ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 2/2023Drukuj informację Ogłoszenie numer: 2/2023

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: pracownik socjalny

Miejsce pracy: Wydminy

Wymiar etatu: pełny

Ilość etatów: 1

Wydział: GOPS Wydminy

Data udostępnienia: 2023-01-19

Ogłoszono dnia: 2023-01-19

Termin składania dokumentów: 2023-02-10 15:00:00

Nr ogłoszenia: 2/2023

Zlecający: Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. Wykształcenie niezbędne do wykonywania zawodu pracownika socjalnego określone zgodnie z art. 116 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.  o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.) tj. jeśli osoba spełnia co najmniej jeden z niżej wymienionych  warunków:
         1) ukończenie kolegium pracowników służb społecznych,
         2) ukończenie studiów na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej;
         3) do dnia 31 grudnia 2013r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:
 • pedagogika,
 • pedagogika specjalna,
 • politologia,
 • polityka społeczna,
 • psychologia,
 • socjologia,
 • nauki o rodzinie
 1. ukończyła studia podyplomowe z zakresu metodyki i metodologii pracy
  socjalnej w uczelni realizującej studia na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej, po uprzednim ukończeniu studiów na jednym z kierunków, o których mowa w pkt 3.
 2. spełnia wymogi Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego realizowanej w szkołach wyższych z dnia 25 stycznia 2008 r. (Dz. U. z 2008 r. Nr 27,poz.158), a także posiada prawa nabyte w zakresie uprawnień do wykonywania zawodu pracownika socjalnego t. j otrzymał do dnia 1 stycznia 2008 r. dyplom uzyskania tytułu zawodowego w zawodzie pracownik socjalny, otrzymał przed dniem 1 stycznia 2007 r. dyplom wyższej szkoły zawodowej o specjalności praca socjalna, przed dniem 1 stycznia 2008 r. ukończył lub kontynuował i uzyskał dyplom ukończenia studiów wyższych o specjalności praca socjalna na jednym z kierunków: pedagogika, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia lub nauki o rodzinie, po uzyskaniu dyplomu ukończenia tych studiów może wykonywać zawód pracownika socjalnego, przed dniem 1 maja 2004 r. posiadał uprawnienia do zatrudnienia na stanowisku pracownika socjalnego.
2.         Spełnienie wymagań zgodnie z art.156 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.).
3.         Obywatelstwo polskie;
4.         Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku Pracownika Socjalnego. 
5.         Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
6.         Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz posiadanie pełni praw
publicznych,  posiadanie nieposzlakowanej opinii;
7.         Zdolność analitycznego myślenia i umiejętność pracy w zespole;
8.         Znajomość obsługi komputera (Microsoft Office, środowisko Windows);
9.         Wymagana wiedza specjalistyczna z zakresu między innymi  przepisów ustawy o pomocy społecznej, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, Kodeksu postępowania administracyjnego.
b. Wymagania dodatkowe:
 1. Mile widziany min. półroczny udokumentowany staż pracy na stanowisku Pracownika Socjalnego.
 2. Umiejętność skutecznego komunikowania się;
 3. Umiejętność pracy zespołowej;
 4. Dyspozycyjność;
 5. Odporność na sytuacje stresowe;
 6. Umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z klientem;
 7. Sumienność, uczciwość, odpowiedzialność.
 8. Prawo jazdy kat. „B”, własny samochód.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

V. Wymagane dokumenty:

 1. Podpisany CV.
 2. Podpisany list motywacyjny;
 3. Podpisany kwestionariusz osobowy– (załącznik do ogłoszenia);
 4. Dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy – kopie świadectw pracy;
 5. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (dyplomy ukończenia studiów, suplement dyplomu, świadectwa ukończenia szkół);
 6. Kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, wymagane do wykonywania oferowanej pracy (ukończone szkolenia, kursy, certyfikaty) lub ich odpisy;
 7. Kopie innych dodatkowych dokumentów poświadczających inne posiadane kwalifikacje i umiejętności;
 8. Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną - (załącznik do ogłoszenia)
 9. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z ogłoszeniem - (załącznik do ogłoszenia);
 10. Oświadczenie kandydata – (załącznik do ogłoszenia).

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2023-02-10 15:00:00
b. Sposób:
Wymagane dokumenty należy przesłać drogą pocztową na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wydminach, pl. Rynek ¼, 11-510 Wydminy lub drogą e-mailową na adres gops@wydminy.pl, lub złożyć osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach, pl. Rynek ¼, 11-510 Wydminy z dopiskiem „Pracownik Socjalny”
c. Miejsce:
w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach, pl. Rynek ¼, 11-510 Wydminy z dopiskiem „Pracownik Socjalny”

VII. Informacje dodatkowe:

1.Złożenie oferty nie powoduje żadnych zobowiązań wobec stron.
2.Złożone dokumenty nie będą odsyłane.
3.Kierownik GOPS w Wydminach zastrzega sobie prawo zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną tylko wybranych kandydatów. O terminie rozmowy kandydaci będą poinformowani drogą e-mailową lub telefonicznie na adres e-mailowy lub numer telefonu podany w dokumentach aplikacyjnych.
4.Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 87 421-01-15

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Wydminy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-01-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Artur Grygiencza
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-01-19 08:23:57
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Bolesław Idek
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-01-19 08:36:43
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Bolesław Idek
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-01-19 08:40:46
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
199 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony