ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Wydminy
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Uchwała Nr V/19/2007 - w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wydminy na 2007 r.

Informacja ogłoszona dnia 2009-02-16 09:36:31 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Uchwała Nr V/19/2007

Uchwała Nr V/19/2007
Rady Gminy Wydminy
z dnia 07 lutego 2007 roku
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wydminy na 2007 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d" oraz lit. „i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591; ze zin.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, póz. 2104, ze zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:
§1
Dochody budżetu gminy w wysokości 13.853.779 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
§2
 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 13.455.579 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a.
 2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009, zgodnie z załącznikiem nr 3 w wysokości 6.530.000 zł.
 3. Wydatki inwestycyjne w 2007 roku w wysokości 305.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a
 4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 6.530.000 zł, w tym :
a) rok 2007 -  410.000 zł,
b) rok 2008 - 6.120.000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 4.
§3
 • 1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 398.200 zł przeznacza się na:
1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie- 398.200 zł,
 • 2. Przychody budżetu w wysokości O zł, rozchody w wysokości 398.200 zł. Zgodnie z załącznikiem nr 5.
 
§4
W budżecie tworzy się rezerwy:
1 ) ogólną w wysokości- 50.000 zł,
§5
 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowe i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 3.019,126 zł. zgodnie z załącznikiem nr 6.
 2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 12.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.
§6
 1. Ustala się dochody w kwocie 65.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 65.000 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
§7
 1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla:
  1) zakładów budżetowych: przychody - 1.035.600 zł,
                                                    wydatki - 1.032.700 zł,
  zgodnie z zał. nr 8.
 2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody - 14.500 zł; wydatki -  13.800 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.
§8
 1. Dotacje podmiotowe dla:
  1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę- 407.000 zł,
  zgodnie z załącznikiem nr 9.
 2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę - 67.000  zł, zgodnie załącznikiem nr 10.
 
§9
 1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
przychody - 10.000 zł,
wydatki - 10.000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 11.
§10
Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 300.000 zł;
2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z  tytułu  emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 398.200 zł;
§11
Upoważnia się Wójta do:
 1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku  przejściowego deficytu budżetu do wysokości 300.000 zł,
 2. zaciągania zobowiązań:
  a) na finansowanie wydatków na wieloletnie program) inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania  wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3 i nr 4.
  b) z tytułu umów. których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2008 roku ,
 3. dokonywania zmian w planie wydatków w wynagrodzeniach \ ramach działu nie powodujących zwiększenia wynagrodzeń z wyłączeniem przeniesień wydatków miedzy działami,
 4. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków:
  • Dyrektor ZGKiM - dokonywanie zmian w planie wydatków zakładu budżetowego, a w przypadku realizowania wyższych od planowanych przychodów dokonywania zmian pod warunkiem, że nie spowoduje to zmniejszenia wpłat do budżetu ani zwiększenia dotacji z budżetu,
  • - Dyrektor GOK - dokonywanie zmian w planie wydatków instytucji kultury (GOK), a w przypadku realizowania wyższych od planowanych przychodów dokonywania zmian pod warunkiem, że nie spowoduje to zmniejszenia wpłat do budżetu ani zwiększenia dotacji z budżetu.
  • Kierownik GBP - dokonywanie zmian w planie wydatków instytucji kultury (GBP).
 5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innychbankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
§12
Załącza się prognozę łącznej kwoty długu gminy na koniec 2007 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 12 i nr 12a.
§13
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.
§14
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od l stycznia 200'; roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

                                                                                                    Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                                            (-) Roman Sokalski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Wydminy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Bolesław Idek
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-02-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Bolesław Idek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-02-16 09:36:21
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-02-16 09:36:31
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-02-15 18:11:07
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
795 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony