ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Wydminy
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

PROTOKÓŁ Nr XLI/2010 z posiedzenia Rady Gminy Wydminy z dnia 23 września 2010 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Wydminach w godzinach od 10.00 do 11.30 - XLI Sesja Rady Gminy Wydminy V kadencji

Informacja ogłoszona dnia 2010-12-06 09:57:52 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

PROTOKÓŁ
Nr XLI/2010

z posiedzenia Rady Gminy Wydminy

z dnia 23 września 2010 roku

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Wydminach

w godzinach od 1000 do 1130             

XLI Sesja Rady Gminy Wydminy V kadencji

 
 

Porządek obrad posiedzenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Lista obecności w załączeniu do protokołu (zał. nr 2). Sesja rozpoczęła się w obecności 12 radnych, w trakcie posiedzenia przybył jeden radny, co stanowiło 86,66% frekwencji.

 
Ad.1
 

PRG – powitał wszystkich obecnych na sesji. Stwierdził, że sesja została zwołana prawidłowo, jest wymagane quorum, Rada może podejmować uchwały. Otworzył XLI sesję Rady Gminy Wydminy.

Ad.2
 

PRG – na sekretarza obrad dzisiejszej sesji powołuję Pana Radnego Krzysztofa Lenartowicza.

 

Wójt Monik Łępicka – Gij – proszę o wprowadzenie do porządku obrad dzisiejszej sesji Rady Gminy Wydminy dwóch projektów uchwał tj: 1) w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok; 2) w sprawie likwidacji zakładu budżetowego o nazwie Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wydminach.

 

PRG – kto z Państwa Radnych jest za tym, aby punkt 9 otrzymał brzmienie: „podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok”, punkt 10 otrzymał brzmienie: „podjęcie uchwały w sprawie likwidacji zakładu budżetowego o nazwie Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wydminach”, a kolejne punkty przesunąć o jeden.

 
Głosowanie:
Za – 12 radnych
 

PRG – przedstawione projekty uchwał zostają wprowadzone do porządku obrad dzisiejszej sesji. Przystępujemy teraz do głosowania nad przyjęciem porządku obrad po wprowadzonych zmianach.

 
Głosowanie:
Za – 12 radnych
Ad.3
 

PRG - czy ktoś z Państwa Radnych ma uwagi do protokołu z ostatniej sesji? Nie widzę, wobec tego przechodzimy do głosowania nad przyjęciem protokołu z ostatniej sesji.

 
Głosowanie:
Za – 9 radnych
Wstrzymało się – 3 radnych
 
PRG - protokół z ostatniej sesji został przyjęty.
 
Ad. 4.

Informacja o pracy Wójta stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego protokołu.

 

PRG – proszę powiedzieć coś więcej na temat gazociągu.

 

Wójt Monika Łępicka – Gij – dzięki finansowemu zaangażowaniu środków z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktury i Środowiska do końca 2015 roku realizowany będzie projekt mający na celu stworzenie możliwości korzystania z nowego nośnika energetycznego gazu ziemnego (metanu) na niegazyfikowanym obecnie terenie wschodniego regionu Wielkich Jezior Mazurskich i części Podlasia, w tym na terenie naszej gminy Wydminy. Firma EnergioEko z siedzibą w Gdańsku do końca 2013 roku zamierza wybudować linię gazociągu z Młynowa k. Mrągowa przez Ryn, Giżycko do Olecka (96 km), w tym przez teren naszej gminy w bezpośrednim sąsiedztwie terenów miejscowości Wydminy. Kolejne etapy obejmą Suwałki, Ełk oraz Grajewo. W miejscowości Wydminy znajdzie się projektowana stacja redukcyjno – pomiarowa, co oznacza, że w perspektywie kolejnych lat możliwa będzie budowa sieci dystrybucji gazu dla potrzeb miejscowości.

 
Ad. 5
PRG– proszę o zgłaszanie interpelacji i zapytań.
 

Radna Duda – czy nadal Urząd będzie płacił  dla ZGKiM dotacje do wody i ścieków, skoro Zakład zalega dla Urzędu z podatkiem?

 

Radny Majcher – w blokach przy ulicy Dworcowej mieszkania są nieogrzewane, czy w blokach przy ulicy Składowej również?

 

Radny Lenartowicz – należy usunąć drzewa znajdujące się przy ulicy Miłosnej w Zelkach, ponieważ stanowią zagrożenie.

 
Ad. 6
Wójt Monika Łępicka – Gij – proszę Panią Skarbnik o wprowadzenie.
 

Pani Skarbnik  – przedstawiony projekt uchwały zakłada zmiany po stronie dochodów i wydatków. Główna zmiana dotyczy działu 010, zmiany te mają odzwierciedlenie po stronie dochodów i wydatków. Przekształcamy §6298 na §6297. Kolejna zmiana po stronie dochodów w kwocie 48 tys. zł. - zwiększenie na remonty naszych szkół. Kwota 152.438,00 zł stanowi zwiększenie wydatków – stołówka. W załączniku wydatki jest wprowadzone zadanie budowa kaplicy w Wydminach w kwocie 2 900,00 zł. Dział 750 jest to rozliczenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – zwiększenie środków na szkolenia pracowników urzędu, ponieważ nastąpiła zmiana programów komputerowych. W dziale 801 szkoły podstawowe, jest przedstawione zmniejszenie w prawie wszystkich paragrafach, jest to spowodowane rozliczeniem SP Orłowo. W dziale 852 pomoc społeczna zmiany dotyczą świadczeń rodzinnych spowodowanych decyzjami Wojewody, jak również dostosowaniem planu w dziele 853 dotyczącego kapitału ludzkiego.

 

PRG – proszę o przedstawienie opinii komisji wspólnej.

 
Komisja wspólna: za –12 radnych
 

PRG odczytuje projekt uchwały.

 
PRG – czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos?
 

Radny Lenartowicz - o ile zwiększamy na ogrzewanie dla ZSO Wydminy?

 
Skarbnik – zwiększamy o kwotę 20 000,00 zł.
 

PRG – czy ktoś z Państwa radnych chciałby jeszcze zabrać głos? Nie widzę, wobec tego przechodzimy do głosowania.

 
Głosowanie:
Za- 13 radnych
 

Uchwała Nr XLI/243/2010 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok została przyjęta i stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego protokołu.

 
Ad. 7
Wójt Monika Łępicka – Gij – proszę Panią Skarbnik o wprowadzenie.
 

Pani Skarbnik – przedstawiony projekt uchwały określa szczegółowe zasady, sposób i tryb umarzania w całości, w części lub odraczania, rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Wydminy oraz jej jednostkom podległym od osób fizycznych, osób prawnych, a także jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym. W przedstawionym projekcie określone są zasady stosowania umorzeń oraz ulg w spłacie należności, które odbywają się w ramach pomocy de minimis.

 

PRG – proszę o przedstawienie opinii komisji wspólnej.

 

Komisja wspólna: za –11 radnych; wstrzymał się – 1 radny

 

PRG odczytuje projekt uchwały.

 

PRG – czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę, wobec tego przechodzimy do głosowania.

 
Głosowanie:
Za – 13 radnych
 

Uchwała Nr XLI/244/2010 w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Wydminy oraz jej jednostkom podległym, a także wskazania organów do tego uprawnionych została przyjęta i stanowi załącznik Nr 5 do niniejszego protokołu.

 
Ad. 8

Wójt Monika Łępicka – Gij – przedstawiony projekt uchwały wyraża zgodę na przekazanie w formie darowizny, na rzecz Województwa Warmińsko – Mazurskiego przedstawionych w uchwale działek. Wymienione działki darowane zostaną na poszerzenie istniejącego pasa drogowego, w związku z modernizacją drogi wojewódzkiej nr 655 Kąp – Wydminy – Olecko.

 

PRG – proszę o przedstawienie opinii komisji wspólnej.

 

Komisja wspólna: za –11 radnych; wstrzymał się – 1 radny

 

PRG odczytuje projekt uchwały.

 

PRG – czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę, wobec tego przechodzimy do głosowania.

 
Głosowanie:
Za – 13 radnych
 

Uchwała Nr XLI/245//2010 w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie nieruchomości w drodze darowizny została przyjęta i stanowi załącznik Nr 6 do niniejszego protokołu.

 
Ad. 9

Wójt Monika Łępicka – Gij – przedstawiony projekt uchwały zakłada zmiany po stronie dochodów i wydatków. Główna zmiana dotyczy zwiększenia zadania inwestycyjnego – plac zabaw w Gawlikach Wielkich, w ramach budżetu szkoły Gawliki Wielkie.

 

PRG – proszę o przedstawienie opinii komisji wspólnej.

 
Komisja wspólna: za –12 radnych
 

PRG odczytuje projekt uchwały.

 

PRG – czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę, wobec tego przechodzimy do głosowania.

 
Głosowanie:
Za – 13 radnych
 

Uchwała Nr XLI/246/2010 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010 została przyjęta i stanowi załącznik Nr 7 do niniejszego protokołu.

 
Ad. 10

Wójt Monika Łępicka – Gij – z dniem 31 grudnia 2010 roku zakład budżetowy o nazwie Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wydminach ulega likwidacji. Mienie znajdujące się w użytkowaniu likwidowanego Zakładu  zostanie zwrócone Gminie Wydminy. Należności i zobowiązania likwidowanego Zakładu po zakończeniu likwidacji stają się zobowiązaniami i należnościami Gminy Wydminy. Jest to pierwsza uchwała, która rozpoczyna proces likwidacji ZGKiM.

 

PRG – proszę o przedstawienie opinii komisji wspólnej.

 
Komisja wspólna: za –7 radnych; wstrzymało się – 3 radny
 

PRG odczytuje projekt uchwały.

 

PRG – czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę, wobec tego przechodzimy do głosowania.

 
Głosowanie:
Za – 10 radnych
Wstrzymało się – 3 radnych
 
 

Uchwała Nr XLI/247/2010 w sprawie likwidacji zakładu budżetowego o nazwie Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wydminach została przyjęta i stanowi załącznik Nr 8 do niniejszego protokołu.

 
Ad. 11
 

Wójt Monika Łępicka – Gij – odpowiem Państwu na interpelacje i zapytania.

 

Interpelacja Radnego Lenartowicza – miała być realizowana wycinka, sprawdzę to i wówczas Panu odpowiem pisemnie na Pana interpelację.

Interpelacja Radnego Majchera – również w blokach przy ul. Składowej nie odczuwa się ciepła.

Interpelacja Radnej Duda – na Pani zapytanie odpowie Pani Skarbnik.

 

Skarbnik -  stan na chwilę obecna nie wykazuje, żeby ZGKiM zalegał z podatkiem, ponieważ w dniu 17 sierpnia br. została wydana decyzja w sprawie rozłożenia terminu płatności podatku od nieruchomości. W związku z wnioskiem z dnia 05 sierpnia Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wydminach Pani Wójt postanowiła rozłożyć na raty zaległe należności z tytułu podatku od nieruchomości za luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec oraz należności bieżące za sierpień 2010 rok na ogólną kwotę 151.885,21 zł. wraz z odsetkami za zwłokę w kwocie 3.247,00 zł i opłatą prolongacyjną w kwocie 1.884,00 zł.

 

Pani Wójt Monika Łępicka – Gij – w maju br. ZGKiM wystąpiło do mnie z pismem o umorzenie zaległości. Została wydana decyzja odmowna, następnie wpłynęło pismo rozłożenia zaległości na raty, po tym jak komornik zajął konto zakładu z powodu nie płacenia podatku.

 
Ad. 12
 

PRG – odczytam Państwu pisma, które wpłynęły do Rady Gminy Wydminy. Pierwsze to rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Warmińsko – Mazurskiego, w sprawie stwierdzenia nieważności punktu 10 regulaminu porządkowego korzystania ze Stadionu gminnego w Wydminach, stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXIX/239/2010 Rady Gminy Wydminy z dnia 23 sierpnia 2010 roku w sprawie nieodpłatnego, publicznego udostępniania Stadionu gminnego w Wydminach mieszkańcom Gminy Wydminy oraz przyjęcia regulaminu udostępniania boisk. Drugie pismo, które wpłynęło do Rady to skarga kierowana przez sołtysa wsi Sucholaski Pana Romana Palucha w sprawie wykorzystania funduszu sołeckiego dla wsi Sucholaski na rok 2010.

 

Wójt Monika Łępicka – Gij – skarga nie pokrywa się w żadnym punkcie z prawdą. Jest zbiorem nieprawdziwych informacji. Fundusz sołecki jest realizowany w miejscowości i niczym nie są uzasadnione zarzuty sołtysa.

 
Radny Samborski – na jakim etapie jest zezwolenie?
 

Wójt Monika Łępicka – Gij – jestem po rozmowie z dzierżawcą jeziora, który wycofał zastrzeżenia, w związku z tym niebawem będzie wydane zezwolenie.

 

Sołtys wsi Sucholaski – we wsi Sucholaski powstało 6 pomostów nie było z nimi żadnych problemów, natomiast gmina przy budowie tego pomostu widzi jakieś problemy.

 

Radny Cedrowski – z całej tej dyskusji wynika, że Pan Sołtys chce decyzji nie zgodnej z prawem. Składam wniosek o skierowanie skargi do komisji rewizyjnej i przedstawienie stanowiska na najbliższej sesji.

 

PRG – kto z Państwa Radnych jest za tym, aby tą skargą zajęła się Komisji Rewizyjna Rady Gminy Wydminy?

 
Głosowanie:
Za – 6 radnych
Wstrzymało się – 3 radnych
Przeciw – 3 radnych
 

PRG – wniosek uzyskał wymaganą większość głosów, skarga zostaje skierowana do rozpatrzenia przez komisję rewizyjną.

 
Sołtys wsi Sucholaski – jeżeli sprawa ruszy, to skargę wycofam.
 

PRG – czy ktoś z Państwa chciałby jeszcze zabrać głos? Nie widzę, wobec tego zamykam XLI posiedzenie sesji Rady Gminy Wydminy

 
 
Protokołowała:                                                           Zatwierdził

Anna Binik                                                                             Roman Sokalski

 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Wydminy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Anna Binik
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2010-12-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Binik
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2010-12-06 09:54:58
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2010-12-06 09:57:52
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2010-12-06 10:57:51
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
664 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony