ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Wydminy
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ogłoszenia i pozostałe informacje

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

OGŁOSZENIE O NABORZE UZUPEŁNIAJĄCYM KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW DO SĄDU REJONOWEGO W GIŻYCKU

Informacja ogłoszona dnia 2024-04-04 07:45:39 przez Administrator systemu

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wydminy, dnia 22 lutego 2024 roku
 
 
                            
 
OGŁOSZENIE O NABORZE UZUPEŁNIAJĄCYM KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW DO SĄDU REJONOWEGO W GIŻYCKU
 
 
 
Na podstawie art. 168 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 217 ze zm.) Przewodniczący Rady Gminy Wydminy:
 
Ogłasza wybory uzupełniające na kandydatów na ławnika do Sądu Rejonowego w Giżycku – ogółem 1 ławnik, z czego do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy – 1 ławnik.
 
Zostaje ustalony termin zgłaszania kandydatów na ławników do dnia 30 czerwca 2024r.
Ławnikiem może być wybrany ten, kto:
1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
2) jest nieskazitelnego charakteru;
3) ukończył 30 lat, a nie przekroczył 70 lat;
4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
5) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
6) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.
Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.
Ławnikami nie mogą być:
1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
4) adwokaci i aplikanci adwokaccy;
5) radcy prawni i aplikanci radcowscy;
6) duchowni;
7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
8) funkcjonariusze Służby Więziennej;
9) radni gminy, powiatu i województwa.
Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.
Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin:
- prezesi właściwych sądów,
- stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,
- co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru, w terminie do dnia 30 czerwca ostatniego roku kadencji.
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:
1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia.
Dokumenty wymienione w pkt 1–4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia,
5) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji z datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.
Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa.
Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.
Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.
 
Zgłoszenia można składać w Urzędzie Gminy Wydminy, pok. nr 4 w Urzędzie Gminy Wydminy, pl. Rynek 1/1, 11-510 Wydminy,
w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r.
Karta zgłoszenia kandydata na ławnika stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia lub stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 09 czerwca 2011r., (poz. 693). Karta dostępna również w kancelarii urzędu gminy Wydminy.
 
Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej (bip.wydminy.pl), na stronie internetowej Gminy Wydminy (www.wydminy.pl).
 
 
                                                                                                             
                                                                                                              Przewodniczący Rady Gminy Wydminy
                                                                                           /-/ Waldemar Antoni Samborski

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Wydminy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-04-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Emilia Chojnowska-Deleżuch
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-04-04 07:42:29
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-04-04 07:45:39
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-04-04 07:45:39
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
166 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony