ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Wydminy
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLAkt prawny: 71/2023Drukuj informacjęAkt prawny: 71/2023

Szczegóły informacji

71/2023

Rodzaj: Zarządzenie

Status: Obowiązujący

Sesja: Nie dotyczy

Kadencja: 2018-2023

Data podjęcia/podpisania: 2023-09-21

Data wejścia w życie: 2023-09-21

Tytuł aktu:

ZARZĄDZENIE Nr 71/2023 Wójta Gminy Wydminy z dnia 21 września 2023 roku w sprawie organizacji i funkcjonowania sytemu stałych dyżurów w Gminie Wydminy na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa.

Treść:

WS.0050.78.2023
 
ZARZĄDZENIE Nr 71/2023
Wójta Gminy Wydminy
z dnia 21 września 2023 roku
w sprawie organizacji i funkcjonowania sytemu stałych dyżurów w Gminie Wydminy na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa.
Na podstawie art. 7 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 2305 ze zm.) w związku z art. 20 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 122) oraz § 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie gotowości obronnej państwa (Dz. U. Nr 219, poz. 2218), Zarządzenia nr 243/12 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 28 września 2012 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania sytemu stałych dyżurów w województwie warmińsko – mazurskim na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa, zarządzam, co następuje:
 
§ 1. 1. Dla potrzeb uruchamiania procedur związanych z podwyższaniem gotowości obronnej państwa oraz w celu zapewnienia ciągłości przekazywania decyzji organów uprawnionych do uruchamiania realizacji zadań ujętych w Planie operacyjnym funkcjonowania Gminy Wydminy w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny, zwanego dalej „planem operacyjnym", organizuje się w Gminie Wydminy system stałych dyżurów, zwany dalej „systemem".
2. Obieg informacji w systemie stałych dyżurów Gminy Wydminy jest zgodny z Załącznikiem nr 1 do Zarządzenia nr 243/12 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 28 września 2012 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania sytemu stałych dyżurów w województwie warmińsko – mazurskim na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa.
3. System, o którym mowa w ust. 1 tworzą:
 1. stały dyżur Wójta Gminy Wydminy;
 2. stały dyżur Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach;
 3. stały dyżur Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wydminach;
 4. stały dyżur Dyrektora Szkoły Podstawowej w Gawlikach Wielkich,
 
       § 2. 1. Stały dyżur Wójta Gminy Wydminy, stanowi element pośredni w procesie przekazywania jednostkom organizacyjnym, służbom z terenu gminy zadań określonych w planach operacyjnych, a także przekazywania w systemie zwrotnych potwierdzeń otrzymania decyzji i informacji o sposobie ich wykonania.
2. Na potrzeby zapewnienia przepływu informacji w sytuacjach kryzysowych i w czasie podwyższania gotowości obronnej państwa w Urzędzie Gminy Wydminy przygotowuje się punkt całodobowej pracy dla służby stałego dyżuru, uruchamiany w całości lub w części na polecenie Wojewody Warmińsko–Mazurskiego poprzez Starostę Powiatu Giżyckiego, wykaz osób upoważnionych do uruchomiania Stałego Dyżuru  po godzinach pracy z ich danymi teleadresowymi stanowi załącznik nr 1.
3. Obieg informacji w systemie stałego dyżuru Wójta Gminy Wydminy po jego uruchomieniu przedstawia załącznik nr 2 do zarządzenia.
 
§ 3. Ustala się następujące zasady przygotowania i pełnienia służby stałego dyżuru w Urzędzie Gminy Wydminy:
1. Struktura organizacyjna i podległości stałego dyżuru:
 1. Skład stałego dyżuru stanowi obsada wyznaczona spośród pracowników Urzędu Gminy;
 2. Stały dyżur podlega bezpośrednio Wójtowi Gminy Wydminy;
2. Zadania stałego dyżuru oraz miejsca jego pełnienia:
 1. Zabezpieczenie w stanie stałej gotowości obronnej i podczas podwyższania gotowości obronnej państwa obiegu informacji, decyzji oraz zadań wynikających z planu operacyjnego Urzędu Gminy Wydminy;
 2. Na miejsce stałego dyżuru wyznacza się pomieszczenie sekretariatu Urzędu Gminy
3. Osoba odpowiedzialna za organizację systemu oraz osoby wchodzące w skład stałego dyżuru:
 1. Inspektora ds. obronnych powołuję odpowiedzialnym za organizację systemu w Urzędzie Gminy Wydminy;
 2. Skład stałego dyżuru stanowi obsada wyznaczona spośród pracowników Urzędu Gminy w składzie:
a) starszy dyżurny;
b) dyżurny – łącznik;
 1. Wyznacza się trzy składy stałego dyżuru – Wykaz imienny stałego dyżuru określa załącznik Nr 3 do niniejszego Zarządzenia;
4. Wykaz  osób  upoważnionych  do  uruchomienia  stałego  dyżuru po godzinach pracy wraz z  ich danymi teleadresowymi określa załącznik Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.
5. Ustalenie  sposobu  osiągania   gotowości  stałego  dyżuru  do  podjęcia  i  realizacji zadań  oraz zorganizowanie systemu powiadamiania:
1) Po    otrzymaniu   sygnału   o   uruchomieniu   systemu   Inspektor   ds.   Obronnych zarządza zbiórkę  składu osobowego stałego dyżuru – czas stawiennictwa:
 a) w godzinach pracy – 15 minut;
b) w czasie wolnym od pracy – 60 minut.
c) Osiągnięcie gotowości systemu – 90 minut.
6. Do dyspozycji stałego dyżuru wydziela się środki łączności telefonicznej w postaci telefonu, łączności mailowej oraz łączności radiowej MOTOROLA.
7. Dla  potrzeb  służby w  systemie stałego dyżuru  wyznacza się środek transportowy będący na wyposażeniu Urzędu Gminy Wydminy.
8. Odpowiedzialny  za  opracowanie i  uaktualnianie  dokumentacji  służby stałego  dyżuru  Urzędu Gminy w Wydminy jest pracownik ds. obronnych.
9. Szkolenie teoretyczne i praktyczne składu osobowego  stałego dyżuru Urzędu Gminy Wydminy przeprowadzić zgodnie z ,,Planami szkolenia obronnego w Gminie Wydminy”.
 
§ 4. 1. Zobowiązuje się dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych wymienionych w § 1 ust. 3 pkt 2-4 do powołania odrębnym zarządzeniem stałych dyżurów w jednostkach wymienionych w § 1 ust. 3 pkt 2-4.
2. Za prawidłowe przygotowanie i funkcjonowanie stałych dyżurów odpowiedzialni są kierownicy jednostek organizacyjnych tworzących stałe dyżury.
3. Organizację funkcjonowania oraz godzinowy system pracy dyżurnych w systemie stałych dyżurów Gminy Wydminy w jednostkach zobowiązanych do ich tworzenia zgodnie z § 1 ust. 3 pkt 2-4 określa kierownik jednostki organizacyjnej tworzący stały dyżur.
§ 5. Przygotowanie stałego dyżuru przez kierowników jednostek organizacyjnych, o których mowa w § 1 ust. 3 i 4 obejmuje:
 1. określenie struktury organizacyjnej i podległości stałego dyżuru;
 2. określenie zadań stałego dyżuru oraz miejsca jego pełnienia;
 3. wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za organizację systemu oraz osób wchodzących w skład stałego dyżuru;
 4. opracowanie wykazu osób upoważnionych do uruchomienia stałego dyżuru po godzinach pracy wraz z ich danymi teleadresowymi;
 5. ustalenie sposobu osiągania gotowości stałego dyżuru do podjęcia i realizacji zadań oraz zorganizowanie systemu powiadamiania;
 6. wyznaczenie, przygotowanie i utrzymanie właściwego stanu technicznego pomieszczeń na potrzeby stałego dyżuru oraz wyposażenie ich w niezbędne środki łączności, informatyki, a także urządzenia biurowe;
 7. zapewnienie w miarę posiadanych możliwości rezerwowych źródeł zasilania w energię elektryczną dla urządzeń łączności i informatyki oraz awaryjnego systemu oświetlenia pomieszczeń;
 8. wyznaczenie dyżurnych środków transportowych dla potrzeb stałego dyżuru;
 9. utrzymanie niezbędnych sił i środków do rozwinięcia i odtwarzania systemów łączności oraz ochrony miejsc funkcjonowania stałego dyżuru;
 10. opracowanie dokumentacji stałego dyżuru;
 11. szkolenie teoretyczne i praktyczne składu osobowego stałego dyżuru;
 12. sprawdzanie i kontrolowanie gotowości do uruchomienia i działania stałego dyżuru.
§ 6. 1. Stały dyżur uruchamia się:
1)    w stanie stałej gotowości obronnej państwa - w celach szkoleniowych, kontrolnych lub sprawdzających:
 1. na żądanie organu tworzącego stały dyżur w podległych lub podporządkowanych jednostkach organizacyjnych ujętych w systemie,
 2. na żądanie organu upoważnionego do zarządzenia kontroli w zakresie określonym w upoważnieniu,
 3. na żądanie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w całości lub w części systemu;
2)      w czasie podwyższania gotowości obronnej państwa - na polecenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, w celu przekazywania decyzji, o których mowa w § 1 ust. 2 zarządzenia.
            2. Kierownicy jednostek organizacyjnych tworzący służbę stałych dyżurów w podległych jednostkach, otrzymują w systemie polecenia i decyzje bezpośrednio od Wójta Gminy Wydminy i samodzielnie przekazują zwrotne potwierdzenia o stanie ich realizacji.
            3. Żądanie Wójta lub organu wymienionego w § 6 ust. 1 pkt 1) i 2) w zakresie uruchomienia systemu lub jego wybranej części przekazywane jest drogą telefoniczną lub elektroniczną.
      § 7. W przypadku podjęcia decyzji o przejściu organów gminy do zapasowego miejsca pracy, przewiduje się także przeniesienie miejsca pracy stałego dyżuru.
      § 8. 1. Kierownicy jednostek organizacyjnych, o których mowa w § 1 ust. 3 pkt 2-4:
 1. zorganizują (dostosują) stały dyżur do zasad określonych w niniejszym zarządzeniu;
 2. opracują dokumentację stałego dyżuru według wzoru przekazanego przez Wójta Gminy Wydminy zgodnego z wzorem Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie;
 3. będą współpracować ze służbą stałego dyżuru Wójta Wydminy oraz wzajemnie współdziałać w zakresie realizacji zadań, o których mowa w § 1 ust. 1.
 4. aktualizują i przekazują służbie stałego dyżuru Wójta Gminy Wydminy i wzajemnie sobie, dane teleadresowe stałych dyżurów bezpośrednio lub pośrednio ze sobą współdziałających, z wykorzystaniem „zawiadomienia o danych /zmianie danych/ potwierdzeniu danych teleadresowych stałego dyżuru", zawartego w załączniku nr 2 do zarządzenia nr 243/12 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 28 września 2012 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania sytemu stałych dyżurów w województwie warmińsko – mazurskim na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa.
 5. prowadzą szkolenia obsad stałego dyżuru;
               2.  Przekazywanie danych teleadresowych stałych dyżurów realizuje się poprzez przesłanie do Wójta Wydmin „zawiadomienia o danych /zmianie danych/ potwierdzeniu danych teleadresowych stałego dyżuru ":
 1. niezwłocznie po każdej zmianie danych;
 2. nie rzadziej niż raz w roku, w terminie do 31 stycznia, w przypadku nie wystąpienia zmian w danych teleadresowych.
 
§ 9. W ramach funkcjonowania systemu stałego dyżuru należy zapewnić bezpieczeństwo wykonywania zadań obronnych, w tym ochrony gromadzenia i przesyłania informacji oraz wykonywania dokumentów.
§ 10. Traci moc Zarządzenie Nr 20/2022 Wójta Gminy Wydminy z dnia 10 marca 2022 roku w sprawie organizacji organizacji Stałego Dyżuru na czas zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny.
 
§ 11. Nadzór i koordynację nad realizacją zadań wynikających z niniejszego zarządzenia powierzam Sekretarz Gminy Wydminy.
§ 12. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Wydminy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-09-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Emilia Chojnowska-Deleżuch
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-09-26 08:11:17
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-09-26 08:11:57
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-09-26 08:12:05
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
371 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony