ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Wydminy
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Podatki i opłaty w roku 2011

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Uchwała Nr XLIII/250/2010 Rady Gminy Wydminy z dnia 10 listopada 2010 roku - w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Informacja ogłoszona dnia 2011-01-13 11:58:34 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała  Nr XLIII/250/2010
Rady  Gminy  Wydminy
z dnia 10 listopada 2010 roku
 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr  138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) i art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620) Rada Gminy uchwala, co następuje :
 
§ 1
 
Określa się następujące roczne stawki podatku od nieruchomości na 2011 rok:
1)     od gruntów :
a)      związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków:
-   zajętych na prowadzenie działalności pola golfowego i wyciągów narciarskich –     0,36 zł od 1 m2 powierzchni,
-   pozostałych - 0,75 zł od 1 m2 powierzchni;
b)      pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych  -  4,15  zł od 1ha powierzchni,
c)      pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego  - 0,28 zł od 1m2 powierzchni,
2)      od budynków lub ich części :
a)      mieszkalnych  -  0,67 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
b)      związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej  -  19,70 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
c)      zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym  -  9,82  zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
d)      zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych  -  4,27 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
e)      pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego  - 5,75 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
 
3)      od budowli  -  2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
 
§ 2
1.)  Pomocą de minimis jest różnica między stawką podatku od nieruchomości, o której mowa w § 1 ust. 1 lit. a tiret 2, a stawką określoną w § 1 ust. 1 lit. a tiret 1, a jej stosowanie następuje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 roku. W sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis ( Dz. U. UE L 379 z dnia 28 grudnia 2006r).
2.)  Obniżone stawki podatku od nieruchomości stosuje się, gdy kwota pomocy udzielona przedsiębiorcy w okresie 3 kolejnych lat kalendarzowych nie przekracza 200 tys. euro, a przedsiębiorcy działającemu w sektorze transportu drogowego nie może przekroczyć 100 tys. euro.
3.)  Stawki podatku od nieruchomości, o których mowa w § 1 ust. 1 lit. a tiret 1 uchwały, nie mają zastosowania do sektorów, o których mowa w art. 1 rozporządzenia Komisji Europejskiej Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu  o pomocy de minimis ( Dz. Urz. UE L Nr 379 z 28.12.2006r).
4.)  Podmiot ubiegający się o pomoc de minimis jest zobowiązany do przedłożenia w terminie do 15 stycznia każdego roku podatkowego:
a)  wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczeń o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczeń o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
b)  informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de mininis, złożonej na formularzu informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, określonej w rozporządzeniu Rady Ministrów  z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot  ubiegający się o pomoc de minimis ( Dz. U. Nr 53, poz. 311).
5.)  Podatnik, który nie dopełnił obowiązku określonego w ust. 4 traci prawo do stosowania stawek podatku od nieruchomości określonych w § 1 ust. 1 lit. a tiret 1 uchwały, od początku roku podatkowego, w którym wystąpiły okoliczności powodujące utratę tego prawa.
 
§ 3
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 4
 
Traci moc uchwała Nr XXX/173/2009 Rady Gminy Wydminy z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 
§ 5
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2011r.
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
  Roman Sokalski
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Wydminy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Marzena Romanowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-01-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marzena Romanowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-01-13 11:58:15
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-01-13 11:58:34
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-02-14 13:50:35
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1186 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony