ˆ

Strona główna

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Zawiadomienie: Przebudowa ulicy Prusa w Wydminach wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz kanału technologicznego.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Wydminy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-11-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Beata Witkowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-11-29 09:18:45
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Redaktor Naczelny
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-11-29 09:19:52
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Redaktor Naczelny
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-11-29 09:19:52
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
19 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu Priorytetowego Czyste Powietrze

Punkt Konsultacyjno-Informacyjny PP Czyste Powietrze

Wydminy, dnia 25 listopada 2022 roku
 
Wójt Gminy Wydminy
przypomina mieszkańcom, iż
w Urzędzie Gminy Wydminy został utworzony
 
Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny
Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.
 
W ramach zawartego w dniu 31.05.2021 r. porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie (WFOŚiGW), mieszkańcy Gminy Wydminy otrzymują pomoc w procesie składania wniosku i uzyskaniu dofinansowania w ramach programu „Czyste Powietrze”.
 
Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami lub współwłaścicielami domów jednorodzinnych lub wydzielonych lokali mieszkalnych (maksymalnie 2 lokale w budynku z wyodrębnioną księgą wieczystą).
 
Program obejmuje trzy grupy beneficjentów:
 1. uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania (do 30%) - osoby, których roczny dochód nie przekracza 100 000 zł. w tej grupie brany jest pod uwagę tylko dochód beneficjenta
2. uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania (do 60%) - osoby, których przeciętny średni miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza:
- 1 564 zł - w gospodarstwie wieloosobowym,
- 2 189 zł - w gospodarstwie jednoosobowym;
3. uprawnieni do najwyższego poziomu dofinansowania (do 90%) – osoby, których przeciętny średni miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza:
-    900 zł - w gospodarstwie wieloosobowym,
- 1 260 zł - w gospodarstwie jednoosobowym lub
Ma ustalone prawo do otrzymania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.
 
Program przewiduje dofinansowanie do poniesionych kosztów na:
 • wymianę źródło ciepła,
 • instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
 • wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła,
 • mikroinstalację fotowoltaiczną,
 • ocieplenie przegród budowlanych,
 • stolarkę drzwiową i okienną,
 • dokumentację (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa).
 
Rozpoczęcie przedsięwzięcia rozumiane jest, jako poniesienie pierwszego kosztu kwalifikowanego (data wystawienia pierwszej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego) i może nastąpić nie wcześniej niż sześć miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie. Koszty poniesione wcześniej, a także przed datą wskazaną w ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie uznawane są za niekwalifikowane.
 
Obsługa Programu:
1. WFOŚiGW – realizacja, finansowanie;
2. NFOŚiGW – opracowanie, finansowanie;
Gminy – wystawianie zaświadczeń o wysokości dochodów, wspomaganie w realizacji;
4. Banki komercyjne – współrealizacja, finansowanie.
 
Udział banków w realizacji Programu:
- źródło finansowania uzupełniającego i pomostowego w formie pożyczek,
- możliwość, przy korzystaniu z kredytu, złożenia wniosku w oddziale banku.
 
Banki, które zawarły umowy na wdrażanie Programu:
Alior Bank, BNP Paribas Bank Polska, Bank Ochrony Środowiska, Credit Agricole Bank Polska S.A., Bank Polskiej Spółdzielczości S.A., Bank Spółdzielcze z Grupy BPS, SGB-Bank S.A. wraz z Bankami Spółdzielczymi SGB.
 
Punkt Konsultacyjno-Informacyjny:
Jeśli nie zdecydujesz się na samodzielne złożenie wniosku – możesz skorzystać z usług przeszkolonego pracownika i wypełnić oraz złożyć wniosek w Urzędzie Gminy Wydminy.
Wniosek wraz z uprawnionym pracownikiem wypełnisz podczas wizyty w Urzędzie Gminy Wydminy. Następuje to po etapie doradczym. Twój wniosek zostanie na miejscu wydrukowany, a po jego podpisaniu zarejestrowany w Kancelarii Urzędu Gminy i przekazany do WFOŚiGW.
 
Dalsze procedowanie prowadzone będzie bezpośrednio przez WFOŚiGW w Olsztynie. Data wpływu podpisanego wniosku o dofinansowanie do kancelarii Urzędu Gminy (potwierdzona na pierwszej stronie dostarczonego wniosku poprzez stempel kancelarii) stanowi datę złożenia wniosku do WFOŚiGW.
 
To Gmina przekazuje Twój wniosek do WFOŚiGW w Olsztynie.
 
Obowiązkiem Gminy jest niezwłocznie, nie później niż 5 dni roboczych od daty złożenia, przekazanie wniosku do WFOŚiGW w Olsztynie. Pomoc Gminy ma na celu usprawnienie procesu weryfikacji wniosku w Funduszu, ale nie decyduje o przyznaniu dofinansowania. WFOŚiGW dokonuje pełnej oceny wniosku zgodnie z kryteriami dostępu i kryteriami jakościowymi dopuszczającymi i na podstawie tej oceny dokonuje kwalifikacji do przyznania pomocy.
Możesz zostać poproszony o uzupełnienie wniosku.
 
Jeżeli po weryfikacji wniosku WFOŚiGW zidentyfikuje braki, zwraca się on wówczas z prośbą do wnioskodawcy o uzupełnienie wniosku o dofinansowanie.
 
Wraz z wnioskodawcą, wniosek w sekcji „Oświadczenia” przewiduje potwierdzenie własnoręcznym podpisem wyrażenie zgody na realizację przedsięwzięcia w Programie „Czyste Powietrze” przez wszystkich współwłaścicieli oraz zgody współmałżonka wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie zobowiązań wynikających z umowy dotacji. Te osoby muszą pojawić się wraz z wnioskodawcą osobiście na etapie podpisywania gotowego wniosku o dofinansowanie.
 
Kontakt:
1. WFOŚiGW  w Olsztynie, ul. Św. Barbary 9, 10-026 Olsztyn:
  Kontaktu drogą mailową pod adresem: 
Infolinia: tel.  089 522 02 05 czynna: poniedziałek – godz. 8-16, wtorek 9-14, środa- nieczynna, czwartek- 9-14, piątek – 9-14)
Szczegółowe informacje na temat Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” oraz portal beneficjenta dostępne są na stronie http://wfosigw.olsztyn.pl/czyste-powietrze/
2. Urząd Gminy Wydminy Referat Komunalny, od poniedziałku do piątku w godz. 15:00 – 17:00 pod nr tel. 87 421 00 19 wew. 120, osoba do kontaktu: Jolanta Bazylak, e-mail:
W przypadku uzyskania podstawowych informacji na temat dofinansowania ww. pracownik urzędu udzieli informacji również w godzinach pracy urzędu..
 
Wizyty osobiste w punkcie:
W przypadku chęci wypełnienia wniosku o dofinansowanie z pracownikiem urzędu prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny.
Pracownik umówi się z Tobą na dogodny termin i będzie do Twojej dyspozycji, zapewniając maksimum anonimowości podczas Twojej wizyty.
 
Wójt Gminy Wydminy
(-) Radosław Król

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Wydminy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-11-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jolanta Bazylak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-11-25 16:38:38
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jolanta Bazylak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-11-25 16:44:34
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jolanta Bazylak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-11-25 16:44:34
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
62 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o wyniku I przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr geod.: 178 i 254 obręb Grądzkie

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wydminy, dnia 22 listopada 2022 roku
KK.6840.10.2022
 
 
I N F O R M A C J A
o wyniku przetargu
 
            Zgodnie z § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku, w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2021 r., poz. 2213 ze zm.)
Wójt Gminy Wydminy informuje,
że w dniu 14 listopada 2022 roku odbył się w Urzędzie Gminy w Wydminach I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, które nie są objęte planem zagospodarowania przestrzennego i nie podlegają obowiązkowi jego sporządzenia, położonych w obrębie Grądzkie oznaczonych: nr geod.: 178 o powierzchni 0,2820 ha, uwidocznionej w księdze wieczystej nr OL1G/00017245/6 oraz działka oznaczona nr geod.: 254 o powierzchni 0,0139 ha (stanowiącej drogę wewnętrzną dojazdową do działki nr geod.: 178), dla której w Sądzie Rejonowym w Giżycku prowadzona jest księga wieczysta nr OL1G/00017247/0.
 
 1. Do uczestnictwa w przetargu dopuszczono 8 osób.
 2. Osób niedopuszczonych do przetargu nie było.
 3. Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 14 215,00 zł.
 4. W wyniku przetargu osiągnięto najwyższą cenę tj. 29 015,00 zł.
 5. Jako Nabywcę tej nieruchomości ustalono Państwa Tadeusza i Jolantę Łukaszczuk.
 
Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym, najwyższa cena osiągnięta w licytacji.
 
 
Wójt Gminy Wydminy
/-/ mgr inż. Radosław Król
 
 
Niniejszą informację wywiesza się na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Gminy Wydminy oraz stronie internetowej BIP
na okres 7 dni tj. od 22.11.2022 r. do 28.11.2022 r.
celem podania do publicznej wiadomości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Wydminy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-11-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Katarzyna Eustachiewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-11-22 10:00:39
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Redaktor Naczelny
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-11-22 10:00:42
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Redaktor Naczelny
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-11-22 10:01:42
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
209 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o wyniku I przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr geod.: 469 obręb Gawliki Wielkie

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wydminy, dnia 22 listopada 2022 roku
KK.6840.9.2022
 
 
I N F O R M A C J A
o wyniku przetargu
 
            Zgodnie z § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku, w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2021 r., poz. 2213 ze zm.)
Wójt Gminy Wydminy informuje,
że w dniu 14 listopada 2022 roku odbył się w Urzędzie Gminy w Wydminach I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, która nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego i nie podlega obowiązkowi jego sporządzenia, położonej w obrębie Gawliki Wielkie oznaczonej nr geod.: 469 o powierzchni 0,0764 ha, uwidocznionej w księdze wieczystej nr OL1G/00017186/4.
 
 1. Do uczestnictwa w przetargu dopuszczono 2 osoby.
 2. Osób niedopuszczonych do przetargu nie było.
 3. Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 35 400,00 zł.
 4. W wyniku przetargu osiągnięto najwyższą cenę tj. 44 760,00 zł.
 5. Jako Nabywcę tej nieruchomości ustalono Pana Roberta Piwowarskiego.
 
Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym, najwyższa cena osiągnięta w licytacji.
 
 
Wójt Gminy Wydminy
/-/ mgr inż. Radosław Król
 
 
 
 
 
 
 
Niniejszą informację wywiesza się na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Gminy Wydminy oraz stronie internetowej BIP
na okres 7 dni tj. od 22.11.2022 r. do 28.11.2022 r.
celem podania do publicznej wiadomości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Wydminy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-11-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Katarzyna Eustachiewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-11-22 09:59:03
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Redaktor Naczelny
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-11-22 09:59:06
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Redaktor Naczelny
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-11-22 10:02:26
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
213 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Wójta Gminy Wydminy przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Obwieszczenie przed wydaniem decyzji - KK.6220.8.2022

Wydminy, dnia 18 listopada 2022 roku
KK.6220.8.2022
O B W I E S Z C Z E N I E
o zakończeniu postępowania przed wydaniem decyzji
 
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. - Dz. U. z 2022 r., poz. 1000 ze zm.), spełniając wymóg art. 10 przywołanej ustawy oraz w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. - Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.)
 
zawiadamia się strony postępowania i podaje do publicznej wiadomości, 
że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie do dwóch farm fotowoltaicznych PV Gawliki Wielkie – Mazuchówka o łącznej mocy do 7,5 MW wraz z niezbędna infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewidencyjnym: 124, 125 w obrębie geod. Gawliki Wielkie oraz 204/4 w obrębie geod. Mazuchówka, gm. Wydminy, pow. giżycki, woj. warmińsko-mazurskie.
 
Stosownie do przepisu art. 10 § 1 organ administracji publicznej obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji orzekającej co do istoty sprawy, umożliwić stronom zapoznanie się z aktami, wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron uprzejmie przypominam, iż wspomniany przepis jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania.
Jednocześnie informuję, że:
- Dyrektor Zarządu Zlewni w Augustowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pismem z dnia 26.10.2022 r. znak: BI.ZZŚ.1.4360.363.2022.BG,
- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Giżycku pismem z dnia 31.10.2022 r. znak: ZNS.9022.4.49.2022.ZB,
- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie pismem z dnia 03.11.2022 r. znak: WOOŚ.4220.677.2022.BG,
wydali opinie, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
 
Planowane przedsięwzięcie zalicza się do grupy przedsięwzięć określonych w § 3 ust. 1 pkt 54 b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839).
W związku z powyższym zgodnie z art. 73 § 1 k.p.a. informuję, że strony mają prawo wgląduw akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania.
Strony mają możliwość zapoznania się z aktami sprawy, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów, materiałów  oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji w przedmiotowej sprawie w siedzibie Urzędu Gminy Wydminy pl. Rynek 1/1, 11-510 Wydminy pok. nr 8 w terminie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Ponieważ w niniejszej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś oraz art. 49 k.p.a. - niniejsze zawiadomienie zostaje zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wydminy bip.wydminy.pl oraz tablicy ogłoszeń sołectwa Gawliki Wielkie oraz Mazuchówka i uważa się za dostarczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.
 
Wójt Gminy Wydminy
(-) Radosław Król

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Wydminy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-11-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jolanta Bazylak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-11-18 09:43:55
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jolanta Bazylak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-11-18 09:44:35
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jolanta Bazylak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-11-18 09:44:35
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
98 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji