Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Wydminy
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2009-02-05 11:05:30 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne, informacja należąca do archiwum

Uchwała Nr XXX/202/2006


Uchwała Nr  XXX/202/2006
Rady Gminy Wydminy
z dnia 21 września 2006 roku

w sprawie nadania ulicom kategorii dróg gminnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128) i art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2004 roku Nr 204, poz. 2086, Nr 204, poz. 2086, z 2005 roku Nr163, poz. 1362, Nr 163, poz. 1364, Nr 169, poz. 1420, Nr 172, poz. 1440, Nr 172, poz. 1441, Nr 179, poz. 1486, z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 104, poz. 711) po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Giżyckiego
Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1
 
 • Nadaje się kategorię drogi gminnej ulicy Źródlanej w Wydminach;
 • Nadaje się kategorię drogi gminnej ulicy 40-lecia PRL w Wydminach;
 • Nadaje się kategorię drogi gminnej ulicy Dworcowej w Wydminach;
 • Nadaje się kategorię drogi gminnej ulicy Gizewiusza w Wydminach;
 • Nadaje się kategorię drogi gminnej ulicy Jeziornej w Wydminach;
 • Nadaje się kategorię drogi gminnej ulicy Kajki w Wydminach;
 • Nadaje się kategorię drogi gminnej ulicy Klonowej w Wydminach;
 • Nadaje się kategorię drogi gminnej ulicy Kolejowej w Wydminach;
 • Nadaje się kategorię drogi gminnej ulicy Konopnickiej w Wydminach;
 • Nadaje się kategorię drogi gminnej ulicy Kościelnej w Wydminach;
 • Nadaje się kategorię drogi gminnej ulicy Mickiewicza w Wydminach;
 • Nadaje się kategorię drogi gminnej ulicy Nowowiejskiego w Wydminach;
 • Nadaje się kategorię drogi gminnej ulicy Osiedlowej w Wydminach;
 • Nadaje się kategorię drogi gminnej ulicy Piaskowej w Wydminach;
 • Nadaje się kategorię drogi gminnej ulicy Prusa w Wydminach;
 • Nadaje się kategorię drogi gminnej ulicy Reymonta w Wydminach;
 • Nadaje się kategorię drogi gminnej ulicy Sienkiewicza w Wydminach;
 • Nadaje się kategorię drogi gminnej ulicy Słowiczej w Wydminach;
 • Nadaje się kategorię drogi gminnej ulicy Spadowej w Wydminach;
 • Nadaje się kategorię drogi gminnej ulicy Szkolnej w Wydminach;
 • Nadaje się kategorię drogi gminnej ulicy Zaułek Suwalski w Wydminach.
 
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wydminy.
§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007r.

                                                                                                           

                                                                                                            Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                        Leszek Cedrowski