ˆ

Strona główna

Pobierz dane XMLAkt prawny: XXVIII/182/2016Drukuj informacjęAkt prawny: XXVIII/182/2016

Szczegóły informacji

XXVIII/182/2016

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: Nie dotyczy

Kadencja: 2014-2018

Data wejścia w życie: 2017-01-01

Data podjęcia/podpisania: 2016-11-18

Tytuł aktu:

W sprawie określenia wysokości stawki opłaty miejscowej oraz zasad i sposobu jej poboru

Na podstawie:

UCHWAŁA Nr XXVIII/182/2016
RADY GMINY WYDMINY
z dnia 18 listopada 2016 r.
 
w sprawie określenia wysokości stawki opłaty miejscowej oraz zasad i sposobu jej poboru
 
            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.), art. 17 ust. 1, art. 19 pkt 1 lit. b)
i  pkt  2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 716 ze zm.) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) w związku z uchwałą Rady Gminy Wydminy Nr XV/100/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie określenia miejscowości spełniających warunki umożliwiające pobieranie opłaty miejscowej Rada Gminy Wydminy uchwala, co następuje:
            § 1.  Opłatę miejscową pobiera się od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach wypoczynkowych, turystycznych lub szkoleniowych, na terenie Gminy Wydminy. 
§ 2. Określa się stawkę opłaty miejscowej za każdą rozpoczętą dobę pobytu
w wysokości 2,00 zł.
§ 3. Zarządza się pobór opłaty miejscowej w drodze inkasa. Na inkasentów opłaty miejscowej wyznacza się właścicieli ośrodków wypoczynkowych i agroturystycznych oraz Pana Mirosława Caryk. Wpłaty opłaty miejscowej można dokonać również na rachunek Gminy Wydminy w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym o/Wydminy
nr 75 9364 0000 2004 0002 4419 0002.
§ 4. 1. Określa się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 10 % od pobranych kwot opłaty miejscowej przez inkasentów.
2. Inkasent pobierający opłatę miejscową zobowiązany jest rozliczyć się i wpłacić ją na rachunek Gminy Wydminy za I, II i III kwartał w terminie do 10 dnia po zakończeniu każdego kwartału, w którym opłata miejscowa została pobrana, a za IV kwartał do końca tego kwartału.
§ 5. Wprowadza się obowiązek prowadzenia przez inkasentów opłaty miejscowej ewidencji osób, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych, zobowiązanych do uiszczenia opłaty miejscowej. Ewidencja powinna zawierać:
  1. imię i nazwisko oraz adres zamieszkania osoby zobowiązanej do uiszczenia opłaty miejscowej,
  2. okres pobytu  osoby zobowiązanej do uiszczenia opłaty, tj. data rozpoczęcia pobytu i data zakończenia pobytu,
  3. liczbę dni, za które opłata jest pobierana,
  4. łączną kwotę opłaty miejscowej pobraną za cały okres pobytu od danej osoby.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 7. Traci moc Uchwała Nr XIII/87/2015 Rady Gminy Wydminy z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawki opłaty miejscowej.
§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2017 r.
 
 
Przewodnicząca Rady Gminy
/-/
Grażyna Plato
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Wydminy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Piotr Kruniewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-12-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Piotr Kruniewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-12-13 10:14:38
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-12-13 10:14:41
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-03-09 14:47:34
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1326 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony