ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLAkt prawny: 16/2023Drukuj informacjęAkt prawny: 16/2023

Szczegóły informacji

16/2023

Rodzaj: Zarządzenie

Status: Obowiązujący

Sesja: Zarządzenie

Kadencja: 2018-2023

Data podjęcia/podpisania: 2023-02-15

Data wejścia w życie: 2023-02-15

Tytuł aktu:

ZARZĄDZENIE NR 16/2023 Wójta Gminy Wydminy z dnia 15 lutego 2023 roku w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej wnioski o dofinansowanie zadań z zakresu sportu w Gminie Wydminy.

Na podstawie:

WS.0050.18.2023
SO.421.3.2023
 
Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn.  Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) oraz z art. 27 ust. 2 i art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1599 ze zm.) w związku z §5 ust. 3 Uchwały Nr XLV/307/2018 z dnia 6 września 2018 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Wydminy w zakresie wspierania rozwoju sportu zarządzam, co następuje:

Treść:

§1. Powołuje się komisję konkursową w składzie:
1)      Łukasz Augustynowicz,
2)      Jagoda Konopko,
3)      Małgorzata Zabawska.
 
            §2. 1. Zasady działania komisji konkursowej reguluje Uchwała Nr XLV/307/2018 z dnia
6 września 2018 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Wydminy w zakresie wspierania rozwoju sportu.
            2. Komisja pracuje w oparciu o formularze stanowiące załącznik nr 1 i 2 do niniejszego Zarządzenia.
            §3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
            §4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Załącznik nr 1 do
 Zarządzenia Nr 16/2023
 Wójta Gminy Wydminy
 z dnia 15 lutego 2023 r.
Karta oceny formalnej
…....................
numer wniosku
 
Nazwa wnioskodawcy
 
Tytuł zadania:
 
 
OCENA FORMALNA OFERTY
Lp.
Warunki formalne
TAK/NIE/nie dotyczy
1.
Wniosek  został złożony na właściwym formularzu.
 
2.
Wniosek został złożony przez właściwy podmiot.
 
3.
Wniosek został podpisany przez właściwe osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy, zgodnie z zapisami wynikającymi z KRS (lub innymi ewidencjami)
 
4.
Do wniosku został dołączony (w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotu składającego ofertę niż wynikający z KRS lub innego, właściwego rejestru), dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu wnioskodawcy (pełnomocnictwo).
 
5.
Do wniosku zostały dołączone inne dokumenty związane ze specyfiką zadania.
 
6.
Wniosek został prawidłowo wypełniony – zostały uzupełnione oświadczenia znajdujące się w wypełniony.
 
 
Oferta SPEŁNIA WYMOGI FORMALNE i podlega ocenie merytorycznej;*
Oferta  nie spełnia wymogów formalnych i PODLEGA UZUPEŁNIENIU;*
Oferta ODRZUCONA – nie spełnia warunków konkursu oraz nie podlega uzupełnieniu;*
 
Podpisy członków komisji
 
…..........................................
…..........................................
…..........................................
 
* niepotrzebne skreślić
_________________________________________________________________________________________________________________________
Załącznik nr 2 do
 Zarządzenia Nr 16/2023
 Wójta Gminy Wydminy
 z dnia 15 lutego 2023 r.
SZCZEGÓŁOWA OCENA MERYTORYCZNA
 
 
MERYTORYCZNE KRYTERIA OCENY FORMALNEJ
Ilość punktów
skala 0-5*
Uwagi
1
Znaczenie wnioskowanego zadania dla realizacji celu publicznego w zakresie:
1) poprawy warunków uprawiania sportu przez członków klubów sportowych na terenie Gminy Wydminy;
2) zwiększeniu dostępności mieszkańców Gminy Wydminy do działalności sportowej;
3) popularyzacji uprawiania sportu dla podnoszenia sprawności fizycznej;
4) pobudzaniu kreatywności i wpływ na rozwój sportu na terenie Gminy Wydminy;
5) kreowaniu pozytywnego wizerunku Gminy Wydminy poprzez udział we współzawodnictwie sportowym;
6) promocji sportu i aktywnego stylu życia wśród mieszkańców.
 (czy cele odpowiadają na opisane potrzeby)
 
 
2
Kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego (efektywność, oszczędność, rzetelność, dostosowanie miar).
 
 
3
Udział środków finansowych klubu sportowego w planowanym przedsięwzięciu, jak również wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków klubu.
 
 
4
Opis realizacji zadania (jakość wykonania zadania, rzetelność, czytelność i dokładność opisu działań oraz harmonogramu).
 
 
5
Kwalifikacje i doświadczenie osób bezpośrednio realizujących zadanie.
 
 
6
Zakładane rezultaty.
 
 
 
RAZEM
 
......./30 pkt
 
 
Zastrzeżenia w zakresie dotychczasowej współpracy oferenta z Gminą Wydminy:
 
1.      rzetelność: od 0 pkt do minus 5 pkt;................
2.      terminowość rozliczenia dotacji od 0 pkt do minus 5 pkt; ............
 
Podpisy członków komisji
 
…..........................................
…..........................................
…..........................................
Oferta spełnia wymogi merytoryczne/ nie spełnia wymogów merytorycznych **
* wpisać ilość punktów
** niepotrzebne skreślić

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Wydminy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-02-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Łukasz Augustynowicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-02-16 14:05:21
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Bolesław Idek
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-02-16 14:05:26
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Bolesław Idek
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-02-28 08:50:13
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
171 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony