ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Wydminy
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Strona główna

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Informacja Wójta Gminy Wydminy dotycząca powołania rzeczoznawców do szacowania szkód w związku z zagrożeniem wystąpienia grypy ptaków (HPAI) oraz afrykańskiego pomoru świń (ASF).

Informacja Wójta Gminy Wydminy w sprawie powołania rzeczoznawców

Wydminy, dnia 28 maja 2024 roku
 
KK.6142.2.2024
INFORMACJA
WÓJTA GMINY WYDMINY
w sprawie powołania kandydatów na rzeczoznawców do przeprowadzania szacowania zwierząt, produktów pochodzenia zwierzęcego, pasz i sprzętu.
 
 
Wójt Gminy Wydminy informuje, iż Powiatowy Lekarz Weterynarii w Giżycku zwrócił się z wnioskiem o powołanie rzeczoznawców do przeprowadzania szacowania w przypadku wystąpienia na terenie Gminy Wydminy ognisk zakaźnych chorób zwierząt.
Zgodnie z § 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie rzeczoznawców wyznaczonych przez powiatowego lekarza weterynarii do przeprowadzenia szacowania (Dz.U. z 2009 r, Nr 142, poz. 1161) wójt może powołać na rzeczoznawcę osobę po złożeniu wniosku przez samego zainteresowanego, sołtysa wsi, izbę rolniczą, związek zawodowy rolników, organizację społeczno-zawodową rolników, izbę gospodarczą lub też grupę producentów.
Kandydat na rzeczoznawcę powinien:
1) posiadać wykształcenie rolnicze wyższe lub średnie lub
2) mieć ukończone studia podyplomowe w zakresie związanym z rolnictwem, lub
3) posiadać co najmniej wykształcenie średnie inne niż rolnicze i co najmniej 3-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym, lub
4) posiadać ukończoną co najmniej zasadniczą szkołę zawodową lub dotychczasową szkołę zasadniczą, kształcące w zawodach rolniczych i posiadają co najmniej 3-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym, lub
5) mieć ukończoną zasadniczą szkołę zawodową lub dotychczasową szkołę zasadniczą kształcącą w zawodach innych niż rolnicze i posiadają co najmniej 5-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym,
6) posiadać miejsce zamieszkania na terenie gminy Wydminy.
Wniosek kandydata na rzeczoznawcę powinien zawierać:
1) imię i nazwisko;
2) adres zamieszkania;
3) adres do korespondencji;
4) informacje o wykształceniu.
Do wniosku dołącza się:
1) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie kandydata na rzeczoznawcę;
2) oświadczenie kandydata na rzeczoznawcę o posiadanym stażu pracy w gospodarstwie rolnym — jeżeli jest wymagany;
3) oświadczenie kandydata na rzeczoznawcę o posiadanym doświadczeniu w prowadzeniu gospodarstwa rolnego, w którym jest prowadzona produkcja metodami ekologicznymi — jeżeli jest wymagane.
W związku z powyższym proszę o zgłaszanie kandydatów na rzeczoznawców do tut. urzędu do dnia 12 czerwca 2024 r.
 
 
Wójt Gminy Wydminy
(-) Anna Stefania Binik

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Wydminy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-05-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jolanta Bazylak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-05-28 09:01:22
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jolanta Bazylak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-05-28 10:29:12
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jolanta Bazylak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-05-28 10:29:41
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
101 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania KK.6733.1.2024

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wydminy, dnia 13 maja 2024r.
KK.6733.1.2024
 
 
O  B  W  I  E  S  Z  C  Z  E  N  I  E
o wszczęciu  postępowania w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
 
            Zgodnie z art. 49 § 1, art. 61 § 4 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) na podstawie art. 53 ust. 1 oraz art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. O planowaniui zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2023r. poz. 977  ze zm.)zawiadamiam wszystkie strony,
 
że na wniosek Gminy Wydminy reprezentowanej przez Pełniącego Funkcję Wójta Gminy Wydminy Andrzeja Cieśluka wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci wodociągowej sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Wydminach na działkach o nr geodezyjnym 198/3,198/4, 198/6 198/7, 198/8, 198/9, 199/1, 199/2, 311/1, 311/2, 316, 336/3, 336/5, 336/7, 336/8, 336/10, 336/11, 336/21, 336/23, 336/24, 336/24, 336/29, 336/30, 337/2, 337/4, 337/5, 337/6, 337/7, 337/8, 337/10, 337/11, 337/12, 338, 339/1, 335/2, 340, 380/23, 380/28, 380/37, 380/45, 380/46, 385/9, 385/10, 385/11, 385/12, 385/13, 385/14, 385/16, 385/17, 385/18, 385/19, 580, 615, 679/6, 679/8, 679/9, 679/10, 679/31, 857, 858, 859, 865, 867 położonych w obrębie Wydminy, gmina Wydminy oraz na działkach o nr geodezyjnym 16/3, 16/4, 16/8, 16/9, 16/10, 16/11, 16/12, 16/13, 16/15, 16/16, 16/17, 16/18, 16/19, 16/20, 16/21, 16/22, 16/23, 16/24, 16/25, 16/26, 16/28, 16/29, 16/30, 16/31, 16/32, 16/33, 16/34, 16/35, 16/36, 16/38, 16/39, 16/40, 16/41, 16/42, 16/43, 16/45, 15/46, 16/48, 16/54, 16/55, 16/57, 16/58, 16/60,16/61, 16/63,16/64, 16/65, 16/66, 16/67, 16/68, 16/69, 16/70, 16/71, 16/72, 16/73, 16/74, 16/75, 16/76, 16/7716/78, 16/79, 16/80, 16/81, 16/82, 16/83, 199 położonych w obrębie Cybulki gmina Wydminy.
 
            W związku z powyższym, zgodnie z art. 10 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia się strony, iż z aktami ww sprawy można zapoznać się
w Urzędzie Gminy w Wydminach, pokój nr 8, w godzinach pracy urzędu i wnieść ewentualne uwagi lub zastrzeżenia, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia
w terminie 14 dni, licząc od daty opublikowania niniejszego zawiadomienia.
            Zgodnie z art. 49 k.p.a Zawiadomienie w formie obwieszczenia umieszczone na stronie http://bip.wydminy.pl, uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                             Wójt Gminy Wydminy
                                                                                                                                                                                                             (-) Anna Stefania Binik
 
 
 
Powyższą informację zamieszcza się:
  1. na tablicy  informacyjnej w Urzędzie Gminy Wydminy
  2. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wydminy http://bip.wydminy.pl,

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Wydminy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-05-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jadwiga Konopko
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-05-23 08:56:03
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jadwiga Konopko
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-05-23 08:59:14
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jadwiga Konopko
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-05-23 08:59:14
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
285 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków - Gmina Wydminy

Taryfa zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Wydminy, dnia 21 maja 2024 r.
KK.6324.3.2024
 
INFORMACJA
WÓJTA GMINY WYDMINY
 
Wójt Gminy Wydminy zgodnie z art. 24e ust 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 537) zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej zatwierdzoną taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Wydminy na okres 3 lat.
 
W związku z powyższym informuję, iż 29 kwietnia 2024r. decyzją nr BI.RZT.70.5.2024 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, została zatwierdzona taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Wydminy na okres 3 latTaryfa została ogłoszona w BIP Wody Polskie dnia 20.05.2024r. Taryfa wchodzi w życie z dniem 28.05.2024r.
 
 
Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną  wodę:
Lp.
Wyszczególnienie
Wielkość cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę (netto)
 
Taryfowa grupa odbiorców usług
Rodzaj cen i stawek opłat
 
W okresie
od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy
W okresie
od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy
W okresie
od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy
 
1
Grupa 1
cena wody (zł/m3)
6,00
6,09
6,11
 
stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c)
7,25
7,38
7,41
 
2
Grupa 2
cena wody (zł/m3)
6,00
6,09
6,09
 
stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c)
4,47
4,55
4,61
 
3
Grupa 3
cena wody (zł/m3)
32,53
32,97
33,41
 
stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c)
55,75
56,50
57,25
 
4
 
Grupa 4
cena wody (zł/m3)
6,07
6,16
6,18
 
stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c)
24,04
24,47
24,57
 
5
Grupa 5
cena wody (zł/m3)
7,80
7,94
7,96
 
stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c)
6,83
6,92
6,92
 
 
 
Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzone ścieki:
Lp.
Wyszczególnienie
Wielkość cen i stawek opłat za odprowadzanie ścieków (netto)
 
Taryfowa grupa odbiorców usług
Rodzaj cen i stawek opłat
 
W okresie
od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy
W okresie
od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy
W okresie
od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy
 
1
Grupa 1
cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3)
17,86
18,04
18,16
 
stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c)
5,00
5,09
5,17
 
2
Grupa 2
cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3)
17,08
17,28
17,22
 
stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c)
2,33
2,42
2,50
 
3
Grupa 3
cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3)
17,86
18,04
18,17
 
stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c)
9,89
10,06
10,22
 
 
 
Do cen i stawek opłat netto podanych powyżej dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 
Rada Gminy Wydminy Uchwałą nr LVI/436/2023 z dnia 15 grudnia 2023r. uchwaliła dla odbiorców usług Grupy 1 dopłaty do cen 1 m3 odprowadzanych ścieków w wysokości  4,38 zł netto. Dopłaty obowiązują od 1 stycznia 2024r. do 31 grudnia 2024r.
 
 
 
Wójt Gminy Wydminy
(-) Anna Stefania Binik

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Wydminy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-05-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jolanta Bazylak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-05-21 13:52:20
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jolanta Bazylak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-05-21 14:55:24
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jolanta Bazylak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-05-21 14:55:24
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
334 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji