ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Wydminy
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

PROTOKÓŁ Nr XXXVII/2010 z posiedzenia Rady Gminy Wydminy z dnia 28 maja 2010 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Wydminach w godzinach od 10.00 do 13.00 XXXVII Sesja Rady Gminy Wydminy V kadencji

Informacja ogłoszona dnia 2010-07-01 10:12:18 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

PROTOKÓŁ
Nr XXXVII/2010

z posiedzenia Rady Gminy Wydminy

z dnia 28 maja 2010 roku

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Wydminach

w godzinach od 1000 do 1300

XXXVII Sesja Rady Gminy Wydminy V kadencji

 
 

Porządek obrad posiedzenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Lista obecności w załączeniu do protokołu (zał. nr 2). Sesja rozpoczęła się w obecności 13 radnych, w trakcie doszedł jeden radny, co stanowiło 93,33 % frekwencji. 

 
Ad.1
 

PRG – powitał wszystkich obecnych na sesji. Stwierdził, że sesja została zwołana prawidłowo, jest wymagane quorum, Rada może podejmować uchwały. Otworzył XXXVII sesję Rady Gminy Wydminy.

Ad.2
 

PRG – na sekretarza obrad dzisiejszej sesji powołuję Pana Radnego Krzysztofa Lenartowicza.

 

Wójt Monika Łępicka – Gij – proszę o rozszerzenie porządku obrad o jeden punkt i wprowadzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektowanej zmiany właściwości Sądu Okręgowego dla Sądu Rejonowego w Giżycku. Proponuję umieścić ten punkt w punkcie 13, a następne punkty przesunąć o jeden.

 

PRG – kto z Państwa Radnych jest za rozszerzeniem porządku obrad o następujący punkt - projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektowanej zmiany właściwości Sądu Okręgowego dla Sądu Rejonowego w Giżycku

 
Głosowanie:
Za – 13 radnych
Wstrzymał się – 1 radny
 

PRG – przechodzimy do głosowania nad porządkiem obrad po wprowadzonych zmianach.

 
Głosowanie:
Za – 14 radnych
 
Ad.3
 

PRG - czy ktoś z Państwa Radnych ma uwagi do protokołu z ostatniej sesji? Nie widzę, wobec tego przechodzimy do głosowania nad przyjęciem protokołu z ostatniej sesji.

 
Głosowanie:
Za – 11 radnych
Wstrzymało się – 3 radnych
 
PRG - protokół z ostatniej sesji został przyjęty.
 
Ad. 4.
 
Brak interpelacji i zapytań Radnych.
 
Ad. 5
 

Informacja o pracy Wójta stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego protokołu.

 
Ad. 6
 

PRG – proszę projektodawcę o wprowadzenie.

 

Wójt Monika Łępicka – Gij – oddam głos Pani Skarbnik.

 

Skarbnik – postanawia się zaciągnąć pożyczkę długoterminową z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w kwocie 1.643.145 zł., z tego w roku 2010 w wysokości 211.615 zł., w roku 2011 w wysokości 1.431.530 zł, z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego – Gminy Wydminy, na realizację zadania p.n. „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno - .ściekowej w regionie Wielkich Jezior Mazurskich – Masterplanu dla Wielkich Jezior Mazurskich – Gmina Wydminy” oraz „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla m. Gawliki Wielkie – Mazuchówka, modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Wydminy”. Spłata kredytu nastąpi w latach 2011 – 2012 z dochodów własnych gminy (podatku od nieruchomości), ujętych w budżecie gminy w latach, w których przypadać będą spłaty rat kredytu i odsetek.

 

PRG – proszę o przedstawienie opinii komisji wspólnej.

 

Komisja wspólna - za – 10 radnych

 

PRG – odczytuje projekt uchwały.

 

PRG – czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę, wobec tego przechodzimy do głosowania.

 
Głosowanie:
Za – 14 radnych
 

Uchwała Nr XXXVII/220/2010 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie została przyjęta i stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego protokołu

 
Ad. 7

PRG – proszę o wprowadzenie.

 

Skarbnik – zmian w planie dokonano na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego zwiększającej dotację celową w kwocie 64.649,00 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych w kwocie 18.000,00 zł i utworzenie szkolnego placu zabaw w kwocie 46.649,00 oraz decyzji zwiększającej dotacje celowe w kwocie 13.345,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Zmian dokonano ze względu na potrzeby wynikłe podczas realizacji budżetu , a w szczególności przesunięcie planu wydatków na rok 2011 w zadaniu inwestycyjnym „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodościekowej – rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków, wprowadzenie zadania inwestycyjnego „Ukształtowanie terenu i urządzenie komunikacyjne przy Gminnym Ośrodku Kultury w Wydminach” oraz „Przebudowa stadionu gminnego w Wydminach” i „Utworzenie szkolnego placu zabaw w Gawlikach Wielkich”. Zaplanowano również dotację celową z budżetu dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wydminach w kwocie 20.000,00 zł na zakup centrali przygotowania polielektrolitu na oczyszczalnię ścieków w Wydminach. Dokonuje się również zwiększenie środków w kwocie 22.260,00 zł na Program Integracji Społecznej w związku z przeliczeniem alokacji środków kredytowych określonych porozumieniem w EURO na PLN według kursów rzeczywistych.

 

PRG – proszę o przedstawienie opinii komisji wspólnej.

 

Komisja wspólna: za – 8 radnych, wstrzymało się – 2 radnych

 
PRG odczytuje projekt uchwały.
 

PRG – czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos?

 

Radny Samborski – chcę oświadczyć, że na komisji wspólnej wstrzymałem się, dziś również się wstrzymam, dlatego że jestem przeciwny udzieleniu dotacji dla ZGKiM w Wydminach.

 

PRG – czy ktoś z Państwa Radnych chciałby jeszcze zabrać głos? Nie widzę, wobec tego przechodzimy do głosowania.

 
Głosowanie:
Za – 11 radnych
Wstrzymało się – 3 radnych
 

Uchwała Nr XXXVII/221/2010 w sprawie zmian w budżecie gminy Wydminy na 2010 r. została przyjęta i stanowi załącznik Nr 5 do niniejszego protokołu.

 
Ad. 8
PRG – proszę projektodawcę o wprowadzenie.
 

Wójt Monika Łępicka – Gij – projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wydminy wynikający z potrzeby dodania nowego punktu: opis i charakterystyka obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb mieszkańców

 

PRG – proszę o przedstawienie opinii komisji wspólnej.

 
Komisja wspólna: za – 10 radnych
 

PRG – czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę, wobec tego przechodzimy do głosowania.

 
Głosowanie:
Za – 14 radnych
 

Uchwała Nr XXXVII/222/2010 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wydminy została przyjęta i stanowi załącznik Nr 6 do niniejszego protokołu.

 
Ad. 9
PRG – proszę projektodawcę o wprowadzenie.
 

Wójt Monika Łępicka – Gij – przedstawiony Państwu projekt uchwały zawiera warunki jakie powinni spełniać przedsiębiorcy chcący świadczyć usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na naszym terenie.

 

PRG odczytuje projekt uchwały.

 

PRG – proszę o przedstawienie opinii komisji wspólnej.

 
Komisja wspólna: za – 9 radnych
 

PRG – czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę, wobec tego przechodzimy do głosowania.

 
Głosowanie:
Za – 14 radnych
 

Uchwała Nr XXXVII/223/2010 w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych została przyjęta i stanowi załącznik Nr 7 do niniejszego protokołu.

 
 
Ad. 10
 
PRG – proszę projektodawcę o wprowadzenie.
 

Wójt Monika Łępicka – Gij – otrzymaliśmy rozstrzygnięcie nadzorcze, w którym nadzór Wojewody stwierdził nieważność uchwały Nr XXXV/210/2010 w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ponieważ uchwała zawierała stawki netto, a nie brutto.

 

PRG odczytuje projekt uchwały.

 

PRG – proszę o przedstawienie opinii komisji wspólnej.

 

Komisja wspólna: wniosek komisji: w § 1 kwotę 150,- zł zastąpić kwotą 200,- zł

Głosowanie: za – 8 radnych, wstrzymało się – 2 radnych
 

PRG – czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę, wobec tego przechodzimy do głosowania nad wnioskiem.

 
Głosowanie nad wnioskiem:
Za – 11 radnych
Wstrzymało się – 3 radnych
 

PRG – przechodzimy teraz do głosowania nad projektem uchwały po uwzględnieniu wniosku:

 
Głosowanie:
Za – 10 radnych
Wstrzymało się – 4 radnych
 
 

Uchwała Nr XXXVII/224/2010 w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych została przyjęta i stanowi załącznik Nr 8 do niniejszego protokołu.

 
Ad. 11
 
PRG – proszę projektodawcę o wprowadzenie.
 

Wójt Monika Łępicka – Gij – przedstawiony projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Wydminy na lata 2010 – 2014  pozwoli na prawidłowe gospodarowanie mieszkaniowym zasobem naszej gminy.

 

PRG odczytuje projekt uchwały.

 

PRG – proszę o przedstawienie opinii komisji wspólnej.

 
Komisja wspólna: za – 10 radnych
 

PRG – czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos?

 

Radny Żukowski – jaki status ma szkoła w Siemionkach?

 

Wójt Monika Łępicka – Gij – budynek szkoły w Siemionkach jest własnością gminy, ale oddany w administrowanie dla szkoły.

 

PRG – czy budynki gospodarcze  na ul. Dworcowej 5 powinien być ujęty, bo ja za to płacę?

 

Radny Lenartowicz – czy skup mleka w Zelkach nie powinien być ujęty w tym zasobie?

 

Wójt Monika Łępicka – Gij – proponuję przyjąć ten projekt uchwały w tej formie, w której dziś Państwu przedstawiłam, a na najbliższą sesję zweryfikuję wszystko.

 

PRG – czy ktoś z Państwa Radnych chciałby jeszcze zabrać głos? Nie widzę, wobec tego przechodzimy do głosowania.

 
Głosowanie:
Za – 13 radnych
Wstrzymał się – 1 radny
 

Uchwała Nr XXXVII/225/2010 w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Wydminy na lata 2010 – 2014 została przyjęta i stanowi załącznik Nr 10 do niniejszego protokołu.

 
Ad. 12
PRG – proszę projektodawcę o wprowadzenie.
 

Wójt Monika Łępicka – Gij – projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych, ustalenia granic ich obwodów oraz ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wydminy przedstawia plan sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wydminy oraz granic ich obwodów bez szkoły podstawowej w Orłowie.

 

PRG odczytuje projekt uchwały.

 

PRG – proszę o przedstawienie opinii komisji wspólnej.

 
Komisja wspólna: za – 10 radnych
 

PRG – czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę, wobec tego przechodzimy do głosowania.

 
Głosowanie:
Za – 14 radnych
 

Uchwała Nr XXXVII/226/2010 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych, ustalenia granic ich obwodów oraz ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wydminy została przyjęta i stanowi załącznik Nr 11 do niniejszego protokołu.

 
Ad. 13

Wójt Monika Łępicka – Gij – Minister Sprawiedliwości zaproponował zmianę właściwości Sądu Okręgowego dla Sądu Rejonowego w Giżycku. Po zasięgnięciu opinii innych gmin, negatywnie opiniuje się projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie zniesienia Sądu Rejonowego we Wschowie, utworzenia wydziałów zamiejscowych w Sądzie Rejonowym w Lesznie oraz zmiany rozporządzenia w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwych – w części dotyczącej umieszczenia sądu Rejonowego w Giżycku w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Suwałkach. Proszę o naniesienie autopoprawki w UZASADNIENIU należy wykreślić zdanie: „Przede wszystkim zwiększy się odległości do Sądu Okręgowego.”

 

PRG – zastanawiam się, czy powinniśmy zabierać głos na ten temat, Sądy nie wypowiadają się negatywnie w tej kwestii. Rzecznik Sądu Okręgowego w Olsztynie oświadczył, iż zmniejszyłoby to obłożenie ich sądu sprawami, a zwiększyłoby ilość spraw w Suwałkach wyrównując obciążenie obu. Ponadto akurat mieszkańcy naszej gminy mieliby prawie dwukrotnie bliżej tj. 68 km do Suwałk i 130 km do Olsztyna. Uważam, że nie powinniśmy podejmować takiej opinii.

 

Radny Cedrowski – nie zgadzam się z PRG, zwłaszcza w kwestii nie wyrażenia opinii, ponieważ jeżeli prawo daje taką możliwość to powinniśmy się w tej kwestii wypowiedzieć. Pozostawienie Sądu w Olsztynie uprości wielu mieszkańcom naszej gminy załatwienie spraw.

 
PRG – proponuję przejść do głosowania:
 
Głosowanie:
Za – 8 radnych
Przeciw – 5 radnych
Wstrzymał się – 1 radny
 

Uchwała Nr XXXVII/227/2010 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektowanej zmiany właściwości Sądu Okręgowego dla Sądu Rejonowego w Giżycku została przyjęta i stanowi załącznik Nr 12 do niniejszego protokołu.

 
Ad. 14

PRG – przedstawię Państwu pisma, które wpłynęły do Rady Gminy. Pierwsze pismo to skarga na dyrektora ZGKiM, która została przekazana od Pani Wójt do załatwienia wg właściwości Radzie Gminy. Proponuję, aby komisja rewizyjna zajęła się tą skargą                           i  poinformowała Radę na najbliższej sesji o wynikach.

 
Głosowanie:
Za – 7 radnych
Wstrzymało się – 7 radnych
 
PRG – skarga została skierowana do Komisji Rewizyjnej
 

PRG – kolejne pismo, które wpłynęło do Rady to informacja Pana Antoniego Fit o szkodach wyrządzonych przez dziką zwierzynę na jego polach uprawnych. Pismo kierowane jest do Koła Łowieckiego „Rogacz” Giżycko, a Rada Gminy została tylko o tym poinformowana.

 

Radny Krzywicki – wiem, że szkody, które zostały wyrządzone przez dziką zwierzynę na polach Pana Antoniego Fita, zostały oszacowane i Pan Antoni Fit otrzymał odszkodowanie.

 

PRG – czy ktoś z Państwa chciałby jeszcze zabrać głos? Nie widzę, wobec tego zamykam posiedzenie XXXVII sesji Rady Gminy Wydminy

 
 
Protokołowała:                                                           Zatwierdził

Anna Binik                                                                             Roman Sokalski

 
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Wydminy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Anna Binik
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2010-07-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Binik
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2010-07-01 10:12:02
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2010-07-01 10:12:18
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2010-07-01 12:12:18
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
461 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony