ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Wydminy
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Wydminy: Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw przy szkołach w Wydminach i Talkach w ramach projektu Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Wydminy VI.Drukuj informację Zamówienie publiczne: Wydminy: Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw przy szkołach w Wydminach i Talkach w ramach projektu Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Wydminy VI.

Szczegóły informacji

Wydminy: Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw przy szkołach w Wydminach i Talkach w ramach projektu Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Wydminy VI.

Status: rozstrzygnięty

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Usługi

Zamawiający: Biuro Obsługi Szkół w Wydminach

Finansowanie: Środki zewnętrzne

Nr UZP: 314974 - 2014

Termin składania ofert / wniosków: 2014-10-01 10:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2014-10-01 10:30:00

Ogłoszono dnia: 2014-09-23 przez Elżbieta Sosnowska

Treść:

Wydminy: Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw przy szkołach w Wydminach i Talkach w ramach projektu Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Wydminy VI.
Numer ogłoszenia: 314974 - 2014; data zamieszczenia: 23.09.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Biuro Obsługi Szkół w Wydminach , ul. Grunwaldzka 74, 11-510 Wydminy, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 87 4210117, faks 87 4210117.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw przy szkołach w Wydminach i Talkach w ramach projektu Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Wydminy VI..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: - zakup, dostawa i montaż urządzeń wraz z: wytyczeniem urządzeń, wykonaniem wykopów, montażem odpowiednich (dla rodzaju urządzenia nawierzchni i warunków gruntowych) fundamentów prefabrykowanych lub wykonaniem stóp monolitycznych oraz z zasypaniem wykopów wraz z zagęszczeniem zasypki, - wykonanie dostawy i instalacji nowych urządzeń zabawowych wraz z certyfikatami wydanymi przez jednostki certyfikujące posiadające akredytację PCA zgodnie z obowiązującymi normami; - Wszystkie prace należy prowadzić zgodnie z aktualnymi wymaganiami Prawa budowlanego wraz z przepisami wykonawczymi, normami, instrukcjami producenta oraz wiedzą techniczną i sztuką budowlaną. Prace winny być prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę, posiadającą doświadczenie i wiedzę, zgodnie z wymaganiami producenta urządzeń - wykonanie pod urządzeniami bezpiecznej nawierzchni zgodnie ze wskazaniami Producenta; - wykonanie ogrodzenia w SP Wydminy; - wydanie powykonawczej deklaracji Wykonawcy o zgodności z normami urządzenia zabawowego po jego zamontowaniu...
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.53.52.00-9, 37.53.50.00-7, 37.53.52.20-5, 37.53.52.70-0, 34.92.82.00-0, 45.22.38.00-4, 45.23.32.00-1.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2014.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (załącznik nr 2 do SIWZ);
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca złoży : - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (załącznik nr 2 do SIWZ);
 • III.3.3) Potencjał techniczny
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca złoży: - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (załącznik nr 2 do SIWZ);
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z dokumentów dołączonych do oferty; - Pełnomocnictwo w przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, wówczas ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, powinno być sporządzone w formie pisemnej.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.warmia.mazury/wydminy_gmina_wiejska
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Biuro Obsługi Szkół, ul. Grunwaldzka 74, 11-510 Wydminy.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.10.2014 godzina 10:00, miejsce: Biuro Obsługi Szkół w Wydminach, ul. Grunwaldzka 74, Wydminy, pok.10.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie jest finansowane ze środków Unii Europejskiej, w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1. Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej..
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zakup i montaż urządzeń zabawowych , bezpiecznej nawierzchni oraz ogrodzenia na placu zabaw przy szkole w Wydminach;.
 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: - zakup, dostawa i montaż urządzeń wraz z: wytyczeniem urządzeń, wykonaniem wykopów, montażem odpowiednich (dla rodzaju urządzenia nawierzchni i warunków gruntowych) fundamentów prefabrykowanych lub wykonaniem stóp monolitycznych oraz z zasypaniem wykopów wraz z zagęszczeniem zasypki, - wykonanie dostawy i instalacji nowych urządzeń zabawowych wraz z certyfikatami wydanymi przez jednostki certyfikujące posiadające akredytację PCA zgodnie z obowiązującymi normami; - wykonanie pod urządzeniami bezpiecznej nawierzchni zgodnie ze wskazaniami Producenta; - wykonanie ogrodzenia w SP Wydminy;..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.53.52.00-9, 37.53.50.00-7, 37.53.52.20-5, 34.92.82.00-0, 45.22.38.00-4, 45.23.32.00-1.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zakup i montaż urządzeń zabawowych oraz bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw przy szkole w Talkach;.
 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: - zakup, dostawa i montaż urządzeń wraz z: wytyczeniem urządzeń, wykonaniem wykopów, montażem odpowiednich (dla rodzaju urządzenia nawierzchni i warunków gruntowych) fundamentów prefabrykowanych lub wykonaniem stóp monolitycznych oraz z zasypaniem wykopów wraz z zagęszczeniem zasypki, - wykonanie dostawy i instalacji nowych urządzeń zabawowych wraz z certyfikatami wydanymi przez jednostki certyfikujące posiadające akredytację PCA zgodnie z obowiązującymi normami; - wykonanie pod urządzeniami bezpiecznej nawierzchni zgodnie ze wskazaniami Producenta;..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.53.52.00-9, 37.53.52.20-5, 45.22.38.00-4, 45.23.32.00-1.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Wydminy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Elżbieta Sosnowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-09-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Elżbieta Sosnowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-09-23 12:13:14
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-09-23 12:20:10
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-10-06 16:42:18
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
779 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony