ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Wydminy
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLAkt prawny: 70/2023Drukuj informacjęAkt prawny: 70/2023

Szczegóły informacji

70/2023

Rodzaj: Zarządzenie

Status: Obowiązujący

Sesja: Nie dotyczy

Kadencja: 2018-2023

Data podjęcia/podpisania: 2023-09-21

Data wejścia w życie: 2023-09-21

Tytuł aktu:

ZARZĄDZENIE NR 70/2023 Wójta Gminy Wydminy z dnia 21 września 2023 roku w sprawie szczegółowych zasad planowania, organizowania i prowadzenia kontroli realizacji zadań obronnych na terenie Gminy Wydminy

Treść:

WS.0050.77.2023
ZARZĄDZENIE NR 70/2023
Wójta Gminy Wydminy
z dnia 21 września 2023 roku
 
w sprawie szczegółowych zasad planowania, organizowania i prowadzenia kontroli realizacji zadań obronnych na terenie Gminy Wydminy
 
            Na podstawie §5 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie kontroli realizacji zadań obronnych (Dz.U. z 2023 r. poz. 253) oraz Zarządzenia Nr 131 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad planowania, organizowania i prowadzenia kontroli wykonywania zadań obronnych w województwie warmińsko-mazurskim oraz koordynacji przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego działalności organów samorządu terytorialnego w zakresie planowania kontroli problemowych wykonywania zadań obronnych, i Zarządzenia Nr 195 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 09 sierpnia 2023r. w sprawie szczegółowych zasad koordynowania przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego działalności organów samorządu terytorialnego województwa warmińsko – mazurskiego w zakresie planowania kontroli realizacji zadań obronnych, zarządza się, co następuje:
 
§ 1. Wójt zwany dalej „organem zarządzającym kontrolę” planuje, organizuje i prowadzi kontrole problemowe, a także organizuje i prowadzi kontrole doraźne zgodnie z zakresem swojej właściwości rzeczowej i miejscowej.
§ 2.1. Wójt określa priorytety w obszarze zadań obronnych podlegających kontroli w danym roku kalendarzowym, odrębnym zarządzeniem w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych.
2. Priorytety, o których mowa w ust. 1 mogą odnosić się do zadań realizowanych w czasie osiągania wyższych stanów gotowości obronnej państwa oraz wybranych zadań z planów operacyjnych funkcjonowania.
§ 3.1. Kontrole problemowe organizuje się w sposób planowy w cyklu wieloletnim, z tym że kontrola tych samych jednostek organizacyjnych i przedsiębiorców, zwanych dalej „podmiotami kontrolowanymi”, nie może być prowadzona częściej niż raz na 3 lata.
2. Roczny plan kontroli wybranych obszarów realizowanych zadań obronnych, uwzględniający priorytety, o których mowa w § 2, Wójt sporządza do dnia 30 listopada roku poprzedzającego rok realizacji planowanych kontroli.
3. Roczny plan kontroli wprowadza się odrębnym zarządzeniem w sprawie pozamilitarnych przygotowań obronnych na dany rok i przesyła do wiadomości jednostkom organizacyjnym albo przedsiębiorcom przewidzianym do kontroli.
4. Wzór rocznego planu kontroli, o którym mowa w ust. 2 określa załącznik nr 1 do zarządzenia.
§ 4.1. Organ zarządzający przeprowadzenie kontroli, w terminie co najmniej 30 dni przed dniem rozpoczęcia kontroli:
1) sporządza program kontroli, w którym określa w szczególności: jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę podlegające kontroli, podstawy prawne prowadzenia kontroli, cel kontroli, zakres przedmiotowy kontroli, termin kontroli, skład zespołu kontrolnego i jego przewodniczącego,
2) powiadamia kierownika podmiotu kontrolowanego o zakresie i terminie przeprowadzenia kontroli.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, nie później niż na 3 dni przed terminem rozpoczęcia kontroli, kierownik podmiotu kontrolowanego może zwrócić się z prośbą o zmianę terminu kontroli. Termin może być zmieniony tylko raz.
            3. Wzór programu kontroli, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 określa załącznik nr 2 do zarządzenia.
            4. Wzór powiadomienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 określa załącznik nr 3 do zarządzenia.
            § 5. Wyniki kontroli problemowej i doraźnej ujmuje się w protokole pokontrolnym, który zawiera w szczególności:
            1) nazwę organu prowadzącego kontrolę,
            2) datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli,
            3) nazwę kontrolowanej jednostki organizacyjnej albo przedsiębiorcy, ze wskazaniem komórki organizacyjnej lub samodzielnego stanowiska pracy, realizującego zadania objęte zakresem kontroli,
            4) zakres przedmiotowy kontroli,
            5) opis stanu faktycznego wykonywanych zadań obronnych, objętych zakresem przedmiotowym kontroli,
            6) ustalone uchybienia i nieprawidłowości, z uwzględnieniem przyczyn ich powstania oraz wpływu na wykonywanie zadań obronnych,
            7) ocenę kontrolowanej jednostki, w oparciu o ustalony stan faktyczny,
            8) wnioski i zalecenia zespołu kontrolnego,
            9) termin powiadomienia organu zarządzającego kontrolę o realizacji zaleceń pokontrolnych,
            10) pouczenie o możliwości zgłoszenia przewodniczącemu zespołu kontrolnego zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole pokontrolnym,
            11) podpisy przewodniczącego i członków zespołu,
            12) podpis kierownik kontrolowanej jednostki organizacyjnej albo przedsiębiorcy,
§ 6.1. Ustala się czterostopniową skalę ocen z kontroli:
1) pozytywna – gdy w zakresie objętym kontrolą nie stwierdzono nieprawidłowości lub uchybień, albo gdy stwierdzone uchybienia mają charakter formalny, są sporadyczne i nie mają wpływu na kontrolowaną działalność,
2) pozytywna z uchybieniami – gdy w zakresie objętym kontrolą nie stwierdzono nieprawidłowości, ale stwierdzono powtarzające się uchybienia lub uchybienia występujące w znacznej ilości, w tym o charakterze formalnym, które nie mają zasadniczego wpływu na kontrolowaną działalność,
3) pozytywna z nieprawidłowościami – gdy w zakresie objętym kontrolą stwierdzono nieprawidłowości merytoryczne, ale nie miały one zasadniczego wpływu na kontrolowaną działalność oraz zdolność do realizacji zadań,
4) negatywna – gdy w zakresie objętym kontrolą stwierdzono nieprawidłowości merytoryczne, które mają zdecydowany wpływ na kontrolowaną działalność i zdolność do realizacji zadań.
2. Za uchybienia należy uznać odstępstwo od stanu pożądanego o charakterze wyłącznie formalnym, niepowodujące następstw dla kontrolowanej działalności, zarówno w aspekcie finansowym, jak i wykonywanych zadań.
3. Za nieprawidłowość należy uznać działanie lub zaniechanie, które z punktu widzenia kryteriów kontroli jest nielegalne, niegospodarne, niecelowe lub nierzetelne.
§ 7.1. Protokół pokontrolny zatwierdza organ zarządzający kontrolę, a przewodniczący zespołu kontrolnego, w terminie 30 dni od zakończenia czynności kontrolnych przesyła protokół pokontrolny kierownikowi kontrolowanej jednostki organizacyjnej albo kontrolowanemu przedsiębiorcy.
2. Protokół, o którym mowa w ust. 1 sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla organu zarządzającego kontrolę oraz dla kierownika jednostki organizacyjnej albo przedsiębiorcy.
3. Kierownik podmiotu kontrolowanego podpisuje przesłany protokół, o którym mowa w ust 1. i odsyła organowi zarządzającemu kontrolę jeden egzemplarz, w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.
4. Wzór protokołu pokontrolnego, o którym mowa w ust. 1 i § 5 określa załącznik nr 4 do zarządzenia.
§ 8.1. W razie zgłoszenia zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole pokontrolnym przez kierownika kontrolowanej jednostki organizacyjnej albo przedsiębiorcy, ich zasadność podlega ponownemu sprawdzeniu.
2. Przewodniczący zespołu kontrolnego dokonuje analizy złożonych zastrzeżeń, w tym w zakresie konieczności podjęcia dodatkowych czynności kontrolnych i zajmuje ostateczne stanowisko w sprawie uwzględnienia lub nieuwzględnienia zastrzeżeń.
3. Stanowisko, o którym mowa w ust. 2 przewodniczący zespołu kontrolnego sporządza na piśmie i przedstawia organowi zarządzającemu kontrolę, w celu rozpatrzenia oraz przekazuje kierownikowi kontrolowanej jednostki organizacyjnej albo przedsiębiorcy w terminie 14 dni od dnia doręczenia zastrzeżeń.
§ 9.1. Wójt w terminie 31 marca przesyła Wojewodzie informację o planowaniu i wynikach przeprowadzonych kontroli realizacji wybranych obszarów zadań obronnych za ubiegły rok.
2. Wzór informacji, o której mowa w ust. 1 określa załącznik nr 5 do zarządzenia.
3. Do informacji, o której mowa w ust. 1 dołącza się roczny plan kontroli, o którym mowa w § 3 ust. 2.
§ 10. Zarządzenie stosuje się odpowiednio do kontroli wykonywania zadań obronnych przez komórki organizacyjne Urzędu Gminy Wydminy.
             § 11. Traci moc Zarządzenie Nr  30/2022 Wójta Gminy Wydminy 19 kwietnia 2022 roku w sprawie szczegółowych zasad planowania, organizowania i prowadzenia kontroli wykonywania zadań obronnych na terenie Gminy Wydminy.
            § 12. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Wydminy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-09-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Emilia Chojnowska-Deleżuch
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-09-26 08:06:27
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-09-26 08:08:39
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-09-26 08:08:49
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
351 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony