ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Informacja - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Wydminy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-11-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jolanta Bazylak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-11-05 11:49:47
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jolanta Bazylak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-11-05 11:55:12
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jolanta Bazylak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-11-05 11:55:12
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
535 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wydminy, dnia 1 grudnia 2020 r.
KK.6220.1.2020
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. - Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), spełniając wymóg art. 10 przywołanej ustawy oraz w związku z art. 63 ust. 1 i ust. 4, art. 66, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. - Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW i wysokości do 3 m na działce nr ew. 70/1 w obrębie Talki, gminie Wydminy, powiat giżycki, woj. warmińsko-mazurskie,
 
zawiadamia się strony postępowania i podaje do publicznej wiadomości
o wydaniu:
 
- postanowienia znak: KK.6220.1.2020 z dnia 01.12.2020 r. o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW i wysokości do 3 m na działce nr ew. 70/1 w obrębie Talki, gminie Wydminy, powiat giżycki, woj. warmińsko-mazurskie.
 
W związku z powyższym zgodnie z art. 10 § 1 oraz 73 § 1 k.p.a. informuję, że stronom przysługuje czynny udział w każdym stadium postępowania oraz, że z aktami sprawy można zapoznać się osobiście lub przez pełnomocnika w siedzibie Urzędu Gminy Wydminy pl. Rynek 1/1, 11-510 Wydminy, jak również zgłaszać swoje uwagi i wnioski w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.
 Ponieważ w niniejszej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś oraz art. 49 k.p.a. - niniejsze zawiadomienie zostaje zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wydminy bip.wydminy.pl oraz tablicy ogłoszeń sołectwa Talki i uważa się za dostarczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.
 
 
Zawiadomienie – obwieszczenie
o podjęciu postępowania zostało
udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej
w dniu 01.12.2020 r.
 
 
Wójt Gminy Wydminy
(-) Radosław Król
 
 
 
Sprawę prowadzi:
Jolanta Bazylak, tel. (87) 421 00 19 wew. 120, e-mail:
 
Otrzymują:
1. Pan Piotr Linkowski,
2. Strony postępowania przez obwieszczenie zgodnie z art. 49 k.p.a.,
3. a/a.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Wydminy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-12-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jolanta Bazylak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-12-01 15:37:59
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marzena Prystasz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-12-01 15:38:03
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marzena Prystasz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-12-01 15:38:03
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1113 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW i wysokości 3 m na działce nr geod. 64 w miejscowości Talki

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
KK.6220.15.2020
 
O  B  W  I  E  S  Z  C  Z  E  N  I  E
o wszczęciu  postępowania w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach
  
Zgodnie z art. 49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. - Dz. U. z 2020 r, poz. 256 ze zm.),  art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz    o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. - Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.), zawiadamia się strony postępowania i podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek z dnia 03.08.2020 r. złożony przez EKOARGO Sp. z o.o. ul. Towarowa 9/101/C, 10-416 Olsztyn, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW i wysokości 3 m na działce nr geod. 64 w miejscowości Talki, gmina Wydminy, powiat giżycki, woj. warmińsko-mazurskie.
 
Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 k.p.a., do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.
W związku z ogłoszeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii związanego z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 do czasu odwołania tego stanu, z dokumentacją w powyższej sprawie można zapoznać się w kancelarii Urzędu Gminy Wydminy oraz kontaktować się telefonicznie lub drogą elektroniczną z osobą prowadzącą przedmiotowe postępowanie od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:00.
Przedmiotowe przedsięwzięcie zalicza się do grupy przedsięwzięć określonych w § 3 ust. 1 pkt 54 lit a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839).
Zgodnie z art. 64 ust. 1 i 2 ustawy o udostępnianiu informacji, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla niniejszego przedsięwzięcia wydaje się po uzyskaniu opinii organów opiniujących oraz uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Olsztynie i organem właściwym w sprawach ocen wodnoprawnych. Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych opinii pomocniczych oraz ewentualnych uzgodnień.
Z uwagi na skomplikowany charakter sprawy, zgodnie z art. 35 § 3 k.p.a. sprawa zostanie załatwiona w terminie dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
W świetle art. 33 k.p.a. strona może działać przez pełnomocnika, którym może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych; pełnomocnik doręcza oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa do akt.
Zgodnie z art. 40 k.p.a. pisma doręcza się stronie, a gdy strona działa przez przedstawiciela – temu przedstawicielowi. Jeżeli ustanowiono kilku pełnomocników, doręcza się pisma tylko jednemu pełnomocnikowi. Strona może wskazać takiego pełnomocnika. Strona, która nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siedziby w Rzeczypospolitej Polskiej, innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej albo państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w Rzeczypospolitej Polskiej i nie działa za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana wskazać w Rzeczypospolitej Polskiej pełnomocnika do doręczeń, chyba że doręczenie następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia.
Zgodnie z art. 41 § 1 k.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu; zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji oraz art. 49 k.p.a – niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wydminy bip.wydminy.pl oraz tablicy ogłoszeń sołectwa Talki.
Zgodnie z art. 49 k.p.a zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia udostępnienia niniejszego zawiadomienia w BIP -ie.
 
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania zostało
udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej
w dniu 14.08.2020 r.
 
Wójt Gminy Wydminy
(-) Radosław Król
 
 
Sprawę prowadzi:
Jolanta Bazylak, tel. (87) 421 00 19 wew. 120, e-mail:
 
Otrzymują:
1. Strony postępowania przez obwieszczenie zgodnie z art. 49 k.p.a.,
2. a/a.
 
Do wiadomości:
1. Inwestor.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Wydminy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-08-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jolanta Bazylak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-08-14 12:04:49
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Bolesław Idek
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-08-14 12:04:53
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Bolesław Idek
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-08-14 12:04:53
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1248 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji