ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Zarządzenie nr 9/2006 - w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Informacja ogłoszona dnia 2009-02-04 08:43:16 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne, informacja należąca do archiwum

Zarządzenie nr 9/2006

ZARZĄDZENIE Nr 9/2006
WÓJTA GMINY WYDMINY
z dnia 26 kwietnia roku.

w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania  odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Na podstawie art. 7 ust 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008) oraz § 2, § 3 i § 4 rozporządzenia ministra środowiska z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia (Dz. U. Nr 5, poz. 33) zarządzam, co następuje:
§1
Zarządzenie ustala wymagania, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
§2
1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości powinien spełniać następujące wymagania:
1) posiadać zaplecze techniczno-biurowe na terenie gminy Wydminy,
2) posiadać   specjalistyczne   środki   transportu,   w ilości   co najmniej   2   pojazdy,   przystosowane do bezpyłowego odbierania oraz transportu odpadów komunalnych, o pojemności od 12 do 20 m3, zawierające co najmniej:
a)instalację   umożliwiającą   odbieranie   odpadów   komunalnych   z urządzeń   przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych, o których mowa w uchwale Rady Gminy NrXXVII/187/2006 z dnia 29 marca 2006 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie,
b) instalację umożliwiającą prasowanie odebranych odpadów komunalnych,
3) posiadać środki transportu przystosowane do odbioru odpadów zebranych selektywnie, w tym ulegających biodegradacji, opisane szczegółowo w Gminnym Planie Gospodarki Odpadami (GPGO),
4) posiadać środki techniczne umożliwiające zorganizowanie selektywnego, zindywidualizowanego odbioru odpadów zebranych selektywnie, zarówno w zabudowie jednorodzinnej jak wielorodzinnej, zgodnie z zapisami GPGO,
5) posiadać środki techniczne umożliwiające ewidencjonowanie na indywidualnych kontach ilości odpadów zebranych selektywnie i w oparciu o te dane naliczanie indywidualnych zniżek w opłatach zgodnie z zapisami GPGO,
6) posiadać środki techniczne umożliwiające przekazywanie organowi gminy, drogą elektroniczną, danych wymaganych przepisami.
2. Powyższe wymagania powinny zostać uprawdopodobnione odpowiednimi dokumentami.
3. Dokumentami, o których mowa w ust. 2, są w szczególności:
1) tytuł prawny do nieruchomości, na której znajduje się zaplecze techniczno-biurowe,
2) umowa kupna-sprzedaży, najmu lub faktura potwierdzające posiadanie środków, o których mowa
w ust. l pkt 2, wraz z ich opisem technicznym.
§3
Wskazuje się Składowisko Odpadów „Świdry" w Spytkowie jako miejsce odzysku oraz alternatywnie Składowisko w Czerwonym Dworze k/Węgorzowa i Składowisko w Orzyszu.
§4
1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych
i transportu nieczystości ciekłych powinien spełniać następujące wymagania:
1) posiadać  zaplecze  techniczno-biurowe  na terenie  gminy  Wydminy  oraz bazę  transportową, wraz z garażami, miejscami postojowymi i punktami myjni samochodowej w liczbie:
a) 2 garaże na 2 samochody,
b) 2 miejsca postojowe na 2 samochody,
c) l myjnię samochodową na 2 samochody.
2) posiadać sprzęt samochodowy (pojazdy asenizacyjne w liczbie co najmniej 2 o pojemnościach od 5 do 10m3, posiadające możliwość opróżnienia zbiornika bezodpływowego, ze względu na trudności z dojazdem, z odległości 20 m), zgodnie z technicznymi oraz sanitarno-porządkowymi wymaganiami rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 193, poz. 1617),
3) posiadać sprzęt samochodowy, służący działaniom ratowniczym w celu ochrony ludzi i środowiska
przed skutkami awarii.
4) posiadać umowę z Oczyszczalnią Ścieków w Wydminach na zrzut nieczystości płynnych zebranych z
terenu gminy Wydminy.
2. Powyższe wymagania powinny zostać uprawdopodobnione odpowiednimi dokumentami.
3. Dokumentami, o których mowa w ust. 2, są w szczególności:
1) tytuł prawny do nieruchomości, na której znajduje się zaplecze techniczno-biurowe,
2) umowa kupna-sprzedaży, najmu lub faktura potwierdzające posiadanie środków, o których mowa w ust. l pkt 2, wraz z ich opisem technicznym.
3) stosowana umowa na zrzut nieczystości, o której mowa w ust. l pkt 4.
§5
Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości, w szczególności poprzez rozwieszenie w miejscach publicznych, położonych na terenie Gminy Wydminy, oraz poprzez umieszczenie w formie elektronicznej na stronie internetowej urzędu.
§6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
                                                                                                                                       W  Ó  J  T
                                                                                                                                Gminy Wydminy
                                                                                                                                       
                                                                                                                   (-)  mgr Tomasz Pieluchowski
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Wydminy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Bolesław Idek
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-02-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Bolesław Idek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-02-04 08:43:07
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Redaktor Serwisu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-02-04 08:43:16
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Redaktor Serwisu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-02-04 09:43:16
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
334 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony