ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 5/2022Drukuj informację Ogłoszenie numer: 5/2022

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: wolne stanowisko urzędnicze - Młodszy referent

Miejsce pracy: Wydminy

Wymiar etatu: Peły

Ilość etatów: 1

Wydział: stanowisko urzędnicze

Data udostępnienia: 2022-08-02

Ogłoszono dnia: 2022-08-02

Termin składania dokumentów: 2022-08-16 13:00:00

Nr ogłoszenia: 5/2022

Zlecający: Wójt Gminy Wydminy

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie,
 2. kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na stanowisku: wykształcenie co najmniej średnie
 3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 4. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub
  umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. nieposzlakowana opinia,
 6. znajomość i umiejętność stosowania w praktyce przepisów prawa: Ustawa o pracownikach samorządowych, Ustawa o samorządzie gminnym, Prawo zamówień publicznych, Ochrona danych osobowych, Kodeks pracy, Ustawa o finansach publicznych,
 7.  biegła znajomość obsługi komputera oraz pakietu oprogramowania biurowego, umiejętność korzystania z Internetu, obsługa urządzeń biurowych oraz pakietu oprogramowania biurowego.
b. Wymagania dodatkowe:
 1. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 2. umiejętność stosowania i interpretacji przepisów,
 3. samodzielność, dokładność, terminowość, rzetelność, dobra organizacja pracy,
 4. łatwość komunikowania się i przekazywania informacji,
 5. odpowiedzialność i obowiązkowość za wykonywaną pracę,
 6. dyspozycyjność, systematyczność, zaangażowanie, inicjatywa, kreatywność, samodyscyplina, dokładność, samodzielność, odpowiedzialność i rzetelność
 7. umiejętność pracy pod presją czasu i odporność na stres,
 8. prawo jazdy kat. B

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. zapewnienie sprawnej obsługi sekretariatu Wójta,
 2. obsługa organizacyjno-techniczna przyjęć interesantów Wójta, w tym obsługa rozmów telefonicznych,
 3. prowadzenie kalendarza, ustalanie terminów spotkań,
 4. prowadzenie rejestru wydanych delegacji służbowych,
 5. prowadzenie rejestru pieczęci,
 6. prowadzenie rejestru udzielonych przez Wójta upoważnień i pełnomocnictw,
 7. prowadzenie rejestru Zarządzeń Wójta,
 8. prowadzenie rejestru porozumień zawieranych przez Gminę z organami administracji państwowej i jednostkami samorządu terytorialnego,
 9. prowadzenie rejestru umów zawieranych przez Urząd,
 10. prowadzenie rejestru jednostek organizacyjnych,
 11. prowadzenie rejestru jednostek pomocniczych Gminy,
 12. prowadzenie rejestru udzielonych na wniosek informacji publicznych,
 13. prowadzenie rejestru szkoleń,
 14. prowadzenie rejestru urlopów pracowniczych,
 15. prowadzenie ewidencji godzin nadliczbowych i wyjść prywatnych,
 16. prowadzenie centralnego rejestru skarg i wniosków,
 17. nadzór nad kluczami do gminnych pomieszczeń będących w bezpośrednim nadzorze Urzędu,
 18. prowadzenie prenumeraty czasopism i zakupu książek dla potrzeb Urzędu,
 19. sporządzanie sprawozdań z zakresu prowadzonych spraw,
 20. współpraca z komisją socjalną w sprawach funduszu socjalnego Urzędu.
Zadania z zakresu obsługi sołectw:
 1.  współdziałanie z sołtysami w sprawach związanych z uczestnictwem na sesjach Rady,
 2.  prowadzenie rejestru jednostek pomocniczych gminy,
 3.  sprawowanie opieki i nadzoru nad pracą jednostek pomocniczych gminy,
4)nadzorowanie wydatkowania funduszu sołeckiego,
 1. pomoc sołtysom przy realizacji zadań wynikających z przyznanego funduszu sołeckiego,
 2. bieżący kontakt z sołtysami.
 1. znajomość i umiejętność stosowania w praktyce przepisów prawa: Kodeks postępowania administracyjnego, Ustawy o pracownikach samorządowych, Ustawy o samorządzie gminnym, Instrukcji kancelaryjnej, Ustawy o finansach publicznych, Ustawy o rachunkowości, Prawo zamówień publicznych,
 2. biegła znajomość obsługi komputera oraz pakietu oprogramowania biurowego, umiejętność korzystania z Internetu oraz obsługa urządzeń biurowych,
 3. umiejętność redagowania pism.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Praca wykonywana w podstawowym systemie czasu pracy: 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo w pięciodniowym tygodniu pracy (od poniedziałku do piątku). Wynagrodzenie wypłacane z dołu do 27 dnia każdego miesiąca. Urlop udzielany na podstawie art. 153 i art. 154 KP. Obowiązuje okres wypowiedzenia zgodnie z art. 36 Kp. Możliwość pracy w terenie oraz wyjazdów służbowych.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

6

V. Wymagane dokumenty:

 1. podpisany list motywacyjny,
 2. podpisany kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk w załączeniu)
 3. podpisany życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej (CV),
 4. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
 5. kopie dokumentów potwierdzające staż pracy oraz ewentualne kursy i szkolenia (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
 6. oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu
  z pełni praw publicznych,
 7. oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 8. oświadczenie kandydata o posiadanym obywatelstwie,
 9. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na w/w stanowisku,
 10. oświadczenie o nieposzlakowanej opinii,
 11. podpisana klauzula informacyjna oraz oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji procesu rekrutacji.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2022-08-16 13:00:00
b. Sposób:
a. Termin:                    16 sierpnia 2022 roku, do godziny 13:00
b. Sposób i miejsce: wyłącznie w formie pisemnej, osobiście w sekretariacie Urzędu lub przesłać pocztą na adres:                                    
Urząd Gminy Wydminy
Pl. Rynek 1/1
11-510 Wydminy
w zamkniętej kopercie opisanej „Nabór na stanowisko urzędnicze - Młodszy referent, opatrzonej imieniem i nazwiskiem kandydata oraz adresem zwrotnym.
Dokumenty, które wpłyną po wskazanym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.
Zachęcamy do składania aplikacji osoby z niepełnosprawnością, spełniające wymagania wskazane w ogłoszeniu.
 
VII. Etapy naboru i terminy opublikowania wyników.
Proces naboru przewiduje dwa etapy:
 1. ocena formalna złożonych dokumentów;
 2. rozmowa kwalifikacyjna w formie telekonferencji.
            W przypadku dostarczenia danych osobowych innych niż wymagane w ogłoszeniu oraz nie załączenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, będą one komisyjnie niszczone.
            Z Kandydatami spełniającymi wymagania formalne, podczas II etapu rekrutacji zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna. Istnieje możliwość przeprowadzenia rozmowy zdalnej. Osoby, które nie spełniają wymagań formalnych, nie będą informowane.
            Informacja o wynikach umieszczona będzie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wydminy bip.wydminy.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.
            Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Urzędzie Gminy zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w Urzędzie Gminy Wydminy przez okres 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji
o wyniku naboru. W okresie tym kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów. Urząd Gminy nie odsyła dokumentów kandydatom. Po upływie 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru, nieodebrane dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone.
            Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania naboru na wolne stanowisko urzędnicze bez podania przyczyny.
c. Miejsce:
Urząd Gminy Wydminy
Pl. Rynek 1/1
11-510 Wydminy

VII. Informacje dodatkowe:

VII. Etapy naboru i terminy opublikowania wyników.
Proces naboru przewiduje dwa etapy:
 1. ocena formalna złożonych dokumentów;
 2. rozmowa kwalifikacyjna w formie telekonferencji.
            W przypadku dostarczenia danych osobowych innych niż wymagane w ogłoszeniu oraz nie załączenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, będą one komisyjnie niszczone.
            Z Kandydatami spełniającymi wymagania formalne, podczas II etapu rekrutacji zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna. Istnieje możliwość przeprowadzenia rozmowy zdalnej. Osoby, które nie spełniają wymagań formalnych, nie będą informowane.
            Informacja o wynikach umieszczona będzie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wydminy bip.wydminy.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.
            Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Urzędzie Gminy zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w Urzędzie Gminy Wydminy przez okres 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji
o wyniku naboru. W okresie tym kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów. Urząd Gminy nie odsyła dokumentów kandydatom. Po upływie 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru, nieodebrane dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone.
            Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania naboru na wolne stanowisko urzędnicze bez podania przyczyny.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Wydminy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-08-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Alina Romanowicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-08-02 14:34:49
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-08-02 14:38:15
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-08-02 14:38:15
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
133 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony