ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Wydminy
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Zarządzenie nr 8/2009 - w sprawie: ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb – WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez jednostkę budżetową Urzędu Gminy Wydminy oraz jednostek organizacyjnych Gminy Wydminy.

Informacja ogłoszona dnia 2009-03-06 09:12:10 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne, informacja należąca do archiwum

Zarządzenie nr 8/2009

 
Zarządzenie Nr 8/2009
 Wójta Gminy Wydminy
 z dnia 24 lutego 2009 roku
 
 
w sprawie:  ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb – WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez jednostkę budżetową Urzędu Gminy Wydminy oraz jednostek organizacyjnych Gminy Wydminy.
 
Na podstawie  rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 115, poz. 781 z późn. zm.) oraz  rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 października 2007 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych (Dz. U. Nr 209, poz. 1511) zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
  1. Czynności polegające na wyodrębnieniu wydatków strukturalnych z ogółu  wydatków budżetowych jednostki budżetowej Urzędu Gminy oraz  Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dokonują pracownicy Urzędu potwierdzający prawidłowość merytoryczną dokonywanego wydatku.
 
2. Pozostałe jednostki budżetowe Gminy oraz samorządowe instytucje kultury wyodrębniają wydatki strukturalne zgodnie z powołanymi na wstępie przepisami wg zasad ustalonych przez kierowników tych jednostek organizacyjnych. 
 
§ 2.
  1. Przy wykazywaniu wydatków na cele strukturalne obowiązuje zasada, że do zestawienia wydatków należy przyjmować wyłącznie wydatki tego podmiotu, który poniósł ostateczny koszt realizacji zadania.
 
2. Wydatki strukturalne obejmują wyłącznie krajowe wydatki publiczne poniesione na cele strukturalne.
 
3. Kwoty wydatków należy przyporządkować odpowiednim obszarom tematycznym oraz  kodom zgodnie z instrukcją sporządzania sprawozdania Rb – WS i wpisać według wzoru pieczątki na dokumencie stanowiącym podstawę wypłaty wydatku.
 
4. Ustala się stosowanie następującej pieczątki w celu klasyfikowania wydatków strukturalnych według podanego wzoru.
 
Wzór pieczątki
 
Wydatek zakwalifikowano do wydatku strukturalnego
w wysokości ………. (słownie ……………………....
......................................................................................)
OBSZAR ………………………………  KOD  …….
…………..      ………………………………………..
      (data)                             (podpis pracownika merytorycznego)
 
 5. W przypadku gdy wydatki nie są wydatkami strukturalnymi należy wpisać symbol „zero” (0). 
 
6. Referat finansowy Urzędu Gminy dokonuje rejestracji wydatków strukturalnych  według klasyfikacji wskazanej na pieczątce na koncie pozabilansowym 950 ”Wydatki strukturalne” stosownie do przepisów zawartych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 142, poz. 1020 z późn. zm.).
 
§ 3.
    1.Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy sporządzają jednostkowe roczne sprawozdania Rb - WS o wydatkach strukturalnych i przedkładają Wójtowi Gminy w terminie do  31 marca po upływie okresu sprawozdawczego.
 
2. Sprawozdania jednostkowe należy sporządzać w złotych i groszach
 
3. Jednostki organizacyjne gminy, które nie poniosły wydatków strukturalnych sporządzają sprawozdanie negatywne. 
 
3. Sprawozdania zbiorcze Rb - WS roczne o wydatkach strukturalnych poniesionych przez jednostki sektora finansów publicznych za dany okres sprawozdawczy  sporządza Referat finansowy Urzędu Gminy w celu przekazania do Ministerstwa Finansów w terminie do 30 kwietnia po upływie okresu sprawozdawczego.
 
§ 4.
 Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam  Skarbnikowi Gminy.
 
§ 5.
 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje od dnia 01 stycznia 2009 roku.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Wydminy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Bolesław Idek
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-03-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Bolesław Idek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-03-06 09:11:54
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-03-06 09:12:10
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-03-06 10:12:10
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
488 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony