ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Wydminy
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Strona główna

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Konsultacje społeczne prowadzone przez Nadleśnictwo Giżycko, dotyczące wyznaczania ekosystemów referencyjnych oraz lasów o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF (High Conservation Vaule Forests)

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Wydminy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-06-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jolanta Bazylak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-06-03 15:17:49
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jolanta Bazylak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-06-03 15:36:28
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jolanta Bazylak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-06-03 15:36:35
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
139 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Wójta Gminy Wydminy o zakończeniu postępowania przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach ewid. nr 454/2 oraz 456 obręb Mazuchówka, gmina Wydminy, powiat giżycki, woj. warmińsko-mazurskie.

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania - KK.6220.4.2022.2023.2024

Wydminy, dnia 3 czerwca 2024 roku
KK.6220.4.2022.2023.2024
 
O B W I E S Z C Z E N I E
o zakończeniu postępowania przed wydaniem decyzji
 
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. - Dz. U. z 2024 r., poz. 572), spełniając wymóg art. 10 przywołanej ustawy oraz w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. - Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.)
 
zawiadamia się strony postępowania i podaje do publicznej wiadomości,
 
że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach ewid. nr 454/2 oraz 456 obręb Mazuchówka, gmina Wydminy, powiat giżycki, woj. warmińsko-mazurskie”.
Stosownie do przepisu art. 10 § 1 organ administracji publicznej obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji orzekającej co do istoty sprawy, umożliwić stronom zapoznanie się z aktami, wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron uprzejmie przypominam, iż wspomniany przepis jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania.
Jednocześnie informuję, że:
- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Giżycku opinią sanitarną z dnia 13.12.2023 r. znak: ZNS.9022.4.42.2023.ZB,
- Dyrektor Zarządu Zlewni w Augustowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie opinią  z dnia 24.05.2022 r. znak: BI.ZZŚ.1.4360.159.2022.BG,
- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie postanowieniem z dnia 12.04.2024 r. znak: WOOŚ.4221.85.2023.SCH.3, uzgodniono realizację przedsięwzięcia oraz wskazano warunki na etapie jej realizacji i eksploatacji.
 
Planowane przedsięwzięcie zalicza się do grupy przedsięwzięć określonych w § 3 ust. 1 pkt 54 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.).
W związku z powyższym zgodnie z art. 73 § 1 k.p.a. informuję, że strony mają prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania. 
Strony mają możliwość zapoznania się z aktami sprawy, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji w przedmiotowej sprawie w siedzibie Urzędu Gminy Wydminy pl. Rynek 1/1, 11-510 Wydminy pok. nr 8 w terminie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Ponieważ w niniejszej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś oraz art. 49 k.p.a. - niniejsze zawiadomienie zostaje zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wydminy bip.wydminy.pl oraz tablicy ogłoszeń sołectwa Mazuchówka i uważa się za dostarczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.
 
 
Wójt Gminy Wydminy
(-) Anna Stefania Binik
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Wydminy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-06-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jolanta Bazylak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-06-03 13:44:05
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jolanta Bazylak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-06-03 14:17:45
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jolanta Bazylak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-06-03 14:17:44
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
122 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji