ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Wydminy
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Zawiadomienie BG.ZUZ.4210.66.2024.EC

Akapit nr 1 - brak tytułu

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Wydminy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-04-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jadwiga Konopko
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-04-30 11:19:04
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jadwiga Konopko
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-04-30 11:21:43
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jadwiga Konopko
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-04-30 11:21:43
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
579 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zawiadomienie BG. ZUZ.4210.78.2024.EC

Akapit nr 1 - brak tytułu

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Wydminy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-04-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jadwiga Konopko
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-04-30 11:08:51
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jadwiga Konopko
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-04-30 11:13:51
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jadwiga Konopko
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-04-30 11:13:51
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
549 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Wójta Gminy Wydminy o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Wydminach, obręb Cybulki i obręb Wydminy, gmina Wydminy, powiat giżycki, woj. warmińsko-mazurskie.

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania - KK.6220.8.2023.2024

Wydminy, 8 marca 2024 r.
KK.6220.8.2023.2024
 
O B W I E S Z C Z E N I E
o zakończeniu postępowania w sprawie wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.), spełniając wymóg art. 10 przywołanej ustawy oraz w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 1092 ze zm.)
 
zawiadamia się strony postępowania i podaje do publicznej wiadomości, 
 
że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociagowej w Wydminach, obręb Cybulki i obręb Wydminy, gmina Wydminy, powiat giżycki, woj. warmińsko-mazurskie.
 
Stosownie do przepisu art. 10 § 1 organ administracji publicznej obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji orzekającej co do istoty sprawy, umożliwić stronom zapoznanie się z aktami, wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron uprzejmie przypominam, iż wspomniany przepis jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania.
Jednocześnie informuję, że:
- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie postanowieniem z dnia 19.12.2023 r. znak: WOOŚ.4220.507.2023.AB.2,
- Dyrektor Zarządu Zlewni w Giżycku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pismem z dnia 08.01.2024 r. znak: BI.ZZŚ.3.4901.182.2023.AS,
- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Giżycku opinią sanitarną z dnia 05.03.2024 r. znak: ZNS.9022.4.39.2023.ZB,
stwierdzili, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
 
Planowane przedsięwzięcie zalicza się do grupy przedsięwzięć określonych w § 3 ust. 1 pkt 81 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.).
W związku z powyższym zgodnie z art. 73 § 1 k.p.a. informuję, że strony mają prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania.
Strony mają możliwość zapoznania się z aktami sprawy, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów, materiałów  oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji w przedmiotowej sprawie w siedzibie Urzędu Gminy Wydminy pl. Rynek 1/1, 11-510 Wydminy pok. nr 8 w terminie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Ponieważ w niniejszej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś oraz art. 49 k.p.a. - niniejsze zawiadomienie zostaje zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wydminy bip.wydminy.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wydminy i uważa się za dostarczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.
 
 
Pełniący Funkcję
Wójta Gminy Wydminy
Andrzej Cieśluk
 
 
 
Sprawę prowadzi:
Jolanta Bazylak, tel. (87) 421 00 19 wew. 120, e-mail:
 
Otrzymują:
1. Strony postępowania przez obwieszczenie zgodnie z art. 49 k.p.a.,
2. a/a.
 
Do wiadomości:
1. Pełnomocnik.
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Wydminy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-03-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jolanta Bazylak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-03-08 13:34:59
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jolanta Bazylak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-03-08 13:36:43
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jolanta Bazylak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-03-08 13:36:43
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
532 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie ustalające raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko planowanej inwestycji polegającej na budowie i eksploatacji farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 25 MW włącznie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - obręb Talki oraz obręb Okrągłe, gmina Wydminy,

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Wydminy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-01-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jolanta Bazylak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-01-24 08:52:15
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jolanta Bazylak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-01-24 08:59:35
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jolanta Bazylak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-01-24 08:59:43
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
901 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie o wydaniu w dniu 4 sierpnia 2023 r. decyzji znak: WOOŚ.420.5.2023.BG.16 o zmianie decyzji z dnia 30 marca 2020 r. znak: WOOŚ.420.3.2019.BG.43 o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Prace na linii kolejowej nr 38 na odcinku Ełk - Korsze wraz z elektryfikacją" - dostosowanie do prędkości 160 km/h, według wariantu WI.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Wydminy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-08-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jolanta Bazylak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-08-18 15:01:48
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jolanta Bazylak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-08-18 15:06:46
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jolanta Bazylak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-08-18 15:06:57
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2230 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Juchy o zgromadzeniu materiału dowodowego oraz możliwości zakończenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1714N na odc. Wydminy - Stare Juchy".

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Wydminy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-04-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jolanta Bazylak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-04-19 14:40:13
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jolanta Bazylak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-04-19 14:46:56
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jolanta Bazylak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-04-19 14:47:21
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2657 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zawiadomienie Wójta Gminy Stare Juchy o wszczęciu postępowania

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Wydminy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-02-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jolanta Bazylak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-02-28 16:38:03
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jolanta Bazylak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-02-28 16:40:08
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jolanta Bazylak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-02-28 16:40:17
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2883 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. przebudowie drogi powiatowej nr1714N na odc. Wydminy - Stare Juchy

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Wydminy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-01-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jolanta Bazylak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-01-11 08:59:37
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jolanta Bazylak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-01-11 09:05:35
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jolanta Bazylak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-01-11 09:05:48
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2971 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Dotacja z ARiMR dla Gospodarstw Rolnych - fotowoltaika, pompy ciepła, magazyny energii.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Wydminy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-12-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jolanta Bazylak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-12-13 14:12:56
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jolanta Bazylak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-12-13 14:17:27
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jolanta Bazylak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-12-13 14:17:36
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3243 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Wójta Gminy Wydminy przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Obwieszczenie przed wydaniem decyzji - KK.6220.8.2022

Wydminy, dnia 18 listopada 2022 roku
KK.6220.8.2022
O B W I E S Z C Z E N I E
o zakończeniu postępowania przed wydaniem decyzji
 
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. - Dz. U. z 2022 r., poz. 1000 ze zm.), spełniając wymóg art. 10 przywołanej ustawy oraz w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. - Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.)
 
zawiadamia się strony postępowania i podaje do publicznej wiadomości, 
że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie do dwóch farm fotowoltaicznych PV Gawliki Wielkie – Mazuchówka o łącznej mocy do 7,5 MW wraz z niezbędna infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewidencyjnym: 124, 125 w obrębie geod. Gawliki Wielkie oraz 204/4 w obrębie geod. Mazuchówka, gm. Wydminy, pow. giżycki, woj. warmińsko-mazurskie.
 
Stosownie do przepisu art. 10 § 1 organ administracji publicznej obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji orzekającej co do istoty sprawy, umożliwić stronom zapoznanie się z aktami, wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron uprzejmie przypominam, iż wspomniany przepis jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania.
Jednocześnie informuję, że:
- Dyrektor Zarządu Zlewni w Augustowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pismem z dnia 26.10.2022 r. znak: BI.ZZŚ.1.4360.363.2022.BG,
- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Giżycku pismem z dnia 31.10.2022 r. znak: ZNS.9022.4.49.2022.ZB,
- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie pismem z dnia 03.11.2022 r. znak: WOOŚ.4220.677.2022.BG,
wydali opinie, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
 
Planowane przedsięwzięcie zalicza się do grupy przedsięwzięć określonych w § 3 ust. 1 pkt 54 b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839).
W związku z powyższym zgodnie z art. 73 § 1 k.p.a. informuję, że strony mają prawo wgląduw akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania.
Strony mają możliwość zapoznania się z aktami sprawy, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów, materiałów  oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji w przedmiotowej sprawie w siedzibie Urzędu Gminy Wydminy pl. Rynek 1/1, 11-510 Wydminy pok. nr 8 w terminie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Ponieważ w niniejszej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś oraz art. 49 k.p.a. - niniejsze zawiadomienie zostaje zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wydminy bip.wydminy.pl oraz tablicy ogłoszeń sołectwa Gawliki Wielkie oraz Mazuchówka i uważa się za dostarczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.
 
Wójt Gminy Wydminy
(-) Radosław Król

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Wydminy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-11-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jolanta Bazylak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-11-18 09:43:55
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jolanta Bazylak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-11-18 09:44:35
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jolanta Bazylak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-11-18 09:44:35
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3178 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji