ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Wydminy
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Uchwała nr XII/57/2007 - w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców

Informacja ogłoszona dnia 2009-02-17 08:52:52 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Uchwała nr XII/57/2007

 
Uchwała Nr XII/57/2007
Rady Gminy Wydminy
z dnia  28 listopada 2007r.
w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców
 
Na podstawie art.18 ust. 2, pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128), art.2, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz.1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz.1828, Nr 251, poz. 1847) i rozporządzenia Komisji(WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy de minimis ( Dz. Urz. WE L Nr 379 z 28 grudnia 2006r.)
Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1
  Zwalnia się od podatku od nieruchomości nowo wybudowane lub nowo nabyte budynki lub ich części, budowle i grunty przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej, których budowa lub nabycie zostało dokonane po wejściu w życie uchwały. Nowe inwestycje mogą być realizowane zarówno na gruntach nabytych po wejściu w życie uchwały, jak i nabytych przez przedsiębiorcę przed wejściem w życie przedmiotowej uchwały Rady Gminy Wydminy.
 1. Zwolnienie z podatku trwa od dnia powstania obowiązku podatkowego w myśl art.6 ust.2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, przez okres prowadzenia działalności gospodarczej, nie dłużej jednak niż 2 lata.
 2. Zwolnienia udziela się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek.
 3. Zwolnienie może uzyskać jedynie podatnik, który wybudował lub rozbudował budynek na podstawie pozwolenia na budowę, lub nabył na własność aktem notarialnym. Zwolnienie to nie może być przenoszone na inne osoby.
§ 2
 1.  Zwolnienia, o których mowa w §1 stanowią pomoc de minimis, której udzielanie następuje zgodnie z Rozporządzeniem Komisji Europejskiej nr 1998/2006 z 15 grudnia 2006roku w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy de minimis ( Dz. Urz. WE L Nr 379 z 28 grudnia 2006r.)
 2.  Pomoc de minimis może być udzielona wyłącznie przedsiębiorcom, dla których wartość planowanej pomocy de minimis udzielonej na podstawie niniejszej uchwały, łącznie z wartością pomocy de minimis uzyskanej przez danego przedsiębiorcę w różnych formach i z różnych źródeł, w okresie 3 lat budżetowych, nie przekracza kwoty stanowiącej równowartość 200 tys. euro, a przedsiębiorcy działającemu w sektorze transportu drogowego nie może przekroczyć 100 tys. euro.
 3. Zwolnienia, o których mowa w  § 1 mają zastosowanie do sektorów i z wyłączeniem sektorów, o których mowa w art. 1 Rozporządzenia Komisji Europejskiej Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy de minimis.
 4. Zwolnienie przysługuje pod warunkiem przedłożenia w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku podatkowego z zastrzeżeniem § 1 ust. 3 wymaganych dokumentów, a w szczególności:
  • 1)      wniosku o udzielenie zwolnienia od podatku od nieruchomości,
  • 2)      oświadczeń i zaświadczeń o uzyskanej pomocy de minimis z okresu ostatnich 3 lat budżetowych poprzedzających dzień  wystąpienia z wnioskiem o udzielenie pomocy łącznie z planowaną pomocą z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości,
  • 3)      dokumentów potwierdzających budowę lub rozbudowę budynku, lub aktu notarialnego w przypadku kupna,
  • 4)      zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. W przypadku utraty warunków uprawniających do zwolnienia, podatnik jest zobowiązany powiadomić pisemnie organ podatkowy w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności powodujących utratę prawa do zwolnienia.
 5.  Podatnik, który nie dopełnił obowiązku określonego w ust. 4 traci prawo do zwolnienia od początku roku podatkowego, w którym wystąpiły okoliczności powodujące utratę tego prawa.
 6. Podatnik, który wprowadził w błąd organ podatkowy co do spełnienia warunków uprawniających do uzyskania zwolnienia, traci prawo do zwolnienia za cały okres, przez jaki korzystał ze zwolnienia.
 7. Przedsiębiorca zobowiązany jest do zwrotu  uzyskanej kwoty zwolnienia w ciągu 7 dni, licząc od dnia utraty prawa do zwolnienia wraz z należnymi odsetkami.
 
§ 3
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
 
§ 4
Stwierdza się utratę mocy obowiązującej Uchwały Nr  LIII/233/2001 Rady Gminy Wydminy w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości oraz Uchwały Nr LX/278/02 Rady Gminy Wydminy w sprawie zmiany uchwały Nr LIII/233/01 z  dnia 26 listopada 2001 roku.
 
§5
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2008r.
 
 Przewodniczący Rady Gminy
 Roman Sokalski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Wydminy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Bolesław Idek
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-02-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Bolesław Idek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-02-17 08:52:46
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-02-17 08:52:52
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-02-15 18:11:26
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
524 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony