ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Wydminy
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Wydminy: Dostawa wyposażenia do szkół w ramach projektu Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Wydminy VIIDrukuj informację Zamówienie publiczne: Wydminy: Dostawa wyposażenia do szkół w ramach projektu Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Wydminy VII

Szczegóły informacji

Wydminy: Dostawa wyposażenia do szkół w ramach projektu Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Wydminy VII

Status: rozstrzygnięty

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Zamawiający: Biuro Obsługi Szkół w Wydminach

Finansowanie: Środki zewnętrzne

Nr UZP: 328126 - 2014

Termin składania ofert / wniosków: 2014-10-10 10:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2014-10-10 10:30:00

Ogłoszono dnia: 2014-10-03 przez Elżbieta Sosnowska

Treść:

Wydminy: Dostawa wyposażenia do szkół w ramach projektu Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Wydminy VII
Numer ogłoszenia: 328126 - 2014; data zamieszczenia: 03.10.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Biuro Obsługi Szkół w Wydminach , ul. Grunwaldzka 74, 11-510 Wydminy, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 87 4210117, faks 87 4210117.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa wyposażenia do szkół w ramach projektu Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Wydminy VII.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia i armatury łazienkowej w celu dostosowania pomieszczeń do potrzeb dzieci, dostawa wyposażania do pomieszczeń do nauki przeznaczonych dla oddziałów zerowych tj. mebli, sprzętu do utrzymania czystości, wyposażenia wypoczynkowego, zabezpieczeń grzejników oraz dostawa i montaż rolet..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.10.00-8, 39.51.44.00-2, 39.71.23.00-9, 39.71.32.10-8, 39.71.34.30-6, 39.51.54.10-2, 39.51.61.20-9, 39.11.00.00-6, 39.12.00.00-9, 44.11.19.00-0, 44.11.22.00-0, 44.22.12.00-7, 44.41.13.00-7, 44.41.14.00-8, 44.41.10.00-4, 44.61.90.00-2, 30.19.50.00-2, 34.91.21.00-4, 39.14.31.10-0, 39.14.31.12-4.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 7.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 21.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (załącznik nr 2 do SIWZ);
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (załącznik nr 2 do SIWZ);
 • III.3.3) Potencjał techniczny
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (załącznik nr 2 do SIWZ).
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z dokumentów dołączonych do oferty. Pełnomocnictwo w przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, powinno być sporządzone w formie pisemnej.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.warmia.mazury/wydminy_gmina_wiejska
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Biuro Obsługi Szkół w Wydminach, ul. Grunwaldzka 74, 11-510 Wydminy.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.10.2014 godzina 10:00, miejsce: Biuro Obsługi Szkół w Wydminach, ul. Grunwaldzka 74, pok. 10.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: amówienie jest finansowane ze środków Unii Europejskiej, w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1. Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej...
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Dostawa wyposażenia do łazienek dla Szkoły Podstawowej w Wydminach..
 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa wyposażenia do łazienek: wc kompakt, uchwyt/pojemnik na papier toaletowy umywalka, dozownik/pojemnik do mydła, lustro, pojemniki na ręczniki, baterie zlewowe podesty do toalet, kabina z brodzikiem, Elektryczne suszarki do rąk, Drzwi łazienkowe...
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.71.23.00-9, 44.22.12.00-7, 44.41.13.00-7, 44.41.14.00-8, 44.41.10.00-4.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 21.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Dostawa wyposażenia do łazienek do Szkoły Podstawowej w Gawlikach Wielkich..
 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa wyposażenia do łazienek: Nakładka zmniejszająca obwód ustępu, Podest do toalet i umywalek, Półka na kubeczki i ręczniczki - muszelki, Lustro łazienkowe Podajnik do mydła, Podajnik ręczników papierowych w listkach, umywalki, sedesy Elektryczne suszarki do rąk, Wyposażenie do toalet personelu...
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.71.23.00-9, 44.41.13.00-7, 44.41.10.00-4.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 21.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Dostawa wyposażenia do łazienek do Szkoły Podstawowej w Zelkach..
 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa wyposażenia: Lustro, Podajnik na mydło, Umywalka, Podgrzewacz wody, Glazura, Terakota, Sedes, Drzwi łazienkowe..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.11.19.00-0, 44.22.12.00-7, 44.41.13.00-7, 44.41.10.00-4, 44.61.90.00-2.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 21.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Dostawa pozostałego wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Wydminach..
 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa: regały, szafki, biurko, Stoły prostokątne, Krzesełka, stoły, szatnie, pojemniki, tablice suchościeralne , tablice korkowe 200 x 100, wykładzina dywanowa, rolety okienne, Pralka automatyczna, odkurzacz, odkurzacz piorący, Zestawy wypoczynkowy, kostki do siedzenia, poduchy sensoryczne....
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.10.00-8, 39.71.32.10-8, 39.71.34.30-6, 39.51.54.10-2, 39.51.61.20-9, 39.11.00.00-6, 39.12.00.00-9, 44.11.22.00-0, 30.19.50.00-2.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 21.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Dostawa pozostałego wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Gawlikach Wielkich..
 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa: stoły, krzesła, Biurko, Dekoracje ścienne , Kosz na śmieci , Tablica korkowa 100x100 w drewnianej ramie, Dywan , Zakup i montaż rolet, Łóżeczko MAX, Zestaw wypoczynkowe, Kanapa słoneczna, Mała poduszka, Materac z granulatem, Meble do szatni, Odkurzacz profesjonalny piorący, Wózek sprzątający..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.10.00-8, 39.71.34.30-6, 39.51.54.10-2, 39.51.61.20-9, 39.11.00.00-6, 39.12.00.00-9, 44.11.22.00-0, 44.61.90.00-2, 30.19.50.00-2, 34.91.21.00-4, 39.14.31.10-0, 39.14.31.12-4.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 21.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Dostawa: stoły, krzesła, Biurko, Dekoracje ścienne , Kosz na śmieci , Tablica korkowa 100x100 w drewnianej ramie, Dywan , Zakup i montaż rolet, Łóżeczko MAX, Zestaw wypoczynkowe, Kanapa słoneczna, Mała poduszka, Materac z granulatem, Meble do szatni, Odkurzacz profesjonalny piorący, Wózek sprzątający..
 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa: stoły, krzesła, szafy, regały, biblioteczka, Dywany, Materace, Dekoracja, Tablice korkowe, Wyposażenie wypoczynkowe - puff, poduchy, Zestaw wypoczynkowy- kostki..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.10.00-8, 39.51.61.20-9, 39.11.00.00-6, 39.12.00.00-9, 44.11.22.00-0, 30.19.50.00-2, 39.14.31.12-4.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 21.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Dostawa pozostałego wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Zelkach..
 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa: Wózek sprzątający, Odkurzacz piorący, Zestaw regałów, Stoły, Krzesła, Biurko, Tablica korkowa, Wykładzina, Szafki, Półka na 20 kubków, Rolety okienne z montażem, Kolorowa kanapa wypoczynkowa, puffy, siedziska, Meble do szatni...
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.10.00-8, 39.71.34.30-6, 39.51.54.10-2.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 21.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Wydminy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Elżbieta Sosnowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-10-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Elżbieta Sosnowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-10-03 12:25:12
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-10-03 12:34:39
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-11-05 13:08:41
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
795 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony