wykonanie 1 649 741 zł, jest to wykonanie w 97%, w porównaniu do roku 2008 jest zwiększenie o 9%. Oświata ogółem na plan 8 661 495 zł wykonano 8 640 755 zł, w porównaniu do roku 2008 jest wzrost o 26%, podejrzewam, że wzrost związany jest z budową stołówki przy ZSO w Wydminach. Opieka Społeczna dział 852 na plan 4 368 640 zł wykonano                 4 346 148 zł, w porównaniu do roku 2008 jest wzrost o 10%. ZGKiM w dalszym ciągu pogarsza swoje wyniki, w porównaniu do 2008 roku nastąpiło pogorszenie wyniku o 42 268 zł. Niepokoi mnie systematyczny wzrost należności i zobowiązań w ZGKiM. Należności ogółem na koniec grudnia 2009 wyniosły 247 103 zł, jest to wzrost o 8 222 zł w porównaniu do grudnia 2008 roku, w tym należności wymagalne 141 165 zł w porównaniu do końca grudnia 2008 roku zmniejszyły się o 27 175 zł. zobowiązania ogółem 352 236 zł nastąpiło zwiększenie w porównaniu do 2008 roku o 60 061 zł, w tym wymagalne 144 256 zł, wzrost w porównaniu do grudnia 2008 o 8 653 zł.

 PRG – czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Nie widzę wobec tego przechodzimy do głosowania.
 Głosowanie:
Za – 14 radnych
 Uchwała Nr XXXVI/216/2010 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wydminy za 2009 r. została przyjęta i stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego protokołu

PRG – ogłaszam 10 minutową przerwę.

 Ad. 7

PRG – proszę Panią Wójt o wprowadzenie.

 
Wójt Monika Łępicka – Gij – oddam głos Pani Skarbnik.
 Skarbnik – projekt uchwały zakłada zmiany po stronie dochodów i wydatków. Zmian w planie dokonano na podstawie umowy zawartej z Narodowym Centrum Kultury z siedzibą w Warszawie na kwotę 1905,06 zł z przeznaczeniem na program rozwoju chórów szkolnych „Śpiewająca Polska” oraz planowanym pozyskaniem środków od Samorządu Województwa jako dofinansowanie wykonania zadania „Remont drogi Nr 136049N obręb Czarnówka dł. 1000 m’’ w kwocie 80 000,00 zł., pozyskaniem środków w wysokości                24 850,00 zl. z Leadera z przeznaczeniem na zadanie „Poprawa organizacji imprez plenerowych na terenie gminy Wydminy poprzez zakup sceny plenerowej”, jak również pozyskanie środków z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 8 000,00 zł. z przeznaczeniem na Letnią Szkołę Pływania w Wydminach oraz ze względu na potrzeby wynikłe podczas realizacji budżetu.
 PRG – proszę o przedstawienie opinii komisji wspólnej.
 Komisja wspólna: za – 9 radnych
 PRG odczytuje projekt uchwały.
 PRG – czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę, wobec tego przechodzimy do głosowania.
 Głosowanie:
Za – 14 radnych
 Uchwała Nr XXXVI/217/2010 w sprawie zmian w budżecie gminy Wydminy na 2010 r. została przyjęta i stanowi załącznik Nr 5 do niniejszego protokołu.
 
Ad. 8
PRG – proszę projektodawcę o wprowadzenie.
 Wójt Monika Łępicka – Gij – projekt uchwały ma na celu wyrażenie zgody na przyjęcie przez Gminę Wydminy prowadzenia w 2010 roku spraw z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie gminy Wydminy. Proponuję wprowadzenie zmiany zapisu porozumienia: §1.1 Wojewoda powierza Gminie, a Gmina przyjmuje do realizacji w 2010 r. prowadzenie zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy, obejmujących z szczególności 1) wykonanie bieżących prac remontowo – konserwacyjnych i porządkowo – pielęgnacyjnych na cmentarzach wojennych i grobach wojennych w miejscowościach Wydminy i Mazuchówka.
 PRG – proszę o przedstawienie opinii komisji wspólnej.
 Komisja wspólna: za – 9 radnych
 PRG – czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę, wobec tego przechodzimy do głosowania.
 Głosowanie:
Za – 14 radnych
 Uchwała Nr XXXVI/218/2010 w sprawie przyjęcia spraw z zakresu administracji rządowej dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych w 2010 r. została przyjęta i stanowi załącznik Nr 6 do niniejszego protokołu.
 
Ad. 9
PRG – proszę projektodawcę o wprowadzenie.
 Wójt Monika Łępicka – Gij – przedstawiony Państwu projekt uchwały przewiduje wprowadzenie dla wszystkich naszych sołectw statutów. Proszę o naniesienie autopoprawki w §11 ust. 3, prawidłowe brzmienie: „Na potrzeby ustalenia quorum, przyjmuje się, iż 100 % mieszkańców zameldowanych w Sołectwie posiadających czynne prawo wyborcze do Rady Gminy na dzień 1 stycznia, stanowi 100 % quorum. Wójt przekazuje Sołtysowi do 5 stycznia każdego roku ustaloną w ten sposób liczbę osób, na podstawie której Sołtys ustala quorum obowiązujące w danym roku.”
 PRG odczytuje projekt uchwały.
 PRG – proszę o przedstawienie opinii komisji wspólnej.
 Komisja wspólna: za – 11 radnych, wstrzymało się – 2 radnych.
 PRG – czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę, wobec tego przechodzimy do głosowania.
 Głosowanie:
Za – 13 radnych
1 radny nie brał udziału w głosowaniu
 Uchwała Nr XXXVI/219/2010 w sprawie nadania Statutów Sołectwom znajdującym się na terenie Gminy Wydminy została przyjęta i stanowi załącznik Nr 7 do niniejszego protokołu.
 
 
Ad. 10

Wójt Monika Łępicka – Gij – odpowiem teraz na Państwa interpelacje:

PRG –.jeżeli chodzi o budynek w miejscowości Siemionki, zostało to już zgłoszone do Nadzoru Budowlanego w Giżycku, prowadzone jest postępowanie, Nadzór Budowlany ma nas informować. Jeżeli chodzi o drogę, wyślę pracownika, aby ocenił stan tej drogi. Jeżeli chodzi o drogę na ul. Dworcowej zostało zlecone uzupełnienie ubytków, natomiast ul. Osiedlowa została na chwilę obecną przesunięta, ze względu na to, że jest za sucho, ale zostanie to wykonane. Odnośnie uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na stosowanie bonifikaty od wartości lokali mieszkalnych i budynków mieszkalnych, ustalonych przez rzeczoznawców oraz stosowania umownych stawek oprocentowania rozłożonej na raty ceny lokali mieszkalnych wszyscy zainteresowani zostali poinformowani.

Interpelacja Radnego Krzywickiego – wiem, że trwa to dość długo, ale jeszcze oczekuję wyjaśnień od dyrektora ZGKiM, jak je otrzymam odpowiem Państwu na piśmie.

Interpelacja Radnego Majchera –zleciłam ZGKiM uporządkowanie tej ulicy.

 Ad. 11

PRG – przeczytam Państwu pismo, które wpłynęło do Rady Gminy od mieszkańców wsi Czyprki, w sprawie założenia wodociągu do w/w miejscowości.

 Wójt Monika Łępicka – Gij – informowałam Państwa, że w pierwszym kwartale miał być nabór wniosków, konkurs ten został przesunięty na trzeci kwartał, do tego się przygotowujemy. Mieszkańcy Czyprek, tak jak i Malinki bardzo długo na to czekająPrzygotuję odpowiedź mieszkańcom, że musimy poczekać na te środki, zwłaszcza, że jest to zwrot 75% kosztów kwalifikowanych.
 Radny Lenartowicz – wczoraj popadał deszcz, może teraz jest dobry moment na równanie dróg?

Radny Majcher – w imieniu sołtysa Wydmin proszę o umożliwienie korzystania przez rowerzystów z chodnika do Mazuchówka, jak również postawienie TOI TOI na boisku wiejskim w Mazuchówce.

 Wójt Monika Łępicka – Gij – jeżeli chodnik nie ma wyodrębnionego pasa dla rowerzystów, to w świetle przepisów nie można z niego korzystać, jeżeli chodzi o postawienie TOI TOI na boisku w Mazuchówce, muszę ocenić jakie będzie wykorzystanie i potrzeba, wówczas zobaczę co się da zrobić w tej sprawie.
 PRG – czy ktoś z Państwa chciałby jeszcze zabrać głos? Nie widzę, wobec tego zamykam posiedzenie XXXVI sesji Rady Gminy Wydminy
 
 Protokołowała:                                                           Zatwierdził
Anna Binik                                                                      Roman Sokalski

Anna Binik                                                                             Roman Sokalski

 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Wydminy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Anna Binik
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2010-06-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Binik
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2010-06-08 11:50:54
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2010-06-08 11:51:08
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2010-06-08 13:51:08
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
626 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony